Szocialista Nevelés, 1959 (4. évfolyam, 1-12. szám)

1959-01-01 / 1. szám

SZOCIALISTA NEVELÉS MÓDSZERTANT FOLYÓIRAT A CSEHSZLOVÁKIAI MÁGYAR TANNYELVŰ ISKOLÁK TANÍTÓI SZÁM '1-Л Felelős szerkesztő: Dr. Turczel Xajos .Szerkesztő: Dr. Simieh Erzsébet Szerkesztő bizottság: Hasák Vümos, Havas Vilmosné, Párkány Antal, Rybár László, Slánsky Pál. SChcamm László és Varsányi László TARTALOM: . Alexander Nádasdi:' A tanoncif jóság jövőjéről Dr. Kerékgyártó Imre: . A fogalmazás tanitásánakvelvi alapjai Peter Baláž: A feladatok jelentősége és* megoldási módjuk a fizika tanításában Jegyzetek a francia burzsoá forradalom tanításá­hoz A mozilátogatás az irodalomtanítás szolgálatá­ban . Á v . Néhány szó az élősarokról A pedagógiai irodalomból Nyelvművelés Szülök iskolája \.* • Könyvekről Módszertani folyóirat a csehszlovákiai magyar tannyelvű iskolák tanítóig számára. Meg­jelenik havonta. Egyes szám ára 2.— Kčs Előfizetés egy évre 24.— Kčs. Kiadja a Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava, Snsinkova 5. Kéziratok a következő cimre küldendők: Slovenské pedagogické nak'adateľstve (Szocialista Nevelés), Bratis­lava, Sasinkova 5. Engedélyezte a Povereníctvo kultúry' 1955.' dec, 20-án kelt HS IV/40623/55 számú rendeletével. Terjeszti a Poštová 4novinová' služba. Megrendelhető minden postahivatalnál vagy a levélkézbesítönél. Nyomtatja Pravda, vydavateľstvo ÜV KSS. Bratislava A-554698

Next

/
Thumbnails
Contents