Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1901-1902 (13. évfolyam)

3. rész - C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények

Művészeti iskolák. 302 Magán művészeti iskolák. 2. IT. ker. községi női kereskedelmi tanfolyam. (IV, váczi-u. 5.) Igazgató: S/tojanovich István. Tanárok: Kárpáti Béla, Telek János, Hochrein Lajos, dr. Blaskovich Elemér Zdenkó. Tanárnők: Tomka Mária, felügyelő, dr. Blaskovichné Sztojanovits Ilona, helyettes felügyelő. 3. V. ker. községi női kereskedelmi tanfolyam. (V, vadász-u. 31.) Igazgató": dr. Gyulay Béla. Tanárok: Földesi Joakim, dr. Lengyel Alajos dr. Kau­nitz Lajos, dr. Mártonfy Marczell, Szabó József, Szalay Dávid, Zigány Zoltán, dr. Vargay István. Feltigyelőnők: Benedek Áronné, Kovács Gizella, Zolnai Gyuláné. 4. VII. ker. községi női kereskedelmi tanfolyam. (VII, Kazinczy-u. 23.) Igazgató: Vajdatfy Ernő. Tanárok: Szécskay István, Laky Vilmos, dr. Wenin­ger L., Garai Ede, Tomka Mária, Samu J., dr. Blassko­vich E., Magyar László, 1'interits Károly. 5. VIII. ker. községi női kereskedelmi tanfolyam. \ (VIII, práter-u. 15.) Igazgató: Wittinger János. Tanárok: Scherer Kálmán, Tanos László, Sziklás Adolf, Somogyi Aladár. Tanárnők: Láberné W. Mária, Tomka Istvánné, Bog­nár Aurélné. 6. Háztartási iskola. (VH, Bottenbiller-u. 15.) Egyesületi elnök : br. Dániel Ernő né. Félügyelő-bizottsági elnök : Hericli Károlvné özv. Titkár: Béldy Izor. Igazgató: Szécskay István. Tanárok és tanitónők: dr. Kármán Samu, egészség­tan tanára, Bálás Sándorné, főzéstan tanárnője, Koncz Ida, km. E) Művészeti iskolák. 1. Orsz. m. kir. zeneakadémia. (VI, Andrássv út 67.) Igazgató: Mihalovich Ödön. Titkár: Moravcsik Géza. Pénztárnok: I ápcsey József. Rendes tanárok: Bloch József, Chován Kálmán, Erkel Gyula, Herzi'eld Viktor, Hubay Jenő, Koessler János, Maleczky Vilmosné, Passy-Cornet Adél, Pauli Bi­kárd, Popper Dávid, Szabados Béla, Szabó X. Fprencz, Szendy Árpád, Thomán István, Vizváry Gyula. Rendkívüli tanárok: Beck Péter, Böhm Ferencz, Böhme Vilmos, Burose Adolf,'Fáyl Frigyes, Gianicelli Ká­roly, Káldy Gyula, Kemény Bezső, Kruyswyk Péter, Kobler Ferencz, Kun László. Moravcsik Géza, Moshammer Ottó, Neuháusser Albin, Palóczi Lipót, dr. Biedl Frigyes, id. Szautner Zsigm., dr. Várady Antal, Wieschendorff Henrik. 2. Orsz. m. kir. szinmüvészeti akadémia. (VIII, kcrepesi-út 1. — Telefon : 56—54.) Igazgató: dr. Váradi Antal. Felügyelőnő: özv. Benedek Laj.-né', szül. Kölesi Mari. Titkár: Latabár Kálmán, a nemzeti szinház tagja. Számvevő: Bauer Ernő, a Ferencz József-int. gondn. Könyvtáros: Lányi Béla, a nemz. szinh. főügyelője. Orvos: dr. Irsai Arthur. Tanárok: Dr. Alexander Bernát, egyetemi rendes tanár. Bercsényi Béla, a nemz. szinház és a Petőfi-társ. tagja. Császár Imre, a nemzeti szinház tagja. Ujházy Ede, a nemzeti szinház tagja. Dr. Váradi Antal, iró, a fr. akad. tagja, oki. tanár, b. tr. L' Eplattenies Sámuel, a franczia nyelv tanára. Doroginé Fanni, táncztanárnő, a m. k. opera ny. tagja. Fodor Károly, vivó tanár. 3- Országos minta-rajziskola és rajztanár-képző. (VI, Andrássy-út 71.) Igazgató: Keleti Gusztáv, kir. tan., a Hl. o. v. k. r. és a F. J. r. 1., a.m. tud. akad. és a Kisfaludy-társ., az orsz. képzőművész, és a közoktatási tanács, valamint a szerzői jog állandó szakértő bizottság tagja, a rajzt. vizsg. biz. tagja, az országos képzőműv. társ. alapitó tagja. Tanárok. Székely Bertalan, a F. J. r. 1. és a franczia b. r. lov., aka­démiai képiró. Schulek Frigyes, a F. J. r. 1., akad. építész. Gyulay László, akad. képiró. Nadler Bóbert, műépítész, festész. Várday Szilárd, a kor. ar. érdemk. tul., oki. rajztanár. Balló Ede, akad. képiró. Aggházy Gyula, akad. képiró. Havranek Ferencz, műépítész. Neogrády Antal, akad. képiró. Kovách Géza, oki. rajztanár. Erdőssy Béla, oki. rajztanár. 4. Országos m. kir. iparművészeti iskola. (IX, Kinizsi-u. 31.) Igazgató-tanár: Fittler Kamill, műépítész, a F. J. r. 1. Tollnok: Beöthy Lajos. Tanárok: Benczúr Béla, műépítész. Doby Jenő, rézmetsző, a kor. ar. é. k. tul. Feichtinger J. György, festőművész. Groóh István, oki. rajztanár. ifj. Herpka Károly, fémvésnök, a szerb Takova-r. 1. Hollós Károly, okleveles középt. rajztanár. Loránfi Antal, akadémiai szobrász. Mátrai Lajos, szoborművész, a kor. ar. é. ker. tul. Pap Henrik, festőművész. Moreili Gusztáv, fametszőművész. Schikedanz Albert, műépítész. Papp Sándor, festőművész, oki. rajztanár. Hibján Samu, ékszerész segédtanár. 5. ffl. kir. festészeti mesteriskola. (VI, Bajza-u. 19.) • Igazgató-tanár: Benczúr Gyula, a Szt. I. r. ós a F. J. r. 1., a litt, et art. é. jelv. tul., a müncheni és bécsi képző­műv. akad. tb. tagja. Tanársegéd : Stetka Gyula, a F. J. r. 1. 6. M. kir. üvegfestészeti intézet. (VIII, Balassa-u. 6.) Vezetők: Forgó és társa. M:i»:in művészeti iskolák. 1. Budai zeneakadémia. (H, fő-u. 30.) Elnök: Szobovics Lajos, oszt. tanácsos. Alelnök: Peez István. Zeneigazgató: Szautner Zsigmond. Énekkarnagy: Gsizik Béla. Zenekarnagy: Sigmund Sándor. Titkár: Clauser Mihály. Pénztárnok: Halács János. Hangszertáros: Éberling István. Gazda: Bánlaky Adorján. Zeneműtárnok: Clauser Mihály.

Next

/
Oldalképek
Tartalom