Zalamegyei Ujság, 1943. július-szeptember (26. évfolyam, 145-221. szám)

1943-08-21 / 188. szám

[XXVI. évfolyam, 18'!. szám. Ära 14 fillér. 1943. augusztus 21. SZOMBAT-) 7ÄLAMEGYEI ÚJSÁG Előfizetés egy hóra 3.4Ö, negyedévre 9.80 P. Hirdetések díjszabás szerint»' (Politikai napilap) ' I Szerkesztőség és kiadóhivatal: Felelős szerkesztő: SZAKÁL' FERENC. ' Zalaegerszeg, Széchenyi-tér 4. Telefoni 128 sw A Szovjet nyári offenzivájának mérlege; tgg itt zso tzti halon, m pittlos is rengeteg halmai a vörös hadsereg vesztesége Erős ellenállásba ütköztek a támadó amerikai gépek és nagyrészük megsemmisült a német vadászok tüzében — Ötven százalékkal nagyobb lett az angolok szicíliai hajótérvesztesége, mint ezt papíron számították Argentínában nem vándorolhatnak be a kommunisták — Befejeződtek Qubecben a katonai tárgyalások — Meghalt a német légifegyvernem főparancsnoka A kjjéétl Hadszíntéren míg a Ali úsznál a kémény harcok tovább tartanak, addig a né­met csapatok a Donee középső szakaszán a többszörös fölényben lévő alakulatokkal szem­ben teljes elhárító sikert értek el. A szovjet támadásai általában a német fővédelmi vo­nalak előtt összeomlottak. Sok fogoly került német kézre. Újabb szovjet csapatok bekerí­tésével lehet számolni. Egy német kötelék két Jiap alatt 200 szovjet páncélost pusztított el. A Miusz felé vezető úton ellenséges gyalogos és páncélos kötelékek támadták a német vo­nalakat. Erős pergőtűzzel és csatarepülőgé­pekkel támogatták őket, ennek ellenére azí egész német védelmi rendszer szilárdan a ‘nő­imet gránátosok kezén van. 100 támadó szovjet páncélos közül 79 semmisült meg. Vjázjmja környékén is nagy erővel támadott á Szovjet, m' Az egyik délolaszországi város ellen ame­rikai repülőgépek a déli órákban újabb légi­támadást intéztek. A támadó bombázók erős német elhárításba ütköztek. Még a cél el­érése előtt sikerült a támadó gépeket harcra kényszeríteni és szétszórni. A légiharcokban lelőttek 28 amerikai repülőgépet, köztük 15 25 támadás omlott össze a német vonalak előtt. A támadók súlyos veszteségeket szenved­tek. A szovjet még' mindig újabb gyalogos hadosztályokat, páncélos dandárokat és tüzér­ségi ezredeket vet be az arcvonalba. A nagy harc még mindig tart és belátható időn belül nem is fejeződik be. A nagy nyári offenzíva kezdete óta 14,500 páncélost és egy és negyed- millió embert veszített a Szovjet. Hadianyag­ban is nagy volt a szovjet vesztesége. Ez a nagy veszteség tulajdonképpen csak az elkö­vetkezendő hetekben lesz érezhető. A néme­teknek ember- és anyagvesztesége aránylag! csekély volt. A Német Távirati Iroda katonai munkatársa szerint az oreli és bjelgorodi te­rület-változásokon kívül a keleti arcvonalon a helyzet változatlan. \ négymótoros bombázót. A német vadászok és a légvédelmi tüzérség 12 amerikai bombázót olyan súlyosan megrongáltak, hogy azok egy- része égő motorral fordult vissza. Ennek kö­vetkeztében az amerikai bombázók vesztesége még nagyobb' lesz. őrizte egyensúlyát. A spanyol lap kiemeli, hogy] Magyarország olyan, mint Portugália, amely; ősei történeiméből meríti az erőt a jelenhez., Magyarország útja egyenes és igazságos. London. Angol hírszolgálat szerint Roose-. veit és Churchill majd nyilatkozni fognak^ Egyelőre azonban katonai okokból nem nyi­latkozhatnak. Berlin. A nemzetközi sajtótudósítóknak aj közeljövőben fontos jelentenivalójuk lesz. Bukarest. Hét évvel ezelőtt vezették bej a román polgári .közigazgatást a Dnyesztee és a Búg közötti területen, amely azelőtt az oro­szoké volt. London. A brit hírszolgálat jelentése sze­rint Ausztrália miniszterelnöke választó beszé­dében kijelentette, hogy -Ausztráliában olyaní választás lesz, amely nagyfontosságú az or­szág történelmében. ^ Róma. Tegnap III. Viktor Emánuel olasz király és császár ^szózatot intézett Szicília né­péhez. Beszélt arról a lelki kapcsolatról, amely összefűzi őt Szicília népével. , Róma. Az olasz király és császár és hitvese 1 millió lírát adott az olasz kormányfőnek a szicíliai menekültek számára. u 1 — ' ■ Meghalt a német légifegy­vernem főparancsnoka v A Magyar Távirati Iroda jelenti: Berlin. A német légifegyvernem főparancs­noka, Jeschönek vezérezredes a főhadiszállá­sán augusztus 19-én, súlyos betegség követ­keztében, meghalt. Argentínában nem vándo­rolhatnak be kommunisták Buenos Airesből jelentilt, hogy. a legfel^ sőbb bíróság rendeletet adott ki, amely sze­rint a kommunisták nem vándorolhatnak be Argentínába. Egy 45 éves spanyol Argentínába akart bevándorolni. Mivel nem engedték be, panasszal fordult a törvényszékhez, amely pa­naszát azzal utasította vissza, hogy Spanyol- országban kommunista tevékenységet folyta­tott. Az argentin kormánynak arra kell ügyel­nie, hogy az állam biztonságát semmi se ve­szélyeztesse. Az angolok elismerik: súlyos veszteséget szenvedtek Szicíliában ^ A Stefáni Iroda lisszaboni értesülés alap­ján közli, hogy a brit tengerészeti körök el­ismerik, hogy, az angolszászok séilyos vesz­teséget szenvedtek a Szicíliában partraszállt csapatok, utánpótlása közben. kA közzétett számadatok nagyjában megegyeznek azokkal az adatokkal, amelyeket eddig a tengelyhatal­. Quebecb'en az angol tengerészeti erők Olaszország megszállásával foglalkoznak és Né­metország jövőjének kérdését is megvitatják. Megvitatják Moszkva minden politikai kér­dései is. A québeci megbeszélések, hír sze­rint, nem vezetnek a Moszkva által kívánt második arcvonal felállítására. Moszkvában ugyanis azt kívánják, hogy a második arcvonal felállításával legalább* 60 német hadosztályt mák hadijelentései közöltek. A nagy vesztesé­gek következtében a szicíliai és az algíri csa- j patolc ellátása rosszabbodott. A szicíliai táma­dás megindulása előtt számoltak ugyan azzal, hogy a veszteségek nagyok lesznek, de a való­ságban a hajótérveszteség 50 százalékkal lett nagyobb a várt veszteségnél. Vonjanak el a keleti frontról és így az oroszok visszafoglalhassák a gabonatermő területeket, amelyre az élelmezési nehézségek miatt már, i nagy szüksége van a Szovjet Uniónak. | . > i — . :#jfi Világhírek röviden Budapest. Egy spanyol lap azt írja, Hogy Magyarország a most dúló küzdelemben meg­Szétszórták a német vadászok a támadó amerikai gépeket Nem valósul meg a sxovjef álfái kívánt második arcvonai

Next

/
Oldalképek
Tartalom