Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1903-1904 (15. évfolyam)

6. rész - Törvényszékileg bejegyzett közkereseti- s betéti társaságok és egyéni czégek

Törvény székileg 546 Bejegyzett czégek. * Thon Károly, czégb. Thon Károly, férfiszabó üzlettul. Thonet Gebrüder, főtelep Bécs, fióktelep Budapest, társ­tagok Thonét Ágoston, Thonet Jakab, Thonet Károly, Thonet Gyula, Thonet Tivadar, Thonet Viktor és Thonet Alfréd, butorgyárosok és kereskedők önálló czégjegyzési joggal, czégvezető Andrede Károly, IV, váczi u. 9. Telefon 11—68. Gr. Thorotzkai és társa, társt. gróf Thorotzkai Péter és Béla József, órás és müszerészipar üzlettulajdonosok. A'czég képviseletére és jegyzésére a társtagok egy­formán jogosultak, VI, sziv-u. 32. Thot Cook et Sohn, főtelep Londonban, fióktelep Buda­pesten, társt. John Mason Cook és Thomas Cook, vasúti és gőzhajózási menetjegyeket elárusító üzlet­tulajdonosok, a czéget a társtagok közül egyedül John Mason Cook jegyzi, czégvezető Caesar Johanner, TV, kishid-u. 4. Telefon 30-07. Thury Fer. utóda Funk József, papir- és irószerkeresk., IV, Kristóf-tér 6. Tichler Károly, czégb. Tichler Károly Antal, papírkeres­kedő,VII, Károly-körút 9. Tichy József, A. Josef Tichy, czégb. özv. Seidl Jánosné, szül. Tichy Anna, hentes iparüzlettulajdonos, IV, Károly-körút 28. Tierl Sándorné, czégb. Tierl Sándor Árpádné, szül. Jel­linek Mária Katalin, ácsmunkálatok végzésével foglal­kozó üzlettulajdonos, czégvezető Tierl Sándor, V, felső rakpart 7. Telefon 39-50. •Tietz A., czégb. Tietz, szül. Hengel Anna, könyvkeresk. Tigermann Nándor, czégb. Tigermann Nándor, órás, villamos világítást berendező és villamos csengetyü­ket és telefonokat házakba és lakásokba bevezető üzl.­tulajdonos, VI, nefelejts-u. 18. Telefon 60—68. Tigermann Sándor, czégb. Tigermann Sándor, épitési vállalkozó és építőmester, VI, Podmaniczky-u. 43. Tihanyi József és Társa, társt. Tihanyi József és^Schle­singer lloris, kávéházi üzlettulajdonosok, együttes czégjegyzési joggal, VIII, kerepesi út 17. Tel. 57—50. •Tilger és társa, társt. Tilger János és Matzalik Klára Johanna, élesztő-kereskedők. A czég képviseletére és jegyzésére a társtagok közül csupán Tilger János jo­gosult. Tiller Mór és Társa, Moritz Tiller & Co., czégb. Tiller Samu egyenruházati czikkekkeli kereskedő, IV, váczi utcza 35.' Telefon 678. Timár és Fried, társt. Timár Pál, játék- és porczellán­kereskedő és Fried Ármin, játék- és porczellánáru kereskedő. A czég képviseletére és jegyzésére a társ­tagok egyformán jogosultak, TV, váczi u. 19. •Tinagl István, Stefan Tinagl, czégb. Tinagl István, sütő iparüzlettul. Tintner J. E., J. E. Tintner, czégb. özv. Tintner Klotild Karolin, kautschuk és rézbélyegző, hektograf, ténta és festék-bizományos, TV, kígyó-tér 5. Tisch Ernesztin, czégb. Tisch Ernesztin, rövidáru és kész ruhakereskedő, VI, szerecsen-u. 1. * Titsch Dávid, fuvaros. Titsch Gyuláné, czégb. özv. Titsch Gyuláné, szül. Ba­litzky Katalin, férfi divatáru-keresk., TV, váczi u. 8. •Titz J. és Társa, czégb. Titz János, vendéglős. Todoreszku Pál, czégb. Todoreszku Pál, sertéskeres­kedő. X, szállás-u. 32—34. Telefon 59—57. Toldi Lajos, Ludwig Toldi, czégb. Toldi Lajos, könyv­kereskedő, II, fő-út 2. Telefon 42—93. •Tolnai Adolf, czégb. Tolnai Adolf, terménykereskedő, VH, Damjanich-u. 47. Tolnai Béla és Társa, Béla Tolnai & Co., társt. Tolnai Béla és Bell Izsák, technikai iparczikkek és gépekkel kedő, VI, Dávid-u. 18. Telefon 13—62. •Tolnai Eszter és Társa, társtul. Tolnai Eszter és Kra­mer Ilona, szatócsok és lisztkeresk. Tolnai Simon Magyar Kereskedelmi Közlöny, czégb. Tolnai (azelőtt Friedmann) Simon, hírlap és irodalmi termékek terjesztési ügynöki iparüzlettulajdonos és a «Magyar Kereskedelmi Közlöny* czimü lap kiadótu­lajdonosa, VH, Károly-körút 9. Tomcsányi Vilmos, czégb. Tomcsányi Vilmos, fűszer- és csemegekereskedő, VIII, József-körút 41. Telefon 53—48. Topf Antal, ifj., czégb. Anton Topf jun., czb. ifj. Topf Ántal, hentesmester, VH, nyár-u. 27. Özv. Torday Józsefné, szül. Ernyey Francziska, czégb. Torday Józsefné, szül. Ernyei Francziska, kávéházi üzlettulajdonos, VT, Teréz-körút 50. •Tnrdai Szerén és társa. Betéti társaság, beltagja Tordai Árminné szül. Weisz Szeréna, szikvizgyártási és kávé­mérési üzlettulajdonos, czégv. Weisz Mór. Torday és társa, társt. Torday János, parafadugó és pa­rafalemez készitő és Sándori Miksa, parafadugó gyártó. A czég a társtagok által együttesen képviseltetik és ál­taluk olyképen jegyeztetik, hogy az elöirott vagy elő­nyomott czég alá mindkét társtag vezetéknevét irja, IV, molnár-u. 24. •Torontáli Dénes és Társa, közkereseti társaság, társtul. Torontáli Dénes és Bucsányi Lajos, útmutató és hir­detési vállalati üzlettul., a czég a társtagok által együt­tesen képviseltetik s általuk akkép jegyeztetik, hogy az előnyomott vagy elöirott czégszöveg alá mindkét társtag vezetéknevét irja alá. Totika Jánosné, czégb. Totika Jánosné, szül. Fuchsloch Anna, nőikalap, divatüzlettulajdonos, TV, kigyó-u. 5. •Tóth Dezső, czégb. Tóth Dezső, füszerkereskedő. Totth Gyula, Julius Totth, czégb. Totth Gyula, vaskeres­kedő, II, bomba-tér 4. •Tóth Imre, czégb. Tóth Imre, fűszer és vegyeskeresk. Tóth János, Johann Tóth, czégb. Tóth János, gyógy­szerész, II, Margit-körút 36. Tóth, Kleiner és társa, Tóth, Kreiner & Comp., társt. Tóth Endre, Bosenzweig Jakab és Kreiner Ferencz kézmüáru-iigynökök és bizományi üzlettulajdonosok, együttes czégjegyzési joggal, V, bálvány-u. 10. Te­lefon 38—80. Tóth László, czégb. Tóth László, sertéskereskedők, X, b. jászberényi út 2. Telefon 51—29. Tóth és Schön. Közkereseti társaság, társt. Tóth István és Schön Lajos, férfiszabó iparüzlettulajdonosok. A czég a társtagok által együttesen képviseltetik s általuk akkép jegyeztetik, hogy az elöirott vagy elő­nyomott czégszöveg alá mindketten vezetéknevüket irják, TV, Deák Ferencz-u. 23. Tottis & Kren, felszámolásban, IV, bécsi u. 4. T. 15—53. Töpper Károly, Karl Töpper, czégb. Töpper Károly, vas­és érczárú iparüzlettulajdonos, VI, király-u. 36. Törley Józs. és Társa, Jos. Tö rle y & Comp., czégb. Törley József, pezsgőbor-gyáros,"VILI, Eszterházy-u. 22. Telefon 53—14. Török A. ós Társa, osztálysorsjegy-főelárusitók, VI, Teréz-körút 46. Telefon 11—58. Török Dezső, czégb. Török Dezső (Dávid), czipészüzlet­tulajdonos. VH, Erzsébet-körút 5. Török György, Georg Török, czégb. Bétay Imre János, szabómester, TV, váczi u. 8. Török József, czégb. Török József, gyógyszerész, VI, király-u. 12. Telefon 19—40. Traindl Ferencz, czégb. Traindl Ferencz, szabóüzlet­tulajdonos, VH, akáczfa-u. 65. Trenk Testvérek, társt. Trenk Izidor és Trenk Ármin, hentesiparüzlel tulajdonosok. A czég képviseletére és jegyzésére a társtagok egyformán jogosultak, VI, király­utcza 34. Tel. 331. Trepper Sámuel, czégb. Trepper Sámuel, arany-ezüst­müves és ékszerész iparüzlettul., VI, váczi körút 7. Trettina József, czégb. Trettina József, fűszerkereskedő, I, Krisztina-tér 3. Treuer Sándorné és társa, társt. Treuer Sándorné szül. Weinberger Teréz és Brenner Bozi, órás iparüzlet­tulajdonosok. A czéget a társtagok közül egyedül Bren­ner BQZÍ jegyzi, czégvezető Treuer Sándor, VHI, kere­pesi út 57. Trotzer Alajos, Alois Trotzer, 1. Trotzer Alajos, termény­kereskedő, VI, nagymező-u. 37—39. Tel. 13—91. Tscherne Ferencz, Franz Tscherne, czégb. Tscherne Ferencz, déli gyümölcs-kereskedő, TV, Gerlóczy-u. 2. Telefon 910. Tsuk József, Josef Tsuk, czégb. Tsuk József, posztó- és bélésáru-kereskedő, V, Deák tér 1. Tsuk Miksa, czégb. Tsuk Miksáné, özv., nap-, eser­nyő* és szőrmeáru üzlettul., VI, király-u. 38.

Next

/
Oldalképek
Tartalom