Zalamegyei Ujság, 1944. október-novemberr (27. évfolyam, 223-252. szám)

1944-10-17 / 236. szám

ZALAMEGYEI ÚJSÁG 1944. oki ober 17. 1. Hírek mindenfelől PádrádpUszta bárány amegyei helységből Banes Jánossal Kolompár Teréz cigánynő azzal az ígérgetéssel, hogv egy kabátot ad neki. az egvik korcsmában több liter bort fizettetett- Amikor beboroztak, a cigánynő nemcsak a kabáto t nem adta oda Bánosnak, hanem a pénzéből is nagyobb összeget ellopott. Budapesten az Aréna-iit és a \ erseny- utca sarkán Molnár János 39 éves tetőfedő- segéd megtámadta egy eddig még el nem fogott társával Sándor Lajos altisztet, akit] addig ütöttek, amíg az eszméletlenül el nem terük a földön. Utána kivették 1300 pengőt tartalmazó pénztárcáját, karóráját és egyéb értékeit. Molnár rögtönítélő bíróság ele kerül. Rákospalotán dr. Hajdú Gyula 29 éves orvos kerékpárjával az egyik este egy ki­világításán lovaskocsinak szaladt és súlyos sé­rülésekkel terült el az úttesten. Kórházba kel­leti szállítani. Budapesten Szomolnoki Hugó inagán tiszt­viselő és Hajdú Ferenc nyomdász behatoltak egy lezárt légó. pincébe s lonnét értékes légé- feöröndökét loptak el. Az egyik bőröndben negyvenezer pengő értékű ékszer volt. Szomol­noki t, aki már volt büntetve, másfél óvá, Haj­dút pedig jogerősen nyolehónapi börtönre ítél­ték. Budapesten a járdára rohant egv teher­autó és elütötte Kurucz Andor 22 éves ki­futót, akit életveszélyes sérülésekkel szállítot­tak kórházba. — Jobb szülők fiatalkorú gyermeke 300 kilométert utazott a vonat alatt, pénzt lopott* nőkkel dorbézolt s végül egyévi fogházra ítél­ték. (Kanizsai munkatársunktól.) Különös ka­land ért véget a nagykanizsai törvényszéken. Egy távolabbi magyar városból, jobbmódú csa­ládból származó fiatalkorú került Almássv Gyula dr., a fiatalkorúak bírája elé. Amint elkezdődött a kihallgatása, egész regénybe­illő múlt bontakozott ki a bíróság előtt. Á fiatalkorú egy ideig már a kassai állami javító- intézet lakója volt, de a vasfegyelmet nem bírta és megszökött. Első útja hazafelé vitt, de miután pénze nem volt, az egyik vonat alatt 300 kilométert utazott a szülői házig. Ami­kor hazaért, otthon senkit sem talált. Az ab­lakon bemászott a lakásba és édesanyja szek­rényéből elemeit 3900 pengőt. A pénzzel Bu­dapestre utazott s ott léét nővel összeismer- kedett, akikkel közös szobában is lakott. Le- rongyolódott ruházata helyett újat vásárolt, s nőismerőseivel leruccant Hévízre, ahonnan azonban három nap után a »hölgyek« el­tűntek és elvitték a fiatalúr bőröndjeit és az abban lévő holmikat is. A gengszter-útón el­indult fiatalkorú Hévízről újra hazautazott, ismételten behatolt a szülői házba és néhány takarót vitt el s azokkal Pestié utazva, a Te­leki-téren szerzett magának pénzt. Közben megtudta, hogy az illető hölgyek Nagykani­zsára utaztak. A fiatalkorú is Nagykanizsára vette útját, azonban csakhamar elfogták aj csendőrök és bekísérték a kanizsai ügyészségre. Csupán az volt a kérése, hogy ne utalják vissza a javítóintézetbe. Kérése teljesült is, de a jav ítóintézet helyett egyévi fogházra ítélték. — Testvéri Ne feledkezz meg a bomba­károsultakról I Hozd lie adományodat a szer- leesz tőségbe! ßevente és SpcH Mi az igazság? A legutóbbi Nemzeti Sport című sport- szaklap érdekes anyaga között közli az egyes KB-ok hivatalos listáját. Ez szerint a bennün­ket érintő táblázat a nndt hét végén a kö­vetkező képet mutatja: 1. Haladás 13, 2. Tata­bányai SC 11, 3. SYSE 9, 4. ETC) 9, 5. SzFC 9, 6. Komáromi AC <3, 7. Soproni EAC 8, 8. Pápai SC 6, 9. Komáromi PC 4, 10. Mura SE 3, II. Move ZSE 3, 12. 11. kér. SC 2, 13. Győri AC 2. 14. Kühne 1 ponttal. Ez tehát a hivatalos lista volt az elmúlt hét v égén, amiv el szemben a \ asv ármegye szombati lapszáma a Murát a 8. helyen hozza és nem tudni honnan, részébe 7 pontot ado­mányoz. Most vagy a hivatalos sportláp táb­lázata nem hivatalos, hanem hasból készült, vagy pedig a sportszakíró túlságosan adakozó kedvében van a Murával szemben, holott mi tudjuk, volt valami igazolatlan játékos sze­repeltetés'is, ami miatt két pontot már koráb­ban is elveitek a Mura csapatától. Minden­esetre fontos lenne tudni, hogy melvik közli a meghamisított táblázatot és melyik a va­lódit. Bennünket ugyan nem érint a dolog, mert a Move ZSE csapatának helyezése egy­forma helves mindkét heben, csak éppen a Mm •aval van ismét baj, mint annyiszor máskor is. Vagy talán nem hajlandó tudo­másul venni a bírói ítéleteket, vagy talált abban a reményben élnek, bogy most is bizo­nyos hazafias szólamok pengetésével és egye­bekkel el lehet intézni a pontokat is. Minden­esetre nagyon furcsa, hogy ismét a Mura körül van baj és egyik másik csapattal sem. Jó lenne tisztázni a helyzetet. Bár biztosak vagyunk benne, hogv ezek a megjegyzéseink is süket fülekre találnak! Muraszombat csapatával kapcsolatosan, mint korábban nyilvánosságra hozott és kellő bizo­nyítékokkal alátámasztott vádjaink, amelye­ket még cáfolni sem tartottak szükségesnek, úgy látszik, maguk is elismerik, hogy vita nem férhet állításainkhoz. — o— Egyébként a Move ZSE csapata vasárnap Muraszombaton játszik KB. mérkőzést, amire ezúttal magunk is szakembert küldünk ld, mivel eddigi tapasztalataink szerint a Mura nem túlságosan sportszerűen viselkedik a Move ZSE csapatával szemben. LTgy látszik, nem szin- patikus a szomszédváros csapata, mivel egy­szer-kétszer rátapintottunk az igazságra, de az is lehet, bogy a csapat által megszemélyesített eszme nem éppen kedves vendég a mura- szombati pályán. — o — As ílzIeL az Ipar éa a ma? kerested«W5 £1«? lelke e hirdetés. Hirdesse minden el' adni-, vagy Tennivalóját fi Zalamegyei FJf* aigbian Mindem ezó 0 fillér, A vastag beffí ftupüs számit A *Cím a kiadóbanc feladott hirdeti- *cM kezelési díj* 50 fillér. Eladó egv modern kis samott-kálylia. Cím a kiadóban Elcserélném Páterdombon lévő egyszobás lakásomat hasonlóval, ahol a sertéstartás lehet­séges lenne. Cím a kiadóban. Nagyobbm ennyiségíí kukoricaszár eladó Szalay és Dankovics-cégnél, ürményi-ti. A birtok megmarad pilbeszélés.) Irta: Kocsis Lásatl 14. A malom-pataknál megakadtunk. A nádat között víz csillogott. Nem tudtunk tovább­menni. Na, majd ezt is lecsapolom, termő­föld lesz a helyén. — Forduljunk v issza, Péter. — Ha lehet, átvágunk, mert nagy lenne a kerülő. Tessék nyújtani a kezét! Ment addig, amíg a cipőjébe bele nem folyt a víz. Ott állt a vízben, szoknyáját össze­fogva: és se előre, se hátra. Odaugrottamt — Tessék belekapaszkodni a nyakambaI Átfogta a nyakamat. Fölemeltem. Karcsú dereka ott simult a karomban. Nevetett. Ka­cagott: — Még így sem utaztam! Nem vagyok nehéz? — Nem. Csak jobban kapaszkodjon s a- 1 a mivel. Még jobban szorította a nyakamat. Egyik kezemmel tartottam, a másikkal öleltem. Nem figyeltem én, hogy hova lépek, vízbe-e, vagy zsombékra. \ igyázva megszorítottam s ő, a tündér, fejét a mellemre hajtotta. Amint szárazát értünk, kiugrott a karom­ból, A zosmbékon megsértette a bokáját,, csöppnyi vér szivárgott elő. mint v alami fénylő rubintszem. — Fáj? — kérdeztem ijedve. — Nem. Kicsit csíp. Majd otthon fertőt­lenítem. — Mifelénk másképpen szokták gyógyí­tani az ilyent. \ — Hogyan? — Ahol fáj, ott megpuszilják. — Ez nagyon jó! Biztosan használ? — Egész biztosan. — Honnan tudja? Gyógyított már? — Még nem. De biztosan tudom. — De ez nem fáj. Csak csíp. — Akkor is használ. —- Nem is tudtam, hogy maga minden­hez ért. Hát akkor gvógvítsa meg! Föltette egy- törzsökre a lábát. Hogv-an lehet ilyen pici cipője? Érthető: tündér! Megsímogattam a sebhelyet, aztán lehajol­tam és forró csókot leheltem arra az égő rubiiitcseppre. Margitnál csak egyszer voltam. A tündér küldött el, hogy tiszta v íz legyen a pohárban. Luc fenyőt is ott találtam, meg Margit egvik barátnőjét. Margit zongorázott. Lucfenyő ke- zembenyomta a hegedűt s Írele ereszkedett egv, párnázott karszékbe. Játszottuk a Bagdadi Ka­lifát. Ahogy7 föltekintettjem: Margit ujjai für­gén szaladtak a billentyűsoron, szeme a barát­nőjén s többször összenevettek1 Arcomba sza­ladt a vér. Letettem a hegedűt és mentege­tőztem. hogy valamit elfeledtem, mennem kell. Margit röstellkedve marasztalt, Luefenvő el­állta az ajtót, de hiába. Láttam, hogy zavarban vannak valamennvien. Elrohantam. Ez már érettségi előtt történt. Már zsebemben volt a diplomám, amikor az utcán összejöttem Lucfenyővel. Kért, hogy ne haragtudjak: Ö mondta Margitnak, hogy nem volt helyénvaló, amit velem tett. Szakí­tott Margittal, csak azért, hogy az én feleségem legyen. Margit most sír és szeretne velem ta­lálkozni. A találkozásból nem lett semmi. Apám meghalt s nekem haza kellett menni a bir­tokra. Harmadik éve jártam a főiskolán, ami­kor 'húgomat férjheZadtam a tanítóhoz a bir­tokkal együtt. Á másik birtok, a SzigetKy- féle, akkor már szilárd alapokon állt. A többit Lucfenyőtől tudtam meg: (Vége következik.) Trágya eladó. Bethlen-utca 11. Hirdessen a MLÍ MEGYEI UJSÁG-iMD Eredményes — gyors és biztosi ZALAMEGYEI ÚJSÁG Politikai napilap A kiadásért felel: SZAKÄL FERENC Készült a Zrínyi Nyomdaipar Rt. gép«!«, Zalaegerszeg, Széciienyi-tér 4. Nyomdabésífv GAÁL ISTVÁN

Next

/
Oldalképek
Tartalom