Zalamegyei Ujság, 1944. október-novemberr (27. évfolyam, 223-252. szám)

1944-10-02 / 223. szám

e. ZALAMEGYEI ÚJSÁG 1944. oki éber 2* Négyszáz új sebesült érkezett a zala­egerszegi hadikórházba Zalaegerszeg, október 2­\ asitmap ismét sebesült v ona t éneke zett Zalaegerszegre. A kórházparancsnokság azon­nal megkezdte a betegek beszállítását, amihez Ä íuvart Sipos« Ernő zalaegerszegi szállítócég «"dta. A betegek legnagyobb része a ^gimná­ziumi kórházba került. 1 Az új szállítmánnyal a zalaegerszegi hadi- kórház beteglétszáma 1016 beteg. — ö — A liadikórház részére adományokat to­vábbít és pénzbeli adományokat átvesz la­punk szerkesztősége, ugyancsak ott bejelent­hető nagyobb küldemény is, amiért a kórház embereket kiküld a megadott címre. Harctéri szolgálatra jelentkeztek a zalaegerszegi Antibélsevista Ifjúsági Táber vezetőségi tagjai Zalaegerszeg, október 2­Nemrégen megírtuk, hogy a mostani ma­f yar ifjúság és különösen az Anti bolsevista fjúsági Tábor tagjai milyen alkalmat kaptak hazafias lelkesedésük gyakorlati térre való átvitelére, amikor a haza határait döngeti, sőt több helyen ősi magyar területeket is elfoglalt már az orosz és a román bolsevizált hadsereg. örömmel halljuk, hogy a többször is Is­mertetett Antibolsevista Ifjúsági Tábor tagjai kérelmet intéztek a honvédelmi miniszterhez, amelyben kérték, hogy azonnali hatállyal a vezetőséget és az idősebb tagokat hívjak be katonai szolgálatra, mivel a harctéren akarják hazájukat szolgálni a bol&evizmus ellen, vagyis ^gyakorlatban akarják megvalósítani mindazt. amit eddig csak eszmei alapon volt alkalmuk hirdetni. Amikor örülünk, hogy' a magyar if júság a tettek mezejére lépett, örömmel állapítjuk' meg, hogy nagy csoport leventeegységek máris útban vannak az erdélyi hadszíntér felé. Jelen­leg ugyan csak még a budapesti csapatok tagjai indultak eb de biztosak! v agyunk benne, hogy hamarosan az egész országban megindul­nak a töretlen, erős levente csapatok, hogy visszaszerezzék az ezeréves határokat. Itt említjük meg, hogy a nemzetőrség tagjai sorába Zalaegerszegen is megindultak a jelentkezések a leventeparancsnokságon, ahol természetesen, bár a rendelet végrehajtási módja nem érkezett meg, a jelentkezőkét elő­jegyezik. A jelentkezők között szerepelnek szer­kesztőségünk tagjai is. Egész héten folyik a gyűjtés Zalaegerszegen a Vöröskereszt javára Zalaegerszeg, október 2­Mint többször jelentettük, a Magyar Vö­röskereszt részére október I—2 napjain or­szágos gyűjtést rendeznek. Zalaegerszegen azonban csak igen kevés gyűjtő-urnát lát­tunk és a gyüjtő fiatal lányokat sem láttuk sehol se. Általában semmi mozgolódás nem volt a gyűjtéssel kapcsolatosan. Éppen ezért kérdéssel fordul tunk a helybeli és járási Vö­röskereszt vezetőjéhez, Czobor Mátyás nyu­galmazott polgármesterhez, aki a következőket mondotta: — Én. sajnos, betegszabadságon voltam Hévízen és csak szombaton este érkeztem vissza. Ekkor azonnal felkértem a levente­leányok vezetőjét a gyűjtésre. V ele úgy álla­podtunk meg, hogy a leventék házról-házra járva gyűjtenek. Tekintve a rossz időjárást, valószínűleg lassan megy a gyűjtés. De ké­relmet adtam be az alispán úrhoz, amelyben az elmúlt évihez hasonlóan kértem, hogy a gyűjtést a helybeli Vöröskereszt javára to­vább folytathassuk. Éppen ezért ezúton ké­rem a város lakosságát, hogy legyen türelem­mel, mert a gyűjtő leánykák minden házhoz eljutnak. Czobor Mátyás ny. polgármester ezúton hívja fel a lakosságot arra is, hogy a helybeli hadikórház vöröskeresztes céljaira indul meg tulajdonképpen a gyűjtés s így felesleges; hangsúlyozni, hogy a Vöröskereszt csak úgy tudja hivatását teljesíteni a mostani nehéz háborús időkben, ha a város és a járás tár­sadalma is alaposan kiveszi a részét az ada­kozásból. Állami segélyt kapnak a légitámadások miatt árvaságra jutott gyermekek Budapest, október 1* A magyar társadalom nemes szíve az első felhívásra megnyílt az ellenséges légi­támadások áldozatainak megsegítésére. Rövid idő alatt hatalmas összeg gyűlt össze. Az állam az anyagi károkat csakjnejm teljes egészében megtérítteti, azonkívül a sze­mélyi veszteséget szenvedteknek, a hadigon­dozottak járadékának mértékében, állami já­radékot folyósít. A társadalmi gyűjtésből befolyt adomá­nyok rendeltetése, az állami támogatáson fe­lül, a személyi veszteséget szenvedett támo­gatása. Bonczos Miklós rn. kir. belügy­miniszter a begyült jelentős összegnek egy részét, 3 millió pengőt, az Országos Hadi­gondozó Szövetségnek azzal az utasítással adta át, hogy abból az »Adjunk apát a hadi- árváknak« mozgalomban támogatott hadi (hon­védelmi) árvák támogatásához hasonlóan, a légitámadások következtében árvaságra jutott gye tan ekeket segítse. — A Szövetség a Törvényhatósági Baj­társi Szolgálatokat utasította, hogy mindazo­kat a 16 éven aluli támogatósra szorult gyer­mekeket, akiknek apja, vagy anyja, vágy mind­kettőjük, illetve akiknek eltartója, vagy el­tartói ellenséges légitámadás következtében életüket vesztették, vagy eltűntek s magukról 30 nap óta életjelt nem adtak, -—- írják össze, rászorultságukat vizsgálják meg és a támo­gatásra javasoltakat a budapesti közjxonthoa terjesszék fel. Az ilyen támogatásra szorult gyerme­kek mindaddig, amíg a rendelkezésre bocsá­tott összeg fedezetet nyújt, fejenként havi 30—50 pengő állandó segélyben részesülnek. A Szövetség az első 3 hónapi segélyt előr* folyósítja. Felhívja ezért a Szövetség a veszteséget szenvedett érdekelt gyermekeket, illetve hoz­zátartozóikat. vagy ismerőseiket, hogy a lakó­helyük szerint illetékes községi (járási, megyei, városi, tvhj. városi) Bajtársi Szolgálatnál — esetleg a hadigondozó tisztnél — a vesz­teséget haladéktalanul jelentsék be. Jelent­kezéskor be kell adni a veszteséget igazoló hatósági bizonyítványt, valamint a gyermek*» és családjára vonatkozó hatósági vagyoni bi­zonyítványt . (MTI) Nyílt levél egy egerszegi színházlátogató hölgyhöz Igen tisztelt Asszonyom! Nem tudom, hogy hívják, nem ismédé»» a múltját, de nem érdekel a jelene, társa­dalmi rangja és anyagi hogyléte sem. Csak egy érdekel, az, hogy ön súlyosan megsértette a. magyar honvédséget az egyik színházi elő­adáson. Azt sem nevezem meg, hogy melyiké*», úgyis magára ismer, ha ezeket a sorokat ol­vassa. S ha már így, ilyen melegen összeismac- lefedtünk, nem tudok mást mondani, mini: szégyelje magát az egész város és az égé«* magyarság előtt. Mivel az egyik színházi elő­adáson egy hadapródőrmesternek, aki kife­szítve hordja a karját, fitymálva azt mon­dotta: hogy engedhetnek be ilyen karral va­lakit a színházba. Amikor hallottam a gyalázatos megjegy­zést, nem jutottam szóhoz. Mit gondol. As­szonyom, mi lenne, ha ezek a sebesült ka­tonák nem lennének, mit gondol, ha a had- apródnak nem lenne felkötve a keze és » sok másik sebesült nem szenvedne, mi lenn* a nemzettel? Járhatna-e ön most színházi)* és békésen lakhatna-e, biztosan kényelme«, lakásában? Valószínű, beláthatja, hogy net*. Tisztességes magyar ember fel kel, hogy * sebesültnek helyet adjon, nem pedig meg­jegyzéseket tesz erre a szegény fiúra, akinek? a robbanó töltény az egész váll csontozatát szétroncsolta és még most is csont- és egyéb szilánkokat szedegetnek ki sebéből, hogy leg­alább némileg meggyógyulhasson. Azt hiszem, hogy egészen egészséges nem lesz soha. a»t ön' is belátja. De ennek a szegény had­apródnak Gyulán élő családtagjait, szüleit szét- zavarták a bolsevisták és talán az eddigi béké* kis családi ház helyett üszkös romok mer*- deznek a szürke októberi ég felé. Ez a hadapród tehát, akire ön meg­jegyzéseket tett azért, mert a kényelmes ülését azzal, hogy a karfára merte tenni a kezét, megzavarta, ugyancsak jogosult arra. ho;jy némi kis előnyt élvezzen embertársaitól rÁ főleg azoktól, akiknek békés nyugalmáért egészségét adta. Búcsúzásul, mégegyszer csak azt írhat hogy szégyelje magát aljas meggondolatlan­ságáért legalább úgy, ahogy mi szégyeltűb magunkat az ön nevében, amikor a sz.egi-.ny sebesült bajtársunk a szerkesztőségben <■!,..»0. sélte sérelmét. Maradtam, mindannyiónk okulására hazafias tisztelettel: Félidős szer e*z 5

Next

/
Oldalképek
Tartalom