Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1890 (6. évfolyam)

3. rész - Tiszti czímtár - XIII. Szakasz - XIV. Szakasz

VII. Szakasz. 212 Eg-yletek, társulatok, körök. Tiszavölgyi-társulat közp. bizottsága. IV, koronaher­czeg-u. 2. Elnök: Andrássy Gyula gr. Alelnökök: Ká­rolyi Sándor, gr. Szapáry Istv., gr. — Kinevezett rendes tagok, a) A nm. belügymiiiisterium részéről: Ribáry József, miniszteri tanácsos, b) A nm. pénzügyministerium részéről. — — — min. tanácsos, c) A nm. keres­kededelmi ministerium részéről: Rapaics Radó, min. tan. d) Orsz. középítészeti felügyelök: Bertalan Lajos. Péch József, kir. tan. Választott rendes taggok: Gr. An­drássy Aladár. Babics József. Dániel Ernő. Dr. Darányi Ign. Dáni József. Gr. Dessewffy Aurel, Gr. Károlyi Ti­bor. Ladies György. Br. Lipthay Béla. Gr. Majláth József. Meczner Gyula. Nóvák József. Strada Béla.,Sváb Károly, dr. Szijj József. Gr. Szapáry Gyula. Szluha Ágost. Dr. Ti­sza Istv. Ulrich Vilmos. Wahrmann Mór. Gr. Wenck­heim Frigyes. Kinevezett póttagok: Széli Ignácz, oszt. tan. (a belügymin. részéről). Dr. Jankovics János, oszt. tan. (a pénzügym. részéről). Dr. Kováchy Sánd., osz. tan. (a fóldmivelésügyi min. részéről), b) Választott pót­tagok : Dániel Béla. Csávossy Béla. Keller Imre. Lo­sonczy Mihály. Tóth József. Titkár: Dr. Darányi Ig­nácz. — Az 1888. XX. t. cz. 13. §-a alapján alakított köl­csönkiosztó hetes bizottság névjegyzéke: Elnök: gróf Szapáry István. Kinevezett rendes tagok: Bibáry József, min. tan. Kupecz Ödön, oszt. tan. Bapaics Badó, min. tan. Választott rendes tagok: gr. Dessewffy Aurél. gr. Sza­páry Gyula. Sváb Károly. Kinevezett póttagok: Fascho­Moys Sánd., min. tan. Márffy Albin, min. osz. tan. Dékány Mihály, min. titk. Választott póttagok: dr. Darányi Ig­nácz. Dáni József. Gróf Mailáth József. Újlaki népkönyvtár-egylet. Uj országos magyar borászati szövetkezet. Vasiparosok egylet, felsőmagyarországi. V, mérleg-u. 5. Zenetanárok országos egylete, VHI, kerepesi-út 11. Diszelnök : Dr. Haynald Lajos, bibornok-érsek. Elnök : Ságh József. Alelnök : Berecz Ede. Titkár: Pénztárnok: Gergelyi István. Ügyész: Tompa Antal. Orvosok : dr. Davida Miklós. Dr. Pirkler Jenő. Könyvtár­nok : Mészáros József, Nő-egyletek. Budai izr. nőegylet, II, öntőház-u. 5. Elnök: Schubert Edéné. Alelnök: Özv. Schlesinger Edéné. Pénztárnok : özv. Schuller Ignáczné. Ellenőr, dr. Braun Sándorné. Gazdász : dr. Doctor Frig.yesné. Titkár: Frank Leó. Budai jótékony nőegylet, I, vár, úri-u. Budapesti Fröbel-nőegylet, VII, király-u. 13. Budapest józsefvárosi nőegylet, VHI, Nemz. Muzeum. Fröbel-féle óbudai nevelési nőegylet, Hl, Lajos-u. 25. Gyermekkertek: Hl, Lajos-u. 254. IH. vörös vár i-u. 438. H, iskola-u. 18. Magyarországi közp. Fröbel-nőegylet,V, Széchenyi-tér 2. Védnöknő: özv. Majláth Györgyné, sz. Prandau Stefánia bárónő. Elnök: Batthyány-Strattmann herczegné. Alel­nök: Bosenzweig-Saphir Sarolta. Pénztárnok: Kugler Jánosné. Ellenőr: Kanders Hermina. Titkár: Karny Ferencz. H. kerületi országúti Fröbel-nőegylet, H, török-u. El­nök : Bupp Zsigmondné. Qrszágos nőipar-egylet, VHI, Szentkirályi-u. 7. Óbudai izr. nőegylet. Elnök: Stern Mihályné. Alelnök : dr. Tatay Adolfné. Másodelnök: Beiner Józsefné. Pénz­tárnok : dr. Klein Gyuláné. Titkár : Bosenstock Józsefné. H, öntőház-u. 5. Pesti izraelita nőegylet, VII, kertész-u. 46. Elnök : Bi­schitz Dávidné. Alelnök és pénztárnok : Herzl D. An­talné. Titkár: Forrai Gábor. Jogtanácsos: Dr. Szilasi Adolf. Leány-árvaháza: VH, Damjanicli-u. 26. Leány­árvamenhelye : VH, k. dob-u. 13 és népkonyhája : VH, k. dob-u. 13. Pesti jótékony nőegylet, IV, szép-uteza 6. Elnök: gróf Szapáry Gézáné, Győri Mária grófnő. Elnökhelyettes : br. Kochmeister Frigyesné. Pénztárnok: dr. Gosztonyi Mi­hály, ügyvéd. Titkár és ügyész : Meiszner Emil, ügyvéd. Országgyűlési körök. Egyesült ellenzéki párt köre, VHI, muzeum-körút 18. Függetlenségi párt köre, VIII, kerepesi út 11. Közjogi alapon álló ellenzéki párt köre, VHI, muzeum­körút 18. Szabadelvű párt köre, V, Eötvös-tér 1. Segélyző-egyletek. Buda-ó-budai 1848/49. honvédek egylete, I, Krisztinavá­ros, elemi népiskola. Budai izr. koma-egylet, I, fő-u. 585. Bpesti asztalosokat és özvegyeiket segélyző alapítvány­egylet. Elnök: Madary Gáb. Alelnök : Kovács Zsigmond. Pénztárnok : Bene Pál. Titkár: Éber Ján. VHI, kere­pesi-út 19. Budapesti betűöntők köre, VHI, kerepesi út 29. Elnök : Feldmann I. Pál. Jegyző: Fischer Antal. Pénztárnok: Seltenreich Antal. Budapesti egyesült 1848/49. honvédegylet. Budapesti ev. ref. theol. ifjak segélyző-egylete, IX, Cál­vintér 7. Budapesti fodrászsegédek segélypénztára és önképző egylete. Budapesti gépmesterek és nyomók köre. Budapesti gyakorló orvosok segélyző egyesülete. Budapesti házmesterek egylete, IV, kalap-u. 29. Budapesti hirlapszedők köre. Budai izraelita koma-egylet, H, öntöház-u. 5. Elnök: dr. Goldberg Baphael. Pénztárnok: Biermann Izrael. Ellenőr : Schimmerlik Náthán. Titkár : Frank Leo. Budapesti kárpitos, gombkötő és paszományos ipar­testület segélyző alap, IV, szerb-u. 29. Budapesti kávéházi segédek egylete, IV, Lipót-u. 4. Elnök: Kutschera Mih. Alelnök: Kaffer Ágost. Ügyész : dr. Morzsányi Kár. Gazda: Miskey Laj. Számvizsgálók: Czoczuly Károly, Leslhummer Laj., Bigó József, Wagner József. Örvös: dr. Gross Sándor. Budapesti kereskedelmi nyugdíj egylet. ATI, hársfa-u. 54. Budapesti kir. tudományegyetemi joghallgatókat se­gélyző-egylet. IV, egyetem-tér 3. Budapesti kocsigyártó-segédek segélyző-, önképző- és munkaközvetítő egylete. Budapesti kir. magyar tudomány-egyetemi bölcsészet­hallgatók segítő egyesülete, IV, központi egyetem, H. em. Budapesti kir. magyar tudomány-egyetemi gyógysze­részettan-hallgatók segély- és önképző egylete. VHI, mu­zeum-körút 4, vegytani intézet. Budapesti kir. műegyetemi hallgatók segítő egylete,VHI, muzeum-körút 6, 8. Budapesti kir. tudomány-egyetem orvostan-hallgatók segély és önképző egylete, IV, üllői út 26. Bpesti könyvkötő segédek segély egylete. VII, Kazinczy­utcza 53. Elnök : Besko Béla. Budapesti első magyar nyugdíjintézet. I, Foituna-u. 11. Bpesti munkás-családház-építő egylet. VII, akáczfa-u. 3. «Bpesti munkás fogyasztási és önsegélyző szövetkezet», IH, Lajos-u. 189. Bpesti népszínházi tagok segélyegylete. Elnök: Kléh István. Alelnök : Evva Lajos. Igazgató : Horváth Vincze. Pénztárnok: Vidor Pál. Titkár : Ferenczy József. Budapesti órás iparos segédek segélypénztár egyesülete. Budapesti orvosi kör, V, József-tér 1. Bpesti pinczér-egylet. IV, gránátos-u. 8. Bpesti szobrász segélyző és önképző egylet, VI, király-u. 100. Elnök: Vasadi Ferencz. Jegyző: Molnár János. Bpesti tanitók segélyegylete. VH, Kazinczy-u., községi elemi iskola. Budapesti kovács-segédek segélyző-, önképző-és munka­közvetítő egyesülete. Butorszállitó és targonczás-egylet. VHI, zerge-u. 21. Bpesti üvegessegédek önsegélyző-egylete, VI, haltér 4. Elnök : Bernatsky Antal. Alelnök : Travnik Vincze. Pénz­tárnok : Fülöp Mihály. Ellenőr : Ileinzli Mihály. Jegyző : Puskás Imre. Könyvtárnok: Horváth Ferencz. Edelsheim Gyulai báró katonai hadastyán egylet, H, vitéz-u. 1. Első budapesti boltőr-segélyegylet. V, Dorottya-utcza Lloyd-épület és Árpád-u. 9. Elnök: Kerstinger István. Al­elnökök: Müller Vilm., Nádossy György. Első budapesti gabna-üzleti megbízottak segélyegylete. VI, Andrássy-út 32.

Next

/
Oldalképek
Tartalom