5. oldal, 124 találat (0,154 másodperc)

Találatok

81.
278 Jkvi Lap­szára 74 Ferenczy István 1 s lelkészi képesítésének hatály­ban [...] minisztériumi siló építéséhez egyház­kerületi hozzájárulás kérése Zugor 25 220 100 Imre [...]
82. (87. oldal)
[...] megválasztása 39 54 i Sárosi István tanüayi bizottsági taggá választása 39 [...] tanterv és óraterv mielőbbi kiadásának kérése 46 65 Somogyhatvan ref iskolájának [...]
83. 1921. június 27. • 1921. augusztus 4. • 1921. szeptember 30. • 1921. október 11.
[...] kivételesen hozzájárul ahhoz hogy Székely István mint budapesti hitoktató a k [...] Gyula s lelkész bekebelezés iránti kérése elutasíttatik Zákány József s lelkész [...]
84. 1924. november 15.
[...] a tanári testület javaslata illetve kérése alapján jelenti hogy a nagykőrösi [...] József 46 dr Kovács J István 46 és Kiss Zsigmond 45 [...]
85. 1877. május • Oldalszámok • 157
[...] ajánltatik Az igmándi lelkész özvegye kérése elintéztetik s az özvegyi kegyelem­évre [...] egyh kerületi pénztárról jelentenek Bartalos István főiskolai pénztárnok úr a főiskola [...]
86. 1907. szeptember • Oldalszámok • 65
65 Barthalos István egyhm gondnok urat a társelnöki [...] erejéből állítsa elő vagy államsegély kérése utján szerezze meg 96 A [...]
87. (21. oldal)
[...] viselt terhe alól felmentetését kéri Kérése felhozott indok alapján megadatik és helyére tiszt Lukács István keresztesi lelkész ur iskolai körügyelő [...]
88. 1940. április 17.
[...] sz Érsekújvári fiókegyházközség hitoktatási segély kérése 111 sz Évkönyv szerkesztése középiskolákban [...] Faluszemináriumi munka 67 sz Farkas István püspök konventi lelkészi alelnökké választása [...]
89. 1885. november 17-25.
[...] 46 Néhai boldog emlékezetű Bocsor István pápai főiskolai tanár és kir [...] 1885 sz alatt kelt azon kérése hogy a Lang Károly missionarius [...]
90.
[...] az Egyetemes Konventhez 24 Puskás István zólyomi ref missziói lelkész az [...] segélyért folyamodik az Egyetemes Kon­venthez Kérése indokolásául felhozza hogy missziói segélyét [...]
91.
[...] végez­hesse isteni küldetését 31 Puskás István zólyomi ref missziói lelkész az [...] segélyért kérvényez az Egyetemes Konventhez Kérése támogatására felhozza hogy eddigi segélyét [...]
92. (70. oldal)
[...] szabatott ki az inkei egyházra Kérése támogatására fölhozza hogy a szavazatra [...] ker közgyűlés elé 86 Bélavári István csoknyai lelkész postakönyvével igazolja az [...]
93. (45. oldal)
[...] folytán felhívandó 2 Beterjesztetik Rajcsi István csurgói szolgabíró kérvénye a melyben [...] Végre 4 A vallástanár azon kérése is előterjesztetik hogy neki a [...]
94. 1883. június • Oldalszámok • 162
[...] 100 A sz fehérvári egyház kérése nem teljesíttethetik 101 B Vay [...] úrhoz adják be 103 Kolasz István ur az esperesi kar figyelmébe [...]
95. 1946 • 1946. november • Betűsoros tárgymutató (116. oldal)
[...] sz tanítói állása 198 Csukás István pápai gimn tanár fellebbezése általános [...] kollégiumban 110 Dorogvidék állandó káplántartási kérése 187 Dömjén Károly halála felett [...]
96. (68. oldal)
[...] nem érkezett Fölmentetik 68 Verbay István csurgói lelkész postakönyvi kivonattal igazolja [...] 30 korona birság elengedését kéri Kérése támogatására fölhozza hogy a szavazatmulasztás [...]
97.
[...] felterjesztésére kerületünknek a konventre terjeszteti kérése folytán a kántori díjazásokhoz Egyházme­gyénkben [...] Gyula lelkésztanáeshiró számvevő és Yégh István t ü I előadókat a [...]
98. 1939. november 23.
[...] Halmi János dr venia docendi kérése Budai 114 83 104 Házasságok [...] György segédtanító lakbér ügyében Kováts István dr 2 229 112 Jegyzőkönyv [...]
99. 1939. november 23.
[...] 34 222 279 dr Sipos István venia docendi kérése Budai 113 83 280 Skót [...]
100. 1902. április 29-30.
[...] 25 Ugyanazon bizottság bemutatja Nagy István bisei lel­késznek f évi február [...] a fenti összeget a mely kérése a folyamodónak a bizott­ság által [...]