Zalamegyei Ujság, 1944. január-március (27. évfolyam, 1-73. szám)

1944-01-03 / 1. szám

1944. január 3. HÉTFŐ*) XXVII. évfolyam. 1. szám. ÁRA 14 FILLÉR. ZALAHEGYEl ÚJSÁG Előfizetés egy hóra 3.40, negyedévre 9.80 I'. Hirdetések díjszabás szerint. Politikai napilap. Felelős szerkesztő: SZAKÁL FERENC. Szerkesztőség és kiadóim atal: Zalaegerszeg, Széchenyi-tér 4. Telefon: 128­39 ezer halottat és 49 ezer hadifoglyot veszítettek a partizánok a balkánon Részletes jelentés az angolszászok tengeri veszteségeiről — Uj Guinea egyik szigetén Ismét partraszálltak az amerikai csapatok — Fárss kör­nyéki községeket bombázták az angolszászok —■ Mocsárrá vált az olasz hadszíntér — Az újesztendőben is rossz napok járnak a balkáni partizánokra — Rábául japán támaszpont ellen heves támadást indí­tottak az angolszászok — Ma reggel ismét légiriadó volt Berlinben Beszédet mondott a görög miniszterelnök A Magyar Távirati Iroda jelenti: A Vatikánban az újesztendőt különleges ünnepségek nélkül ülték meg. Világhírek rividen Lisszabon. A brit hírszolgálat jelenti Lon­donból. hogy az angol fővárosban tegnap a késő esti órákban megszólaltak a szirénák. A riadó rövid ideig• tartott. — 0--- < f Madr id. A spanyol sajtótudósító jelenti, hogy a gibraltári kikötőben 65 szövetséges teherhajó és egy tartályhajó tartózkodik.. Lisszabon. A csendesóceáni főhadiszállás­ról jelentik, hogy amerikai csapatok partra- szá ittak Uj-Guinea északi részen Taidornál. Rö desen elfoglalták a kikötőt és a repülő­tere.. ' ígráb. Hóivá tország különböző részein az ~~‘j esztendő .beköszöntésekor is sikeresen dúllak a harcok. 1600 halottat és ugyanannyi sebesültet vesztettek a banditák az északhosz- niai piarcokban. 700. fogságba esett. A tiszto­gató csapatok 545 fegyvert, néhány géppus­kát, 150 lovat, sok lőszert, ruhát zsákmányol­tak. Jvain tő! északra 20 kilométerre teljesen felmorzsoltak egy partizáncsoportot. 44 ha­lottat számoltak össze. Gospictől 30 kilomé­terre felmorzsoltak egy kis partizáncsoportot. 17 partizán meghalt. —a— Lisszabon. A szövetségesek az újgumeai partraszállással megindíthatják & támadást a Üapán fő támaszpont, Rábául ellen, Gloncses- ter repülőterén éjjel-nappal dolgoznak, hogy1, mielőbb használhatóvá tegyék. Arave térsé­géiben. a szövetségesek folytatják útjukat, Párizs. December 31-én a Párizs melletti községek ellen amerikai repülők támadást in­tézték^ A halottak száma 245-re emelkedett. 2:8 súlyos sebesült van. 275 lakóházat telje­sen szétromboltak. —©— P,uda!>csí- Nagybányai Horthy Miklós rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter újévkor hosszabb üzenetet intézett a délame­rikai magyarokhoz. Berlin- Hitler vezér és kancellár újév nap­ján hadparancsot intézett a-német katonákhoz, amelyben a megtorlás évének nevezte az 1944. /évet. Athén. Az athéni miniszter elnök beszé­det intézett a rádió útján a görög néphezw f őbbek közölt hangsúlyozta, hogy kötelessé- j gének tartja, mint görög, annak hirdetését, hogy Görögország minden erővel köteles szem­beszállni a bolsevizmussal. A bolsevizmus le­gyűrése után Görögország folytatja útját sor­sának nagyszerű beteljesítésére. Budapest. Angelö Rolta dr. vatikáni nagy­követ vezetése mellett a budapesti diploma­ták vezetői az új esztendő első napján meg­jelentek a kormányzónál. 80 ezernél több- fernher* veszítettek Mikáni partizánok (Zágrábból jelenti a MTI): Az 1943. év végéig egész sor tisztogatási akciót sikerült a Balkánon befejezni. JEzekbő! a harcokból most záróeredmények közölhetők már. A német kö­telékeknek a nemzeti önkéntesekkel együtt folytatott működése legyűrte a bandákat. A több hónap óta tartó küzdelmekben a bandi­tákat folytonosan kitérő kísérleteik mellett ál­landóan megtizedelték. Szeptember 1-től a* év végéig az itt megszámlált elesett banditák száma 39.490 fogságba került 49.549. A Sa­ra jevőért dúló harcokban 400-nál több ágyú, 600 páncélos gépkocsi került a tisztogató csa­patok kezére. A fegyverek majdnem mind olasz eredetűek. jelentés az angolszászok tengeri veszteségéről (JieriiíiMl jelenti a MTI): A nemet csa­patok Zsiíomir kiürítése után a város környié- kén makacs védekezéssel erős támadást ver­tek vissza. A súlyos harcok ezen a területen még mindig tartanak. A német légierő 1943. december havában csupán a keleti arcvonalon 541 szovjet repülőt semmisített meg. Ebből 139-et a légvédelem, 399-et légiharcokban, a többit pedig a szárazföldön semmisítették meg. A brit kereskedelmi flotta a »tengeri har­cok következtében 18 hajót vesztett december havában* »Különösén súlyosak voltak a britek veszteségei a kísérő hajókban. Az ellenség IS rombolót vesztett. Ezekkel az eredményekkel együtt a hadi­tengerészet 607 kereskedelmi hajót elsüllycsz- - tett, 539 hajót pedig a búvár-hajók süllyesz­tettek el. Ezenkívül 105 kereskedelmi hajót súlyosan megrongáltak. A brit haditengere- szel: az 1943. esztendőben elvesztett egy re pülőanyahajót, 560 naszádot, 3 szállítóhajót és több kisebb búvárhajót, 5 cirkálót, 10 rom­bolót és 60-nál több gyorsnaszádot. Zala vármegye meleg szeretettel ünnepli • a Mária Terézia renddel kitüntetett vitéz Oszlányi Kornél vezérőrnagyot Zalaegerszeg, január 3. Röviden megírtuk, hogy a kormányzó vi­téz Oszlányi Kornél vezérőrnagyot, Mura­köz közbiztonsági parancsnokát, aki az el­múlt télen az orosz hadszíntéren a zalai hon­védek élén az utóvédek utóvédje volt, a Mária Terézia Rend jelvényével tüntette ki. Ez a leg­magasabb katonai kitüntetés, amelyet a kor­mányzó a mostani világháborúban adományo­zott. A magas kitüntetés osztatlan örömet kel­tett Zalában, mert hiszen köztudomású, hogy; Oszlányi vezérőrnagy, mint a zalai honvédek parancsnoka, az elmúlt év januárjában a Don- parton a legvégsőkig kitartott, egy német és a 2. magyar hadsereget, mint az utóvédek utóvedje védelmezte, miközben súlyosan meg­sebesült. Mint: sebesültet katonái csak kis hijján menthették meg a hadifogságból. Minden ka ­tonája meleg szívű, mélyen vallásos embert ismert meg benne, aki mindenre képes kato­náiért. Vitéz Oszlányi egyébként, ami kato-

Next

/
Oldalképek
Tartalom