Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1906-1907 (18. évfolyam)

6. rész - Törvényszékileg bejegyzett közkereseti- s betéti társaságok és egyéni czégek

Törvényszékileg 627 Bejegyzett czégek szabóüzlettulajdonos, czégv. Tauszig Vilmos, IV, Kossuth Lajos-u. 10. Taussig Sámuel és fiai,- Samuel Taussig & Söhne, fő­telep Hlinskó (Csehország), fióktelep Budapest, társ­tagok, Taussig József, Taussig Vilmos vitorlavászon, juta- és takaró-ponyvákat készítő és festő gyárosok, önálló czégjegyzési joggal, czégvezető Mair Mór Mi­hály, V, bálvány-u. 22. Tel. 30—32. Tausig Siegfried, Siegfried Tausig, társt. özv. Tausig Siegfriedné, szül. Wilhelm Begina és Tausig Hugó képráma és tükörrámakereskedő, V, Dorottya-u. 12. Telefon 39—48. Taussig & Lederer, társtagok Taussig Márk és Lederer Ignácz, széna- és szalmaszállitási üzlettulajdonosok, a czéget egyedül Taussig Márk jegyzi, V, bálvány­utcza 22. Telefon 39- 75. Tauszig testvérek, társt. Tauszig Vilmos és Tauszig Ti­vadar, férfiszabók. A czég képviseletére és jegyzésére a társtagok egyformán jogosultak, IV, Kossuth Lajos­utcza 10. Tel. 472. Tauszk Jakab, czégb. Tauszk Jakab, lakatosiparüzlettul., VH, Csengery-u. 13. Tel. 11-30. Tauszky Miksa fia Lipót, czégb. Tauszky Lipót, butor­szállitási és butorberaktározási üzlettulajd., IV, szer­vita-tér 5. Tauszky Miksa és Társa, czégb. Tauszky Czeczilia, butorszállitó-, kaposvári lakos, czégvezető Tauszky Miksa, VI, Teréz-körút 6. Telefon 21—36. Teabehozatali társaság Ittner és Társa, Thee Import Compagnie Ittner & Comp., társt. Ittner Maximilián Vilmos, osztálysorsjegy elárusitó és Katzenstein Ja­mes, teával, vaniliával, fűszerárukkal nagyban és ki­csinyben, továbbá különféle kinai vázák és szobrocs­kákkal való keresk. A czég képviseletére és jegyzésére a társtagok egyformán jogosultak, czégv. Ittner Miksa Vilmosné, szül. Lilienfeld Bella,V,alkotmány-u. 25. Te­lefon 44—54. Techert Gyula, czégb. Tecliert Gyula, épületfakeresk., VH, Garay-u. 14. Telefon 54—76. Technikai kiadóintézet és Sortiment Keil József Lipcse, budapesti fiókja. Technische Verlangs-Anstalt u. Sor­timent Josef Keil Leipzig, Budapester filiale, czégb. Keil József, könyvkereskedő. Tegez Bezső és társa, társt. Tegez Budolf, női czipész és Deckán Béláné, szül. Volf Lidia, czípészüzlettulajdo­nosok. A czég képviseletére és jegyzésére a társtagok közül egyedül Tegez Budolf jogosult. Teichner Gyula, Julius Teichner, czégb. Teichner Gyula, papirker., V, Dorottya-u. 4. Telefon 37—09. Teleki Sománé és tsa, betéti társaság, beltag Teleki So­máné, szül. Schwartz Begina, dohánykisáruda, pá­linkamérési ós vegyeskereskedés iparüzlettulajdonos, czégv. Teleki Soma, IX, gr. Haller-u. 54. Teleki és Társa, Teleki & Comp., czégb. Teleki Ferencz keztyüárukereskedő, V, bálvány-u. 8. Tel. 44—68. Téli és nyári kerékpáriskola-vállalat Fényi, Winter und Sommer Fahrrad-Schule-Unternehmung Fényi, czégb. czégvezető: Farkas Lajos. Telkesy Iván, czégb. Telkesy Iván, gyógyszerész, I, dísz-tér 15. Teltsch Izidor, Izidor Teltsch, czégb. Teltsch Izidor, ügy­nök és aranyműves, czégv. Teltsch Izidorné, szül. Bettelheim Malvin. Teltsch Mór, Moritz Teltsch, czégb. Teltsch Mór, fournir­és fakereskedő, VH, Erzsébet-körút 15. Tel. 33—58. Temesváry Géza, czégb. Temesváry Géza, ajtó, ablak és kövek vételi és eladási üzlettulajd.,"V, visegrádi u. 40. Temer és Wieder, czégb. Temer Zoltán, mezőgazdasági termények árusításával foglalkozó üzlettulajdonosok, IX, Lónyay-u. 7. Temmer és Társa, czégb. Temmer Hermann, tejtermék­és tojáskereskedők, IX, Ferencz-körút 27. Tengeri halszállitó-vállalat, Bloch B., czégb. Bloch Begina, tengeri, édesvízi halak és egyéb tengeri ter­mékek, valamint conservekkel kereskedő és bizományi üzlettulajdonos. Tengeri póttakarmány szállítási vállalat. Strausz S. be­téti társaság. Beltag Strausz Sándor, póttakarmány­kereskedő. VH, Erzsébet-körút 26. Tenk S. A. Tenk, czégb. Tenk Sándor, tlobozgyáros, VI, Dessewt,y-u. 30. Telefon 27—05. Tennenbaum Józsefné és társa, társt. Tennenbaum Jó­zsefné, szül. Löffel Jenni, helyesebben Scheinal és Löffel Etel, üveg- és porczellánkereskedők, a czég képviseletére és jegyzésére csupán Tennenbaum Jó­zsefné jogosult. Tenner Betti és Társa, társt. Tenner Lajosné, szül. Klein Betti és Kallós Bozália, festék-, máz- és kenczekeres­kedők. A czég képviseletére és jegyzésére a társtagok egyformán jogosultak, VI, király-u. 60. Tereczky Márton, czégb. Tereczky Márton, férfiszabó­üzlettulaj dos. IV, városház-u. 12. Terényi I., czégb. Terényi Ignácz, gépkereskedő, V, hold-u. 12. Telefon 17—45. Terézvárosi czimiroda, Móroez Samu, czégb. Mórocz Samu, czimiró, VI, aradi u. 62. Terschak Testvérek, társt. Terschak Bikárd János, Nán­dor és Terschak Frigyes, varrógépek és alkatrészekkel való kereskedők, egyenlő czégjegyzési joggal.VH, ker­tész-u. 35. Testory Francziska és társa, betéti társaság; beltagja: Testory Antalné, szül. Britvec Francziska, beton gypsztáblamunka-vállalkozó, VI, Teréz-körút 27. Te­lefon 808. Tezner Mór, Moriz Tezner, czégb. Tezner Mór, gyapju­és pamut-kézműárukkal való ügy nök és bizományos, V, bálvány-u. 20. Thallmayer és Seitz, Thallmayer & Seitz, társtagok ifj. Seitz Ferencz, füszerkereskedő és dr. Seitz Ottó, méregszerekkel való keresk., a képviseletre önállóan jogosultak, czégvezető Koritsánszky Lajos, V, Zrinyi­utcza 3. Telefon 33—24. The Electro Vitalizer Institute, czb. C. W. Embrey, a «The Electro Vitalizer Institute» czég tulajdonosa, IV, Károly-körút 2. Tel. 85—51. The Smith Premier, írógép-Társaság, Woodruff és Dyer, The Smith Premier, Typewrister-Company, Woodruff and Dyer. Czégv. Notter Ernő Vilmos, társt. Woodruff Timót L., newyorki és Dyer Vilmos A., syracusei la­kosok, irógép- és irodafelszerelési czikkek eladásával való iparüzlettulajdonosok. A czég képviseletére és jegyzésére a társtagok egyformán jogosultak, VI, An­drássy út 4. Tel. 80—60. Thék Endre, czégb. Thék Endre, asztalos iparüzlet­tulajdonos, VHI, üllői út 66. Tel. 51—39. Thomas és Preiss, Thomas & Préiss, czégb. Thomas Ármin kárpitos, VI, Teréz-körút 7. Thon Károly, czégb. Thon Károly, férfiszabó üzlettul. IV, váczi u. 23. Thonet Gebrüder, főtelep Bécs, fióktelep Budapest, társ­tagok Thonét Ágoston, Thonet Jakab, Thonet Károly, Thonet Gyula, Thonet Tivadar, Thonet Viktor és Thonet Alfréd, butorgyárosok és kereskedők önálló czégjegyzési joggal, czégvezető Andrede Károly, IV, váczi u. 11. Telefon 11—68. Gr. Thorotzkai és társa, társt. gróf Thorotzkai Péter és Béla József, órás és müszerószipar üzlettulajdonosok. A czég képviseletére és jegyzésére a társtagok egy­formán jogosultak, VI, sziv-u. 32. Telefon 46—87. Thury Fer. utóda Funk József, papir- és irószerkeresk., IV, Kristóf-tér 6. Tichler Károly, czégb. Tichler Károly Antal, papírkeres­kedő, VH, Károly-körút 9. Telefon 27—66. Tichy József, A. Josef Tichy, czégb. özv. Seidl Jánosné, szül. Tichy Anna, hentes iparüzlettulajdonos. Tieger és Bochner, társt. lieger Mechel (Miksa) ésBoch­ner Hersch Kopel, czipőcreme-, ércztisztitó, ténta­és egyéb háztartási czikkek előállításával foglalkozó iparüzlettulajdonosok. A czég képviseletére és jegyzé­sére a társtagok közül egyedül Tieger Mechel (Miksa) jogosult, VH, nefelejts-u. 32. Tigermann Sándor, czégb. Tigermann Sándor, épitési vállalkozó és épitőmester, VI, Vörösmarty-u. 48. Tihanyi József és Társa, társtagok Tihanyi József és Schlesinger Floris, kávéházi üzlettulajdonosok, együt­tes czégjegyzési joggal, VILI, kerepesi út 17. Telefon 57—50. Tihanyi Nándor, czégb. Tihanyi Nándor, órás,J villa­40*

Next

/
Oldalképek
Tartalom