Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1903-1904 (15. évfolyam)

3. rész - C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények

Ügyvédvizsg. biz. 265 Keresk. és ipar. Tagok: Ádám András, cnriai bíró. dr. Adolf Sebestyén, kir. itétőtáblai biró, Antal Gyula, egyet. ny. r. tan. Balogh Jenő, egyet. ny. r. tanár. Baumgarten Izidor, kir. korona­ügyészi helyettes, Baumgarten Károly,Debreczenyi Miklós, kir. it. táblai biró, dr. Charmant Oszkár, kir. közjegyző, Czárán István, kir. Ítélőtáblai biró czím és jelleggel fel­ruházott kir. trvszéki biró, Fittler Imre, kir. curiai biró, dr. Gegus Gusztáv, kir. főügészi helyettes, Grecsák Kár., dr. Gyurkovich László, kir. Ítélőtáblai biró. Havas Károly, cur. biró, dr. Heil Fausztin, közig. bir. it. biró, dr. Imling Konrád, kir. it. t. tanácselnök, dr. Istvánffy Lajos, kir. itélőtábl. biró, Jókuthy Albert, kir. curiai biró, dr. Karay Lajos, dr. Lallossevits János, Lehoczky Lajos, kir. Ítélő­táblai bírák, Makay Dezső, kir. közigazg. bírósági biró, Mezey Albert, curiai biró, Nagy Sándor, curiai biró, dr. Nyeviczkey Antal, kir. itélőt. biró, Sólyom Andor, kir. igazságügymin. titkár, Somogyi Mihály, kir. curiai biró, dr. Szászy Béla, igazságügymin. titkár, dr. Tarnai János, kir. curiai biró, dr. Térfi Gyula, kir. igazságügymin. oszt. tanácsos, Tolnai Antal, a kir. curiához beosztott Ítélőtáblai biró, dr. Traiber Vincze, kir. főügyészi helyettes, dr. Tury Sándor, kir. Ítélőtáblai biró, Vargha Ferencz, kir. fő­ügyészi helyettes, Varjassy Ferencz, kir. ítélőtáblai biró, Zachár Emil és Zsembery Kálmán, kir. curiai birák. Köz­tük elnöklésre jogosítottak Ádám András és Mezey Albert, kir. curiai birák, valamint dr. Antal Gyula, egyet. ny. r. tan. dr. Ardó Alfréd, dr. Balog Arnold, dr. Berezeli Antal, dr. Berger Miksa, dr. Bunczel Alfréd, dr. Burián Béla, dr. Darányi Gyula, Enyiczkei Gábor, dr. Fried Vilmos, dr. Glüklich Emil, dr. Gold Simon, dr. Gráber Károly, dr. Gráner Ernő, dr. Gyöngyösi József, dr. Kemény Miklós, dr. Kenedi Géza, dr. Kobler Ferencz, dr, König Vümos, id. dr. Környei Ede, dr. Loschitz Lajos, dr. Messinger Si­mon, dr. Nagy Dezső, dr. Okolicsányi Géza, dr. Oester­rcicher Samu, dr. Pap Dávid, dr. Pap József, dr. Bakovszky -Géza, dr. Beiner János, dr. Sgalitzer Gyula, dr. Szilágyi Arthur Károly, Szmik Lajos, Sztehló Kornél, dr. Várady •Gábor, dr. Vázsonyi Vilmos, dr. Visontai Soma és dr. Wittmann Mór budapesti ügyvédek. 2. Ügyvédi kamara. (V, Szemere-u. 10. — Telefon : 37— 32.) (Kiterjed a budapesti, kalocsai és pestvidéki törvényszék területeire.) Tiszteletbeli elnök: Hodossy Imre. Disztag: dr. Jókai Mór. Elnök: dr. Szivák Imre. Elnök h.: dr. Brüll Ignácz. Titkár: dr. Pap József. Ügyész: Pollák Illés. Pénztárnok: Nóvák Sándor. Könyvtárnok: dr. Tóth Kálm., (Vin, József-körút40.) Rendes választmányi tagok: .vrkay Kálmán, dr. Ba­racs Marczell, Bihari Mór, dr. Darányi Gyula, dr. Tittler Dezső, Krasznay Ferencz, dr. König Vilmos, dr. Mes­singer Simon, dr. Somogyi Miksa, dr. Stern Sámuel, dr. Wittmann Mór, dr. Zsigmondy Jenő. Póttagok: dr. Glücklich Emil, dr. Graber Károly, dr. Gyöngyösi József, dr. Okolicsányi Géza, dr. Horváth Gyula, dr. Beik Ferencz. S. h. igazgató: Gábor Zsigmond. (Kamarai tagok: a VH. részben.) 3. Közjegyzői kamara. (V, Deák-tér 6.) Kiterjed a b.-gyarmati, budapesti, egri, ipolysági, kalocsai, kecskeméti, pestvidéki és székesfejérvári törvényszékek területeire.) Elnök: nyilhegyi Bupp Zsigmond, kir. tan. Választmányi r. tagok: Jakab Géza, dr. Zimányi Alajos, dr. Weinmann Fülöp, Görgei István. Póttagok: Kiss Aladár, dr. Charmant Oszkár. Kir. közjegyzők. (Lásd a VH. részben.) f) Kereskedelem és ipar. I. Állami központi mértékhitele­sítő bizottság ... ... .... 265. lapon. II. Áruforgalmi értékmegállapító állandó bizottság ... . — 265. « III. Budapesti áru- és értéktőzsde 266. « IV. Országos ipartestületek ... 266. « V. Kereskedelmi és iparkamara 266. « VI. Kerületi m. kir. iparfelügyelőség 266. « VII. Magyar kereskedelmi múzeum 266. « VIII. Szabadalmi tanacs ... ... ... 267. lapon. IX. Szabadalmi hivatal .... ___ 267. « X. Székes fővárosi állami keztyü­varró-telep felügyelő-bizottsága 267. « XI. Székes fővárosi állami keztyü­varró-telep . __ . ___ 267. « XII. Tarifa-bizottság .... ... ... 267. « XIII. Védjegy-tanács 267. « XIV. Ipartestületek ... _•__ ___ 267. « I. Állami központi mértékhitelesítő bizottság. (Budapesten, X, köztemető-út 20/a.) Igazgató: dr. Tangl Károly, egyet, magántanár. Főfelügyelő: károly-patyi és vasvári Károly Lajos. Felügyelő: Harsányi Dezső, gépészmérnök. Mértékhitelesítő assistens: szt gericzei JakabGyőző Ministeri számvizsgáló: Bőssel Nándor. Mért. hit. próbamester: Sztari Ferencz. Mechanikus laboráns: Éri Lajos . II. Áruforgalmi értékmegállapító állandó bizottság. 1. Budapesten. Elnök: dr. Vargha Gyula, miniszteri tanácsos. Alelnök: dr. Vízaknai Antal. 'Titkár: dr. Herczeg Ferencz, min. segédtitkár. Szakosztályok és azok elnökei. I. Gyarmatárúk, déli gyümölcs,dohány: Tschögl Henr. H. Gabona, hüvelyesek, magvak: Simon Jakab, m. Gyümölcs, főzelék, növények, italok, eledelek: Tör­ley József. IV. Állatok, és állati termékek: Hajós József, cs. és kir. kamarás. V. Pamut: dr. Goldberger Lajos. VI. Len: Kunz Ferencz. VH. Gyapjú: Breitner L. Zsigmond. VIH. Selyem: Müller Vilmos. IX. Ruházatok, fehérnemű, kalapok, tollak és kosár­kötő árúk: Müller Vilmos. X. Papir, irodalmi és műtárgyak: Falk Zsigmond, lovag. XI. Nyers bőrök, kaucsuk, viaszosvászon, bőr: Wolfner József. XH. Fa, szén és faárúk: Neusehlosz Marczell. X1H. Üveg és üvegárúk: Bálint Sándor. XIV. Kő- és agyagárúk: Bálint Sándor. XV. Vas, gépek, járművek: Förster Nándor. XVI. Nemes es nem nemesfémek: Cserháti Jenő. XVH. Hangszerek, apróárúk: Marton Alajos. XVHJ. Zsiradékok, olajok: zólyomi Wagner Jenő, dr.

Next

/
Oldalképek
Tartalom