Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1906-1907 (18. évfolyam)

6. rész - Törvényszékileg bejegyzett közkereseti- s betéti társaságok és egyéni czégek

Tör vény székileg 625 Bejegyzett czégek. Szelnár József utóda, czégb. Szelnár Ilona, virágkeres­kedő, IY, koronaberczeg-u. 16. Telefon 19—45. Szemere Béla, czégb. Szemere Béla, női- és gyermek­divatkereskedő. Szemere Ignáczné, czégb. Szemere (Schlesinger) Ig­náczné, szül. Jellinek Johanna, képkereskedő, V, szi­get-u. 4—6. Szemere és György, tarst. Szemere (Isaias) Sándor és György Aron, magkereskedők és magbizományosok. A czég a társtagok által együttesen képviseltetik és jegyeztetik. V, nádor-u. 34. Szénásy Béla, czégb. Szénásy Béla, papir-, iró-, rajz- és festőszer-, olajfestmény-, aczél- és rézmetszetek-, ima­könyv-, képeskönyv- és diszműárukeresk., IY, Feren­cziek-tere 9. Telefon 975. Szénásy Gyula, Dietl Emil utóda, czégb. Szénásy Gyula, női diivatáru keresk., IY, szervita-tér 1. Szénási J. Jenő, czégb. Szénási Jenő, ig. Jakab, uri és női divatárukeresk. Szénássy, Hoffmann és társa, társtagok Hoffmann Jenő ós Eóna Adolf, selyemáru-kereskedők, a czéget a társ­tagok együttesen jegyzik, IV, bécsi u. 4. Tel. 76—78.­Szende Adolf, Adolf Szende, czégb. Szende Adolf, ke­ményítő- és festékáru-kereskedő, IY, Ferencz József­rakpart 22. Telefon 70—19. Szenes Cornelia, czégb. Szenes Abrahámné, szül. Pol­lák Cornélia, szatócsipar-üzlettulajdonos. Szenes Ede, czégb. Szenes Ede füszerkereskedő, V. Do­rottya-u. 2. Telefon 36—25. Szenes Ede F., czégb. Szenes (Scheichart) Ede, füszer­és csemege-kereskedő. V, Dorottya-u. 2. Tel. 36—25, Szenes Ignácz, czégb. Szenes Ignácz, vasmenetü csavar­készitési iparüzlettulajd,, VI, Lehel-u. 23. Tel. 440. Szenes Miksa, czégb. Szenes (azelőtt Schlesinger) Miksa, rőfös, rövid, divat- és kézmüárukereskedő,VH, király­utcza 59/£>. Szenes Sándor utóda, czégb. Brüll Gyula, borkeresk., .. YI, ó-u. 3. Telefon 39 -76. Ozv. Szenes Vinczéné, szül. Burghart Etel, czégb. özv. Szenes Vinczéné, tüzifakereskedő, V, Vág-u. 7. Szenetes József, Josef Szenetes, czégb. Szenetes József, fűszer- és gyarmatáru-kereskedő. Szénsav, szifonkupak, szikvizgép és mechanikai gép­gyár, Fischer József. ,— Kohlensäure, Siphon, Köpfe, Sodawasser-Apparate und mechanische Maschinen­fabrik, Josef Fischer. Czégb. Fischer József, szénsav, szifonkupak, szikvizgép- és mechanikai gépgyáros. VH, kerepesi út 66. Szentmariay Gyula, czégb. Szentmariay Gyula, vidéki kiviteli palaczksört nagyban árusító üzlettulajdonos. Szepesi A., czégb. Szepesi Adolf, üveg- és porczellán­kereskedő,VI, nagymező-u. 28. Szepesi Jakab, czégb. Szepesi Jakab, bor- és pálinka­kereskedő. VH, király-u. 89. Szepessy Sándor, Alexander Szepessy, czégb. özv. Sze­pessy Sándorné, szül. Kratky Erzsébet, vízvezeték­berendezési iparüzlettul., czégv. Finály Lipót, VHI, nap-u. 29. Tel. 56 96. Szerb Károly és társa, czégb. Meer Márton, értékpapí­rokkal tözsdebizományos,Y, Széchenyi-u. 12. Telefon Szerény i Béla, czégb. Szerényi Béla, vaskeresk., I, költő­utcza 8. Telefen 40—66. Szeszler Lipót, czégb. Szeszler Lipót, értéktőzsdei ügy­nök, VH, kertész-u. 50. Szeyffert Károly, czégb. Szeyfíert Károly, téglagyáros, IV, magyar-u. 3. Tel. 79—74. Szidon Samu, ifj., és fia, társt. Szidon Sámuel ésSzidon Zsigmond, mészárosiparüzlettulajdonosok. A czég képvisele tér e és jegyzésére a társtagok egyformán jo­gosultak, VH, Garay-tér 19. Szidon Simon, Simon Szidon, czégb. Szidon Simon, szatócs, VII, Almássy-tér 12 v Szigeti Armin, czégb. Szigeti Ármin, (Hermann) rek­lám czikkek ügynökségi és bizományi üzlettulajdonos, Vili, kerepesi út 43. Szigeti J., fényképészeti műintézet, társt. Szigeti Jakab és Stauber Árthur, fényképészek, a czéget Szigeti Ja­kab jegyzi, IV, Kristóf-tér 6. Szigeti L. Gyula, czégb. Szigeti Lajos (Gyula), sertés­bizományos, VIII, nagyfuvaros-u. 16. Szigeti Lajos utódai Hejj Imre és Stiasny János, társt. Hejj Imre, szíjgyártó és Stiasny János, nyerges, egy­forma czégjegyzési joggal, VHI, muzeum-körút 10. Szigeti Mór, czégb. Szigeti Mór, illó-olaj-, esszenczia- és festékárukereskedő. Szigeti Nándor és fia, társt. Szigeti Nándor, órás és aranyműves és Szigeti Sándor, óra- és ékszerkeresk., egyforma czégjegyzési joggal, IY, Ferencziek-tere 2. Tel. 84-47. Szigeti, Yass és Finály, társt. Szigeti Jakab, Vass Gábor és Finály Zsigmond, sertésbizományi iparüzlettulajdo­nosok. A czég képviseletére és jegyzésére a társtagok egyformán jogosultak, IX, gubacsi út 6. Szigetközi és Bátori, társt. Szigetközi János és Bátori Zoltán, furnir és körléczkereskedök. A czég képvise­letére és jegyzésére a társtagok egyformán jogosultak. Szikla D., czégb. Szikla előbb Steiner Dávid műszerész, VI. Károly-körút 3. Szikláné és Szilágyi, beit. Szikla Gáborné, szül. Varga Mária és Szilágyi János, iskolai tanszerkészitők. A czég képviseletére és jegyzésére csak Szilágyi János jogosult.VH. Amazon-n. 13, Sziklai Géza és társa, társt. Szikiai Sándor és Sziklai Géza, bank- és váltóüzlettul, A czég a társtagok által együttesen képviseltetik és jegyeztetik. VHI, Baross­tér 2. Sziklay Sándor, czégb. Sziklay Sándor, szállodás, VIH, Baross-tér 2. Telefon 53—23. Sziklai Sándorné, czégb. Sziklai Sándorné, sz. Fleischer Ernesztina, papírkereskedő, czégv. Sziklai Sándor, VH, Erzsébet-körút 15. Tel. 12-12. Sziklai és társa, czégb. Sziklai József, automobil készí­tési, javítási, kezelési és kereskedési üzlett. V. vig­szinház-u. 3. Szilágyi Béla, könyv- és zeneműkereskedő és ódöndász, IY, Károly-körút 26. Telefon 470. Szilágyi Mihály, czégb. Szilágyi Mihály, lakatos, elek­trotechnikai, légszesz, vízvezetékek és berendezéseket készítő iparüzlett. IV, régi posta-u. 10. Szilágyi és Társa, beit. Szilágyi Miksa, ingatlan adás­vételét és pénzkölcsönt közvetítő ügynöki incasso és c 7imirodai üzlettul., VHI, József-körút 60. Szüárd Izidor, czégb. Szilárd Izidor, czipész, VI, váczi körút 7. Szilasi József, czégb. Szilasi József, borkereskedő, VH, király-u. 95, Szilber Lászlóné, czégb. Szilber Lászlóné, szül. Budai Erzsébet, hentesáru-, csemege- és élelmiszerárusitó. Szilner János, czégb. Szilner János, férfiszabó, IV, vá­czi u. 44. Szimon István, czégb. Szimon István, füszerkereskedő, V, váczi körút 12. Telefon 29—60. Szinai Zsigmond, Sigmund Szinai, czégb. Szinai Zsig­mond, terményáru-ügynök, VI, Szondy-u. 28. Szinell János utóda, Johann Szinell's Nachfolger, czégb. Erhardt János, üveges, IV, MáriaValéria-u. 1. Tel.837. Szirányi János, czégb. Szirányi János, füszerkereskedő, IV, váczi u. 50. Szirch Imre, fém- és nickelárugyáros, VH, Garay-u, 40. Telefon 56—95. Szita István, czégb. Szita István, füszerkereskedő. VÜI, József-körút 55/57. Telefon 56- 53. Sziver Béla, czégb. Sziver Béla, vaskereskedő, IX, sorok­sári u. 17. Szkurka István és társa, czégb. Szkurka István doboz­készitési iparüzlettulajdonos. VI, Podmaniczky-u. 73. Teleion 10—83. Szlávnits Janka, czégb. Szlávnits Janka, füszerkereskedő, I, Verböczy-u. 27. Szohner Károly, Carl Szohner. czégb. Szohner Károly, gyarmatáruk, országos termények és gyártmányok bizományi és ügynöki üzlettulajd., IV, Ferencz Jó­zsef-rakpart 19. Telefon 742. Szokolovits Gyula, czégb. Szokolovits Gyula, vas- és fűszerkeresk. Szollás és Molnár, társtagok Szollás József, ifj. és Mol­nár Móricz, kocsikenőcs, gépolaj- és olajnemü-gyá­Czím- és lakásjegyzék. 1906. 40

Next

/
Oldalképek
Tartalom