Magyar Themis, 1875 (5. évfolyam, 1-52. szám)

1875 / 15. szám - A végrehajtási eljárás és a p. t. r. módosítását tárgyazó törvényjavaslat 5. [r.]

— 120 Nagy-Körösre : id. Magyar Pál köz- és váltó­ügyvédet ; Kézdi-Vásárhelyre : D é n e s Lajos ügyvédet; Kolozsvárra : SchillingRezső ügyvédet; BánfTy-Hunyadra :Müller Dániel ügyvédet és törvszki telekkönyvvezetőt; Komáromba: Dr. Nagy Vilmos köz- és váltó­ügyvédet, komárom-városi főjegyzőt ; Tatára : Kisfaludy Sándor tatai járásbiró­sági albirót; Liptó Szt.-Miklósra: M a t u s k a János köz- és váltóügyvédet; Lőcsére: Prihradny Oszkár igazságügymi­nisteri fogalmazót; Kézsmárkra : Dr. HerezogÁrpád törvényszéki birót; Göllnitzbányára: Fehér Ede lőcsei királyi al­ügyészt; Magyar-Óvárra :CselleyJános ügyvédet ; Nezsiderre : Báró ClauerLajos ügyvédet; Makóra: Szilvássy István törvényszéki birót; Maros-Vásárhelyre : Tompa Gyula ügyvédet; Szász-Régenbe: Vitályos Sámuel ügy­védet ; Marmaros-Szigetre : Szilágyi János marma­ros-szigeti kir. ügyészt; Medgyesre : Maager József ügyvédet és sem­mitöszékí fogalmazót; Mező-Kövesdre .-GoitsLázár ügyvédet; Nagy-Bányára : StollGábor köz- és váltóügy­védet s pesti kir. táblai segédfogalmazót; Nagy-Becskerekre : HadfyDöme ügyvédet; Módosra : Keres ztesGyula köz- és váltóügy­védet ; Török-Becsére: Istvánffy István köz- és váltóügyvédet ; Nagy-Enyedre: Folyovics Sándor belügy­ministevi fogalmazót; Nagy-Kanizsára: Plihál Ferencz törvény­széki birót; Keszthelyre : VileczErnő legfőbb itélőszéki se­gédfogalmazót ; Nagy-Károlyba : Keresztszegi Lajos budai törvényszéki birót és Zanathy Mihály megyei al­jegyzőt ; Nagy-Kikindára : Strőbl Ferencz nagy-kikin­dai kir. ügyészt ; Biliétre : SimoncsicsGéza biliéti járásbirót; Nagy-Szt.-Miklósra: Dr. Kormos Béla belügy­ministeri titkárt; Zsombolyára :Gesztesy János köz- és váltó­ügyvédet ; Nagy-Szebenbe: Gundhardt Frigyes volt közjegyzőt ésSchelkerKároly ügyvédet; Nagy-Szombatba : Thinagljános köz- és vál­tóügyvédet és árvaszéki ülnököt; Galanthára: Petrovich Gyula megyei fő­jegyzőt ; Nagy-Szőllősre: Nagy Gyula ügyvédet s tör­vényszéki jegyzőt; Nagy-Váradra : Pallayjános megyei főügyészt és Csanád y Kálmán ügyvédet; Nagy-Szalontára :Zilahy Lajos ügyvédet; Nyíregyházára: SomogyiGyula nyíregyházai kir. alügyészt; Kis-Várdára : Sánthalstván ügyvédet; Nyitrára :PongráczKálmán ügyvédet ; Érsek-Ujvárra :Tóth Lajos törvényszéki birót ; Vág-Ujhelyre :KochanovszkyPál ügyvédet; Oroviczabányára : Maniu Aurél ügyvédet; Pápára : Zárka Dénes ügyvédet; Gödöllőre : JánosyPál köz- és váltóügyvédet; Váczra : Dr. Freisinger Lajos legfőbb itélő­széki segédfogalmazót; Monorra :HalászOrbán köz- és váltóügyvédet: Pécsre: Bánfay Simon megyei főügyészt és BubregMihály városi volt polgármestert; Mohácsra :Kerese Imre köz- és váltóügyvédet; Dárdára: Szilágyi Ferencz segédszolga­birót; Pozsonyba: Imrédy Lipót ügyvédet és Schauerlstván pozsonyi törvényszéki birót; Bazinba: Majercsák Márton köz- és váltó­ügyvédet ; Malaczkára : GyurácskayLajos köz- és vál­tóügyvédet : Somorjára : ifj. B a r t a 1 G y ö r g y köz- és váltó­ügyvédet ; Rima-Szombatba :BeliczkyViktor ügyvédet; Rozsnyóra: Dr. Markó Sándor köz- és váltó­ügyvédet ; Nagy-Rőczére : Ferdiuándy János ügy­védet ; S.-A.-Ujhelyre : Vályi István ügyvédet; Tokajba: Füzesséry Miklós köz- és váltó­ügyvédet ; Segesvárra :Horsia Ágost ügyvédet s legfőbb itélőszéki segédfogalmazót .­Kőhalomra :Gross Károly ügyvédet • Selmeczbányára: ValkovicsKároly törvény­széki birót; Körmóczbányára : Eisert Géza köz- és váltó­ügyvédet s járásbirósági aljegyzőt; Sepsi-Szent-Györgyre: Benedek János ügy­védet ; Sopronba :GeiszlerJózsef soproni járásbirót ésPottyondyÁgoston köz- és váltóügyvédet; Kis-Martonba :KaprinayEndre pesti fenyítő járásbirósági albirót; Sághra : Pesty G y u 1 a köz- és váltóügyvédet; Csornára : Baditz Lajos ügy védet; Szabadkára :AntunovicsMátyás almási já­rásbirót ésLeovics Simon köz- és váltóügyvédet; Zentára: Zsarkó Antal aradi törvényszéki birót; Szamosujvárra Duha Gerő ügyvédet; Szathmár-Némethibe: Domahidy Sándor szathmári pénzügyészségi ügyészt; Szegedre : Okruczky Aurél ügyvédet; Csongrádra : H e 1 f y Albert köz- és váltóügy­védet ; Szegszárdra : Nagy János szegszárdi törvény­széki birót; Bonyhádra: Mutnyánszky Alajos köz- és váltóügyvédet; Tamásiba : Madarászjános kör- és váltóügy­védet ; Paksra :Hagymássy Károly köz- és váltó­ügyvédet ; Szeniczre: Buzinkay Béla Szakolcza város polgármesterét; Szakolczára: Kuba János köz- és váltóügy­védet ; Szent-Gotthárdra : DesitsGyula ügyvédet; Mura-Szombatba: Babos Péter ügyvédet; Székely-Udvarhelyre: Gerich Adolf ügyvédet s Udvarhelyszék tiszti ügyészét; Székes-Fehérvárra: Dr. Grubiczy László igazságügyministeri titkárt; Adonyba : N y i r y A 1 a d á r ügyvédet; Moórra : GánóczyFlórián köz- és váltóügy­védet, s pestmegyei árvaszéki ülnököt; Szilágy-Somlyóra: Szénássy Miklós köz- és váltóügyvédet; Szolnokra : Okolicsányilstván köz- és vál­tóügyvédet ; Mezö-Turra : Miskolczy Péter ügyvédet; Szombathelyre : Gaár Frigyes albirót; Felső-Eőrre : Dezse Gyula ügyvédet; Kőszegre : Markovicsjózsef ügyvédet; Sárvárra : Nagy Péter törvényszéki jegyzőt; Körmendre : Tegyei Lajos ügyvédet; Temesvárra: Plausich Mátyás törvényszéki birót ésMissits János köz- és váltóügyvédet; Vingára: Szatmári Lajos törvényszéki al­ügyészt ; Lippára : Krecsmáry Béla albirót; Tordára : ÉrsekElek ügyvédet; Tornára : Perjessy János köz- és váltóügy­védet ; Turócz-Szt.-Mártonba :GalandaSamu ügyvé­det s turóczmegyei pénztárnokot; Ó-Becsére : Parcsetics Félix köz- és váltó­ügyvédet ; Veszprémbe : KenesseyMór ügyvédet; Zala-Egerszegre : Hidegjózsef ügyvédet; Sümegre : SzücsPál ügyvédet ; Zilahra : Balogh Károly köz- és váltóügyvé­det s zilahi törvényszéki jegyzőt; Zomborba: Dr. Alföldi Gedeon megyei al­ügyészt ; Apatinba: Bodnár Imre bajai törvényszéki birót; Hódságra :Mihálkovich Tivadar köz- és váltóügyvédet; Kulára: Kovátsfy Ágoston törvényszéki birót; Zsolnára : Dr. R i n g M ó r köz- és váltóügyvédet; Fehértemplomba :'Niamessny Mihály köz­és váltóügyvédet; Pancsovára : NovakovicsEmil ügyvédet; Titelre: Firigyházky János törvényszéki birót; Esztergomba: Pissuth István országgyűlési képviselőt; Dévára: Sándor József ügyvédet s törvény­széki telekkönyvvezetőt nevezte ki. Névváltoztatás. Leitner Mór mezö-kövesdi lakos saját, valamint Gyula, Menyhért, Ferencz, Vilmos és Sándor nevü gyerme­kei vezetéknevüket »H a r a n g i«-ra. Varga Ede nagy-mihályi lakos vezetéknevét >F ü­r e d i«-re. Patzauer Mór miskolczi lakos vezetéknevét »Pas­s a u e r«-re. Kari Lajos budapesti lakos vezetéknevét JU n­s c h u 1 d«-ra. Gröftner Gyula zsámbéki lakos vezetéknevét »E r ő s«-re. Áthelyezés. A kir. igazságügyminíster Bartusek Károly, székesfehérvári törvényszéki telekkvi Írnokot a moóri já­rásbírósághoz, — Háry János moóri járásbirósági Ír­nokot pedig a székesfehérvári törvényszékhez helyezte át. Csődök. Hirschkovits szül. Schlesinger Re­gina, kereskedőnő ellen a pesti kir. trvszéknél, bej. határ­idő máj. 25. 26. 28., ideigl. tmgk. és pénzügy. Král Li­pót. (81.) Gyenei Imre csizmadiamester ellen a szeg­szárdi kir. trvszéknél bej. hatridő máj. 10. 11. 12., ideigl. tmgk. Györkő Márton perügy. Schőner Imre. (81.) Kohn Salamon és Kutna Dávid kereske­dők ellen a szegszárdi kir. trvszéknél, bej. hatridő jun. 7. 8. 9., ideigl. tmgk. Fördős Géza, pcTÜgy. Halmay Ede. (81.) Répászky Béla, bej. kereskedő ellen a buda­pesti váltó- és kereskedelmi törvényszéknél, bej. hatridő, jun. 16. 17. 18., ideigl. tmgk. Reményi Antal. (81.) Singer Ármin rőfös kereskedő ellen a győri kir. tszéknél bej. határidő jun. 24. 25. 26. id. tmgk. és perü. K ö v e s s y Gyula (77.) Weissenstein Miksa bej. kereskedő ellen a budapestiker. és váltótvszék. bej. határidő június 14. 15, 16. id. tmgk. és perü. Weiser Károly. (77.) A Apa Sándor ellen az ipolysági kir. tszék által, bej. határidő június 3. 4. 5. id. tmgk. és perü. Matuska Adolf. (77.) Klein Lajos ellen, a miskolczi kir. tszék által, bej. határidő máj. 18. 19. 20. id. tmgk. és perü. Serfőző József. (77.) Klein Sámuel ellen, a miskolczi kir. tszék által,, bej. határidő máj. 18. 19. 20. id. tmgk. és perü. Serfőző József. (7 7) Stark Emma kereskedő czég ellen a miskolczi kir. tszék által, bej. határidő máj. 5. 6. 7. id. tmegk. Roth E. M., perü. Kandó Jenő. (7 7) Kövér Tódor ellen a makói kir. trvszék által, bej. hatridő május 24, 25, 26., perü. Dr. Dallos Sándor, id. tömgk. Nagel Vilmos. (78.) Konrád János pékmester és neje 8 c h ii d 1 E v a ellen a pesti kir. tszék által, bej. hat. június 23, 24, 25., id. tmgk és perü. Kudelaky János. (79.) Marku Juon Flesieriu ellen a nagy-szebeni kir. tszék által bej. hat. június hó 14. perügyelő Pakurar István, helyettes Pópa János. (79.) Herold János bej. bútorkereskedő ellen a bpesti közker. és váltótszék által bej. hat. július 7. 8. 9., id. tmgk, és perü. Dr. Held Kálmán. (79.) Csödmegszüntetések. Jelen Pál ellen s a nyíregyházi kir. tszék által a hitelezők kiegyenlítése folytán. (79.) Friedmann Mór ellen a nagyváradi kir. tszék által, csőd vagyon hiánya miatt. (79.) Pályázatok. A kászonyi kir. jbiróságnál egy végrehajtó állomásra, foly. május 4-éig benyújt a beregszászi kir. tszéki elnökhöz. (78.) A esztergomi kir. tszéknél egy írnoki állo­másra foly. máj. 6-ig benyújt, az esztergomi kir. tszéki elnökhöz. (78.) A karczagi kir. tszéknél egy joggyakornoki állomásra foly. máj. 6-ig benyújt, a karczagi kir. tszéki elnökhöz. (79) A karczagi kir. tszéknél egy írnoki állo­másra, foly. május 6-ig benyújt a karczagi kir. tszéki el­nöknél. (80). A dettai kir. jbróságnál egy irnokiállomásra foly. május 6-ig benyújt a verseczi ki. tszéki elnöknél. (80). .Kivonat a Wiener Mii'-É. Csődök. Nyomatott az »Athenaeum« irod. és nyomd, részv. társ. nyomdájában. Ulrich Wenczel ellen a reichenbergi ker. trv­széknél. bej. határidő april 19., csödbizt. Messinger, tmgk Dr. Sieber, igaz. tárgy, május 3. (65) UrbanidesVincze és Anna ellen a prágai orsz. trvszéknél, bej. határidő april 22., csődbizt. Kugler, tmgk Dr. Krützner, igaz. tárgy, május 13. (63) Sallger Adolf ellen a bécsi cs. kir. orsz. trv­széknél, bej. határidő május 9., csödb. Haidenthaler, tmgk Dr. Hönig, igaz. tárgy, május 26. (74) Stanzl Alajos ellen a bécsi cs. kir. orsz. trv­széknél bej. határidő május 31., csődb. Schueller, tmgk Dr. Mayer, igaz. tárgy, június 16. (74) Teli Márk ellen a bécsi cs. kir. orsz. trvszéknél, bej. határidő május 15., csődbizt. Scharrer, tmgk Dr. Lich­tenstein, igaz. tárgy, május 31. (73) Áron M. ellen a königgrátzi ker. trvszéknél, bej. határidő máj. 9., csődbizt. Dr. Laube, tmgk Dr. Promber­ger, igaz. tárgy, május 25. (71) Benesch Mátyás kereskedő ellen a pilseni ker. trvszéknél, bej. határidő május 15., csődbizt. Pagau tmgk Dr. Kohn, igaz. tárgy, június 5. (71) Dolezal József és Franciska ellen a chrudimi ker. trvszéknél, bej. határidő april 18., csődbizt. Kral, tmgk Polanszky, igaz. tárgy, május 18. (71) Dubsky Benedek kereskedő ellen a prágai cs. kir. orsz. trvszéknél, bej. határidő május 6., csődbizt. Divi­sek, tmgk Seifert, igaz. tárgy, július 4. (71) Herlinger Jakab ellen a prágai cs. kir. orsz. trvszéknél, bej. határidő april 30., csődbizt. Nack, tmgk Dr. Seeling, igaz. tárgy, május 13. (71) »8trizkowai serfőző részvénytárs u-­lat« ellen a tábori ker. trvszéknél, bej. határidő május 26., csődbizt. Driza, tmgk Dr. Taussig, igaz. tárgy, június 23. (72) Titz Gottfried ellen a reichenbergi ker. trv­széknél, bej. határidő april 28., csődbizt. Stradal, tmgk Dr. Elger, igaz. tárgy, május 10. (71) Kobsa Antal ellen az olmützi ker. trvszéknél,, bej. határidő május 23., csődbizt. Ehler, tmgk Dr. Vater, igaz. tárgy, június 8. (73)

Next

/
Oldalképek
Tartalom