Zalamegyei Ujság, 1944. október-novemberr (27. évfolyam, 223-252. szám)

1944-10-02 / 223. szám

ÁRA 20 FILLÉR. 1944. október 2., HÉTFŐ* XXVII. évfolyam, 220. szán*. ráfizetés egy hóra 3.40, negyedévre 9.ÖÜ F. Hirdetések díjszabás szerint. Felelős szerkesztő: SZAKÁL FERENC Szerkesztőség é« kiadóhivatal: Zalaegerszeg, Széchenyi-tér 4- Telefon: 12QL mmhéíBí Ma este 127-től kell elsötétíteni Jól halad a magyar és német ellentáma­dás Erdélyben és Temesvárnál / A Beszkidek ellen indít nagy támadást a Szovjet — Vaskapunál sikerült a német ellentámadás — Tegnap éjjel ismét bombáztak egy magyar várost — Nagy támadás készül Metz ellen — Kantonban nagy japán csapatok szálltak partra — Újabb lengyel-szovjet értekezlet — Nem tud­nak eredményt elérni az angolszászok Nyugaton — Titő-kormány alakul Tráciában? — Nagy német siker Keleten A Magyar Távirati iroda jelenti: Az In térin f jelenti hogy a magyar-román határon a magyar és német kötelékek ellen- támadása mindenhol jól halad előre. Nagy­váradtól délre egy páncélos had test és egy löv é szh ad osztály felgöngyölítése folyam a than van. Tordánál a bolsevista-romája kötelékek­nek sikerült hídfőt alkotni, de a város mind­két oldalán visszavertük a támadókat. V Ma­ros északi partján Szászrégeiméi visszavertük a támadást. Nagyváradtól délre erősen meg­zavartuk a felvonulási vonalakat. A Vaska­punál átkelt zászlóalj megsemmisítése folya­matban van. Negötin városka ellen indított támadást visszaverték a német csapatok. — o — A Magyar Távirati Iroda jelenti: Október 1 -éré virradó éjtszaka egyes el­lenséges felderítőgépek az ország északi légi­terében tevékenykedtek. Ugyanezen idő alatt dél felől az ország területére behatolva egy vidéki várost bombáztak. Csak csekély anyagi károk keletkeztek. — # — (Berlinből jelenti az Intcrinf.) A vasár­napi német hadijelentés kiegészíti, hogy a Kárpátok magyar-román térségében kiválóan verekedett a támadásban és a védekezésben az első magyar páncélos hadosztály Deák ve­zérkari alezredes, valamint a 7. magyar ro- hamlövegosztag Török százados vezetésével. — o — Világhírek röviden Budapest. A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter módosította a légi­riadók alatt és azt követő távbeszélő ren­delkezéseket. A légiriadó tartama alatt és az után a légitámadást ért helységben magán távbeszélést a légiriadó megszűnése után 1 óra alatt folytatni tilos. — o — Amszterdam- Az angol hírszolgálat szófiai jelentése szerint a bolgár propagandaminisz­ter közölte, hogy7 Közép-Tráciában és Kelet - Macedóniában új kormányt állítanak fel. Való­színű. Tito parancsnoksága alatt. — • — Róma. Róma politikai köreiben minden nap várják a londoni és a washingtoni nagy­követek kinevezését. Badoglio kinevezése lon­doni nagykövetté már biztosnak látszik. — 0 — Helsinki. A finn haladó párt egyik ülésén határozatot fogadott el, amely kifejezésre jut­Ellentámadás Délen (Berlinből jelenti a NTI.) A nagy Duna­kanyarul a fától délre néimt hegyivadászok és gránátosok északi irányban folytatták ellen­támadásaikat. Két helyen áttörték a szov­jet vonalát. Egy zászlóal jat Brza Palánkánáí bekerítettek. Timotnál újabb erőket vetettek át a Dunán és Negotin városát támadták meg. Súlyos veszteségekkel visszavetették őket. Támadás készül Metz ellen (Berlinből jelenti az Intcrinf.)®Az Inte­rjúi: szerint Metz előterében a németek ellen­támadással bezártak egy' részt. Számos ame­rikai foglyot ejtettek. Három nagy hídfőt a Maasnál szétromboltak. Az ellenséges csapat­összevonásokból arra lehet következtetni, hogy támadást készítenek elő Metz város ellen. Metztől egészen a Burgundi kapuig élénk harci tevékenység folyik. Angolszász ejtőernyősök Albániában (Rerlinből jelenti a MTI.) Áz Interinf ér­tesülése szerint Albánia különböző pontjain földretett angol ejtőernyős erőket rövid harc után Valona és Sivane területén visszaverték. (Stockholmból jelenti a NTI.) Moszkvá­ban pénteken és szombaton tárgyalások vol­tak egy jelenleg Moszkvában tartózkodó len­gyel küldöttség között. A lengyel felszabadító A rohamcsapattól a zászlóaljig különböző erős­ségű csoportokból sokan fogságba estek. A földreszáflt csapatok egyesülését meghiúsítot­ták és érzékeny veszteséget okoztak nekik. bizottság és a lengyel főparancsnokság egya­ránt képviseltette magát. Orosz részről Sztálin és Molotov is résztvett. —o — Csak egy román hadosztály. (Berlinből jelenti a MTI.) A román had­sereget a Szovjet kívánságára lassanként tel­jesen feloszlatják, mert a Szovjet vezetők véleménye szerint a román kormány nem tisztította meg kellőleg a román tisztikart. A román rádió közölte, hogy eddig mégcsak egy önkéntes hadosztályt: sikerült összetobo­rozni. Az önkéntes hadosztályhoz intézett első napiparancs kitüntetésnek veszi, hogy a had­osztály' együtt küzdhet a dicső szovjet had­sereggel. (Berlinből jelenti a NTI.) A szovjet erő­sen megtépázott hadosztályai átcsoportosítása és friss tartalékok odavonása után az Erdős- Kárpátokban ismét megkezdte nagy támadását a Reszkidek-hágói ellen. A támadás súly­pontja a Duklai-hágótól nyugatra volt. Itt pergőtűz és folyamatos légitámadások vezet­ték lie a 20 kilométer szélességben megindí­tott támadást. A németek teljes elhárító si­kert értek el és elreteszeltek egy betörést. 37 páncélost és rohamlöveget megsemmisítettek, A németek megtámadták a szovjet által meg­szállt helyiségeket és felgyújtották azokat. — * — * tatja, hogy természetgazdasági és kulturális | együttműködésbe lép Oroszországgal. Újabb lengyel-szovjet tárgyalás Moszkvában Uj nagy roham a Beszkidek ellen

Next

/
Oldalképek
Tartalom