Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1903-1904 (15. évfolyam)

6. rész - Törvényszékileg bejegyzett közkereseti- s betéti társaságok és egyéni czégek

Törvény székileg 545 Bejegyzett czégek. *Takács István, czégb. Takács István, rövid-és divatáru­kereskedő. Takáts Lajos, czégb. Takáts Lajos, füszerkeresk., IY, Kossuth Lajos-u. 19. Telefon 630. Takács Oszkár, czégb. Takács Oszkár, gazdasági gépek­és eszközökkel való kereskedő, IX, köztelek-u. 7. Támedly Mihály, Michael Támedly, czégb. Táinedlv Mihály vaskeresk., TV, kecskeméti u. 17. Tanczer József, Yacuum olajok-kereskedése, Joseph Tanczer, Yacuum Oils Import, czégb. Tanczer József a «Vacuum oil Company» olajárui eladását közvetítő ügynöki üzlettul., VH, kertész-u. 4. Telefon 28—32. Tandlich Kálmán, czégb. Tandlich Kálmán, füszerkeres­kedő, Kálmán-u. 21. Tanenbaum M., M. Tanenbaum, czégb. Tanenbaum Mór, pálmagyártó és élővirágkereskedő, YH, Wesselényi­utcza 69. Tannenbaum Miksa, Max Tannenbaum, czégb. Tannen­baum Mark (helyesebben Miksa) gombkereskedő, Y, bálvány-u. 22. Tarján Adolf, Adolf Tarján, czégb. Tarján Adolf, posztó­árukereskedő, IV, Deák Ferencz-u. 23. Tarján Jenő, czégb. Tarján Jenő, uri és női divat- s rövidárukereskedő, I, Krisztina-korút 81. Tarnai Lipót, czégb. Tarnai Lipót, kávéházi üzlettulajd., V, váczi körút 24. Telefon 27—90. Tarnai Zsigmond, czégb. Tarnai Zsigmond, .kép-, tükör­és keretkereskedő, YD, nyár-u. 8. *Tarnóczi Manó, czégb. Tarnóczi Márk máskép Manó, érték; és gabonabizományos. Taub Ármin, Hermán Taub, szállítási bizományi el­vámolási üzlettulajdonos, V, bálvány-u. 2. Telefon 33—49. Taub Lipót, czégb. Taub Lipót, bútorkereskedő, VH, dohány-u. 1. *Taub M. Sámuel, czégb. Taub M. Sámuel, asztalosipar­üzlettul., Taub P., P. Taub, czégb. Taub Paulina, czukorka-keres­kedő, VI, király-u. 8. Tauber és Balla, Tauber & Balla, társt. Tauber Ignácz, Tauber Benjámin, Tauber Vilmos és Balla (Blau) Si­mon, bornagykereskedők. A czég a társtagok által együttesen és akként jegyeztetik, hogy a czimbélyeg­zővel előnyomott czég alá Balla Simon társtag veze­téknevét és a másik három társtag közül egy és pedig Tauber Ignácz magyarul «Tauber J.», németül «J. Tauber», Tauber Benjámin magyarul «Tauber B.». németül «B. Tauber», Tauber Vilmos pedig csupán «Tauber», nevet irja, VH, Károly-körút 3. Tausz Béla ós testvére, Béla Tausz u. Bruder, társt. Tausz Béla. lakatos iparüzlettulajdonos és Tausz Vilmos, vasbutor kereskedő. A czég képviseletére és jegyzésére a társtagok egyformán jogosultak. IV, Andrássy-út 47. Tausz Zsigmond és Társai, társt. Tausz Salamon, Zsig­mond és Tausz Gedal Antal, fuvarosüzlettulajdonosok. A czég képviseletére és jegyzésére a társtagok egyfor­mán jogosultak. VH, Gizella-út 43. Tauszig M. és társa. Betéti társaság, beltag TauszigMór, szabóüzlet tulajdonos, czégv. Tauszig Vilmos, IV, Kossuth Lajos-u. 10. Tel. 472. Taussig Sámuel és tiai, Samuel Taussig & Söhne, fő­telep Hlinskó (Csehország), fióktelep Budapest, társ­tagok, Taussig Sámuel, Taussig József, Taussig Vil­mos vitorlavászon, juta- és takaró-ponyvákat készítő és festő gyárosok, önálló czégjegyzési joggal, czég­vezető Mair Mór Mihály, V. bálvány-u. 22. Tel. 30—32. Tausig Siegfried, Siegfried Tausig, czégb. özv. Tausig Siegfriedné, szül. Wilhelm Begina, aranyozó-üzlet­tulajd., V, Gizela-tér 1. Telefon 39—48. Taussig & Lederer, társtagok Taussig Márk és Lederer Ignácz, széna- és szalmaszállitási üzlettulajdonosok, a czéget egyedül Taussig Márk jegyzi, V, bálvány­utcza 22. Telefon 39- 75. Tauszky Miksa és Társa, czégb. Tauszky Czeczilia, butorszállító-, kaposvári lakos, czégvezető Tauszky Miksa, VI, Teréz-körút 6. Telefon 21—36. Teabehozatali társaság Ittner és Társa, Thee Import Compagnie Ittner & Comp., társt. Ittner Maxmillián Czim- és lakásjegyzék. 1903. Vilmos, osztálysorsjegy elárusító és Katzenstein Ja­mes, teával, vaníliával, fűszerárukkal nagyban és ki­csinyben, továbbá különféle kinai vázák és szobrocs­kákkal való keresk. A czég képviseletére és jegyzésére a társtagok egyformán jogosultak, V, Honvéd-u. 2. Technikai kiadóintézet és Sortiment Keil József Lipcse, budapesti fiókja. Technische Ver längs-Anstalt u. Sor­timent Josef Keil Leipzig, Budapester filiale, czégb. Keil József, könyvkereskedő, VIII. József-körút 17. Tegez Bezső és társa, társt. Tegez Budolf, női czipész és Deckán Béláné szül. Volf Lidia, czípészüzlettulajdo­nosok. A czég képviseletére és jegyzésére a társtagok közül egyedül Tegez Budolf jogosult, VHI, ujvásár­tér 20. Teichner Gyula, Julius Teichner, czégb. Teichner Gyula, papirker., V, Dorottya-u. 4. Telefon 37—09. Teleki Sománé és tsa, betéti társaság, beltag Teleki So­máné szül. Schwartz Begina, dohánykisáruda, pá­linkamérési és vegyeskereskedés iparüzlettulajdonos, czégv. Teleki Soma, IX, gr. Haller-u. 54. Teleki és Társa, Teleki & Comp., beit. Teleki Ferencz, bőrkeztyü, szövött- és kötöttáru kereskedő, kült. Stengel Márton, gyáros, V, bálvány-u. 8. Téli és nyári kerékpáriskola-vállalat Fényi, Winter und Sommer Fahrrad-Schule-Unternehmung Fényi, czégb. czégvezető: Farkas Lajos, budapesti lakosnak czég­vezetői jogosultsága bejegyeztetett, VI, városligeti fasor. Telkesy Iván, czégb. Telkesy Iván, gyógyszerész, I, dísz-tér 15. Teltsch Izidor, Izidor Teltsch, czégb. Teltsch Izidor ügy­nök és aranyműves, VIH, József-körut 17. Teltsch Mór, Moritz Teltsch, czégb. Teltsch Mór, fournir­és fakereskedő, V, nádor-u. 9. Telefon 33—58. Temesváry Géza, társt. Temesváry Géza, ajtó, ablak és kövek vételi és eladási üzlettulajdonos és Schlesinger Alajos, ódon vaskereskedő. A czég képviseletére és jegyzésére egyedül Schlesinger Alajos jogosult, V, visegrádi u. 27. Tengeri lialszállitó-vállalat, Bloch B., czégb. Bloch Begina, tengeri, édesvízi halak és egyéb tengeri ter­mékek. valamint conservekkel kereskedő és bizományi üzlettulajdonos. VH, kerepesi út 30. Tenk S. A. Tenk, czégb. Tenk Sándor, dobozgyáros, VI, Dessewliy-u. 30. *Tennenbaum Józsefné és társa, társt. Tennenbaum Jó­zsefné, szül. Löffel Jenni, helyesebben Scheinal és Löffel Etel. üveg- és porczellánkereskedők, a czég képviseletére és jegyzésére csupán Tennenbaum Jó­.. zsefné jogosult. Özv. Terebessy Lászlóné, czégb. Terebessy Lászlóné, szül. Nagy Luiza, illatszer, pipereczikk, háztartási, gazdasági és játékárakeresk., IV, kecskeméti u. 2. Tereczky Márton, czégb. Tereczky Márton, férfiszabó­üzlettulaj dos. IV, Városliáz-u. 12. Terényi I., czégb. Terényi Ignácz, gépkereskedö, VI, Eötvös-u. 38. Telefon 17—45. Terschak Testvérek, társt. Terschak Bikárd János, Nán­dor és Terschak Frigyes, varrógépek és alkatrészekkel való kereskedők, egyenlő czégjegyzési joggal. VH, ker­tész-u. 35. Teschauer V., czégb. Teschauer Venczel, asztalos, H retek-u..31. Telefon 42—49. Testory Francziska és társa, betéti társaság; beltagja: Testory Antalné szül. Britvec Francziska, beton gypsztáblamunka-vállalkozó, VI, Teréz-körút 27. Te­lefon 808. Tezner Mór, Moriz Tezner, czégb. Tezner Mór, gyapju­és pamut-kézműárukkal való ügynök és bizományos. V, sas-u. 12. Thallmayer és Seitz, Thallmayer & Seitz, társtagok Seitz Ferencz, ifj. Seitz Ferencz, füszerkereskedők és dr. Seitz Ottó, méregszerekkel való keresk., a képvi­seletre önállóan jogosultak, czégvezető Koritsánszky Lajos, V, Zrinyi-u. 3. Telefon 33—24. Thék Endre, czégb. Thék Endre, asztalos iparüzlet­tulajdonos, VIH, üllői út 66. Tel. 51—39. Thomas és Preiss, Thomas & Preiss, czégb. Thomas Ármin kárpitos, VI, Teréz-körút 7. 35

Next

/
Oldalképek
Tartalom