Zalamegyei Ujság, 1943. április-június (26. évfolyam, 73-144. szám)

1943-06-25 / 141. szám

2. ZALAMEGYEI ÚJSÁG 1943. június 25. 7 Kalász Leánynap Zalaszentgróton Vasárnap, 20-án reggel a szélrózsa min­den irányából vidám arqcal és hófehér lé­lekkel jöttek Zalaszentgrótrá Döbrőce, Mi- hályfa, Tekenye, Tűrje, Zalagyömrő, Almás­háza KALÁSz lányai, továbbá Aranyod, Csá­kóid és Kisszentgrót Jézus Szíve Leánykörei, hogy rendíthetetlen hitükről és komoly mun­kájukról tanúságot tegyenek. Már kora reggel felcsendült többszáz le­arn ajkán: »Mária segíts«. Mennek a sokszínű Ösmagyar viseletben Máriás- lélekkel szentmi­sére, hol liliomos lélekkel veszik a szentáldo­zásban a legszentebbet, hogy ezzel vezessék be a Leány-napot. Délelőtt 11 órakor díszgyűlés volt. ők maguk a díszei. Szavalataikban, beszámolóik­ban és katekizmus feleleteikban megnyilvánult életrevalóságukból boldogan állapította meg Kerénvi József egyházmegyei A. G. titkár: »Ti vagytok az a fix pont. amelyet a Szentatya kíván, hogy megváhozUl- haséa a világot.« Messze a nagyvilág zajától, erdőkoszorúzta dombok között béijik meg Szentpéterfölde. Gyönyör*1 fekvésű kis falu. Lakói békés egyet­értésben, istenfélelemben élnek. A világ sem­mit sem tud róla. Ennek a csendes kis falu­inak nagyon szép napja volt Szentháromság vasárnapján. Akkor tartotta a falu levente- egyesülete a magyar katonaeszmény és a ma­gyar hősiesség szolgálatában a leventenapot. Reggel a leventeifjúság a gutórföidei templomban ünnepi szentmisén vett részt. On­nan hazaérkezve, a hősök temetője előtti téren gyülekezett, ahol a vegyeskar elénekelte Balázs Árpád: Emléketek oltárára kezdetű gyönyörű dalt. Utána Keresztes József. ifjúvezető el­szavalta Kobros Levente: Beszélnek a hősök című költeményét és tölgyfalevelekből kötött, nemzeti szalaggal átfont koszorút helyezett el ía hősök temetőjében lévő kőkereszt talap­zatára a szentpéterföklei ifjúság nevében. Az­után bárom fiatal eány, Fülöp Margit, Kása Sári es Lukács Irén, ugyancsak tölgylaleve­gekből és rózsákból font koszorút és csokrokat (tettek a keresztre a leányifjúság nevében. Majd Kása János községi bíró ke gyeié- tes szavak kíséretében a község elöljárósága Röviden megírtuk már. hogy a közellátási miniszter rendeletet adott hi. amelyben rész­letesen szabályozza a kenyérfejadag és a liszt­adag felemelését. A -rendelet szerint: minden cséplőgép-vezető köteles június 30-ig jelentkezni a főszolgabí­rónál, illetve városokban a polgár­in est érné 1. Minden csép’lőgép-vezeIő ugyanis eredinényfapot köteles vezetni. Különösen sok enyhítést tartalmaz a gaz­dák részére. Ugvaiiis a gazda :: k cn y ergab,o­nából a szerződés szerint járó arató- és cséplőrészt, munkás részt és gépkrie- setet természetben is kiszolgáltat * Délután hódolva megdicsŐülí hőseinknek, megkoszorúzzák a hősök szobrát s itt is száll énekes fogadásuk a Szent Szív felé, hogy állnak rendületlenül hazájuk és egyházuk ren­delkezésére áldozatos élettel és hősi kitar­tással. A levente sportpályán hatalmas tömeg várta a műsoros bemutatót. Az ősi népdalok és játékok színpompás látványossága a falu igazi, hamisítatlan képét hozta. Az öregek szeme csak úgy csillogott, mikor rég elfelejtett dalok és játékok kedves emléke, mintegy va­rázsütésre megelevenedett .előttük. Mindnyá­jan megéreztük, hogy az idegen slágerek ki­ficamodott lelkű és ízlésű világa helyett vissza kell mennünk dalban, táncban ahhoz, ami . igazán, hamisítatlanul magyar: a népdalhoz, a népi tánchoz és játékhoz. A KALÁSz mozgalom szép munkát vég­ezett, s ha tovább is kitart a megkezdett célok munkálásán, akkor a szebb jövő szép jelenné változik. — v —­és lakossága nevében helyezte el koszorúját. Ezután Ruzsics Tibor szavalata következett, majd az ujoncleventék fogadalomtétele. A dél­előtti ünnepség a Himnusz elénekléscvel ért véget. A nap fénypontja az esti tábortűz volt. A tér közepén összerakott hatalmas máglyából gyönyörű lángnyelvek törtek az ég felé és a milliónyi szikra ragyogása versenyre kelt a csillagokkal. A tábortüzet a leventék és 4 község lakosainak apraja-nagyja ülték 'körül. Meghatottan és élvezettel hallgatták a le­venték szebbnél-szebb magyar nótáit. Közben a hallgatóság el (itt megjelentették az egész magyar történelmet, Etelköztől-napjainkig, ki­emelve minden fontosabb eseményt és legki­válóbb nagyjainkat. Az előadást az időknek és eseményeknek megfelelő katonanótákkal és csatakiáltásokkal fűszerezték. Végül Gerencsér Lajos ifjú vezető megható szavalata zárta be a feledhetetlen ünnepséget. Ki kell emelnünk, hogy bár a dalokat, nótákat a szentpéterföldei tanító, Pintér Ernő tanította be, az egész ünnepséget maga az ifjúság rendezte. balja. Ezeket a kiszolgáltatásokat be kell számítani a beszolgáltatási pon­tokba. Árpából, kölesből és hajdinából szintén ter­mészetben szolgáltathatók ki a munkásrészek, ■.ellenben zabból természetben részekei kiszol­gálta tűi item lehel. Az így járó részt készpénzben kell kifizetni. a kenyérgabona- és a zsírbészolgálla- tási kötelezettséget zabban is lehet teljesít eni. A gabona vásárlására az országot kerüle­tekre osztják be, á kijelölt kereskedők a gaz­FERENCJÓZSEF KESERŰVIZ dáktól történő vételt a gazda könyvébe be­jegyzi és arról vételi jegyet állít ki. A gabonatermésből a beszolgáltatási kö­telezettség teljesítése után a a gazda elsősorban a vetőmagszük­ségletét köteles biztosítani. Az ígv megmaradt gabonáját vagy maga és családja részére tarthatja meg, vagy természetbeni járadóság fejében ki­adhatja. Ez szerint a napszámosoknak is lehet munkabér fejében kenyér- gabonát kiadni. A mindezek után megmaradt gabonát a gazda csakis a kijelölt kereskedőnek adhatja. V ámőrlést továbbra is csak v ámőrlési ta­núsítvány alapján lehet végezni, amit július 31-ig kell kérni. A vámot természetben ve­szik ki éspedig legfeljebb 10, poriás címén pedig 2 százalékot. Rozsnál és kétszeresnél 11 és 2 százalék a levonható mennyiség. A vámőrlési tanúsítvány ellenében minden jogosított háztartás ez év de­cember végéig 100 kg. gabonát eről­tethet. Ha eddig az ideig a vámőrlésre jogosult nem bírja szükségletét saját terméséből fe­dezni. az ellátatlanság idején kenyér- és liszt- jegyet kap. . „ A mezőgazdasági munkából élő napszá­mosok amenny iben nincsen gabonájuk, az ellá­tatlanság idejére az őket megillető liszt-, kenyér- és pótjegyeken kívül még egy nehéztesti munkás pótjegyet kapnak. Július 1-től kezdve a naponként és sze­mélyenként kiszolgáltatható kenyérfejadag a/ egész ország területén 20 dkg., a Lisztből és száraztésztafélékből pedig havonta két kilogramm személyen­ként. amiből másfél kilogrammot finomlisztből, fél kilogrammot adnak kény érlisztből, ami azt je­lenti. hogy elsejétől egy negy eddel nagyobb lesz a kenyér és lisztfejadaga minden .magyarnak. Szeptember elsejétől kezdve az adagok a következők lesznek: a lisztadag fejenként és személyen­ként 2.80 kg. A nehéztesti munká­sok és szoptatós, illetve terhes anyák napi pótadagja 35 dkg., a testi mun ­kásoké pedig napi 15 dkg. Egyébként a rendelet többi része a jú­liusban életbelépő rendelet szerint marad ér­vényben. A vendéglőkben és egvéb kifőzdékben jú- lius elsejétől v • •egv kenyér váltójegyre ismét 5 dkg. keny eret szolgáltatnak ki. a lisztváltó­jegy ellenében azonban továbbra is csak 3 dekás mennyiség adható. Egv liszt j egv ellenében azonban júliustól kezdve 16 darab 3 dekagrammos lisztváltÓ- jegyet, július elsejétől kezdve pedig 23 daralf 3 dekás liszt váltó jegvet szolgáltathatnak ki a hatóságiik. — Divatos női ruhák, blúzok, szoknyák, gycrmekruliák nagy választékbaji találhatók Ä Schütz Árúház riihaosztályán. \ _ vV .. ^ - . Tábortűz és Levente-nap Szentpéterföldén Mi van a legújabb közellátási rendeletben? t Részletes ismertetés a kenyér-rendeletről

Next

/
Oldalképek
Tartalom