Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1899 (11. évfolyam)

3. rész - Törvényhozás — Ministeriumok — Állami számvevőszék. — Közigazgatási bíróság. A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények - G) Igazságszolgáltatás

220 Fogházak. — Ügyvédség. kus Dezső, igazságügyi min.-ba beosztva, Goldstein Izi­dor. Ligetkuty Iván, K. Nagy Sándor. Albirák: Dolesehall Alfréd, i. ü. m. beosztva, Szász Béla, dr.. Novotny Károly, dr. Jegyzők: SzundyBadó, Szabó László. Aljegyzők: Belánszky Dezső, HorváthBenő, dr., Lis­sauer Lajos, dr.. Kovács István. Piacsek Győző, Kolosváry Bálint, dr., (az igazságügyi m. kir. ministeriumba be­osztva). Schweiger József, Haasz Bichárd, dr. Joggyakornokok: Glancz Manó, Szibertli István, Ko­ricsánszky József, Král Miklós, Deésy István. Irodaigazgató: Sréter Árpád. Irodatisztek: Ficzkó Bernárdin, Kubát Nándor, Be­niczky János, Jaschik Ede. Telekkönyvvezetők: Máltás Miksa. Halla Ferencz, Tessényi Ferencz. Kasztner Antal. Lovagliy Sándor. Törvényszéki orvos : Szikszay Sándor, dr., Andreán­szky Jenő, dr. Tolmácsok: Vagács Bácz Flóris. tót. Huszár Kál­mán. dr.. német. dr. Franki Sánd., német. Weisser Kár., angol és franczia. Farkas Jenő. olasz. Szokolovics József, szerb. Kozmucza Péter, román. Somogyi Ede, franczia, angol és olasz. Joanovits Pál, horvát, szerb és bosnyák 12. Pestvidéki kir. járásbíróság;. (H. Margit-körút 24.) (Tkv.: pestvidéki trvsz., közj.: Budapest I. és H. és IH. ker., adó- és letéthiv.: Budapest H. ker.) Járásbiró: Muttnyánszky Ádám. Albirák: Fodor József. Aljegyző: Benedek József. Joggyakornok: Bachrach Lajos. Kezelők : Fekete István, Peller József. Sántek Ignácz. Végrehajtók : Marich Ferencz, Simon Balázs. VI. Kir. főügyészség. (V, nádor-u. 37. — Telefon: 34—29.) (A budapesti, győri és pécsi kir. Ítélőtáblák területére.) Főügyész: Hammersberg Jenő. Főügyész helyettes: Fittler Bálint, dr. Beosztott kir. alügyész : Sélley Barnabás, dr. Fogalmazó: Kandó Iván. Segédhiv. igazgató: Kemény Dávid. Irodatisztek: Baróthy Miklós, Igei Jenő. írnok: Nemes Budolf. VII. Kir. ügyészségek. 1. Budapesti kir. ügyészség. •(V, alkotmány-u., törvénykezési épület. Telefon : 36—84.) Az ügyészség vezetője: Gegus Gusztáv, dr., kir. fő­ügyész-helyettes. Kir. ügyész: Halász Lajos, dr. Alügyészek: Mészáros Tivadar, Farkas Gyula dr., Ná­mesy János, Genthon Ferencz, dr., Gruber Lajos, dr., Chudovszky Géza, Böhm Alajos, Hodászy Antal, dr., Schneider Gábor, Gáli Endre, dr., Solgár Viktor, dr., Magyar István, dr., Pataki Gyula, dr. 2. Pestvidéki kir. ügyészség. (IV, ujvilág-u. 8. — Telefon: 17—28.) Kir. ügyész: Vizlendvay Imre, dr. Alügyészek: egresi Nagy László, Horváth János, dr. Nagy Géza, dr. VIII. Fogházak. 1. Budapesti orsz. gyűjtő fogház. (X, maglódi-út. — Telefon: 60—65.) Igazgató: Szabó József. Ellenőr: Grigár Bóbert. Gondnok: Baidl Antal. Orvos: Neuwirth Dezső Dávid, dr. Tanitók: Szilágyi Árpád, Dobos Dezső. Róm. kath. lelkész: Psitek János Brúnó. Ev. ref. lelkész: Gergely Antal. Tiszti Írnokok: Berte Károly, Beschke Sándor, Po­pelka Pál. Jaucznigg Virgil. Őrparancsnok: Nyiri Lajos. 2. Budapesti kir. törvényszéki fogház. (V,Koháry-u. 4. — Telefon: 1000.) Fogházfelügyelő: Kisfaludy László. Fogházorvos : Ötvös József, dr. 3. Pestvidéki kir. törvényszéki fogház. (IV, ujvilág-u.) Fogházfelügyelő: Jankovich Kálmán. Fogházorvos: dr. Szikszay Sándor. IX. Ügyvédi és közjegyzői hatóságok. Ügyvédvizsgáló bizottság. (V, nádor-u., igazságügyi palota.) Elnök: Veszprémy János, curiai tanácselnök. Elnök h.; Székely Ferencz, curiai biró. Tagok: Ádám András, curiai biró. Antal Gyula, egyet, ny. r. tan. Balogh Jenő, kir. Ítélőtáblai biró i. ü. min. o. tan. Baumgarten Izidor, Debreczenyi Miklós, kir. it. táb­lai biró. Dessewffy Marczel, kir. it. táblai biró. Dégen Gusztáv, dr., nyug. jogakad. tanár. Gottl Ágoston, curiai biró. Havas Károly, curiai biró. Heil Fausztin. dr., közig, bir. it. biró. lmling Konr.. dr., pozsonyi kir. it. t. tanács­elnök, curiai biró. Istvánffy Lajos, dr.. kir. itélőtábl. el­nökititkár. Jókuthy Albert, kir. itélőt. biró. Katona Béla, dr., kir. főügyészi helyettes. Krajcsik Ferencz, dr., m. kir. közig. it. biró. Lányi Bertalan, igazságügyi min. tan. Le­hoczky Lajos, kir. itélőt. biró. Makay Dezső, kir. itélőt. biró. Mezey Albert, curiai biró. Nagy Sándor, curiai biró. Németh Péter, curiai biró. Nyeviczkey Antal, dr.. kir. itélőt. biró. Somogyi Mihály, kir. itélőt. biró. Székács Ferencz, curiai biró. Tarnai János, dr., kir. itélőt. biró, Tergovcsics István, dr., curiai biró. Tolnai Antal, kir. it. táblai biró. Tőry Gusztáv, dr., igazságügyimin. tan. Trai­ber Vincze, dr., kir. tsz. biró. Vaszilievics Vazul, cur. biró. Wattay Dezső, kir. itélőt. biró. Wetzel Gyula, dr., a királyi szabad, hiv. alelnöke. Zachar Gyula, kir. it. táblai biró. Zsembery Kálm., curiához beosztott kir. Ítélőtáblai biró. Budapesti ügyvédek : Ardó Alfréd, dr., Árkay Kálmán, dr., Barna Ignácz, dr., Baseli Gyula, dr., Berezeli Antal, dr., Burián Béla, dr., Craus Gyula, dr., Darvai Fülöp, dr., Enyiczkei Gábor, Feleky Béla. dr., Fittler Dezső, dr., Frankel Sánd., dr., Fried Vilm, dr., GaraiBenő dr. glück­lich Emil, dr., Gold Simon, dr., Gyöngyösi József, dr., Edvi Illés Károly, Kelemen Gyula, dr., König Vilmos, dr., Kádár Mihály és Társa, műszaki nagykereskedők, VI., Teréz-körut 28

Next

/
Oldalképek
Tartalom