Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1899 (11. évfolyam)

3. rész - Törvényhozás — Ministeriumok — Állami számvevőszék. — Közigazgatási bíróság. A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények - G) Igazságszolgáltatás

Bíróságok. Telekkönyvi iktató: Perkits Sándor. Telekkönyvi irattárnok: Dobszay Ignácz. Végrehajtók: Hubai Jakab, Eévész Gyula. 4. IV. ker. kir. járásbíróság. (Királyi Pál-utcza 18.) Járásbirák: Kiss Károly, táblai birói czim- és jeli., Rácz Béla, dr. Albirák: Burghardt József, dr.. Vályi Sándor, dr.,Wie­ner Fer., Osvald István, dr., Biber Gyula, dr., ifj. Kondor Gusztáv, dr. Aljegyző: Chilba Illés. Joggyakornokok: Lehoczky Jenő, Hirsch József, Klu­zsinszky Károly, Fromm Géza, dr., Basehofszky Gyula, Pollák Mihály, Böhm Himér. 5. V. ker. kir. járásbíróság. (V. Koháry-u., törvénykezési épület.) Járásbirák: Boronkay Ignácz, táblabírói czim- és jeli., Mikinszky István. Albirák: Arany Sándor, Uhrin Imre, Rabár Endre, dr., Kürthy István, dr., Eabács János, Füredy Ferencz, dr., Jászoly Mihály, dr.. Fábry Gyula, dr., Kramaszta Imre, Vaály Emil, dr., Buzáth Péter, dr., Jamniczky Gyula, Regéczi Nagy Andor, dr., Bánrévi József, dr., László Lénárd, dr.. Drisnyei László, Kovács Marczel, dr. Aljegyzők: ChristiánSándor,Török István, dr.,Hinkó József, Stoffer Albert, dr., Münster Ferencz. Joggyakornokok: SchwickerRichárd, Weidinger Géza, Németh Jenő, Surányi Ferencz, Kulcsár Ferencz, Czillin­ger Lóránt, Thassy Ádám. Pesthy Pál, Skarnitzl Jenő, Fejér Miksa, Rexa Viktor, dr., Popovits Szilárd, Gyeregő Kornél, dr., Szedlár Ödön. Irodatisztek: Zelinka Alajos, Fleischer János, Koval­ter József. Tolmács: dr. Láng Gyula (német). Végrehajtók: Laurinetz László, Már István, Tury Ferencz, Goldburg Ferencz, Gyöngyösy János, Tipula Aurél, Gabriel Károly, Fábián Ferencz. Füredy Ferencz, Pataki Antal, Péczely János, Bolváry Záhn István, Stróbl József, Papp Árpád, Gömbös Antal, Terray László, K. Pa­taky Andor, Ladányi György. 6. VI. ker. kir. járásbíróság. (VI. váczi-körút 55.) Járásbirák: Massanek Rezső. Gráf Vilmos, dr. Albirák: Huzella Mátyás, dr.,TalabérIstván, dr.,Nagy Mózes, Stockinger László, dr., Schermann István, dr.. Malatinszky Kálmán, dr., Schlauch Lajos, dr., Depék/ Pál, dr., Hammersberg Miklós, dr. Aljegyző: Soós Béla. dr. Dr. Vaisz-féle alapítványi joggyakornok: Csepely Sándor. Joggyakornokok: Nagy Béla, ifj. Fittler Imre, Kozma Aladár, Rozsnyai Mór. Langhammer Gyula, Penkala Ján., Konosay Lajos, Taninecz János, Bíró Ármin. 7. VII. ker. kir. járásbíróság. (VH. Király-utcza 69.) Járásbiró: Csery Kálmán. Albirák: Reimer Géza. Woida Lőrincz, dr., Virágh György, Farkas Gyula, Kecskeméti Emil, dr., Rónai Sándor, dr., Kriesch János, dr. Aljegyző: Mihályi Béla. Joggyakornokok: Rézler Kornél, dr., Pesöcz Gyula, Reichel Frigyes, Szabó Tivadar, Fenes Ferencz, Jellinek Ede. Babócs Mátyás. 8. VIII—X. ker. kir. járásbíróság. (VIH. Baross-u. 13.) Járásbiró: Schmőr Gyula, dr. Albirák: Zoltán Béla, dr., Csató Zsigmond, Bulla Ant., Bajkay Endre, dr., Koch Károly, Endler Miklós, dr. Bíróságok. Aljegyző: Perczel István, dr. Joggyakornokok: Singer Ottó, Offenmüller Béla, Sü­megi Zoltán, Aczél Miksa. Járásbirósági irodavezető: Bihari Soma. Kezelők: Gyarmathy Lajos, Geiger Dávid, Koch Béla. 9. Budapesti kir. büntető törvény­szék. (V, Markó-utcza. — Telefon: 981.) Elnök: Zsitvay Leó. Elnök-helyettesek : Tóth Ernő, Czárán István, Lenk: Gyirla, itélő táblai birák. Tanács-elnökök: Fekete Gyula, dr., Haupt Albert.dr. Eördögb András, Sárkány József, dr., Bakonyi Kálm., dr., Agorasztó Péter. dr. Birák: Bizaglich Sándor, Richter Antal, Ruttkay Istv.,. Soós Kálmán, dr., Cseke Kálm., Halászy Jenő, dr., Lan­ger Jenő, dr.. Bernáth Zoltán, dr., Sántha Elemér, dr. Vizsgáló-birák: Oláh András, Drill Béla, Saly Dezső, Puscariu Gyula, dr., Czekelius Marczell. Albirák: Benke Ferencz, Papp Sándor, dr.. Wiener Sándor, Makucz Artúr, dr., Horváth Sándor, dr., Kiss István, dr., Szepessy István, Fleischer Kornél, Madarassy Béla, Csáder Gusztáv, Loeblin Henrik, dr., Ádám Árpád, Szlavek Ferencz, dr., Polányi Aladár, dr., Nedeczky Géza, Papp Géza. Jegyzők: Krenedics Gyula, Krizsanich Jenő, Kistáj János, Perómy Gábor, dr.. Benczák János, dr., Matzke Károly, dr.. Kesselbauer Ödön, Mariska István, dr., Szabó Árpád, Tátics Péter, dr. Aljegyzők: Salzer Aladár, dr., Kirchlechner Alaj., dr., Rotter Béla, Palánkay Károly, Radics Gyula, dr., Bálint Zsigmond, dr., Strache Gusztáv, dr., Masa János, Palotay János, Szlupnyi Jenő, Minnich Jenő, dr., Kámenczky Gyula. Révy László, dr., Csopey Dénes, Hauskal Sándor, Rittenbergar Sánd.. dr., Töreky Géza, dr., .Jókúthy Miki. Joggyakornokok: Kun Gyula, Moskovicz Iván, dr., Andorka Gyula, Baráth István. Fischer Gyula, dr.. Silber­mann Nándor, Alföldi Dezső, dr.,Hoselitz Gyula, Fertsek Gyula, Bernhárd Károly, Steiner Hugó, Surgóth Gyula, Stadler Endre, Bagaotlri Károly. Irodaigazgató: Csorba István. Letétkezelő: Szabó János. Iktató: Nagy Ferencz. Kiadó: Botos Endre. Irattárnok: Barna Dániel. 10. Budapesti kir. büntető járás­bíróság. (V, alkotmány-u., törvénykezési épület.) (Tkv.: a budapesti törvsz., közj.: helyben, adó-és letét­hiv.: a m. kir. állampénztár.) Járásbirák: Gajzágó Manó, kir. Ítélőtáblai birói cz. és jeli., nárai Szabó Géza. Albirák: Kabdebó Gyula, Baló Lajos, dr., Császár Ed­vin, Baumann Mór, Bezerédy Bertalan, Kürti József, dr., Nagel János, Schmidt Albin, dr., Szilva Géza. Joggyakornokok: Bagotlrai Károly, bermann Nánd., Bernhard Kár., Stessel Károly, Bálint Andor,Takács Aurél. A központi iroda. Vezetőj e : Sirray Gusztáv. Kiadó: Czellár József. Irattárnok : Lápossy Emil. 11. Pestvidéki kir. törvényszék. (IV, vármegyeház.) (Bányab.: pestvidéki trvsz., sajtób. : Budapest, p. ü, b.: pestvidéki trvsz., közj. ós ügyvédi kam.: Budapest.) Elnök: Seyfried József, cur. bir. r. Birák: Rónay Kamill, kir. it. t. birói cz. és jeli., Vere­bély Ignácz, táblabírói cz. és jeli., Pápay Mór, a kor. ar. é. k. tul., Sz. Kiss Gyula, Ráth Zsigmond, Kerese Gábor, Bucz Lajos, dr., Kállay Béla, Bánó József, kamarás, Már­219 lakatos-, kovács-, bádogos- és asztalos-szerszámkülönlegességek raktára.

Next

/
Oldalképek
Tartalom