Zalamegyei Ujság, 1943. október-december (26. évfolyam, 222-296. szám)

1943-12-04 / 275. szám

ZALAMEGYEI ÚJSÁG IH3. deefsnber 4~ ’ 8. — A pécsi m. kir. Erzsébet Tudomány­egyetemen az 1943—44. tanév II. I élévé re szóló rendes beiratkozás 1944. évi január hó 7-én kezdődik és 18-án végződik. Az utólagos beiratkozás külön kérelemre és az akadályoz­tatásnak elfogadható igazolása esetén január hó 31-ig bezárólag a kari dékánok, azontúl február 6-ig bezárólag az egyetem rektorának engedélyével végezhetők. Azok, akik nem vol­tak még ennek az egyetemnek hallgatói, kér- vényezés útján nyert felvételi engedély alap­ján iratkozhatnak be, a jog- és államtudo­mányi és az orvostudományi kar tanártestü­letéhez címzett felvételi kérvényüket 1944. év január 6-ig nyújthatják be. Tandíjmentesség iránt a kérvények az erre. a célra rendszere­sített kérvénymintán, mely a dékáni hivata­loktól szerezhető be (posta útján is), az or­vostudományi karon 1944. é\ i január hó 6-ig, a jog- és államtudományi karon január hó 10-ig adhatók be. illetőleg postán is beküld­hetők. A felvételért folyamodók felvételi kér­vényükkel együtt nyújtják, illetőleg küldik be tandíjmentességi kérvényüket. Ide vonatkozó­lag a Budapesti Közlönynek 1943. évi decem­ber havi számaiban megjelenő részletes hir­detés nyújt bővebb tájékoztatást. — Viaszos vászon tiszta fehér színben asztalra, orvosi szobákban is alkalmas, kár­pitosak részére sötét színekben is raktárja ér­keztek a Schütz Áruházba — Figyelemreméltó könyv jelenik meg rövidesen a magyar könyvpiacon. Antaliíy Gyula: >■ A honi utazás históriája« című mun­kája, amely az Athenaeum kiadásában de­cember első napjaiban hagyja el a sajtót. A Magyarországot szelő utaknak és utasaiknak ezeréves yegénye ez a könyv, a honfoglalás korától az első gőzvasútig. A ló, a hintószekér, a delizsánc, a forsponí, a gyorsparaszt és a postakocsi egymást váltó utazási alkalmatos­ságainak színes története. A 80 korabeli met­szettel lés rajzzal ékesített könyv figyelemre­méltó eseménye lesz a könyvpiacnak. Újdonságok: Biggers: Charlie Chan mosolyog Winsle«: Lányok az intézetben Lofts: Amit az arcok eltakarnak Osíenso: A fű magasra no Bromfield: Az élet fája Ignác/: Két élet Földi: Csillagok felé Komáromi: Zúg a fenyves I Megfigyelések az agy pihentetéséről Tudományos megállapítás szerint a testi munkánál egész más energia használódik el, mint szellemi munka esetén. Az egyik orvosi szaklap felveti a kérdést, miként pihentet­hetjük az agyunkat legjobban? A. cikkíró vé­gül is arra a megállapításra jut, hogy a szel­lemi munkásnak időnként »agy pihentetésre« van szüksége, mivel a szellemi pályán műkö­dők agya a nap minden percében fokozottab­ban igénybe van véve. A folytonos szellemi munka következtében az agy nem egyszer megtagadja a precíz munkát és ilyenkor fel­tétlenül szükséges a néhány percnyi tökéletes kikapcsolódás, amely nem ,tekinthető időpa­zarlásnak, ellenkezőleg: új erői jelent a to­vábbi munka folytatásához. Ha ezt a kikap­csolódást elmulasztjuk, úgy a legtöbb eset­ben hanyatlás áll be a teljesítményben és a túlfeszített agyi munka minden esetben az. al­vás rovására történik. Ilyen egyének ugyanis sok esetben rendszeres álmatlanságban szen­vednek. (MNK) levente Sport Vasárnap délután 2 órakor Kinizsi—Move- Mint már korábban megírtuk, barátságos lab­darúgó mérkőzés lesz vasárnap délután a Move pályán, ahol a jó képességű Dose Kinizsi csa­patát látja vendégül a Move ZSE. A mérkő­zés iránt nagy érdeklődés nyilvánult meg vá- I rosszerte, mert kíváncsian várják a zalaeger- | szegi fiúkkal telt Kinizsi játékát. Természete- I sen a Move csapata is készül a találkozóra* mert nem szeretné, ha a lelkes ellenfele meg­lepné. Mindenesetre jó edzési lehetőséget nyú jt a mérkőzés a folyamatban lévő és küszöbön i álló Csáktornyái találkozóra. A játékosok mind­két csapatból igyekezni fognak és bizonyára a legjobbat nyújtják, hiszen a válogatás szem­pontjából mindkét csapat érdekelve van. Bunda, boa akkor jó, ha Bundák mérték után, mikádók bélelése és laiiérexása legelcsófebaB Lakj miiestül tali 3ÁLAEGERSZEO Bethlen Oábor-u. 5. sz. ifj.Laky Sándor szücsmesternél lésiSM —,—11 > €$áóié~műser VASÁRNAP, december 5­7.30: Szózat. Reggeli zene. 8.15: Hírek. 8.30: Őszinte beszéd. 10—11.10: Egyházi ének £§ szentbeszéd a Szent István bazilikából. 11.15 Evangélikus istentisztelet. 12.15: Levente-mű­sor. 12.55: Budapesti Hangversenyzenekar. 13.45: Időjelzés, hírek, 14: Művészlemezek. 15: Gazdasági előadás. 15.45: Magyar nóták. 16.10: Verseket mond Somogyi Erzsi. 17.00: Hangulat és ritmus. 17.10: Felöli ásás. 18.00: Budapest székesfőváros Vitézi Széke, név- ünnepe alkalmából köszönti a Főméltóságú Kormányzó Urat. 18.20: Kétzongorás műsor. 18.50: Hírek. 19: Részletek Fries Károly ope­rett- jés filmzenéjéből. 20: Előadás. 20.25: »Most jön a Alikul ás«. Állandó napi műsor: 6.25: Torna. 6.45: Zene. Hírek. Közte- fények. Hanglemezek. 10: Hírek. 1140: Nem - sstkozi vízjelző szolgálat. 12: Dell harangszó. fohász. Himnusz. 12.40: Hírek. 13.20: Időjel­zés és vízállásjelentés. 14.30: Hírek. 14.45 s Műsorismertetés. 15: Árfolyamhírek, piaci Irak, élelmiszerárak. 16.15: Hírek német, ro­mán, szlovák és ruszin nyelven- 16.45: Idő- ftflzés, hírek. 17: Hírek szlovák és ruszin nyel­ven. 18.50: Hírek. 21.40: Hírek, sport- é* láverseny-eredmények. 23.45: Hírek. HÉTFŐ, december 6­6.45: Zenés ébresztő a Kormányzó Ur névünnepén. 8.30: A Légierők fúvószenekara. 9: Délelőtti zene. 10.15: Szórakoztató zene. 11.15: éGczy Barnabás zenekarának műsorá­ból. 11.40: Előadás. 12.10: Országos Postás­zenekar. 13.30: Honvédőink üzennek. 14.00: Johann Strauss műveiből. 15: Délutáni mu­zsika. Közben versek. 16.25: Szalonötös. 17: Magyarország Főméltóságú Kormányzóját név­ünnepe alkalmából köszönti vitéz Náray Antal, ny. vezérőrnagy, a Rádió elnöke. 17.15: Dísz- menet jobbra. 18: Ilámory Imre magyar nó­táidat énekel. 19: Híres tengerészek. 19.20: Szárnyaló dallamok. 19.45: Vers, próza az Adriáról. 20.15: Lehár-melódiák. 21.00: Finn műsor. 21.25: Cigányzene. 22.40: Tessék vá­lasztani. Megtiltották, hogy éljen Nagy Katalin után fia, Pál lépett a trónra. Pál hamarosan, mint zavaros, szellemileg kévéi értékű ember mutatkozott be, akinek a kor­mánya alatt a leghihetetlenebb dolgok történ­tek. A gárdaezred egy tisztje súlyosan meg­betegedett és a szolgálat jelentette, hogy a beteg utolsó perceit éli. Az ezredes tévese«, a tiszt halálát jelentette a cárnak. A tiszt azonban egészséges lett és bevonult az ezre­déhez, amiért a meglepett ezredes a hók­nak nyilvánítottat egy időre birtokára küldte vissza, míg alkalom nem kívánkozik a dolgot rendbehozni. De a tiszt örökösei be akartak vonulni az örökségükbe, hivatkozva a hivatalos holttányii- vánításra. Úgyhogy a szerencsétlen tiszt, aki félt, hogy teljesen elveszti a vagyonát, gyorsa» határozva Szent Péteri árra tért vissza és egyt kérvényben az egész dolgot előadta a cár­nak. Pál cár ekkor a következőket írta ti kérvény szélére: »Miután a tiszt úrról egv fel­sőbb parancs már kibocsáttatott, az újraél««, azaz életbenlevésének elismerése iránti kérése hivatalomból, mint megengedhetetlen, ehrta- síttatik.« *3rilm~Színfiá% Az Edison mozi műsora: Szombaton háromnegyed 4, fél 6, fél 8, vasárnap 2, háromnegyed 4, fél 6, fél 8, hétfőn h áronmegy ed 4, fél 6, fél 8 órakor: KÖLCSÖNADOTT ÉLET. Lj magyar film. Murád Lili, Szakáts Zol­tán, Ilasvay Katalin, Borsovai Lengyel László. Kedd—szerda—csütörtök: BÉCSI VÉR. Willy Fritsch, Maria Holst, Theo Lingen, Dórit Kreysler, Hans Moser. Pénteken premier! Anyámasszony katonája. Uj magyar film. Szilassy László, Pelsőczy. Irén, Mály, Bilicsi. Minden szó 8 fillér. A vastag betű duplácr számít. A cím a kiadóban feladott hirdetések kezelési díja 50 fillér. Az üzlet, az ipar és a mai kereskedelmi élet lelke a hirdetés. Hirdesse minden el­adni-, vagy vennivalóját a Zalamegyei Új­ságban. Egy vagy két szoba-konyhás lakás szer­zőjét magasan jutalmazom. Cím a kiadóban. Óvodába megbízható, gyermeket szerető egészséges, katolikus leányt dajkának kere­sünk. Jelentkezés a központi óvodában, Nagy. Imréné óvónőnél. Jókarban lévő hintó eladó Festetics-utca 4. szám alatt. Szép alma, 10 kg-os, vagy ennél nagyobb tételekben kapható csomagolás nélkül Pfeifer Dezső terménykereskedőnél. Ára kg-ként P 3.50._______" ___________ Kétágyas b útorozott szoba azonnal kiadó. Berzsenyi-utca 4. íróasztal, cimbalom, [nagyméretű vaskály­hák stb. eladók Landler Dezsőné raktárában. Könyök-utca 2. Nagyobb méretű asztali-tűzhely eladó. Bő­vebbet Kölcsey-u. 2. _________ Eladó Zalaeg erszegen, a berekaljai dűlő­ben (a gyepmesteri telep közelében) körül­belül 1 katasztrális hold elsőosztályú szántó­föld. Cím a kiadóban. *********** ZALAMEGYEI ÚJSÁG Készült a Zrínyi Nyomdaipari Rt. géptér Zulangnrsrrg, Széchenyi-tiér 4.. Nyomdabérlűt Felelős kiadó: > GAÁL ISTVÁN. ■ ; J

Next

/
Oldalképek
Tartalom