Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1901-1902 (13. évfolyam)

3. rész - C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények

Szakiskolák. 301 Koresk. tanonoziskolák' főigazgató. — Falk Zsigmond, lov., kir. tanácsos.— Biró Tamás, min. tan.— Szterényi .József, kir. tan., orsz. ipar­oktatási főigazgató. Tanári kar. Dr. Kunoss Ignácz, igazgató, dr. Alexics György, dr. As­bóth Oszkár, Bartos Fülöp, Bogyó Samu, dr. Fuhrmann Ferencz, Lers Vilmos, Mátray Elemér, Gárdonyi Neumann Károly, dr. Budán Amadé, Busszopulosz B., Strausz Adolf, Omer efendi, Sterényi Sándor, Trautmann H., Latzkó Hugo. 2. Budapesti kereskedelmi akadémia. (V, álkotmány-u. 11.) Vezérlő bizottság. Elnök: Br. Kochmeister Frigyes, főrendiházi tag. Elnök-helyettes: Schweiger Márton, kir. keresk. tan. Bizottsági tagok: Bánhegyi József, Deutsch Sándor, Deutsch Simon, lovag Falk Zsigmond, kir. tan., Gold Zsigmond, keresk. tan., győri Gschwindt Mihály, ó-mora­viczai Heinrich Ferencz, Hüttl Tivadar, Jálics Kálmán, Kohner Zsigmond, megyeri dr. Krausz Izidor, Kreische Antal, ifj. szobi Luczenbacher Pál, Markó Albert, Neu­schlosz Marczel, kir. tan., Spitzer Ignácz, Szávoszt Alfonz, Tömöry Károly, Waldhauser Adolf. Tanári kar. Igazgató: Névy László, oki. tanár, a Petőfi-társ. tagja. Titkár: Bricht Lipót, oki. tanár. A kereskedelmi akadémia tanárai: Bogyó Samu, Erdélyi J. Jenő, dr. Heinrich Alajos, dr. Heinrich Károly, dr. Koltai Virgil, dr. Koós Gábor, Badó Vilmos, Bados Ignácz, dr. Simonvi Jenő, Szóiba József, Trauttmann Henrik, Antalfi Arthúr, "Wittenberg Ignácz, Boboz József, Latzkó Hugó. 3. Budapesti községi II. ker. felső kereskedelmi iskola. (II, medve-u. 5.) Felügyelő-bizottság: (A reál- és szakiskolai bizottság tagjaiból áll.) Tanári kar. Igazgató: Péter János. Rendes tanárok: Emődi Antal, dr. Jesze Károly, Hajnal Márton, dr. Nagy Lajos, Pramperger Dezső, Telek János, dr. Ürmössy Gyula, Wagenhofer József, azari Zachár Gyula, Vajda Pál. Ideiglenes tanár: dr. Ferdinándy Géza. Rendkivüli tanár: Láng Menyhért. 4. Budapesti V. ker. nyilv. felső kereskedelmi iskola. (V, nagykorona-u. 13.) Igazgató: Aranyosi Miksa. Tanárok: Fényes Dezső, Kaunitz Lajos, Kelemen Géza, Szalai Dávid, Zigány Zoltán, Bartos Fülöp. Uj­házy László, dr. Matyika Károly, Pfeiffer Ignácz, Telek János, Pinterits Károly. 5. Budapesti VI. kerületi felső kereskedelmi iskola. (VI, nagymező-u. 1.) Igazgató: Lengyel Sándor. Tanárok: dr. Burián János, dr. Chovancsak István, Garai Ede, Gulyás István, Hubatsek Alajos, Kelemen Géza, Kont Gyula, dr., Matyéka Károly, Pacholek Gy., Pinterits Kár., Tichy Ján., Zubriczky Endre, Bévay György, Honti Bezső óraadó, Berdach Sámuel. 6. Budapesti IX. kerületi felső keresked. iskola. (IX, Knezits-u. 17.) Igazgató: Fillinger Károly. Tanárok: dr. Juckel Gyula, dr. Kacziány Géza, Dr. Barna Ignácz, köz- és váltóügyvéd, dr. Beke Manó, dr. Bokor József, Németh József, dr. Körömi Árpád, I Kárpáti Béla, Neufeld Manó, Palágvi Menyhért. Porzsolt Jenő, Vadas József, dr. Mihály József, Sebestyén Manó, Szőke Béla, dr. Kelen Ferencz, László Albert. 7. Kereskedelmi esti szaktanfolyam a budapesti kereskedő ifjak társulata kebelében. (Tartama 8 hó : október 1-től május 31-ig, hetenkint 4 óra, este fél 9-től fél 11-ig.) Főigazgató : Mártonffy Márton, min. o. tan. Igazgató : Lengyel Sándor, a VI. ker. felső keresk. isk. igazgatója. Tanárok: Garai Ede, Kárpáti Béla és Kelemen Géza, keresk. isk. tanárok és Gunyp, Béla, oki. gyorsiró tanár. A tanfolyam ügyeit vezető bizottság : a bpesti keresk. ifjak társulatának szakmiivelő bizottsága, élén Heinrich Ferencz elnökkel. 8. Röser lános felső kereskedelmi iskola. (VI, aradi u. 10.) Igazgató: Böser János. Tanárok: Csomossy Sándor, Gellert Jenő, Harmat Mór, Horváth József, dr. Lengyel Alajos, dr. Páyer Imre, Péter János, dr. Bappaport Tibor, Schneider János, Schmidt Pál, Szutrely I., Tarczal Győző, Tichy János, Vajda Ignácz. Titkár: Sibalszky Kálmán. WF" Lásd hirdetést. b) Kei-eskedő tanonoziskolák. 1. II. ker. községi kereskedő tanoncziskola. (II, medve-u. 5.) Igazgató: Péter János. Tanárok: dr. Jesze Károly, dr. Nagy Lajos, Hajnal Márton, Steiner Henrik, Telek János, Vajda Pál. 2. VI. ker. községi kereskedő tanoncziskola. (VI, nagymező-u. 1.) Igazgató: Lengyel Sándor. Tanárok: Balássy Dénes, Csomóssy Sándor, Földes Géza, Horcsik Kálmán, Tichy János, Erdős Adolf, Hugi György. 3. VII. ker. községi kereskedő tanoncziskola. (VH, Wesselényi-u. 28.) Igazgató : Lád Károly. Tanárok: Lévai Miksa, Földes Gábor, Lehner Vilmos, Barna Jónás, Erdős Adolf, Végh Mihály, Béky Dezső, Bábel Rezső, Hittig Lajos. 4. IX. ker. községi kereskedő tanoncziskola. (IX, Knezits-u. 17.) Igazgató: Fülinger Károly. , Tanárok: dr. Vadas József, dr. Porzsolt Jenő, Körömy Árpád, Kárpáti Béla, Telek János, Sebestyén Manó. 5. V. ker. pesti polg. kereskedők egyesülete alsó fokú szakiskolája. (V, alkotmány-u. 11.) Igazgató: Névy László. Tanárok: Bogyó Samu, Bricht Lipót, Erdélyi J. Jenő, Koltai Virgil, Koós Gábor, Kremmer Antal, Simonyi Jenő, Sretvizer Lajos. Szabó József, Szélba József, Trautmann Henrik, Antalfi Arthur. c) Kereskedelmi női tanfolyamok. 1. II. ker. községi női kereskedelmi tanfolyam. Igazgató: Kozma Gyula. Tanárok: Garai Ede, Körömy Árpád, Schlachta Lajos. Pinterits Károly, Vajda Pál, Pramperger Dezső. Tanárnők: Sauersitz Margit, Tiszay Elza.

Next

/
Oldalképek
Tartalom