Zalamegyei Ujság, 1944. július-szeptember (27. évfolyam, 146-222. szám)

1944-07-27 / 168. szám

ZALAMEGYEI ÚJSÁG 1944. július 27. tartja. Foglyulejtett szovjet katonák vallomása i mutatott, hogy újabb támadásra készülődnek, saerint, a leghevesebb tűzben is azért kúsz- j Ez'* rövidesen be is következett, de nem nagy j :iak előre halottaikért és sebesültjeikért, mert ; erővel s honvédeink könnyűszerrel visszave- j a parancsnokoknak minden emberrel el kell j számolniok. Nem hiányozhat egyetlen szovjet. 1 catena sem: élve, vagy halva,, de meg kell lennie. Mert különben azt a Aráidat emelik a Iparancsnok ellen, hogy szökni engedte kato­náit. Az ilyesmiéit azonnali tarkó lövés jár. természetes, hogy ilyen körülmények között a ki végzés cél fenyegetett parancsnokok a ma­guk bőrének mentése végett állandóan kény- : terítik a legénységet, hogy a halottakat és sebesülteket .összeszedjék, nem törődve azzal, hogy ez gyakran súlyos áldozattal jár. A mai napot az ellenség nyilván arra kasz­álta fel, hogy emberben és .anyagban el­szenvedett súlyos veszteségét pótolja, mert az egész nap a legteljesebb nyugalomban telt cl. Este 10 óra felé aztán Aaratlanul ismét meg­szólaltak a fegyverek. Az ellenség heves akna- tüzet zúdított állásainkra, s minden jel arra tették a rohamozó bolsevistákat. Az elkövetkező este azonban ismét rend- kívül komoly támadásokat kellett honvéd cink­nek felfogniok. Állandóan újabb és újabb szov­jet századok indultak rohamra. Alig semmi­sült meg az egyik század, már támadásra in- i dúlt a következő. Tüzérségünk ismét olyan hatásosan avatkozott be a harcba, hogy az ellenséges rohamok véresen összeomlottak ál­lásain k el éterében. A magyar védelmi rendszer kitűnő Ápol­tat az is bizonyítja, hogy a háromnapos harc során egyetlen halottunk sem volt, csupán egy ­két honvéd sebesült meg könnyebben, a kö­zelükben becsapódó aknagránát szilánkjaitól. Wirth Gyula karp. őrm. haditudósító. köszönetnyilvánítás. Ezúton mundunk háuás köszönetét mindlazoknak, akik drága jó fiunk el­vesztése feletti fájdaumankiat a te­metésen vaíó megjelenésükkel, ko­szorúikkal, virágaikkal, vágy “bármi módon kifejezett részvétükkel eny­híteni igyekeztek. Jakab család. Szókimondó, független, friss és színes, katolikus újság amely mindennap részletesen és budapesti napilapokat 12 órával megelőzve közli a világszenzációkat. Ma tehát lépést akar tartani a világeseményekkel «aso'SKfiai «»©ssdefj© m@gg3 Ára havi 3*411 P, Kibontotta a zsidólakás falát és többezer pengő értéket ellopott — tCsikókkal és nagymennyfeégú sóval [akartak átruccanni a határon — elcsípték őket. A ,határmenti csempészet a Muraközben már régóta .foglalkoztatja a határőröket, \aiamint az illetékes hatóságokat is. A Horvátországgal szomszédos határnak van egy úgynevezett »szá­raz sáv« "ja> amelyen minden nagyobb nehéz­ség nélkül s a legszigorúbb ellenőrzés dacára, is vát tudnak leélni a csempészek. A legtöbb­ször azonban rajtavesztenek, mint legutóbb is, amikor a határőrök egy társaságot nyakon- esíptek, amint éppen 3 csikót és 14 mázsa sót akartak áttenni a határon. A lefülelt cseni­j pésxeket bekísérték Csáktornyára, ahonnan az j illetékes törvényszékre továbbítják őket. — Nagykanizsán isméi fe törtek egy lezárt ! zsidó lakást. Mint ismeretes, Nagykanizsán nem I régiben ítélték el a lezárt és kincstári tula j- j dönt képező zsidó lakások fosztogatóit. Most | újabb ilyen betörés történt Nagykanizsán. A | Magyar-utca 22. szám alatti, volt Perényi-féle, « lakást törték fel ismeretlen tettesek és nagy­| f mennyiségtű ruhaneműt, ágyneműt és egyéb értékes holmit vittek magukkal. A rendőrség máris hely es nyomon halad a tettesek kézre- í kerítésére. j • 1 m ZaJbegerszeg, július 26. A zalaegerszegi rendőrkapitányság ma dél­előtt előzetes letartóztatásba helyezte és át­adta a zalaegerszegi kir. ügyészségnek Morva« István 48 éves, újpesti születésű szobafestő- segédet, mert a nyomozás megállapította, hogy az Eötvös-utca 3. szám alatt lévő zsidólakás falát kibontotta és a bezárt lakásból körülbelül 2000 pengő értéket magával Aitt. Ugyancsak megáUapíttást nyert, hogy fe­lesége, Morvái istv,íiiné Tlá.vi Mária 36 éves zalaegerszegi lakos dr. Rubinsttein Mátyásné, a zsidó rabbiné, \v lassits-utcai (zsidó templom udvari) lakásába hatolt be és onnan zsírt esi egyéb ingóságokat lopott el. Az asszony ellen is megindult az eljárás, de szabadonbocsá- tották. róMrőeíés&á Az üzlet, az ipar és a mai kereskedelmi élet lelke & hirdetés. Hirdesse minden el­adni-, vagy v ennivalóját a Zalamegyei Új­ságban Minden szó 8 fillér. A vastag betű dupláé g-zámít. A »Cím a kiadóban« feladott hirdeté­sek kezelési díja 50 fillér. Egy jókarban lévő szénaprés eladó. Can a kiadóban. — A Zalaegerszegi Levente Egyesület Rc- pülőmodbllező Szakosztá'ya foglalkozását pén­tek délután 6 órakor kezdi a Le\ente Otthon­ban. — Jóváhagyás. A belügyminiszter az alsó- lendvai kaszinó és a boncod!öldei Gazdakör alapszabályait jóváhagyta. — Pályázat. Zala vármegye alispánja az orosztonyi körjegyzőségnél segédjegyzői állásra hirdet pályázatot 13 napos határidővel. — Egymást átölelve ugrott a kútba a kiskanizsai házaspár. E héten adtunk hírt róla, hogy Kiskanizsán égy közszeretetben álló, idő­sebb házaspár öngyilkossági szándékból a kútba ugrott s mindketten meg is haltak. A házaspár, mint a nyomozás megállapította, egymást átöiebre ugrott a kútba s amikor a tűzoltók kimentették őket, még akkor is gör­csösen szorították egymást. Polaneezék békés családi életet éltek, mindenki szerette őket • így haláluk egész Kiskanizsán osztatlan rész­vétet keltett. * — Testvér! Ne feledkezz meg a komit« <, iákról! Hozd he adományodat a «per l '".bel — Nem kerülnek statárium ebi a zalaeger­szegi gettó tolvajai. Mint megírtuk, a zalaeger­szegi rendőrség letartóztatta özv. Donnán Gyu- láné petőhenyei szülésznőt és Andor .Jánosi járásbírósági altisztet, mivel éjjel behatoltak a gettóba, ahonnan több holmit vittek maguk­! kai. A két tettes ügye statárium elé tartozik s így azonnal átadták őket az ügyészségnek. It­teni kihallgatásuk során tagadták bűnösségüket s így a rendes bíróság elé áll ti jak őket. — Román zsidó katonaszökevény utam nyomoznak. Freund Elemér zsidófajú román katonaszökevény Magyarországra került s a hatóság ^tartózkodási helyéül Tapolcát jelölte ki. Tartózkodási engedélye ez év július 1-én lejárt s akkor meg kellett volna hosszab­bítania. Freund azonban — zsidó lévén — a zsidókra vonatkozó rendszabályok miatt megszökött Tapolcáról. Eltűnése után derült ki, hogy egy vidéki ismerősétől 10.500 pengőt sikkasztott, de ezenkívül sokminden más is kiderült róla. A hatóságok erélyes nyomo­zást indítottak kézrekerítésére. Gallértiezlííás Uj-utca 18. Bútorozott szobát keresek teljes ellátással. Cím a kiadóban. 18. Szép modern konyhabútor eladó. Uj-utGa Sziklay Béla fűszerüzeletébe( Nagykanizsa Eötvös-tér 34 sz.) mostanában szabadult ke­reskedősegéd felvétetik. Ajánlatokat lcA^élbe« kérek. Eladó egy kerékpár régi gumikkal, da­li tea 9. Búzaszalmát adnánk istállótrágya ellené­ben. Cím a kiadóban. Vennék használt irodai Íróasztalt. Cím*- test a kiadóba kérek. Hirdessen a MUfllGYElUJSÄG Eredményes — gyors biztost! Angóragyapjú fonását elvállalom. Zala­egerszeg, Werbőczy-utca 1. % ZALAMEGYEI ÚJSÁG Készült a Zrínyi Nyomdaipar Rt. gépei*, Zalaegerszeg, Széchenyi-tér 4. NyomdabóriSs GAÁL ISTVÁN Felelős kiadó: CSORDÁS JÁNOS

Next

/
Oldalképek
Tartalom