Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1898 (10. évfolyam)

9. rész. Gyárosok, iparosok és kereskedők czím-jegyzéke

G-abona. Czím-jegyzék. 545 Czím-jegyzék. Gazd, vasutak. Glück Samu, VI, király-u. 28. Gottlieb Ignácz, VH, Kazinczy-u. 3. Hasteriik .Jakab, YH. kertész-u. 21. Hohenberg Ferencz, IY, Kristóf-tér 7. Telefon 1151. Hühner Antal, YI, mozsár-u. 10. Klein Henrik, YH, Kazinczy-u. 52—54. Konyhamester János,VHI,Sándor-u. 30. Lindner Samu, VH, Valeró-u. 9. Martin Vilmosné, özv., VIH. Kákóczy­tér 6. Polák Lajos, H, Corvin-tér 2. Princz Samu, VH, dob-u. 10. Ranzenhofer Salamon, V, nádor-u. 20. Reich Adolfné, VH, király-u. 1. Reiner Bernát, VH, akáczfa-u. 57. Rosenberg Manó, VH, dob-u. 94—96. Bosenthal Ármin, V, Ferencz József­tér 6. Bzimatsek Henrik, VH, István-út 10. Sebes Lajosné, VI, Podmaniczky-u. 5. Seitz Ferencz, ifj., VH, nefelejts-u. 25. Sparber Boris, VH. dohány-u. 31. Simon Miksa, V, bálvány-u. 2. Schöffer Ignácz, VH, Vörös arty-u. 16. Schön Jakab utódai, VH, dohány-u. 98. Schwartz Jakab, VH, Rombach-u. 3. Tauber Samu, VI, bajnok-u. 1. Tóth Bálint, VHI, kender-u. 13. Wiesenberg Manó, VB, dob-u. 50. Gőzekék. John Fowler & Co., Budapest-Kelen­föld, Budaeörsi út 8205/6. a vasúti állomással szemben. L. hirdetést. Gözfavágók. Bäck József és Gindrich Józsefné, V, Kárpát-u. 19. Hirschler Ármin, VIH, Baross-u. 135. Telefon 53—12. Kirchner Ernő és Társa, VI, váczi körút 59. Telefon 26—85. Boheim Károly és fiai, V, Wahrmann­utcza 1275. Telefon 24—50. Rudas Miksa, V, sólyom-u. 16. Fabizományi üzlet, mindennemű fa, fürészkészitmény és erdőüzletben. §ol5commifiion§ = @eící)öft für öoíj aller 2trt, ©ägeerjeugmfle, 2Balb= <Seidf)äfte. Schwöb C. F., VI, váczi körút 23. L. hirdetést. Gőzfüresz-tulaj do­norok. Aczél Kár., V, Vizafogó 1414. T. 25—32. Büchler J., V, felsőrakp. 17. Tel. 513. Gregersen G. és üa, IX, k. soroksári ut. Telefon 53—51. Grünmann Arnold, VI, Teréz-körút 19. Telefon 21—61. Lamarche Albert, VH, Damjanich­utcza 18. Telefon 60—71. Löwy Dávid és tiai, Újpest, váczi út. Telefon 19—02. Nedelko E. utódai, V, váczi körút 66. Telefon 26—06. Roheim Sándor, V, külső váczi rít 22. • Telefon 26—64. ber Zsigmond,V, alkotmány-u. 24 Czim- és lak-jegyzék 1898. Gőzfürészek és faáru­gyárak. Kirchner Ernő és Társa, VI, váczi körút 59. Telefon 26-85. Podvinecz és Heiszier, VI, Botond-u. 7. Telefon 27—20. Rudas Miksa, V, sólyom-utcza 16. Fabizományi üzlet mindennemű fa, fürészkészitmény és erdöüzletben. £ol3Commiifton§i(S5eicf)äft für aller Strt, ©ägeerjeugniffe, 2BaIb= ©efcfjäfte. Gőzgépgyar. Eisele József, VI, Andrássy-út irt 41. Telefon 20—49. Höcker testv., VI, váczi út 53. T. 2722. Kogler és Rosner.V,váczi út 34. T. 1926. Lang L., V, váczi út 142. Telefon 19—16. Podvinecz és Heiszier, VI, Botond-u. 7. Telefon 27—20. Gőzkávépörkölde. Eckenberg Simon, VI, Vörösmarty-u. 42. Telefon 23—69. Firtinger József, YH, n. diófa-u. 27. Gőzkazán-gyárak. Ganz és Társa, vasöntöde és gépgyár részv.-társ., Budán, H, Ganz-u. 11. L. hirdetést. Kammermayer A., YI, Huba-utcza 7. Telefon 25—77. Nicholson gépgyár részvénytársa­ság,VI, k. váczi út 5. Telefon 27—17. EjtF" L. hirdetést. Sturser József, IX, k. soroksári út 12., saját gyár. Telefon 50—88. Kis gőzkazánok, viztartányok, elömele­gitök, kémények. Schlick-féle vasöntöde és gépgyár részvénytársaság, VI, k. váczi út 29—37. Telefon 27—47. Gőzkazánok mindenféle nagyságban és rendszerben, szab. vizcsöves kazánok, tartányok (reservoirok) viz, petró­leum, szesz és egyéb folyadékok számára, gazometerok, hidszekrények (caissonok), vaslemez-kürtök, kovácsolt vaslemez-csö­vek, mindenféle vas- és aczéllemez-munkák és különféle készülékek ipari czélukhoz. Gőzkazán- és gőzgép­felszerelő. Takács Győző és Társa, magánmérnöki, elektrotechnikai és szabadalmi irodája, IV, uj világ­utcza 2., a Kossuth Lajos-u. sarkán. Czégtulajdonos Takács Győző, okleveles gépészmérnök, elektrotechnikus, a buda­pesti, pestvidéki, pozsonyi stb. törvény­székek kinevezett és felesketett szakértője. Gőzmalmok. «Concordia», IX, soroksári út 90. Tele­fon 53—50. Corchus testvérek, X, jászberényi út 7633. Telefon 55-05. Első budapesti gőzmalmi r. t., V, Sze­mere-u. 7. Telefon 26—30 és 14—09. Első budapesti gőzmalmi részvény­társaság, V, Klotild-u. 10/12., IH, Zsigmond-u. 57/61. «Erzsébet» gőzmalom részv.-társaság, V, újpesti rakpart. Telefon 63. «Gizella» gőzmalom,IX,soroksári út82. Telefon 50—34. Haggenmacher Henrik, Y, Lipót körút. Telefon 26—31. Hengermalom-társaság pesti, V, Klo­tild-u. 6. Telefon 274. Hungária egyesült gőzmalmok részv. ­társaság, IX, soroksári utcza 106/b. Telefon 54—07. Királymalom, IX, sorok; ári utcza 104. Telefon 50—04 és 61—83. «Luiza» malom r. t., Hl, Lajos-u. Tele­fon 435. Molnárok és sütők, IX, soroksári út 78. Telefon 53—11. Neumann Jakab utóda König, sómalom, VH, király-u. 91. Telefon 61—89. Sátori Miksa és Mór, IX, dandár-u 25 Telefon 51—03. Str ausz Emil, V, nagykorona-utcza 4 Telefon 18—17. Schmidt és Császár, VIH, szeszgyár­utcza 4. Telefon 50—42. «Victoria», V, f. rakpart 22. Telefon 238 és 271. Gőzmosódák. «Neptun» mechanikai gőzmosó r. társ., IX, soroksári út 11. Telefon 63—08. Gőzmozdonyok. Ohrenstein és Koppel, városi iroda : YI, felső erdősor 24.; gyártelep : Szent-Lőrincz-nyaraló. Telefon 20—35. Szállítanak : mindenféle rendszerű, kes­keny és szabványos nyomtávú mozdo­nyokat különféle czélokra. Roessemann és Kühnemann, gyár és iroda : V, k. váczi út 1529. Telefon 27—36. Szállit ngy ke.?kenyvágányu mint szabvá­nyos gőz-, villamos- és petroleum-mozdo­nyokat, mezei, erdei és iparvasutak szá­mára. L. hirdetést. Gőzszántási vállalat. Wolf Ernő, Budapest-Kelenföld, buda­eörsi út 8205/6. Fowler-telep, a vasút­állomással szemben. L. hirdetést. Göztiilhevitők. Hauszer Ernő. VH, Bethlen-u. 3. ' • Granitterazzo. Mayer Ármin, VI, Csengery-u. 86. Müll er Károly, első magyar márvány és czementárugyár, VI, gyár-u. 39. Telefon 11—93. Terényi Henrik, VH, Erzséoet-körút 9. Telefon 61 — 74. Graphophon-raktár. Radó Lajos, VI, Andrássy-út 45. 35 TÖRÖK A. és TÁRSA a 111. kir. szab. osztálysorsjáték főelárusítója, V. váczi-körut 4.

Next

/
Oldalképek
Tartalom