Zalamegyei Ujság, 1943. április-június (26. évfolyam, 73-144. szám)

1943-06-25 / 141. szám

Részletes ismertetés az új kény ér rendeletről Sailii lemiei, esd is »ml tsrnm mililimtl A lengyel kormány Londonból Beyruthba költözik? - Róma bombázását tárgyalják London politikai köreiben — Közzétették USA teljes veszteség­listáját — 41 ezer fasiszta halt hősi halált a mostani háborúban — Az amerikai bányászok nem hajlandók felvenni a munkát — Németország minden percben ugrásra készen áll A Magyar Távirati Iroda jelenti: Londoni jelentések szerint a lengyel kor­(MTI) A szakszervezeti elnök, mint jelen­tettük, felszólította a munkásokat, hogy ve- gyék fel a munkát. Az egyik bányavidéken a 120 ezer munkás közül mindössze csak 20 ezer ember vette fel a munkát. Roosevelt egyébként rendeletet óhajt ki­adni, amelyben a hadkötelezettség határide­mány áthelyezi székhelyét Londonból Bey­ruthba. Az átköltözés indoklásáról semmit sem közölnek. jét 65 évre kívánja felemelni. Egy másik jelentés szerint a félmillió ( sztrájkoló bányász közül negyven százalék nem hajlandó addig felvenni a munkát, amíg a fizetésemelés meg nem lesz. Roosevelt és a szakszervezeti elnök, Dawies között éles sza­kadás állott be. ‘ nyilatkozatában kijelentette, hogy a szovjet ? csak most készül a nagy harcokra. Molotóvt igen szükségesnek mondotta a második arc­vonal felállítását. — t— » Világhírek röviden Szatmárnémeti. Szász Lajos dr. közellá­tási miniszter Szatmárnémeti díszpolgári ok­levelének átvétele alkalmával hosszabb be­szédet mondott az ország közellátási kérdé­seiről. i —o— Róma. Algiri partok közelében olasz íor- pedóvető repülőgépek egy 15 ezer és egy} hétezer tonnás szállítóhajót süllyesztettek eL —ÜS— London. London politikai köreiben most latolgatják Róma esetleges bombázásának kér­dését. Csak abban az esetben hajlandók el­tekinteni az örök város bombázásától, ha azt nyílt várossá nyílvánítják. Megkülönböztetést tesznek angol körökben a Vatikánváros és} Róma más részei között és azt hangoztatják, hogy az egyházi .állam szenthelyei feltétlenül megkímélendők, de vannak közlekedési pon­tok és vonalak, amelyek bombázása feltét­lenül szükséges. Róma. Hivatalos olasz jelentés szerint eb­ben a háborúban az olasz fasiszta-párt 41.3425 embert veszített, amelyből 21 ezer ember tiszt­viselő volt. Washington. Ugyancsak most tették közzé Washingtonban is a veszteséglistát, amely sze­rint USA összes vesztesége 90.860 fő. Becs. A bécsi újságíró kongresszuson Törzs Tibor, a képviselőház alelnöke, szólalt fel, és megemlítette beszédében, hogy a bolsevizmus Magyarországon már kísérletezett, téhá itt a bolsevizmust a veszély ingó vány a fenyegeti. A mostani háborúban Magyarország látja, hogy mi vár a kis államokra, ezt a sorsot nefmj kívánja a maga részére. Róma. Boose indiai vezér ismét rádió­beszedet mondott, amelyben köszönetét mond a tengelyhatalmaknak a hathatós segítségért, amelynek segítségével India ki fogja vívni füg­getlenséget. (MTI) Csankaisekkné Kanadában beszédet mondott, amelyben bejelentette, hogy Kin át el akarják szakítani az angolszász szövetségesei­től. Egyébként beszédében kifejtette azt is, hogy Japán eredményesen csak Kína felől tá­madható meg. Valószínűleg a politikus tábornokné csu­pán csak hangulatkeltésből tárta ezeket Ka­nada közvéleménye elé. Szipia felől támadnak az angolszászok? (MTI) Berni jelentés szerint egy kisebb nevű angol újságíró járt Szíriában és utazá­sáról azt írja, hogy ott lengyel, török, angol és egyéb csapatok állnak készenlétben. A jelentéktelennek látszó híradás nagy fi­gyelmet érdemel, mert hiszen itten nagyobb’ csapatok összevonásáról nem tudtunk és le­hetségesnek tartják a külpolitikai szakértők, h°gy az angolok éppen ezen a ponton akar­nak tamadast indítani a tengely erői ellen. A németek ugpáspa készen állanak (MII) Berlini jelentések szerint a keleti hadszíntéren csupán továbbra is a levegőben folynak harcok, amelynek során a németek hadifontosságú bolsevista pontok ellen indí­tottak eredményes bombatámadást szövetséges repülők támogatásával. Német vélemény szerint a harcok teljesen elhallgattak a földön, de ez nem jelenti a tengely visszavonulását, hanem azt, hogy min­den pillanatban ugrásra készen áll és senki l&em tudhatja, hogy melyik pillanatban is indul meg a nagy küzdelem. Cöbbels a Das Reich-ban cikket írt, amelyben az invazios kerdesekkel foglalkozva megjegyzi, hogy azt Németország egyenesen várja, mert az csak siettetne a döntő harcok megkezd eset. A cikk szerint a tengely eléggé felkészült arra, hogy bárhol is kísérli meg az ellenfel az inváziót, a kellő feleletet meg­adja. _ J Egyébként szovjet hivatalos körök is nyi­latkoztak az elmúlt napokban, Sztálin ugyanis- ]. ÍV Áras 10 fillér, Az amepikai bányászok nem veszik fel a munkát Csankaisekkné szerint Kínát el akarják szakítani

Next

/
Oldalképek
Tartalom