11 találat (0,303 másodperc)

Találatok

1. 1875 / 15. szám • A végrehajtási eljárás és a p. t. r. módosítását tárgyazó törvényjavaslat 5. [r.] (Oldal 120. oldal)
[...] Báró ClauerLajos ügyvédet Makóra Szilvássy István törvényszéki birót Maros Vásárhelyre Tompa [...] és váltóügy­védet Török Becsére Istvánffy István köz és váltóügyvédet Nagy Enyedre [...] BubregMihály városi volt polgármestert Mohácsra Kerese Imre köz és váltóügyvédet Dárdára [...] ügy­védet S A Ujhelyre Vályi István ügyvédet Tokajba Füzesséry Miklós köz [...]
2. 1879 / 39. szám (Oldal 308. oldal)
[...] ezennel közhírré tétetik miszerint Ro­mányi István ügyvéd s kamarai tag szolgabiró [...] hasonlóul beadott önkénytes lemondása Markos István szigeti lakos ügyvéd és ka­marai [...] i szept 28 Ifj Farkas Istvántól Veisz Ro­zália jav 3253 ft [...] jav 7488 ft Vidáki pusztán Kerese M vh Matkovicll Tivadartól Kukorelli [...]
3. 1879 / 7. szám • Zárgondnok dijai és költségeinek megállapításáról (Oldal 48. oldal)
[...] Istóczy Sándor i t Pogány István 30 St Uunbel Róza n [...] t Blauhorn Antal p Ollé István végi t s csödválasztm választása [...] Sámuel jav 465 ft Csépen Kerese G vh Kaczkevén Szappanos Józseftől [...] J vh Kis Várdán Szilágyi Istvántól a szigeti hitelbank jav 400 [...]
4. 1871 / 25. szám • Házasságkötés helyettes által (Oldal 292. oldal)
[...] adandó jun 21 ig Gózon István és érdektársaitól ráczkevei es kir [...] 21 Sutus Juhász Jánostól Gyorfi Ist­ván részére 896 frt er lefoglalt [...] 21 ig Bognár Józseftől Xádosy István és Kálmán részére Sz Lőrinczen [...] ré síére Pécsett lefoglalt ingókra Kerese Kál mán vgtónál jun 29 [...]
5. 1880 / 1. szám • A férj hatalma a nő vagyona felett. 2. [r.] (Oldal 8. oldal)
[...] János jav 1728 ft Bikáiban Kerese vh Sásdon Sidó szül Késmarky [...] Murariu Gy vh Lúgoson Kiss István s többektől Sehultheisz Emánuel s [...] ker sbsg Godrák Györgytől Kreutzer István jav 1689 ft Ujszászon Fekete [...]
6. 1871 / 2. szám • A második magyar jogászgyülés üléseiből [1. r.] (Oldal 16. oldal)
[...] Igény adandó nov 25 Damjanovics Istvántól Landauer J részére lefoglalt ingók [...] nov 26 ig Kun M Istvántól Schlichter Adolt részére lefoglalt 410 [...] nov 28 g mdnok Svachulay István Klein Bertha az elleué Miháikovics István által 1131 frt iránt indított [...] t lperessége alatt indított tuUjdinjogi kerese tárgyalá­sára Nigy Ktkindn telekiörvényszékhez nov [...]
7. 1879 / 11. szám • Törvényjavaslat a kir. közjegyzői dijakról (Oldal 80. oldal)
[...] választása mart 26 53 Csouka István pécsi szappanos ellen e tsz [...] 17 18 19 i t Kerese Kálmán p Plai­ner Lajos végi [...] vtsz G zékus Mihály s Istvántól Cziner Jakab jav Szögligeten Kovács [...] N vh Fiseher Józseftől Maiina István jav 2378 ft Viarna községben [...]
8. 1877 / 11. szám • A csalárd és vétkes bukás a magyar büntető-törvényjavaslatban (Oldal 91. oldal)
[...] és i t dr Pavlovits István végi t s csődválasztm választása [...] Doczy Maritól Vla­sics Ádám s István jav 546 ft Pécsett Véber [...] tsai iiletőleg Denkinger Isvántól Kaiser István jav Érd községben Putaly I [...] Spitzer József jav V üombón Kerese M vh Sásdon bejelen­tési h [...]
9. 1871 / 43. szám • Külföldi börtönök és fegyházak. A Bruchsali fegyház • A távirdai jog. 2. [r.] (Oldal 485. oldal)
[...] Dávid kereskedő ellen perügyelő Sidó István bejelentési határidő decz 27 29 [...] Antal Desewft y János Kud­lik István Szentmihályi István Lázár Mihály Kovács János Körtvélyesi [...] ügyvédek Dr Bellaágh József Kozics István Morlin Imre Dr Siegmund Vilmos [...] figyelmez­tető Pest városát hogy Gibellini kérése annyival inkább teljesítendő volna mert [...]
10. 1871 / 30. szám • Adalékok a polgári törvénykezési rendtartás revisiójához [7. r.] (Oldal 349. oldal)
[...] j Lipóczi később pedig Bajdornak kérése folytán ennek egy birkáért visszaadta [...] ott lakó juhász bojtár Locskay Ist­ván és Perlaky István elfogattak és daczára ha­tározott tagadásuknak [...] kiderítette hogy a tettet Dubecz István kecskeméti juhászbojtár követte el és [...] fel­hívására Hatvani László és Keserű István tár­saival mentek birkát rabolni Kécskára [...]
11. 1871 / 15. szám • Esküdtszéki csarnok [9. r.] Két semmiségi panasz és semmitőszéki határozat (Oldal 175. oldal)
[...] írásba foglalva részé­re kiadatni azonban kérése nemcsak a kereskedelmi törvényszéknél hanem [...] adandó ápr 20 ig Anczenberger István és nejétől Veisz L Dávid [...] 20 ig Stratimirovics Uros és Istvántól Gruby Károly részére 1323 frt [...] ad ápril 20 ig Elek Istvántól Kohn Hennann részére 70 frt [...]