Zalamegyei Ujság, 1944. július-szeptember (27. évfolyam, 146-222. szám)

1944-07-27 / 168. szám

1*44. fóliái* 27. ZAIAkfflSYEI ÚJSÁG — o — Holnap, július 28., PÉNTEK, a katolikus ha ptár szerint Ince pápa napja lesz. Ügyeletes gyógyszertár: Mándi (Széchenyi­itér). — • — — Minds zen ív József Zaíalövőn. Mind- özenty József veszprémi püsj>5k a múlt hé­ten pár napot Ráhagy a rmaton töltött, Gesz- linger Béla esperes vendégeként. Innen haza­térőben, 22-én, szombaton, meglátogatta Za- lalövőn Készéi Imre kerületi esperest, majd saz ő társaságában ment Salomvárra, Csoknyai Ernő esp. ker-i tanfelügy előhöz. Imién a dél­utáni órákban folytatta útját székvárosa felé. — Ülést tart a Move választmánya. A Move ZSE választmánya 28-án este 9 órai kezdettel választmányi ülést tart a MoveHor- tby-téri helyiségében, amelyre a választmány tagjait ezúton is meghívják. — Különélést pótlékot kapnak a légoltalmi kiürítés a kalmával eltávozottak családtagjai. A hivatalos lap szerdai száma rendíe&etet kö­zöl, amely a különéiési pótlékot kiterjeszti: azokra az alkalmazottakra is, akiknek családja a hatósági légoltalmi kiürítés során nem a kijelölt felvevő területre, hanem más vidékre költözik. Kivételt csak azok az esetek képez- uak, ha az elköltözött család olyan lakó­házba költözik, amely a közszolgálati alkal­mazottaknak, illetőleg a házastársának a tulaj­dona. A rendeletet visszemenőleg is alkalmazni Stell. — Felvétel és beiratkozás a Pázmány Péter tudom ány cgyete m ne. Dr. Mauritz Béla, a királyi magyar Pázmány Péter Tudomány- egyetem Rector Magnificusa közli, hogy a Pázmány Péter Tudományegy etemre a beikta­tások és a beíratások az 1944—45. tanév első félévére szeptember 1-én kezdődnek és be­zárólag szeptember 15-ig tartanak. Akik fel­vételüket kérik, kellően felszerelt folyamod­ványaikat augusztus 1-től 25-ig annak a karnak dékáni hivatalához nyújtsák be, amelyik kar­inak kebelébe felvétetni óhajtanak. A folyta­tólagosan iratkozó hallgatók is tartoznak a származási táblázatot kitölteni. Az orvostan­hallgatók és azok, akik gyógyszerészeti tanul­mányokra kérik felvételüket, azok az Egye­temi Közegészségtani Intézetben augusztus 15- től vizsgálatra jelentkezzenek. A folytatóla- Igosan íratkozók szeptember 1-től 7-ig tar­toznak beiratkozni. Az előadások szeptember 18-án kezdődnek. Az ünnepélyes Veni Sancte szeptember 16-án lesz. (M. K.) — Javítják a nagytemplom orgonáját. A zalaegerszegi nagytemplom orgonáját, amely eléggé rossz állapotban van, a mai napon tisz­títás és alapos javítás alá vették. A javítás következtében esetleg pár napon át nem lesz használható az orgona. — Uj igazgatók a Nemzeti Színház és az Operiaház élén. illetékes helyről jelentik, hogy a kultuszminiszter Németh Antalt, a Nem­zeti ^Színház igazgatóját és Márkus Lászlót, az Operaház igazgatóját felmentette állásuktól. A Nemzeti Színház új igazgatója Kovách Ala­dár író és dramaturg, az Operaházé báró Lukács Miklós karnagy. A volt igazgatók egye­ben elismerő kitüntetésben részesültek. — Meg mindig bujkáltak zsidók a Ba­jtaton mentén. Az elmúlt napokban a csen- őrség .szigorú átfésülő-hadjáratot indított a zsidók ellen a Balaton mentén. Az átfésülés eredménnyel járt, mert 14 zsidót sikerült ed­dig kézrekeríteni, akik hamis okmányokkal, csiilagtalaixul sütkéreztek a balatonmenti für­dőhelyeken. A razzia alkalmával egy keresz­tény nevelőnőt is lefülelt a 'csendőrség, aki zsidó családnál volt alkalmazásban, s a ren­delkezések ellenére is, a zsidóknál maradt. Öt is a 14 zsidóval együtt Nagykanizsára kí­sérték. A zsidókat gyűjtő,táborba szállítják. MEGNYÍLTAK a zalaegerszegi zsidó raktárak | Zalaegerszeg, jú lines 26. j A törvényes felhatalmazás alapján a város | polgármestere egymás után vizsgáltatja felül a lezárt zsidó raktárakat, hogy onnan a rom­landó holmikat kiemelve, azokat a keresz­tény kereskedőknek juttassa. Természeteden a raktárak felbontása hatósági felügyelet mel­lett, a legnagyobb gondossággal történik. Szer­dán a Bauer-féle szappangyár és a Mike fes­ték-üzletből kezdték meg a romlandó holmik elszámolását. Magunk is szemlét tartottunk a raktárakban és megdöbbenéssel láttuk azt a rendetlenséget és a hatósági rendelkezések fel- ( rúgását, ami jellemzi a raktárak padlását. i Például a Mike-padi ásón a seprűk és egyebek I hatalmas összevisszaságban, egy-egy hatalmas vödör, vagy egyéb nyílt gyúlékony' olaj és j egyél) olajfélék tárolásával. Rendkívül könnyen i okozhatott volna ez a rendetlenség tüzet s úgy- látszik, hogy volt Í3 valami célzatosság az olajos edények elhelyezésében, hogy eset­leges tűz alkalmával semmi se maradhasson épségben a raktárban. Feltűnő az is, hogy’ mennyi olyan árú van, amit már régen nem: lehet beszerezni, vagy pedig erői pu nélkü'özi a helybéli ipar. Például a Bauer szappangyárban egész láda békebeli Flóra-gyertyát, ÖidoU stb.-t láttunk. A hatósági szemle alkalmával az együk hegy en több mázsa lúgkő is akadt, holott ép- pen címeik a hiánya miatt egész tömeg zsiradék pusztult el. A másik helyen ládaszám állott a gyufa. A város vezetősége most sorraveszi eze­ket a raktárakat és a romlásnak kitett anya­gokat szétossza a helybeli kereskedők között. Csak most az lenne a helybeli kereskedők és iparosok kívánsága, hogy' a lehetőség szerint ne csak az elosztóknak, hanem a kiskeres­kedőknek is adjanak az árukból és ne kap­csolják közbe a nagykereskedelmet, mert az csak nehezíti és késlelteti az áruknak a kö­zönség közé való szétáramlását b a felszámít­ható haszonkulcs maga sem olyan nagy ezek­nél a rendszerint hatóságilag irányított álak­nál, hogy elbírná az elosztók bekapcsolódását. Reméljük, hogy a zsidó kereskedők rak­tárainak szétosztása sok áru beszerzését teszi lehetővé úgy a nagyközönség, mint a kisiparos­ság számára. Egy egész szovjet ezredet semmisítettek meg az ungvári 24-esek Ezért gyűjtik össze halottaikat az oroszok? , i Keleti hadszíntér július hó i főtt területen keresztül igyekezett állásainkat Már este volt, amikor a öűrű fenyőerdőt elértem, amelyben az ungvári 24-esek állásai húzódnak. Az erdő közepén néznek egymás­nak farkasszemet a magyar és az orosz iövész- árkok. Honvédőink jól beásták magukat. Ma­gyar részről nyolc védelmi vonal húzódik egy­más mögött, az erdő fái között jól elrejtve. A védelmi rendszer éppen az előző nap állta ki a legnehezebb próbát. Az oroszok reggel kilenc órától egészen éjfélig állandóan roha­mozták honvédeink állásait, de a legcsekélyebb eredmény nélkül. Tíz hullámban támadtak, minden egyes esetben körülbelül századnyian, mégsem sikerült a magyar állásokba betörniük. Tüzérségünk már a támadás megindulásakor működésbe lépett s gyilkos tüzet zúdított a rohamozó ellenségre. Akik keresztül tudtak hatolni a tüzfüggönyön, azokat lövészeink te­rítették le. Egy nap alatt így egy egész orosz ezredet sikerült felmorzsolni. A támadók egy része az általunk elaknásí­megközeííteni. Ezek a katonák három méter hosszú, a végén vaskampóval ellátott rúddal és láncra erősített hármashoroggal voltak fel­szerelve. Kúszva megközelítették az akname­zőt, a kampós bottal kitapogatták az akna helyét, kiemelték, s altkor a hármashorgot el­hajítva igyekeztek az aknát magukhoz húzni. Természetesen ez nem igen sikerült nekik, honvédeink állandóan puskatüz alatt tartották az aknamezőt. Érdekes, hogy bár egy egész szovjet ezre­det sikerült tökéletesen felmorzsolni, reggelre már egyetlen ellenséges hulla, vagy sebesült nem hevert lövészárkaink előtt. Még az éj leple alatt becipelték valamennyit állásaikba. Először csodálkoztunk a bolsevisták eljárásán. Azt véltük, hogy talán a sebesültek iránti emberiességből, illetve a halottak iránti ke­gyeletből teszik ezt. Kiderült, hogy a leg- brutálisabb ázsiai terror rejlik a dolog mö­gött. Egy könyörtelen szovjet parancs, amely a szovjet tiszteket állandó haíálrettegésben Név tftrv. védve T a szöllőnioly irtására 1% os (1 kg 100 1 vízben) oldatban f Arzénmentes! Eurabesr,eitr,«í> és® méh' *« e S Németh József nagy ereskedő, Bay«** növénytrédel mii ««»rali 'm a : *<ac§i «8aa tója.

Next

/
Oldalképek
Tartalom