Zalamegyei Ujság, 1943. július-szeptember (26. évfolyam, 145-221. szám)

1943-08-28 / 194. szám

ÁRA 20 FILLÉR SZOMBAT, 1943. augusztus XXVI. évfolyam, 194. szám SJIőí'izeíés egy hóra 3.40, negyedévre 9.80 P. Hirdetések díjszabás szerint. Megálljunk e£y szóra Szent István napján « Független Ivisgaz- *ílapárí tagjai jöttek össze as ország fővárosa­iban, hogy seregszemlét -tartsanak és egyúttal jmegtárgyalják a szőnyegén lévő eseményeket.: Mindig jóindulattal voltunk és vagyunk a népi dzéles rétegeit képviselő 'párttal szemben s éppen ezért bizonyos várakozással tekint et­tünk a hosszabb ,:idő óta némán dolgozói párt nyilvános szereplése elé. iSajnos, meg kell most- dánunk, hogy az ülés csalódást hozott :szá- jinunkra és minden rakonszeuvünk .mellett is* ki kell hangsúlyoznunk, hogy nem értünk egy et a part egyes megnyilvánulásával, különösen) iwm, mert Nagy /Ferenc főtitkár kijelentésen sötét gondolatokat ajzotíak rfcl bennünk. Aj ^pár (titkár ugyanis ezt «mondta: »Az iparos munkásság dolgozó része,az ország értékes de­fine, a szociáldemokrata .párt szervezeteiben) van. A konjunktúra-niunkásalakulatckbaii a (munkásság komoly és megbízható rétege nem vett részt. Ila mi az ipari munkássággal kere­sünk bizonyos kérdésekben ,együttműködést^ akkor a szociáldemokrata párttal működűink együtt. Semmiféle egybeolvadásról nincs szó, de igenis arról van, hogy a dolgozó társadat lom érdekében lehetnek gyakorlati kérdések és amikor ezekben a kérdésekben megoldási keresünk, meg kell találnak az együ/ílÚpitf-' köd és lehetőségét. A magyar parasztság ér­deke ellen vétene, ha mégegyszer szembe­fordulna az ipari dolgozókkal. Mi az iparí munkásokat értékes magyaroknak ttartju/c...« Eddig tart a beszéd idevonatkozó része, ami bizonyos meglepetést kelthet katolikus kö­bökben. Megdöbbenést pedig i azért, mert a párttitkár, úgylátszik', nem .hajlandó tudomást venni a Hivatásszervezet nagy táboráról, (amelyben ugyancsak hatalmas ipari és gyári Imunkás tömegek sorakoznak fel és nem po­litizálva, de hivatásuk érdekében dolgoznak. Furcsának tartjuk, hogy Nagy Ferenc ilyen legyezgető gesztussal fordul a szociáldemok­raták felé, akiknek, sajnos, legnagyobb része az 1919-es eseményekben olyan tevékenyen^ résztvett. Furcsának tartjuk, hogy csak a szo­ciáldemokratákat tartja Nagy Ferenc (komoly ipari munkásságnak, Nekünk éppen ellenkezője a meggyőződésünk, amiről a ,titkár úrnak sem szabad elfeledkeznie! Tudnia kellene, hogy a inai kor szociális igazságok jegyében dolgo­zik és keres kiegyenlítődést, mert éppen a szociáldemokraták urai voltak azok, 'akik a (munkásságot minden téren kjuzsorázni igye- jkeztek. Vagy talán más oka van Nagy Fe~( rencnek arra, bogy a Hivatásszerv ezeíékről tel­jesen megfeledkezve a vörös lobogó alatt bö- cölléző szoedemek felé nyújtogatja a paraszt­ság jobbját? Azt hisszük, nem kell ezeket) jaz urakat bemutatni. Azt hisszük, a Nép­szava még ma is éppen elég beszédes bizony­sága a szoedern szellem pem éppen keresztény és ugyancsak kevésbé miagyar felfogásának., V alahogy úgy emlékszünk, hogy a szocdemi vezetők nevei igen sokat szerepeltek azok­ban az időkben, amikor a magyar józan pa­rasztság százait akasztották fel útszéli fákra a nemzetközi szellemmel részegre vedelt fi- csurak. Ebből az összefogásból nem kér és ■nem is kérhet a magyar parasztság. Nem( ülhet le közülük egy sem szociáldemokratát név alatt meghúzódó urakkal, akik nem fel- (emelték, hanem kijátszottak a munkásságot. Éppen ezekért lepett meg bennünket Nagyj Ferenc kisgazda felszólalása és a szoedemek- kel (íütembeni túlságosan lojális megnyilaíko^ zása. Sajnáljuk, hogy, ez megtörtént, mert ez az elvhűségéről közismert Független Kisgazda­párt éppen az ellenkezőjét érte el, mint ami (Politikai Felelős szerkesztő: napilap) SZAKÁL FERENC. Szerkesztőség és kiadóhivatal*. Zalaegerszeg, Széchenyl-tér 4. Telefon: Í28 8» Japán felveszi a harcot az angolszászokkal — Churchill jövő héten megy Washingtonba — Pétain tárgyalásokat folytat — Súlyos Boris bolgár király állapota — Uniót akarnak az angolszászok a Földközi tengeren — Anglia szorosabb kapcsolatot szeretne a bolsevistákkal Kairó Ide érkező jelentések szerint az angolok Szicíliában erősen támogatják az elszakadási mozgalmat. Az angolok azt tervezik, hogy a földközitengeri szigeteket Unióvá alakítják át. Az Unióba bevennék Szicíliát, Szardin át, Mál­tát, Korzikát, sőt még a Joni-tenger szigeteitj is. Az a körülmény, hogy az Unióba a Jóni- tenger szigeteit is beleviszik, nagy nyugtalan­ságot keltett Athénben. Nagy a nyugtalanság egyiptomi és arab körökben is. Tokió súlyos volt és a betegség alatt állapotában kü­lönféle ingadozások mutatkoztak. A betegséget kellő időben felismerték. A jelentés szerint a király szívbajban szenved. A pénteken beállott iavulás azt a reményt kelti, hogy ka új komp­likációk nem lépnek fel, a veszély, elmúltnak tekinthető. Vichy Pétain francia államfő .egy, német vezér- tábornaggyal tegnap Vichy környékén talál­kozott. Mint a francia államfő főtitkára közli, különféle kérdéseket tárgyaltak meg a köl­csönös megértés szellemében. , J a b a g i j apán vezérőrnagy kijelentette, hogy Quebecben kétségkívül tárgyaltak a ja­pán szigetek elleni légitámadásokról, vala­mint a bmimai út tvisszahódításáról. A Ja- | pán haderő azonban készen áll nemcsak arra, hogy ezeket a hadműveleteket kivédje, hanem arra is, hogy támadó vállalkozásba menjen át az angol-amerikai indiai stratégiai központok szétszórására. A japán hadsereggel teljesen együttműködve Roose is felveszi seregeivel a harcot a szövetségesek ellen. Anglia és Ame­rika nem tudja beváltani Csungking-Kínának tett támogatási ígéretét és így kikapcsolódná­nak ebből a harcból. Quebec Róma Vatikánból jelentik, bogy ,XII. Pius pápai kihallgatáson fogadta a légitámadáskor Róma bombázott negyedeinek plébánosait. Megvigasz­talta őket és apostoli áldását adta rájuk. Kértej őket, hogy tolmácsolják együttérzését és biz­tosítsák híveiket gondoskodásáról. Vatikánváros Portugália szentszéki követe ,12 napi tá­voliét után visszaérkezett a Vatikánba. A bí­boros államtitkár kihallgatáson fogadta a por­tugál szentszéki követet. Hivatalosan közöltek, hogy Churchill a jövő hét elején ismét meglátogatja Roose-[ vehet Washingtonban. Churchill vasárnap, helyett kedden dél­után 17 órakor mondja el rádióbeszédét. Szófia Róma Chiliéből az ólasz diplomaták hazaérkez­tek. Július 7-én indültak útnak. Róma Boris bolgár király egészségi állapotáról tegnap délután a következő jelentést adták ki: Néhány nappal ezelőtt a 1 irály hirtelen] megbetegedett. Betegsége kezdettől fogva igen Genovában 75 elítélt politikai foglyot sza- badonbocsátottak. A szabadonbocsátott foglyok között van egy ügyvéd, akit a bíróság 24 évi börtönre ítélt. a szándékában volt. Jobb lett volna, ha Nagy Ferenc megnyilatkozásából kihagyta volna ys ^nás úton kereste volna a magyar ipari mun­kássággal való kapcsolatokat. Egészségesebb1 lett volna és színpatikusabb, annál is inkább, feuert hiszen a Kisgazdapártnak is érezric kell, jhogy a hivatásrend felé haladunk és csak akkor lesz teljes politikai békesség az országban, amikor úr és paraszt, iparos és kereskedő,) ügyvéd és pap országos számarányához képest (képviselve lesz a parlamentben. Reméljük', a Független Kisgazdapárt sem kívánja, hogy mi­ként a múltban, a kisgazdákat ügyvédek s egyebek, az ipari munkásságot pedig nagyszájú, szoedem., de nem munkás, honatyák képvi­seljék. Vigyázzunk tehát egy kicsit a szóe­lemekkel, miért h a a s z a b a d sá g a z a 1 u 1 lévő rétegnek egye tie(n útja a bol­dogulás felé, akkor az semmiesetre sem esik össze az e 1 őbb*ekévje 1 H ieltttsd stíl it lilsH llmiuiiik Sziit teaMisal

Next

/
Oldalképek
Tartalom