Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1903-1904 (15. évfolyam)

3. rész - C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények

Bíróságok. 264 Ügyészségek. — Fogházak. 11. Pestvidéki kir. törvényszék. (IV, vármegyeház.) (Bányab.: pestvidéki trvsz., sajtób.: Budapest, p. ü, b.: pestvidéki trvsz., közj. és ügyvédi kam.: Budapest.) Elnök: Seyfried József. Birák: Bónay Kamill, kir. it. t. birói cz. és jeli., Vere­bély Ignácz, táblabírói cz. és jeli., Sz. Kiss Gyula, Kerese Gábor, K. Nagy Sándor, Osváth Imre, Bánó József, ka­marás, Goldstein Izidor, Józsa István, Kéler Gyula, dr. Laudon Gyula, dr. Aczél Nándor, dr. Szász Béla, Markos Mihály, dr. Szladits Károly, ig. minisztériumba beosztva, Jándl Kálmán. Albirák: dr. Vámbéry Busztém, i. ü. m. beosztva, dr. Novotny Károly, Kesselbauer Ödön. Jegyzők: Kovács István, dr. Éder Hugó, dr. Haasz Bichárd. Aljegyzők: Belánszky Dezső. dr. Soós Zoltán, dr. Schwicker Bikárd, Marczell János, Schopf Kálmár, dr.Neu­berger Aladár. Joggyakornokok: ifj. Scherff János, Stockinger János, dr. Kirchner Viktor, JLehoczky Jenő, Thomka Géza, Bu­bics Jenő, Tomcsányi Zoltán, Jeszenszky Andor, dr. Mo­sánszky István, Oblatt Samu, Heller Erik, Ballay Geyza, Beismann BezsŐ. Irodaigazgató: Sréter Árpád. Irodatisztek: Ficzkó Bernárdin, Beniczky János, Ne­mes Bezső, Papanek Károly, Wirnhardt Gusztáv. Telekkönyvvezetők: Lovaghy Sándor, Adámy Mih., Halla Ferencz, Kasztner Antal, Jaschik Ede. Törvényszéki orvos : dr. Szikszay Sándor és dr. An­dreánszky Jenő. Tolmácsok: Vagács Bácz Flóris, tót; dr. Huszár Kál­mán, német; dr. Franki Sándor, német; Farkas Jenő, olasz, Szokolovics József, szerb; Somogyi Ede, franczia, angol és olasz ; Joanovits Pál, horvát, szerb és bosnyák. 12. Pestvidéki kir. járásbíróság. (H, Margit-körút 24!) (Tkv.: pestvidéki trvsz., közj.: Budapest I. és H. és Hl. ker., letéthiv.: Budapest, V. ker. Markó-u.) Járásbirák: Muttnyánszky Ádám, Fodor József. Albiró: dr. Füzesséry Zoltán. Aljegyző: Benedek József. Joggyakornok: Havlicsek Antal. Kezelők: Sánta Ign., Meitner Miksa, Dolovcsák Bezső. Végrehajtók: Simon Balázs, Dezső Kornél. VII. Kir. koronaügyészség. (V. nádor-u. 37.) Koronaügyész : dr. Székely Ferencz. Helyettesek: Szerényi Kálm., dr. Tassy Pál, d. Baisz Andor, dr. Baumgarten Izidor, Katona Béla. Segédhivatali igazgató : Kemény Dávid. Irodatiszt: Leszk Ódön. VIII. Kir. főügyészség. (V, nádor-u. 37. — Telefon: 34^-29.) (A budapesti kir. Ítélőtábla területére.) Főügyész: Pongrácz Jenő. Főügyész helyettesek: dr. Fittler Bálint, dr. Vargha Ferencz, dr. Baloghy György. Beosztott kir. alügyész : dr. Etter Dezső. Fogalmazó: Kandó Iván. Irodatisztek: Baróthv Miklós, Igei Jenő. írnok: Stiffer Ede. IX. Kir. ügyészségek. 1. Budapesti kir. ügyészség. (V, alkotmány-u. 22. Telefon: 19—35.) Az ügyészség vezetője: dr. Gegus Gusztáv, kir. fő­ügyész-helyettes. Kir. ügyészek: dr. Sélley Barnabás, dr. Pataki Gyula, dr. Geszti Andor, dr. Daróczy Elek. dr. Gáli Endre, dr. Magyar István, dr. Hodászy Ántal, dr. Böhm Alajos, Alügyészek: Egressy-Nagy László, dr. Horváth Ákos, dr. Bálás Elemér, dr. Gruber Lajos, dr. Polgár Viktor, dr. Etter Bezső, dr. Kesserü Lajos, dr. Polányi Aladár, dr. Vargha József, Molnár István. Uzonyi Géza, Belopo­toczky Gyula. 2. Pestvidéki kir. ügyészség. (IV, ujvilág-u. 8. — Telefon: 17—28.) Kir. ügyész: dr. Halász Lajos. Alügyészek: dr. Horváth János, dr. Vass Lajos, Tóth István, dr. Biró Kálmán. Ügyészi megbizott: dr. Mendelényi László. X. Fogházak. 1. Budapesti kir. országos gyűjtő fogház. (X, maglódi-út. — Telefon: 60 -05.) Igazgató: Vajna Károly. Ellenőr: Markovicska Ottó. Gondnok: Baidl Antal. Tiszti Írnokok: Berte Károly, Beschke Sándor, Jauer­nigg Virgil, Vikoukál Béla. Orvos: dr. Neuwirth Dezső. Róm. kath. lelkész: Psitek János Brúnó. Ev. ref. lelkész: Sörös Béla. Ág. ev. lelkész : Majba Vilmos. Görög keleti lelkész : Kurjakov Dositheus. Izraelita lelkész : Bévai, Miksa. Tanitók: Csernók Bezső, Dobos Dezső. Őrparancsnok: Nyiri Lajos. 2. Budapesti kir. törvényszéki fogház. (V, Koháry-u. 9. — Telefon: 4000.) Fogházgondnok: Kisfaludy László. Fogházorvos: dr. Ötvös József. 3. Pestvidéki kir. törvényszéki fogház. (IV, ujvilág-u. 8.) Fogházfelügyelő: Jankovich Kálmán. Fogházorvos: dr. Szikszay Sándor. XI. Ügyvédi és közjegyzői hatóságok. 1. Ügyvédvizsgáló bizottság. (V, nádor-u., igazságügyi palota.) Elnök: dr. Székely Ferencz, kir. koronaügyész. Elnök h..: Gottl Ágoston, curiai biró.

Next

/
Oldalképek
Tartalom