Zalamegyei Ujság, 1943. április-június (26. évfolyam, 73-144. szám)

1943-06-26 / 142. szám

6. ZALAMEGYEI ÚJSÁG 1943. június 26, \ Lentiben él az ország egyik legnagyobb, de elfelejtett szobrászművésze A magyar föld roppant ereje tükröződik vissza Vörös János szobraiban Itt forgatom a Magyar Erő című képes hetilap legutóbbi példányát, amely fél oldalon emlékezik meg Vörös Jánosról, a zalai, ősi i göcseji-vidék megdöbbentően nagy tehetségű szobrász-művészéről. Hallottam már Vörös Já­nosról, de, hogy itt elnézem csodálatosan szép szóiméinak képét, könnyes meghatottság vesz erőt rajtam, mert úgy érzem, hogy a magyar föld egyik szent darabjáról, a magyarság mű­vészetének s művészi készségének szépséges fe­jezetéről feledkeztek meg. Szent Antal szobra tele van élettel, ke­zében a liliomokon álló, göndör hajtinesű Jé­zuska pedig egyik leggyönyörűbb mintája a magyar fajnak. Szent István markáns egyé­nisége, mintha nyújtott nyakú lová\al ma állna ott, valahol a Kárpátok roppant gerincén, hogy hazát szerezzen és örök otthont alapítson ennek a népnek. Liszt Ferenc mellszobra maga a zseniális művész merev formába szorított képe. Csak ilyen lehetett a nagy Liszt, aki, muzsikájával az egész világot meghódította, hogy ezzel himnuszt írjon a magyar szellem nagyságáról. Két kép áll egymás alatt. Felül Attila merev, világot megalázó, szögletes ri­degsége és legyőzhetetlen akarása. Alatta pedig az anyaság szent misztériumának képe. Mennyi szépség, mennyi báj, mennyi művészet és meny- nyi szeretet van ebben a képben. A gömbölyű női vonalakon belül ömlik a szeretet sugara; a karjaiban szorított kis apróság felé. Üt* kép, de valahogy úgyérzem, hogy teljesen ele­gendő is. \ őrös Jánosnak, az, elfelejtett ma­gvar őstitánnak bemutatására lapunk kerete szűk. Technikai megoldása is nehézséges s így képeket nem hozhatunk. Vörös János mélta­tására azonban szószerint közöljük a fent- említett lap kritikai cikkét. »Egy a sok közül. Népi tehetség, vagy ha úgy tetszik: őstehetség. Szobrait nem kap­kodták szét a kényes műértők és nevétől s nem visszhangzik a magyar sajtó. Egy a sok közül — mondom — elhullásra, eltűnésre ítélt tehetség, akit még nem vett észre senki, leg­feljebb Lentiben a tanító úr veregette meg a vállát: »Jól van. Vörös János, csak így tovább« és néha talán a pap mondott^ neki emberi szavakat és Vörös János a művészek íratlan törvényei szerint azóta is kőbe, agyagba álmodja terveit, dolgozik, mert ez így rendel­tetett. Ki ez a robosztus erejű szobrász: aki legszívesebben hegyekbe ordítaná fiele hatal­mas göcseji erejét és hegvekből mintázná szob­rait, mert annyi dinamika, pátosz és őserő van benne, hogy alig bírja a korlátokat. Né­zem az Ady-szobrot, ezt a mozgalmas, ha­talmas tömegekből kimagasló toronyembert, amint kinő a népből és vérével írja verseit. S ellentéteképen Szűz Mária és Szent Bernadette olyan finom szobor, mintha kémes rokokó­Bund’a, boa t akkor jó, ha Laky szűcstől való Bundák mérték után, mikádók bélelése és pallérozása legolcsóbban szficsmesternél készülnek ZAL AEQERSZEG Bethlen.Qábor-u. 5. sz. kezek porcellánja lenne. Majd ismét a gö­cseji teremtő őserő megnyilvánulása ragad meg: Ott áll Attila, a világ ura, a népek ■ostora. Kemény és gőgös, mint a sors maga, irtózatos, akár az egész középkort nézné az ember ebben az. egyetlen szoborban össze­sűrítve. A földgömbön áll zord erejével, kardja hegyét a földbe mártotta és úgy áll, mint egy kormányos, aki kardjával akarja igaz­gatni ezt a keserves, vén világot. Aztán újra gyengéd, idillikus finomságú szobor követ­kezik. Mezítelen nő, espesemőt tart a kezében. A szobor tömör allegória: Az örök Tükör a címe. v gyermek a tükör, melyben az «örök asszony» önmagát vizsgálja. Vagy egy másik szobra? Ott van Beethoven: csupa felmagasz- tosulás, csupa isteni téboly a homloka, azí erőnek és a gyengeségnek, a koldusai ázatnak és királyi gőgnek az összessége. Nem méltatlan embert akar bemutatni a magyar művészi közvéleménvnek ez a néhány i sor. Nézzük meg Liszt Ferenc szobrát. Mennyi öntudatot tükröz, mennyire ez az a TAsztt Ferenc, akit Vörösmarty a »világ birhedett zenészének« nevez* akinek a hangja a »vész zongorája, melyben a harc mennvdöreése szól.« És az a kislányfei, mely csupa lágy líra vagy az a Szent Tstván-lóva=szŐbor, to elv barokk mozgást árult el. mode'” Vonalakkal kife­jezve: az ősinek és az újnak, a pogánvnak1 és a kérésziénvnek csodás +afalkotása. Mindez hófehér márványból Göcsej legmélyén, Lenti­ben. Ki ez az észre nem vett szobrász? Fgv balk, félénk ember, aki lelke legmélvén meg- geztf? el a négy reált, nem akart más maradni, maradt alázatos göcseji parasztunk. Hiába ve­rni nt az ama: büszke magyar paraszt. Volt csendőr Zalában, maid Pesten "-p'Vrvári mun­kás, aztán a Ké^zőműveszeti Fő'sk.pla hallga­tnia s közben rikkancs. Nem tudta elvégezni iskoláit. Talán érmen ezért maradt meg olvan frissnek, olvan »iránvtalan« -nak. ami a mű­vészetének legnagyobb értéké.. « T<tv szól Vörös Jápo*? dicséret;; és nv, zalaiak szőkébben "öcsének, büszkék vagvunk Vörös Jánosén és bízunk benne, hosrv hatalmas erein tehetségének híre bei ária ecryszer íz egész országot. H" ba már itt va«>'viink. ezúttal nvomatéknsan felhívjuk1 a vármegye vezetői­nek figvelmét, bogv a várocokban.' a közsé­gekben felállítandó Szobrok előmunkálatainál mind)0" lekenek érintkezésbe Vörös -Táryvsal. inert alkotáséinak, lélekkel és élettel teli czob- raiuak már ré^en ott kellene állnia a roegve egvik. va.gv másik beivé". Kölönöcen haivra"~ Tyozzuk ezt most. amikor Csáktorny án a Zri- nvi-szobrot. Z-r>b>errarszefen nefl*g Honásw- SZobrnt emelnek. O'n m e mi "ka t bec-süllülc meg azzal bo Vőrös .Tánossab a-föld^zaml. de ritka ^cjnni.ál’S őstehetcé.ejí művésszel készíttetőnk OT”brokat ip7,/el no-viíUni ocgj-lerr meigivítíuk előtte ar utat e fejlődés, tanidás, jövő és a megbecsülés felé. V p -p c János f ''ché1''’ "k. ezek a sorok hozzád szólnak. hö«nr erősülíön a M'c-T tehey- sé'Tédber'. kemé>’>e«lip" 0,7 "kavr,frO a kákan, Jroev c>\ bor » ma<rvar "én eTnuszdt- baJaTan ereié"pk örökös meenju 1 ásánok e^vik dicsőséges alaki a lehess! (sző — Migrénes főfájások, idegesség, hipo- chondriás állapotok gyakran a legrövidebb idő alatt megszűnnek, ha bólműködésünket és gyo­moremésztésünket reggelenként felkeléskor 1— 1 pohár természetes »Ferenc József« keserű­vízzel kellőképpen elrendezzük. Kérdezze meg orvosát! Mit gyüjtsiink a Göcseji Muzeum részére? Röviden beszámoltunk már arról, hogy. a Göcseji Egyesület legutóbbi évi közgyű­lésén Gönczi Ferenc, Somogy vármegye tudós muzeuni-igazgatója, Zala vármegye oiszagosán ismert szülötte, a Göcseji Múzeummal kap-, csolatosan hosszabb útmutatásokat közölt. A rnuzeum kiszélesítése érdekében indítandó gyűjtésről Gönczi Ferenc Zalaegerszegen léte­sített Göcseji Muzeum részére a következő el­gondolást közölte: »Fel kell keresni a halászó embereket. Göcsej mind a három említésre méltó folyó­ján: Kerka, Cserta és Válickán nyáron idő­közönként halászhatnak.. Ezek eszközeik tő­lük megkaphatok. A rnuzeum részére gyűjtendő tárgyak kö­rét vázlatosan az alábbiakban jelöltem meg: 1. Régi népies faházak. Egyes díszített ré­szei: szárfák, szalmacsűcsok (púp) díszes ko- szorúdeszkák az órmozatról, fedeles kapuk. a. A szobából: asztalok, faragott hátas székek, primitív ágyak, felszer élésükkel, tö­rülközőtartók, régi, üvegre festett képek, gur­gulák, sótartók, padok, kis székek, evőesz­közök. , b. A konyhából:. Vizesedény tartó, mozsár, kópicök, edényfogas, katrócok, fazekak és más, konyhai edények. c. A kamrából: Különböző használati esz­közök. Kenyértartó. d. A pajtából és istállóból: e régies hasz- használati eszközök összegyűjtése: gereblye, villa, szíjókés, szájkosár, faeke, csép. kasza, farárok, méhkasok s mindenféle a nép áltat készí 1 ett eszközök. 2. Kis mesterségek: szűcs, szűrszabó, ko­vács, fazekas, köteles stb. eszközei. 3. Népies faragásoka.) temetési lej- fák, (a reformátusoknál Barabásszegen. Kus- tánszegen és Milejben). A nép által formált keresztek, b.) Parasztfaragáfios pásztori kész­ségek: faragott s karcolt botok, tükrösök, sótartók. . pipa szárak, ostornyelek, acélkova, tűzkő stb., kolompfurulya rovások. 4. Fonás-szövés köréből. Sávolyod vász­nak. »ingimizlik«, mindenféle fehérhimzés és egvéb kővarrások. 5. Gyerekjátékszerek: fiuknál s lányoknál.. Ez utóbiaknál maguk készítette babák és ván­kosokat,'szóval a babákkal összefüggő kis sze­relvényeket kell gyűjteni. 6- Egye« ünnepélyeknél használt eszközö­ket­7- Népies, régi süteményeket: melyeket külön kell elkészíteni. 8. Babonáskodásoknál használt eszközök etr Luca-szék, pálcák, ruhadarabok, rosga1, edény, stb. 9. Kígvékövek összeszedése: Főleg Salom- vár környékén vannak ilyenek. 10. Húsvéti hímestojások gyűjtése. 11. Éjjeli őrök botjai, vendéghívó bot. korbácsok. 12. Egyes szokások eszközei: Balázs-já­rásnál, Bethlehemezésnél, Háromkirály-járás­nál. 13. Ezeken kívül számos apró, itt el nem sorolt tárgy gyűjhető olyan, amely a nép ki­gondolásából ered. Ezek felsorolása után kérjük a vármegye lakosságát, bogy a fenti régi tárgyakat ado­mányozza a Göcseji Múzeumnak. Szobafestést és mázolást Dávid István festőmesternél, Zalaegerszeg, Jákum-u. 31. (Leventepályával szemben>

Next

/
Oldalképek
Tartalom