Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1890 (6. évfolyam)

3. rész - Tiszti czímtár - XIII. Szakasz - XIV. Szakasz

VII, Szakasz. 211 Egyletek, társalatok, körök. károk: I. Koller Gyula, II. Hőgyes Endre. Pénztárnok: Kiss Károly. Magyar orvosok és természetvizsgálók vándorgyűlése. IV, vámház-körút 4. Közp. bizottság elnöke : dr. Kovách József. Alelnökök: dr. Szabó József, (egy liely betöltet­len). Titkárok: dr. Staub Mór, dr. Schächter Miksa. Pénz­tárnok : dr. Gerlóczy Gyula. Könyvtárnok: Bernáth Józs. Magyar protestáns irodalmi társaság. Magyar szinész - egyesület központi igazgató - tanácsa, VE, vas-utcza 15. Elnök : Bibári Bibáry József, bel­ügymin. tan., a Szent-István-rend kis keresztese. Alel­nökök : nagygalambfalvi Feleky Miklós, a Ferencz Jó­zsef-rend lovagja, dr. Yárady Antal. Irodaigazgató: Bé­nyei István. Titkár : Bártfay Paczona Antal. Könyvelő : Kovács István. Pénztárnok : Szuper Károly. írnok : Szik­lay János. Magyar természettudományi társulat, V, Eötvös-tér 1. Magyar történelmi társulat, IV, egyetemi könyvtár. Tit­kár : Szilágyi Sánd. Magyar vizsla-verseny egyesület. Missió- és Gusztáv Adolf-egylet, V, hold-u- ev.-ref. lel­készi hivatal. Nemzetgazdasági egylet. IV, Lipót-u. Népoktatási kör. V, akadémia-u. 2. Népnevelők b.-pesti egyesülete, IX, Lónyay-u. 6. (iskola­épület). Országos bányászati és kohászati egyesület, IX, Csepel­raltp. (vám-palota). Országos csángó-magyar egyesület. Országos erdészeti egyesület, V, alkotmány-u. 10. El­nök : gr. Tisza Laj., v. b. t. tan., orsz. képv. Alelnökök : I. Káinoki Bedő Albert, orsz. főerdőmest., minist.-tan. B. br. Bánffy Dezső, főispán. Titkár: Horváth Sándor, kir. erdőfelügyelő. Országos erkölcsnemesitő egylet. IV, lakatus-u. 2. El­nök : gróf Csáky Albin. Alelnök : Péchy Tamás. Titkár : Illyés Bálint. Jegyzők : Tors Kálmán és dr. Gyulay Béla. Pénztárnok: Lantay Károly. Országos ipar-egyesület, VI, uj-u. 4. Elnök: Zichy Jenő, gr. Alelnökök : Falk Zsigmond lovag és gömöri Szontágh Pál. Igazgató: Mudrony Soma. Titkár: Gel­léri Mór. Országos közegészségügyi egylet. Országos középiskolai tanár-egyesület, Andrássy-út, a m. á. v. nyugdij-épületben. Elnök : Berecz Ant. Alelnö­kök : Hofer Károly és Köpesdi Sándor. Főtitkár : dr. Bro­zik Károly. Titkár : Szerelemhegyi Tivadar. Országos köznevelés?;eti egyesület, V, Tigris-szálloda. Elnök : Schvarcz Gyula. Országos lelenczházat létesítő egylet. Országos magyar gazdasági egyesület, IX, üllői-út 25. Elnök: Dessewffy Aurél, gr. Alelnök: Andrássy Aladár, gr. II. alelnök : Tolnay Lajos. Igazgató : ordódi és alsó­lieszkói Ordódy Lajos, a Ferencz-József-rend lovagkeresz­tese. Első titkár: bodorfalvi Baranyay István, n-od tit­kár : bellusi Baross Kár. Könyvtárnok: Girókúti P. Fer. Orsz. magy. izraelita ösztöndíj-egylet. Elnök: Dr. Pol­lák Henrik, orvos. Titkárok : Dr. Simon József és dr. Stiller Mór, ügyvéd. VI, Deák Ferencz-tér 6. Orsz. magy. izraelita tanitó-egyesület, YI3,síp-u. 12. Elnök: Szántó Eleázár. Alelnökök: Mendl Lajos, Csa­jági Béla. Pénztárnok : Ozer Zsigmond. Ellenőrök: Beif Jakab, Kornfeld Gyula. Titkár : Morgenstern Jakab. Orsz. magy. képzőművészeti-társulat, VI, Andrássy-út 69. Elnök: Károlyi Tibor, gr. Alelnökök: Harkányi Fri­gyes, Barabás Miklós, a ül. oszt. vaskorona-rend vitéze. Igazgató: Keleti Gusztáv. Helyettes igazgató: Benkő Kálm. Titkár: Szinrecsányi Miki., dr. Műtárnok: Telepy Károly. Számvevő: Benke Gyula. Ellenőr: dr. Wagner Géza. Házgondnok : Telepy Károly. Országos magyar kertészeti egyesület, IV, korona­herczeg-u. 16. Elnök: gr. Csáky László. Alelnök: Emich Gusztáv. Titkár : Szelnár Adolf. Országos magyar malom-egyesület, V, Erzsébet-tér 19. Elnök : Burchardt Konrád. Alelnökök : Freiszleder Nánd. Badvány István. Titkár : Bossányi Endre. Orsz. méhészeti egyesület. IV, fővám-tér 4. Elnök: Gergely Kálmán. Alelnök: Matuska István. Titkár: Ta­nos Pál. Másodtitkár : Kühne Ferencz. Országos nő-iparegylet, VH, Kazinczy-u. 2. (VHI, ősz-ij.,. 7.) Védnök: Szász Coburg-Gotha Lujza lierczegnő 0 Fensége. Elnök: Szatmáry Királyi Pálné. Alelnökök: Szemlér Mihályné, Girokuty Fer.-né. Titkár: Szuková­thy István. Országos nőképző-egylet, IV, zöldfa-u. 38. Elnök: Veres­Beniczky Hermina. Alelnök: gr. Teleki Sándorné. Má­sodelnök: Majthényi Alajosné. Ellenőr: Szathmáry Ki­rályi Pálné. Jegyző : Végh Endre. Országos régészeti és embertani társulat, I, vár, tár­nok-u. 22. Elnök : Pulszky Ferencz. Másod elnök: báró Nyáry Jenő. Titkár: Dr. Szendrey János. Pénztárnok: Czanyuga József. Orsz. vadászati védegylet, VBI, gyöngytyuk-u. 13. Önkéntes tűzoltó-egylet, IV, Duna-u. 1. Főparancsnok: Bárány Nánd. Ernő. Titkár : Goreczky Zsigmond. Pénz­tárnok: Clair István. Szertárnok: Hevesi Zsigmond. Szolgálatvezető : Christe Loránd. Mérnök : Kájlinger Mi­hály. Orvosok : dr. Magyarevits Mladen, dr, Gerber Béla, dr. Lisznay Elemér. Pest-Pilis-Solt-Kiskun-vármegyei gazdasági egyesület. IV, megyeház. Pesti 1. honvédkerületi m. kir. tiszti egyenruházati bizottmány. VBI, zerge-u. 17. Pesti polg. kereskedelmi testület, V, Dorottya-u. 14. Petőfi-társaság, V, akadémia-u. 2. Elnök: Jókai Mór. Alelnök; Komócsy József. Titkár : Szana Tamás. Másod­titkár: Ábrányi Emil, Pénztárnok: Neugebauer László. Ellenőr: László Mihály. Bendes működő tagok,: Abafi Laj. Abonyi Laj. Ábrányi Emil. Ábrányi Kornél. Ábrányi Kornél, ifj. Beniczky-Bajza Lenke. Bercsényi Béla. Bar­tók Lajos. Bodnár Zsigmond. Bodon József. Bulla János. Csengey Gusztáv. Csiky Gergely. Dóczy Lajos. Éjszaki Károly! Endrődi Sándor. Erődi Béla. Ferenczy József, dr. Gyarmathy Zsigáné. György Aladár. Hatala Péter. Helfy Ign. Irmei Ferencz. Jakab Ödön. Jókai Mór. Br. Kaas Ivor. Kisfaludy Atala. Kiss József. Komócsy József. E. Kovács Gyula. Kvassay Ede. László Mihály. Lauka Gusztáv. Margitay Dezső. Meltzl Hugó. Mikszáth Kálmán. Névy László. Neugebauer László. Palágyi Menyh. PaulayEde. Petelei István. Prém József. Pulszky Ferencz. Radl Ödön. Szabados János. Dr. Silberstein (Eötvös) Adolf. Szabó Endre. Szana Tamás. Szász Gerő. P. Szathmáry Károly. Gr. Teleki Sánd. Gr. Teleki Géza. Tolnai Lajos. Torkos László, Törs Kálmán. Vámbéry Ármin. Várady Antal. Vértesi Arnold és gr. Zichy Géza. Tiszteletbeli tagok : Kossuth Lajos. Tóth Lőrincz. Bir­ger Schöldström. Cassone József. Lewinsky József. Bo­denstedt Frigyes és Bydberg Viktor. Polgár-iskolai tanárok orsz. egyesülete, V, váczi körút 58. (polg. leányiskola). Polgári lövészegylet. Székely művelődési és közgazd. egylet, I, uri-u. 24. El­nök : Hajós Ján. Alelnökök : Nemes Nánd., gr. Deák Far­kas. Titkár: Nagy Gábor. Pénztárnok : Gidófalvi István. «Szent-István»-társulat, IV, lövész-u. 13. Fővédnök: Simor János, bibornok, Magyarország herczegprimása. Elnökök : Nagy-károlyi gr. Károlyi Sándor. Nagy-appo­nyi gr. Apponyi Albert. Alelnök: Dr. Steiner Fülöp. Igazgató : Füssy Tamás. Titkár: Hummer Nándor. Pénz­tárnok : Venczel Antal. Számvevő : Fuchs Bóbert. Ügy­véd : Dr. Haydin Károly. Szépirodalmi kör. Szeretetházi egyesület, H. nagy-Bokus-u. 16. Szesztermelők orsz. egyesülete, V, Erzsébet-tér 19. El­nök : Sigmond Dezső, országgy. képv. Titkár: Bossányi Endre. Szövetségbe lépett gazdasági egyesületek központi bi­zottsága, IX, Köztelek. Elnök : gróf Dessewffy Aurél, Jegyző : Ordódy Lajos. Tabáni népiskolai könyvtár-egyesület. Elnök : Hetzer József. Jegyző: Specziár Béla. Könyvtárnok: Kovách Lajos. Pénztárnok : Szporni István. 1, tabáni közs. elemi iskola. Természettudományi társulat, magy. kir., V, Eötvös-tér 1. Elnök: Szily Kálmán. Alelnökök: Eötvös Loránd br. dr. Högyes Endre. Titkárok : Lengyel Béla. Paszlavszky József. Csopey László. Pénztárnok: Leutner Kár. Könyv­tárnok : Heller Ágost. Igazgató: Lengyel Istv. 14*

Next

/
Oldalképek
Tartalom