Zalamegyei Ujság, 1943. július-szeptember (26. évfolyam, 145-221. szám)

1943-08-19 / 187. szám

Figyelem! Szőlő» és gyümölcstermelők, aki fát és időt akar megtakarítani, azok jelentkezzenek nálam kedvezményes pálissksfőzéspe, Kovács József, flögyi-aíca 7 sz. — Hétfőn és szerdán délután is rendiéinek az OTI-ban. Az OTI központi vezetősége a háztartási és munkába járó intézeti tagok or­vosi ellátásának megkönnyítésére elrendelte, hogy a leggyakrabban használt szakrendelés, a belgyógyászat, tüdőgyógyászat és röngten- vizsgálat hétfőn és szerdán is tartson ren­delést 4—5 óra között. Ezzel megkönnyeb- bedik azoknak a tagoknak az ellátása, és or­vosi kezelése, akik a délelőtti rendelést csak munkamentesség árán vehették volna igénybe. a változó életmód zavarja a rendes emésztést. Ez émelygést, íejtájást okoz. Ne felejtse, hogy utazáshoz szükséges a szuKseges a „ i it"I| jó hashajtó,­— Felállítják a kisegítő karhatalmi ala­kulatokat. A belügyminiszter rendeletet adott ki, amelynek értelmében hatályba lép a köz- biztonság fokozottal) védelmére nemrégiben kiadott kormányrendelet, amely a kisegítő kar­hatalmi alakulatokról intézkedik. A kisegítő rendőri karhatalmak célja a helyi rendőri őr- személyzet megerősítése, feladata ehhez ké­pest a közrend és közbiztonság megóvásában! való segédkezés. A rendelet ^értelmében a kar­hatalmi alakulatokat haladéktalanul fel kellj állítani. A szükséges intézkedéseket a rend­őrség budapesti és vidéki főkapitánya teszi meg. — Ideges, lehangolt, étvágytalan, eldu­gult embereknél a régóta bevált termesszetek »Ferenc József« keserűvíz gyorsan megsza­badítja a beleket az ott felhalmozódott er­jedő és rothadó anyagoktól és az emésztő­szervek további működését is igen kedvezően befolyásqlja. Kérdezze meg orvosát! | Mindenféle vadbőrt: szarvast, őzet, macskát, j pézsmát, borzot, nyári ! rókát, nyis!*t j a legmagasabb napi áron megveszek. \ RADU DEZSŐ tímár j Zalaegerszeg, ; Berzsenyi Dániel-utca 55—57. sz. \ cJlprófiiróetéseÁ !U — A* fixlet, az ipar és a mai kereskedelmi Hét lelke a hirdetés. Hirdesse minden el­adni-, vagy vewnivalőját a Zalamegyei U|- álgban. Vennék kézalatt szikvízgyárat üvegekkel. Zsiga István, Csonkahegyhát. Megbízható, rendes lányt űriházba szep­tember 1-re felveszek. Cím a kiadóban. ZALAMEGYEIÚJSÁG 1 T (Politikai napilap) Felelős kiadót 6AÁL ISTVÁN iJbL* L. WkrtBl ■ Erlzjl NjonHUpe 7AUAMEGYEI ÚJSÁG ^ p 3 r 1943. augusztus Í<U J&eveníe Sport Holnap d. u. fél 6-kos* SzFC—Move Magyar Kupa • mérkőzés Efőtfcü Move—Zalaegerszeg ^'váltogatott kosárlabdamérkőiés A Move Zalaegerszegi Sport Egyelct ren­dezésében holnap délután dél 6 órakor bonyo­lítják le a Ilortíiy-téri sporttelepen Zalaeger­szeg első Magyar Kupa mérkőzését a szjoan-i hathelyi FC és a zalaegerszegi Move labda­rúgói. Lelkes munka előzte meg a mérkőzést. A játékosok már hetekkel ezelőtt komolyan készültek, hogy méltó ellenfelei legyenek a vendégcsapatnak és ha győzelmet és a to­vábbjutást nem is tudnák kiharcolni, de olyan játékot mutassanak, amelyre a zalaegerszegi labdarúgósport mindig büszke lehet. A zala­egerszegi közönségnek egy kérése yvolna ahhoz a 11 játékoshoz, akik holnap, Szent István! napján a piros-fekete mezt magukra öltik, hogy a Move színeiért és a továbbjutásért! küzdjenek. Azt kéri a közönség és a Move mögött álló szurkolótábor, hogy valamennyi játékos a 90 percben küzdjön szívv el-lélekkel és futballozzon olyan tudással, amilyennel csak tud. Minden erőre szükség ivan, hogy megfelelő eredményt tudjon elérni a Move csapata. Re­mélj ük és hízunk abban, hogy a játékosok megértik a mérkőzés fontosságát, ezért ko­moly, szép és férfias küzdelem után nem fog­nak a zalaegerszegi közönségnek csalódást okozni. A Move csapata még mindig \jiem kész. Az SzFC NB II-es csapatával vasárnap délután érkezik Zalaegerszegre, hogiy. a Horthy.-' téri füvespályán a Move ZSE csapatával Ma­gyar Kupa-mérkőzést játszón. t A mérkőzés előtt fél 5 órakor a Move ko- sárlabdaesapata barátságos mérkőzést játszik a város válogatott csapatával. Az új szak­osztály első szereplése elé nagy érdeklődéssel tekint a közönség és kíváncsian várja a Move és a város (válogatott kosarazóinak első be­mutatkozását. A mérkőzést Hajba Kálmán vezeti. 1943/45 vght. ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Dr. Lőke Imre ügyvéd ,által képviselt dr. Lőke Imre javára 437 P OH fillér tőke esi több követelés és járulékai erejéig, amennyi­ben a követelésre időközben részletfizetés tör­tént, annak beszámításával a sümegi kir. já­rásbíróság 1943. év i P. K 361 sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végre­hajtást szenvedőtől 1943. évi április hó 16-án lefoglalt 2220 P-re becsült (ingóságokra az ár- verés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLT. te. 20. §~a alapján a megnevezett, továbbá a foglalási jkönvvből ki nem tűnő más fog­laltatok javára is, az árverés megtartását el­rendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó ha­tályú igénykereset folyamatba nincs, — vég­rehajtást szenvedő lakásán. Megyeien leendő megtartására határidődI 1943. évi augusztus hó 23. napjának délelőtt 7 órája tűzetik ki, amikor a híróiiag lefoglalt állatok s egyéb ingóságokat a legtöbbet Ígérőnek kész­pénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál! alacsonyabban nem — el fogom adni még akkor is, ha a végrehajtató a helyszínen nem jelenne meg, ha csak ellenkező kívánságot — írásban nem nyilvánít. Zalaegerszeg. 1943. évi július hó 30. Dénesi sk. kir. jbírósági végrehajtó. ********************************** FERENCJÓZSEF KESERÜVIZ ********************************** Ünnepélyes tábortüzet tarta­nak holnap este az ifjúvezetők A M öve llorlhv-téri sporttelep gazdag ünnepi programmot szolgáltat Szent István napján a zalaegerszegi közönségnek. Délután. sportbemutatók és labdarúgómérkőzések lebo­nyolítására kerül sor, este pedig a városunkban táborozó ifjúvezetők tartanak nyilvános tábor­tüzet. Az ifjúság maga állította össze a tábor­tűz műsorát, és mint eddig is, most is élvezeted és mulattató tábortűzben lesz a jelenlévőknek részük. Az ifjú vezetők külön meghívókat néni bocsátottak ki, ezúton hívják meg és szere­tettel várják sebesült honvédeinket, az egy­házak és hivatalok vezetőit és személyzetét, a társadalmi egyesületek tagjait és a város közönségét. A tábortűz este fél 9 órakor veszi kezdetét és azt teljesen az ifjúság rendezi meg. Kérjük az ifjúságot szerető zalaegerszegi közönséget, hogy megjelenésével és érdeklő­désével bizonyítsa he, hogy a vármegye terüle­téről összesereglett leventéknek, a nemzet re­ménységeinek ügye Zalaegerszeg mindenegyes polgárának szívügye és mindannyiunk érdek­lődésének középpontjában áll. A tábortűz este fél 9 órakor veszi kezdetét. **********************************£ cföáÓié-müsor Állandó napi műsor: 6.25: Torna. 6-45: Zene. Hírek. Közle­mények. Hanglemezek. 10: Hírek. 11.10: Nem­zetközi vízjelző szolgálat. 12: Déli harangszó.- Fohász. Himnusz. 12.40: Hírek. 13.20: Időjel­zés és vízállásjelentés. 14.30: Hírek. 14.45: Műsorismertetés. 15: Árfolyamhírek, piaci árak, élelmiszerárak. 16.15: Hírek német, ro­mán, szlovák és ruszin nyelven. 16.45: Idő­jelzés, hírek. 17: Hírek szlovák és ruszin nyel­jen. 18.50: Hírek. 21.40: Hírek, sport- és lóverseny-eredmények. 23.45: Hírek. PÉNTEK, augusztus 20. 8.00: Fohász. Szózat Utána hírek. 8*30: Szent István-napi körmenet a V árban. Utána egyházi ének és szentbeszéd a budavári Ko­ronázó Főtemplomból. 11.00: Az Operaházi Zenekar hangversenye. 12.30: Hadnagy avatás. Közvetítés. 12.50: Liszt: Magyar rohaminduló. 13.10: Serédi Jusztinián dr. bíboros-herceg­prímás rádiószózata. 13.20: ünnepi hangok. 13.45: Időjelzés, hírek. 14.00: Magyar művész- lemezek. 15.00: Muzsikáló hazai tájak. Rádió­zenekar. 16.25: Hírek. 17.00: Koréh Endre magyar dalokat énekel. 17.25: Magyarország Szent István korában. Előadás. 17 45: Ének Szent István királyról. 18.10: Magyar állam­fők a magyar sorsról. 18.50: Hírek. 19.00: István király népei. Vers, ének, muzsika min­den magyarokról. 20.00: ünnepi magyar est« 21.00: Hangképek a Szent István-napi sport- eseményekről. 21.30: Lengő lobogók alatti 21.40: Ilíiek, sporteredmények. 2210: Magyar muzsika. 23.45: Hírek SZOMBAT, augusztus 21. 10.15: Országos Postászenekar. 11 15: Nagy Ilona mélyhegedűn játszik. 11.40: Előadás. 12.10: A Rádiózenekar műsorából. Közben 13.30: llonvédeink üzennek. 1400: Légierők fúvószenekara. 15.00: Melles Béla zenekar. Közben 15.30: Előadás. 1700: Cigányzene. 17.30: Alagi telivérek. 17.50: Se szó, se be­széd, muzsika. 19.00: Hangképek innen-onnan. 19.30: Háborús történet versben és dalban. 20.15: Vidám hétköznapok. 20 35: Magyar filmmuzsika. 22.10: Országh Tivadar hegedül. 22.35: Magyar nóták. — Divatos női ruhák, blúzok, szoknyák] ryermekruhák nagy választékban találhatók * "iehiitz Árúház rubMtffÉhÉk 1 I M *« »I 7 S» ót Gaál István.

Next

/
Oldalképek
Tartalom