Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1906-1907 (18. évfolyam)

6. rész - Törvényszékileg bejegyzett közkereseti- s betéti társaságok és egyéni czégek

Tör vény székileg 626 Bejegyzett czégek. rosok, együttes czégjegyzési joggal, VI, Angyalföld, üteg-u. 14. Telefon 509. Szolnoki Antal, czégb. Szolnoki Antal, beton- és cze­mentvállalkozói üzlettulajdonos, VI, rózsa-u. 63. Szonda József, társtagok Szontla Lajos, Szonda Ferencz, férfiszabóüzlettulajd., önálló czégjegyzési joggal, IV, szervita-tér 4. Tel. 31—56. Szondi és Weisz, társt. Szondi Sándor és Weisz Mó­zes, férfiszabók. A czég képviseletére és jegyzésére a társtagok egyformán jogosultak. IV, váczi-u. 18. Szongott Gyula, czégb. Szongott Gyula, valódi és hamis ékszer-, arany-, ezüst- és műiparárukereskedő, IV, ko­ronaherczeg-u. 2. Szöd-rákosi és gödi tégla- és czementlap gyárak, dr. lov. Floch-Beyhesberg Henrik János, Társt. jPloch-Reyhes­berg Henrik János és Alfréd. Czégvezető : Friedenthal Vilmos, V, Lipót-körút 28. Tel. 10—99. Szőke József, czégb. Szőke József, füszerkereskedő, VH, király-u. 75. Szőke és Kovács, czégb. Szőke Ede, női divatáru-keresk., IV, váczi u. 25. Telefon 14—73. Szöllösi és Rauchverger, társt. Szőllösi Lipót és Bauch­verger Géza, asztalos iparüzlett. A czég képviseletére és jegyzésére a társtagok egyformán jogosultak. Vili, Szilágyi-u. 3. Szőnyegház, Stern testvérek, Teppichhaus Brüder Stern, czégb. Szőts Adolf, szőnyeg- és pokróczkeresked., IV, Károly-körút 26. Telefon 17—16. Szöts Simon, czégb. Szőts Simon szőnyeg, pokrócz, ágynemű, ágytoll, vas, réz, kárpitozott kerti és hajlí­tott fabútor, gyermekkocsi, ablakredőny, zászló és mindennemű lakberendezési czikkekkel való keres­kedő. IV, Kossuth Lajos-u. 15. és VH, kerepesi út 10. Szummerer Gyula, Julius Szummerer, czégb. Szumme­rer Gyula norinbergi, diszmüáru-keresk., IV, Kaplony­utcza 7. Szűcs A., czégb. Szűcs (előbb Schönmann) Ábrahám, kárpitos iparüzlettulajdonos, VHI, József-körút 14. Szűcs Ödön, czégb. Szűcs Ödön, mezőgazdasági gépke­reskedő, VI, nagymező-u. 66. Tel. 16—05. Szűcs Sándor és Társa, társt. Szűcs Sándor és Adams Dávid Donát, ingatlanokkal való ügynökök. A czég képviseletére és jegyzésére a társtagok egyformán jo­gosultak, H, töröi-u. 6. Szüsmann Manó és Elias Miksa, társt. Szüsmann Manó és Elias Miksa, rövid- és kézműárukereskedők, A czég képviseletére és jegyzésére a társtagok közül egyedül Éliás Miksa jogosult, VI, Laudon-u. 9. Szvoboda, Neuhaus és társa — Szvoboda, Neuhaus & Comp. Társt. Szvoboda Bezső és Neuhauser (Neu­haus) Samu, rézöntők és Cifka József üvegneműek és pinczefölszerelvények közvetítésére űgynők. A czég a társtagok által együttesen képviseltetik és ak­kép jegyeztetik hogy az előnyomott czég alá Cifka József a másik két társtag bármelyikével együttesen vezetéknevét irja. VI, Dávid-u. 8. Tabermann Gusztáv utóda Zsigmond Károly, czégt.. Fritsch Emil. Czégb. Fritsch Emil, épület- és diszmű­bádogos-, vízvezetéki és légszeszberendezési ipar­üzlettulajdonos, H, Margit-körút 18. Tel. 40—33. Tabermann L. és fia, L. Tabermann u. Sohn, társtagok Tabermann Lajosné, özv., és Tabermann Lajos, üveg­kereskedők, a képviseletre egyformán jogosultak. Takács Béla és társa, czégb. Balogh Nep. Jánosné, szül. Vékony Mária papírkereskedő, VI, Andrássy-út 57. Takács Ferencz, czégb. Takács Ferencz, üveg- és por­czellánárúkereskedő, VI, Andrássy-út 74. Takács Győző és Társa, társt. Takács Győző, magán­mérnöki, elektrotechnikai és szabadalmi irodatul. és Buday Elemér szabadalmi ügynökségi üzlettuL, egyforma czégjegyzési joggal, VH, kerepesi út 40. Telefon 26—12. Takács Gyula, czégb. Takács Gyula, füszerkeresk., VI, rózsa-u. 95. Telefon 28—36. Takács István, czégb. Takács István, rövid- és divatáru­kereskedő. Takáts János és társa, társt. Takáts János és Ertl Lő­rinczné, szül. Beer Johanna, vendéglői üzlettulajdo­nosok. A czég képviseletére és jegyzésére a társtagok 1 közül egyedül Takáts János jogosult. I, Lágymányos, Sósfürdő. Takáts Lajos, czégb. Takáts Lajos, füszerkeresk., IV, Kossuth Lajos-u. 19. Telefon 630. Takáts László, czégb. Takáts László, mázoló, VIH, Hu­nyady-u. 39. Tallián és Frommer, társt. Tallián (Wolf) Vilmos posztó kereskedő és Frommer Fülöp posztó- és bélésáru­kereskedő. A czég a társtagok által együttesen kép­viseltétik s akkég jegyeztetik, hogy az előirott vagy előnyomott czéget Tallián (Wolf) Vilmos vezeték­neve és melléknevének kezdőbetűjével, Frommer Fü­löp pedig teljes nevével aláirja. VI, király-u. 8. Támedly Mihály, Michael Támedly, czégb. Támedly Mihály, vaskeresk., IV, kecskeméti u. 19. Tanczer József, Vacuum olajok-kereskedése, Joseph Tanczer, Vacuum Oils Import, czégb. Tanczer József a «Vacuum oil company» olajárui eladását közvetítő ügynöki üzlettul., VI, Teréz-körút 21. Telefon 28—32. Tandlich Kálmán, czégb. Tandlich Kálmán, füszerkeres­kedő, V. Kálmán-u. 21. Tanenbaum M., M. Tanenbaum, czégb. Tanenbaum Mór, pálmagyártó és élővirágkeresk., VH, Wesselényi-u. 69. Tel. 19—65. Tannenbaum Miksa, Max Tannenbaum, czégb. Tannen­baum Mark (helyesebben Miksa) gombkereskedő. Tanzer Maxim és társa — Maxim Tänzer & Co., társt. Tanzer Miksa és Berger Sándorné, szül. Schwarcz Berta, illatszer, pipereszappan és fogkrém gyárosok. A czég képviseletére és jegyzésére a társtagok közül egyedül Tanzer Miksa jogosult,VH, Damjanich-u.28/i. Tarján Adolf, Adolf Tarján, czégb. Tarján Ádolf, posztó­árukereskedő, IV, Deák Ferencz-u. 23. Tarján Jenő, czégb. Tarján Jenő, uri és női divat- s rövidárukereskedő. Tarnai Lipót, czégb. Tarnai Lipót, kávéházi üzlettulajd. V, váczi körút 24. Telefon 27—90. Tarnai Zsigmond, czégb. Tarnai Zsigmond, kép-, tükör­és keretkereskedő. Tarnóczi Manó, czégb. Tarnóczi Márk máskép Manó, érték- és gabonabizományos, VH, dob-u. 60. Tatalovits és Nógrádi, társt. Tatalovits Péter és Nóg­rádi Lajos, férfiszabó iparüzlettulajdonosok. A czég képviseletére és jegyzésére a társtagok egyformán jogosultak. IV, váczi-u. 20. Taub Ármin, Herman Taub, szállítási bizományi el­vámolási üzlettulajdonos, V, bálvány-u. 2. T. 33—49. Taub M. Sámuel, czégb. Taub M. Sámuel, asztalosipar­üzlettul., Taub P., P. Taub, czégb. Taub Paulina, czukorkakeres­kedő, VI, király-u. 8. Tauber és Balla, Tauber & Balla, társt. Tauber Ignácz, Tauber Benjámin, Tauber Vilmos és Balla (Blau) Si­mon, bornagykereskedők. A czég a társtagok által együttesen és akként jegyeztetik, hogy a czimbélyeg­zővel előnyomott czég alá Balla Simon társtag veze­téknevét és a másik három társtag közül egy és pedig Tauber Ignácz magyarul «Tauber J.», németül «J. Tauber», Tauber Benjámin magyarul «Tauber B.», németül «B. Tauber», Tauber Vilmos pedig csupán «Tauber», nevet irja, VH, dohány-utcza l/a. Tele­fon 21—01. Taubner Sámuel, czégb. Taubner Sámuel, kézműáru­ügynöki és bizományi üzlettulajdonos. Tauchner Testvérek, társt. Tauchner (Selmán) Salamon és Tauchner Márkus, nürnbergi- és rövidárukereske­dők. Czégv. Tauchner Lázár. A czég képviseletére és jegyzésére a társtagok egyformán jogosultak, VI, sze­recsen-u. 15. Tausz Béla és testvére, Béla Tausz u. Bruder, társt. Tausz Béla, lakatos iparüzlettulajdonos és Tausz Vilmos, vasbutorkereskedő. A czég képviseletére és jegyzésére a társtagok egyformán jogosultak, VI, Andrássy-út 47. Tel. 84—74.' Tausz Zsigmond és Társai, társt. Tausz Salamon, Zsig mond és Tausz Gedal Antal, fuvarosüzlettulajdonosok. A czég képviseletére és jegyzésére a társtagok egyfor­mán jogosultak, VH, Gizela-út 43. Tel. 58-91. Tauszig M. és társa. Betéti társaság, beltag Tauszig Mór

Next

/
Oldalképek
Tartalom