Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1906-1907 (18. évfolyam)

6. rész - Törvényszékileg bejegyzett közkereseti- s betéti társaságok és egyéni czégek

Tör vény székileg 628 Bejegyzett czégek. mos világítást berendező és villamos csengetyüket és telefonokat házakba és lakásokba bevezető üzlettulaj, donos, VII, csömöri út 8. Tel. 6(1—68. Tihanyi Pál, czégb. Tihanyi Pál, bank- és tőzsdebizo­mányi üzlettulajdonos. Tilger és társa, társt. Tilger János és Matzalik Klára Johanna, élesztő-kereskedők. A czég képviseletére ós jegyzésére csupán Tilger János jogosult. Tiller Mór és Társa, Moritz Tiller & Co., czégb. Tiller Samu egyenruházati czikkekkeli kereskedő, IV, váczi utcza 35. Telefon 678. Timár Ede. czégb. Timár (Hirsch) Ede, gépkereskedő, V, Lipót-körút 28. Tel. 46—71. Timár Károly és társa, társt. Timár Károly és Heiniche Klára, szappankészitő iparüzlettulajd. A czég képvise­letére és jegyzésére a társtagok egyformán jogosultak. Tinagl István, Stefan Tinagl, czégb. Tinagl István, sütő iparüzlettul. Tintner J. E., J. E. Tintner, czégb. özv. Tintner Klotild Karolin, kautschuk és rézbélyegző, hektograf, ténta­és festék-bizományos, TV, kigyó-tér 5. Tisch Ernesztin, társt. Tisch Ernesztin, rövidáru és kész ruhakereskedő és Horovitz Gyula, ruha- és rövid­ár ukereskedő. A czég képviseletére és jegyzésére a társtagok egyformán jogosultak, VI, szerecsen-u. 1. Titsch Gyuláné, czégb. özv. Titsch Gyuláné, szül. Ba litzky Katalin, férfi divatáru-keresk., IV, váczi u. 8. Witwe Tisch Lipót, czégb. Özv. Tisch Lipótné, szül. Hirn Háni, vendéglői üzlettulajd., VI. Teréz-körút 4. Tisza testvérek, Brüder Tisza, társt. Tisza Arthur, papír­kereskedő és Tisza Béla, könyvkereskedő. A czég kép­viseletére és jegyzésére a társtagok egyformán jogosul­tak, H, fő-u. 12. Telefon 350. Titz J. és Társa, czégb. Titz János, vendéglős. Tlach & Keil, társt. Keil Henrikné szül. Bayer Anna, képviseleti jog nélküli társt. Keil Henrik, Keil Ede, Keil Izidor, dr. Hirsch Gusztáv, dr. Brunner Leó és Brunner Ferenczné, szül. Bayer Anna, vörösréz lemezekkel, szalagokkal, katlanokkal és rudakkal való kereskedők. A czég akkép jegyeztetik, hogy az előnyomott vagy előirott czég alá a képviseletre jogosított Bayer Károly és Keil Henrik társtagok együttesen vagy ezek egyike és a czégvezetők egyike együttesen névaláírásaikat, még pedig a czégvezetők a «pp» toldattal vagy dr. Brunner Leo Keil Henrikkel vagy egyik czégjegyzővel aláírják ; czégvezetők Bein­hold Gusztáv és Heinz Henrik. VI, hajós-u. 41. Tele­fon 19—29. Toch A., czégb. Toeh Ármin, hentesáru eladási üzlet­tulajdonos, VI, király-u. 4. Tel. 27—44. Todoreszku Pál, czégb. Todoreszku Pál, sertéskeres­kedő. X, szállás-u. 32—34. Toldi Lajos, Ludwig Toldi, czégb. Toldi Lajos, könyv­kereskedő, H, fő-u. 2. Telefon 42—93. Tolnai Adolf, czégb. Tolnai Adolf, terménykereskedő. Tolnai Béla és Társa, Béla Tolnai & Co., társt. Tolnai Béla és Bell Izsák, technikai iparczikkek és gépekkel kereskedő, VI, Dávid-u. 18. Telefon 13—62. Tolnai Eszter és Társa, társtul. Tolnai Eszter és Kra­mer Ilona, szatócsok és lisztkeresk. Tolnai Gyula, czégb. Tolnai Gyula, hajózási üzlettulaj­donos. Tolnai Simon Magyar Kereskedelmi Közlöny, czégb. Tolnai (azelőtt Friedmann) Simon, hirlap és irodalmi termékek terjesztési ügynöki iparüzlettulajdonos és a «Magyar Kereskedelmi Közlöny» czimü lap kiadótu­lajdonosa, VH, dohány-u. 16—18. Tel. 15—17. Topf Antal, ifj., Anton Topf, jun., czb. ifj. Topf Antal, .. hentesmester. VH, nyár-u. 27. Özv. Torday Józsefné, szül. Ernyey Francziska, czégb. Torday Józsefné, szül. Ernyei Francziska, kávéházi üzlettulajdonos, VI, Teréz-körút 50. Telefon 25—41. Tordai és Schwarcz, beit. Tordai Béla és Schwarcz Pé­ter, férfiszabóüzlettulajdonos, kült. Löwinger Nándor. A czég a társaság által együttesen képviseltetik, s akkép jegyeztetik, hogy az előirott vagy előnyomott czég­szöveg alá mindkét beltag vagv a kültag és egyik beltag vezetéknevét irja, IV, Gizella-tér 2. Tordai Szerén és társa. Betéti társaság, beltagja Tordai , Árminné, szül. Weisz Szeréna, szikvizgyártási és kávé­mérési üzlettulajdonos, czégv. Weisz Mór. I Tornya Henrik L., czégb. Tornya Henrik Lipót, asztalos­iparüzlettulajdonos. Torontáli Dénes és Társa, közkereseti társaság, társtul. Torontáli Dénes és Bucsányi Lajos, útmutató és hir­detési vállalati üzlettul., a czég a társtagok által együt­tesen képviseltetik s általuk akkép jegyeztetik, hogy az előnyomott vagy előirott czégszöveg alá mindkét társtag vezetéknevét irja alá. Tóth Dezső, czégb. Tóth Dezső, füszerkereskedő. Totth Gyula, Julius Totth, czégb. Totth Gyula, vaskeres­kedő, H, Batthyány-tér 4. Tóth Imre, czégb. Tóth Imié, fűszer- és vegyeskeresk. Tóth János, Johann Tóth, czégb. Tóth János, gyógy­szerész, H, Margit-körút 38. Telefon 76—66. Tóth Kálmán, czégb. Tóth Kálmán, kézműárukereskedő, VHI, nagyfuvaros-u. 6. Tóth, Kleiner és társa, Tóth, Kreiner & Comp., társt. Tóth Endre, Bosenzweig Jakab és Kreiner Ferencz, kézmüáru-ügynökök és bizományi üzlettulajdonosok, együttes czégjegyzési joggal, V, bálvány-u. 10. Te­lefon 38—80. Tóth László, czégb. Tóth László, sertéskt reskedök, X, b. jászberényi út 2. Telefon 51—29. Tóth Zsófia és társa, társt. Tóth Zsófi, gyümölcs- és élelmiszer-árusitó és özv. Czank Józsefné szül. Molnár Terézia, vegyes élelmiszer-árusitó. A czég a társtagok által önállóan képviseltetik és akkép jegyeztetik, hogy az előnyomott vagy előirott czégszöveg alá bármelyik társtag saját nevét irja, IX, központi vásárcsarnok. Tóth és Schön, czégb. Schön Lajos, férfiszabó iparüzlet­tulajdonos. IV, Deák Ferencz-u. 23. Totisz Márkné, czégb. Totisz Márkné, szül. Battiszt Bo­zália, czipészüzlettul., IH, tavasz-u. 15. Tögl Géza és társa, társt. Tögl Géza, fa- és vasszerszám­kereskedő és Gack Jenő Jánosné szül. Gyurtsy Szi­dónia vaskereskedő. Czégvezető Gack Jenő. A czég a társtagok által együttesen képviseltetik s akkép je­gyeztetik. hogy az előirt vagy előnyomott czéget Tögl Géza és Gack Jenő Jánosné vagy Tögl Géza, Gack Jenő, az utóbbi «pp» toldattal teljes nevüket aláírják, V, váczi körút 66. Tömlő és Bányai, társt. Tömlő Antal és Bányai László Lajos Fülöp, reszelővágó-iparosok és műszaki czik­keket elárusító üzlettulajdonosok. A czég a társtagolí által együttesen képviseltetik s általuk olykép jegyez­tetik, hogy az előnyomott czéget mindkét társtag ve­zetéknevével aláirja, VH, Dembinski-u. 45. Tel. 10 — 49. Töpper Károly, Kari Töpper, czégb. Töpper Károly, vas­és érczárú iparüzlettulajdonos. Törley Józs. és Társa, Jos. Törley & Co mp., czégb. csantavéri Törley József, pezsgőbor-gyáros. VILI, Esz­terházy-u. 22. Telefon 53—14. és 54—93. Török A. és Társa, osztálysorsjegy-főelárusitók, VI, Teréz-kölút 46. Telefon 24—27. Török Dezső, czégb. Török Dezső (Dávid), czipészüzlet­tulajdonos, VH, Erzsébet-körút 5. Török György, Georg Török, czégb. Bétay Imre János, szabómester, IV, váczi u. 8 Török József, társt. özv. Török Józsefné, szül. Détsy Emma és Török Sándor gyógyszertártul., VI, király­utcza 12. Telefon 19-40. Török V. bankháza, czégb. Török Vincze, bank- és váltó­üzlettulajdonos. Török Vilmos és társa. Társt. Török Farkas Vilmos és Sonnensehein Ignácz, úri- és női divatáru kereskedők. A czég képviseletére és jegyzésére csak Török Farkas Vilmos jogosnlt. VH. Damjanich-u. 39. Törs és Ormai, társt. Törs József, Ormai Kálmán, Chro­micsek Oszkár, vízvezeték-berendezési üzlettulajdo­nosok. A czég képviseletére és jegyzésére a társtagok egyformán jogosultak és a czéget akkép jegyzik, hogy a czimbélyegzóvel előnyomott czégszöveg alá bár­melyik társtag vezetéknevét sajátkezüleg irja. Traindl I'erencz, czégb. Traindl Ferencz, szabóüzlet­tulajdonos, VH, kertész-u. 38. Trautmann Rezső és fia. Társt. Trautmann Rezső ós Trautmann Róbert, ács iparüzlettulajdonosok. A czég

Next

/
Oldalképek
Tartalom