Zalamegyei Ujság, 1944. október-novemberr (27. évfolyam, 223-252. szám)

1944-10-18 / 237. szám

XXVII. évfolyam, 237. szám. ÁRA 20 FILLÉR. 1944. október I«., S/ERDA. Előfizetés egy hóra 5.—, negyedévre 14.50 P. Hirdetések díjszabás szerint. A szerkesztésért és kiadásért felel: CSORDÁS JÁNOS Szerkesztőség ét kiadóhivatal: Zalaegerszeg, Széchenyi-tér 4. Telefon: 12& hmmüm« A magyar csapatok mindenhal töretlen szellemmel folytír | harcot A belűgy miniszter felhív mindenkit, hogy maradjon a helyén Németország határozottabb formában ad segítséget Hivatalos német nyilatkozat a magyar politikai változásról Debrecennél még tart a páncélos csata A Magyar Távirati Iroda jelenti: Az Interjún 1‘ jelenti a magyar hadműveleti területről: A legutóbbi napok politikai ese­ményei ellenére a magyar arc vonla'iáik cm a harci szellem töretlen és mindenhol folytatták aj harcokat a segítségükre érkező német csapa­tokkal együtt. A Tisza alsó szakaszán vissza­vetettek egy bolsevista támadást, egy lovas- hadosztályt pedig teljesen felmorzsoltak. A német harcirepülőgépek 45 tehergépkocsit és egyéb jármüvet semmi í ettek meg. Debrecen­inél a páncélos csata hevessége növekedett. Berettyón j falun al és Derecskénél a bo se vista támadás német oldaltániadás következtében összeomlott. Az egész magyar arcvonalon crő- ösSzpontosításával fogV.koz.ik a szovjet. Berlini jelentés alapján ismerteti, a Magyar távirati Iroda, hogy a debreceni csata terü­letén az arcvoita! lényegében ugyanaz maradi. A bolsevisták nagy támadásokat indítottak, de sikerült visszaverni és az ellenségnek nagy veszteséget okozni. A német rádió katonai hírmagyarázója a délmagyarországi harcokról a következőket állapítja meg: A Dunától északra fenn kell tartani a szovjet erős támadásait. A helyzet) szükségszerű• ege kívánja, hogy a német had- vezetőség is mozgást rendez be. Ezidő szerint főleg Debrecen környékén folyik óriási mér­tékű páncélos csata. Megerősítések és viszont megerősítések drámai sorozatban váltakoznak. Egymást követik a hátsó összeköttetések el­vágása. Nyilvánvaló, hogy miről can itt szó., arról, hogy a betörést a középeurópai terü­letre megakadályo zák. Ezt a feladatot jelentős mértékben teljesítették is. Az a veszedelem lé­ny gesen csökken, hogy az Erdős-Kárpátoktól északra az ellenség a németeket háthatámadja. Az fog történni, amit meg is lehet tenni, hogy la magyar föld magtárát kivonják az ellenség kezéből. Ehhez katonai és politikai érdekek fűződnek A szeri) harci területről jelenti a Német Távirati Iroda: Miután a Belgrad belső terü­letéig előretört 20 szovjet páncélost közelharc­ban sikerült a nemeteknek teljesen elpusz­A Magyar Távirati Iroda jelenti: A kormányzói teendőkkel felruházott mi- , niszterelnök: Szálasi Ferenc­Tárcanélkiiii miniszter uíi niszterelnökhe- lyettesi minőségben Szőlíősy Jenő országgyű­lési képviselő, külügyminiszter: báró Kemény Gábor dr., belügyminiszter: Vájná Gábor ny. őrnagy, országgyű 1 esi képviselő, pénzügyminiszter: Reményi-Schneller La­jos titkos tanácsos, országgyűlési képviselő, földművelésügyi miniszter: gróf Pá'ffy Fidél, iparügyi miniszter: Szakváry Emil szol- gálatonkívüli alezredes, kereskedelmi és közlekedésügyi miniszter: dr. Szász Lajos országgyűlési képviselő, títani, sikerült szabaddá tenni a várost és a! bolsevistákat egészen a város szegélyétől délre fekvő magaslaton túl visszaverni. — o— ; vallás- és közoktatásügyi miniszter Rajhis» Ferenc országgyűlési képviselő, igazságügyrniniszter: dr. Biidinszky László országgyűlési képviselő, honvédelmi miniszter és a honvédvezérkar főnöke: Beregfy Károly vezérezredes, közeBátásügyi miniszter: Jurcsek Béla or­szággyűlési képviselő, a nemzet totális mozgósításának és harc- baáilításának tárcanélküli minisztere Kovarcz Emil ny. őrnagy, a fegyverkezés folyamatos vezetésének tárcanélküli minisztere egyidejű szolgálaton kívüli viszonyba helyezése mellett IlePtehront Vi 1 m o s vez ér őr na gy, tárcanélküli nemzetvédelmi és propaganda miniszter Kassay Ferenc. Az új kormány tagjai I A belügyminiszter,.beszéde Vájná Gábor belügyminiszter tegnap dél­után a belső renddel kapcsolatosan hosszabb beszédet mondott a rádióban, amelyben le­szögezte, hogy az űj rend mindenkitől mind­halálig való áldozatvállalás és teljes köteles­ségteljesítést követel. Beszéde további részében részletesen kitért arra a körülményre, hogy amint körülöttünk az egész világ fegyverkezett, addig a boisevizmus cinkosai itthon minden módon igyekeztek aláásni a nemzet lelkét. Hálás köszönetét mond a Nyilaskeresztes Párt földalatti szervezkedés hőseinek. Kitartást, fe­gyelmet, bátorságot és áldozatvállalást köv etel az új rend, hangsúlyozta beszédében. Beje­lentette, hogy intézkedett, hogy az ország tiszt­viselői a közrendet és a fegyelmet minden körülmények között fenntartsák. Felhívja az ország lakosságát, hogy mindenki maradjon őrhelyén és öntsön hitet azokba, akik gyávák, vagy gyengék. Beszéde tov ábbi részében hang­súlyozza, hogy pártja szeretettel fogadja mind­azokat a hazafias jobboldali elemeket, akik! eddig nem állottak a mozgalom szolgálatá­ban, és a megbocsátás szellemében fogadja azokat is, akik eddig esetleg a nemzetköziség! eszmét szolgálták, ha azok őszinte megbánást tanúsítanak és megváltozásukat tettekkel is is bebizonyítják. Bejelenti, hogy statáriális in­tézkedéseket léptetnek életbe, a kényszerű helyzetre való tekintettel. A zsidókérdést, minden körülmények kö­zött, megoldjuk és ha az kegyetlen lesz is,, olyan lesz, amilyet a zsidóság megérdemel, hangsúlyozza. Se katolikus, se református, se más valláséi zsidót nem ismerek, csak zsidó fajtát, amelynek sem külföldről, sem belföld­ről semmiféle menlevelet senki nem adhat ki, mert azt el nem ismerjük. Bejelenti, hogy az ország egyes területeinek kiürítésével kap­csolatosan rendet teremt és azokat, akik min­denüket. vagy sokat veszítettek', a nemzet be­csületéhez híven kárpótoljuk. Beszéde befejező részében hangsúlyozta a belügyminiszter, hogy elmúlt az ideje annak, amikor a rendeleteket és a törvényeket csak kiadták, de azokat nem hajtottak végre, mert a kiadott törvényes1 rendeleteket könyörtelenül végrehajtjuk és végrehajtatjuk. , fA NyiSaskeresztes ;Párt]|visszakapta jogait Ugyancsak kedden délután közölte a ma- elrendelte, hogy a lefoglalt párt vagyonokat és gyár rádió, hogy a belügyminiszter a Nyilas- /helyiségeket azonnal szolgáltassák ki a párt keresztes Párt szervezkedését engedélyezte és tagjainak. A rendelet értelmében a Párt tagjai

Next

/
Oldalképek
Tartalom