Zalamegyei Ujság, 1944. október-novemberr (27. évfolyam, 223-252. szám)

1944-10-18 / 237. szám

2. ZALAMEGYEI ÚJSÁG 1944. október 18. felügyeleti jogot gvakorolnak a közigázgatn-i es egyéb hivatali működés lelett a törvények végrehajtásál illetőleg. •— o — A lemondott Horthv Mik'ós kormán vzó a A Magyar Távirati Iroda jelenti: A Kormányzó L r visszavonult az állam­ügyek intézésétől és tudomásul vette Lakatos Géza miniszterelnök és kormánya lemondását. A rendkíx üli intézkedéseket követelő helvzetre es körülményekre való tekintettel hozzájárult ahhoz, hogy az ál lám vezetői kérdés rendezésére háromtagú kormányzótanácsot alakítsanak és a kormányzótanács megalakításáig, valamint az államfői, hatalom gyakorlására vonatkozó javaslatnak előterjesztése és törvényes formák között történő elfogadása időpontjáig m. kir. miniszterelnöki minőségkén ideig leneren a kor­mányzói jogkört is gyakoroljam, nehogy a ké­sedelemhői nemzetünkre és hazánkra súlyos kár és veszedelem származzék. Budapest. 1944. október 16. Szálasi Ferenc s. k. (A Néniéi Távirati Iroda jelenti.) Ribben- tropp szóxixője kedden nvilatkozatot adott a sajtó képviselőinek, amelyben megállapítja, hogy a vasárnapi kormányzói szózat a német haderővel kapcsolatosan helytelen állításokat tartalmazott, amit vitéz nagvbánvai Horthy Miklós később vissza is vont. Elfogadta a La­katos-kormány lemondását. Szálasi Ferencet bízta meg a kormány-alakítással és a kor­mányzói jogkör ellátásával és ő maga vissza­vonult. A mostani változások ' — ál­lapítja meg a német szóvivő — lehetővé tették, hogy a német haderő minden támogatást megadjon a magyar hadseregnek. Budapest. A belügyminiszter a mozgókép- színházak és színházi előadások megtartását a mai naptól ismét engedélyezte. Tokió. Az az ellenséges flotta, amely a Formöza-sziget előtt feltűnt és a megtépá-ott amerikai flotta kisegítésére vezényelték ide, elsősorban több repülőgéphordozóbél állt. Ezen kívül több csatahajókból és rombolókból áll. A japán 1 égi fegyvernem a feltűnés után azonnal ellencsapásra indult. Az ellenséges hadihajók­kal folytatott harcokban a japán repülők mint­egy 30 amerikai vadásszal kerültek légihar­cokba. A japánoknak sikerült néhány ellen­séges vadászt lelőni. A Eormóza elleni támadás igazolja, hogy a flotta tervei arra irányul­nak. hogv mindenekelőtt megbénítsák a japán légvédelmet. Eddig 23 amerikai hadihajót pusztítottak el. Berlin- A német sajtó a legutóbbi magyar- országi eseményekről, a kormányhatalmak lia- talabb erőkkel való átruházásában Magyaror­szágnak a szovjettel szemben való harcai latja. Egvik német lap így ír: Szálasi ój miniszter­elnök személve és minisztereinek neveivel egviitt biztosíték arra. hogy a magylar nép minden gazdasági és politikai erejét mozgó­sítsák' és bevetik. Szálasi biztosíték arra. hogy teljesíti a háromhatalmi egyezmény feladatat és Németország oldalán folytatja a harcot a végső g\ őzelemig. "Másik lap ki jelenti, hogy a magyarországi változás biztosíték az összes erők összefogására, a magyar föld védelmére, a német katona és a német nép oldalún. A magvar nép azok után a keserű tanulságok után. amelyeket áléit, "világosan látta maga előtt sorsát. — o — Berlin* Az Aacheni területen a súlyos csata újabb tetőpontot ért el. Az amerikaiak óion­ium odavitt gyalogos és páncélos hadosztályok támogatásával támadták a német állásokat. honvédséget a személyére tett eskü alól fel­mentette, aminek következtéken a honvédség­től a következő napokban új esküt vesznek ki. A kormányzói tisztségről való lemondással kapcsolatosan egyébként Horthy Miklós a kö­vetkező üzenetet küldte: A magvar ország- gyűlés két Háza nagvméltóságú elnökének: A magyar országgyűlésnek kormányzói üzenetem. A magyar történelem súlyos és nehéz órájában ezennel kinyilatkoztatom azt az elhatározá­somat. hogy a hadvezetés eredményes foly­tatása és a nemzet belső egysége és össze­fogása érdekében kormányzói tisztemről és a kormányzói hatalommal kapcsolatos min­den törvényes jogaimról lemondok. Egyide­jűleg Szálasi Ferencet, a nemzeti összefogás kormanyának mega!akításáva I rneglnz-om. Budapest, 1944. október 16. Horthy s. k. Megállapítja továbbá, hogy Sztálin es Chur­chill tervében benne volt a magyar arcvonal összeomlása, a német hadsereg tudott az ak­namunkáról és arról is, hogy a politikai biz­tosok megérkeztek Budapestre, hogv az ösz- szeomlást előkészítsék. A természetes fejlődés azonban a német hadsereg beavatkozása nélkül leküzdötte ezt és Magyarországon teljes a rend. aminek következtében a német biro­dalom segítségét határozottabb formában le­het megadni. A lemondott kormányzó je’cn’eg Budapesten van és nem ismeretes e/ideig. hol kíván nyugalomba vonulni. E támadások célja az volt. hogy a várost teljesen körülzárják. A német védelem az el­lenség összes kísérleteit meghiúsította. Berlini katonai körök ellenséges híreszteléssel ellen­tétben megállapítják, hogv Aachen nincs körül­zárva. — o — Berlin. A német haditengerészet főpa­rancsnoka a Formo/.n mellett aratott nagy japán győzelem alkalmából a következő táv­iratot intézte a japán tengerészeti miniszter­hez: Legfőbb Szerencseké állataimat tolmácso­lom ahhoz a nagyszerű győzelemhez, nmeivel a japán császári tengeri os légierők arattak az ellenséges hajóhad fölött. Vz angolszászok el­len elért siker súlvos csapás az amerikaiak számára. A német ncp velem együtt örül a győzelemnek és ez újabb ösztönzés a további harcra. — Emelkedett a szombati Kanizsa elleni légitámadás áhlo/atahiak szama. Jelentettük, hogy az elmúlt szombaton érte az első légi, terrortámadás Nagykanizsát. Akkori tudósítás szerint 7 halott volt. Újabb jelentés szerint a szombati támadás halálos áldozatainak száma 10-re emelkedett. Gyermekgyógyász orvosnő , települt le Zalaegerszegen Az orvosi munkaerők felhasználásának kormánybiztosa Zalaegerszegre rendelte ki a kolozsvári. m. kir. Állami Anya- és Csecsemő­védő Intézet orvosnőjét, dr. J. Kerekes Rózsi gyermekgyógyász és belgyógy ász szakorvosnőt, aki az 014 zalae gerszegi kerületi pénztáránál nyert szakorvosi és főorvos-helyettesi beosz­tást,. A kitűnő és több évtizedes gyakorlattal rendelkező orvosnő Zalaegerszegen a Kossuth Lajos-utca 3. szám alatt, a hatóságok meg­értő támogatásával, megnyitotta magánrende­lőjét is, ahol mindennap délután 4—b óra között az ÓIBA igényjogosultak és magán- betegei gyermekszakorvosi kezelését látja el. A megnyerő egyéniségű gyermekgyógyász- nő zalaegerszegi leíe'.epüléfc nagy hiányt old meg és a gondos szülők körében általános örömet kelt. felvesz a ZALAMEGYEI ÚJSÁG Kiadóhivatala Széchenyi-tér 4. Anyakönyvi hírek A zalaegerszegi állami anyakönyvi hivatal­iban az elmúlt héten az alábbi bejegyzések történtek: Születések: Dr. llutnik Károly piii. titkár és Schlemmer Sarolta Sarolta leánya r. k., Koczmann -Gizella Tamás fia r. k.. Erdődi Gizella István fia r. k.. Péter István kisbirtokos és Srendor Teréz (ívnia fia ág. h. ?v. Zala- istvánd) Vngval Béla tanügyi tanácsos és Redő Margit Zoltán fia r. k.. Bor István várni, közj. sz.öv. altiszt és Góczán Rozália Zoltán fia r. k.. Pados Gvörgv asztalossegéd és Tóth" Anna György fia r. k.. Nagy Imre Máv. moz­donyvezető és Kajtár. Mária Gy örgyi Márta leánya r. k. Halálozások: fíertl Emil nyugdíjas, 66 éves. r. k., Hcrtl Emilné szül. Gregor 1 Iona 62 éxes r. k.. Rónai Dezsőné szül. Iliért! Janka 37 éxes r. k., Rónai János 13 éves r. k.N Rónai György ő éves, r. k.. Rónai Mária 4 éx es r. k., Horváth Endre kertész Ő2 éx es r. k. Szentségi házasságot kötött: vitéz Nagy József bt. e. törzsőrmester Góczán Erzsébettel r. k.. dr. Balogh Elemér körjegyző, r. k., \ árnai Margit oki. tanílónőx el r. k.. Lévai József fűszerkereskedő r. k., Radó Terezzél r. k. Káposzta nagyban és kicsinyben kapható Nagy Gábor gyümölcs- és zöldségkereskedésében *0*Afij*A*Aß**0*A*AßA*AfiA*A*M**ßAfi* — Vajat kapunk zsír helyett. A margarin- és zsírszállításoknál beállott nehézségek miatt a zsírjegyekre a hét folyamán vajat szolgál­tatnak ki a húsiparosok. Egy -egy zsírszelvényre 20 dkg. vaj adható ki. A polgármester felliíx ja a város lakosságát, hogy zsír jegyeiknek egyj részét (legfeljebb 2, vagy 3 szelvényét) mielőbb váltsák be és azt a saját érdekükben, legna­gyobb takarékossággal használják fel, hogy a szállítások elakadása esetén is n zsíréi!át adton fennakadás ne legyen. Vitéz nagybányai Horthy Miklós lemondott Német hivatalos vélemény a magyar változásról Világhírek röviden

Next

/
Oldalképek
Tartalom