Zalamegyei Ujság, 1943. január-március (26. évfolyam, 1-72. szám)

1943-03-08 / 54. szám

1943. március S. ZALAMEGYEI ÚJSÁG ÍJ. X ízzel a nemzet gazdaságát ássa alá. Ezért ran szükség az ájjami árrögzítésekre i». Az ülést Fangler elnök zárta be azzal, íogy ismételten tartanak majd hasonló ér- lekes szakelőadást a Baross Szövetség fiatal agjainak. c TíapiUrai Magyar hősök A téli Don-menti harcokban ismételten Kitüntette magát Horváth Károly dr. had- apró dőrmestcr, egyik gyalogkötelékünk sza­kasz]: arancsnoka. Csaknem minden vállalkozásra önként je­lentkezett. Ezek során különösen kitüntette magát december 3-án, amikor világos nap­pal kelt át embereivel a Donon,, s miután egy ellenséges igen erős tábori őrsöt teljesen meg­semmisített, majd pedig a bolsevisták íő- sllenállővonalát tüzetesen felderítette, az el­lene irányuló leghevesebb tűzben is kevés veszteséggel vezette vissza felderítő járőrét sa­ját állásainkba., — A tankerületi főigazgató Nagykani- Bsán. Simon László dr. tankerületi főigazgató több napon át a nagykanizsai gimnáziumban iskola 1 átogatást végzett. — Elmaradt az ipartestületi választás. A tegnap délelőttre tervezett ipartestületi vá­lasztást a választók kevés számára való tekin­tettel. határozatképtelenség miatt elnapolták i így a választás 14-én lesz megtartva a\ megjelent tagok számára vsóó tekintet nélkül. — Kinevzés. A belügyminiszter a kis- komáromi körorvosi állásra Geber Ödön dr. orvost a IX. fizetési osztályba körorvossá ki­nevezte. — Az Actio Catholica Kultúrházban tar­tott vasárnap este hat órai kezdettel kűitúr- előadást, amelyről — helyszűke miatt — bő­vebben a keddi lapszámunkban írunk. — Kedvezményeket adtak a kukoricabe- Szolgáltatásnál. A közellátási miniszter ren­deletét adott ki, amelyben megengedte, hogy a kukoricabeszolgáltatási nehézségek áthidalása érdekében 400 kg. kukorica helyett egv da­rab 140—150 kg-os sertést, vagy 100 kg. kukorica helyett pedig vagy 10 kg. zsírt, vagy 50 kg. babot, borsót, vagy lencsét, vagy pedig 100 kg. kölest kell beszolgáltatni. — Német kitüntetést kapott egy zalai tizedes. Biber Lajos lesencetomaji tizedes, aki szolgálattételre a német csapathoz volt be- oszt\a. a kurkszki csatában tanúsított hősies magatartásáért Vaskereszt-et kapott. A hós zalai tizedesnek már ez a második' nemet ki­tüntetése. Biber tizedes ezenkívül már kétszer kapott magyar kitüntetést is. — A megbokrosodott lovast áldozata, i a- kács Kálmán 50 év es égen földi lakos lovai lucernabordás közben megbokrosodtak es el­ragadták a kocsit. A gazdálkodó súlyos zuzo- dásokat szenvedett. Beszállították a keszthelyi kórházija. — Kinevezés. A vallás- és közoktatásügyi miniszter Fábián Zsigmond okleveles vívó- mestert, aki már 41 eve működik Keszt­helyen, akadémiai vívomesterre nevezte ki. — Csecsemőkullát találtak Kannacs hatá­rában. Az egyik csendorjaror Karroacs hatén li­bán, az árokban egy gyanús csomagot talál í. A vizsgálat során kiderült, bog) egv fedetlen, de ruhával letakart újszülött hullája volt a csomagban. Az ügyben megindítottak a nyo­mozást. Viaszos vásaonpólló asztalra, lemoshaíé, 2® léle szép mintában SQ fillér métarc a Schütz Áru /házba», * FERENCJOZSEF KESERŰVIZ — Anyagilag és erkölcsileg is jól sikerült a Leánykongregáció előadása. Mint megírtuk, a helybeli úrilányok kongregációja szombaton este 7 órai kezdettel a sebesült katonák se­gélyezésére műsoros estet rendezett, amelyen színre került az ismert »Magdát kicsapják« című 3 felvonásos vígjáték is. Bevezetőül- Grids - singer Géza »Lavotta szereimét« adta elő he­gedűn ügyesen, a darab szünetében pedig Illés Ilona és Negyedes Magdolna négykezest, ját­szottak zongorán kitűnő összetanuíással, majd Hornyán Iván remek tangóharmonika számai következtek. A darab szereplői közül feltű­nően lő zt os an mozgott a színpadon \ őrös Irma, aki a kicsapott Magdát elevenítette meg, Hor­váth Bozina a szerelmes tanárnő, Markó Er­zsébet pedig Csepreghv tanárnő szerepében, Irmai Irén, Kövesházi Matild, Negyedes Mag­dolna, Holczer Mária, Garamvölgyi István, Bruckner Kálmán, Grossinger Géza, Heigh Magdolna, Papp Ilona és Nagy Katalin ügyes­kedtek még sok sikerrel a darab érdekében. Az előadás telt ház mellett zajlott le. ! — Iskolalátogatás. Holenda Barnabás dr. győri bencés gimnáziumi igazgató az elmúlt héten hivatalos látogatást tett a keszthelyi premontrei gimuáziumban. Bégen bevált, lódcnkabátok. csőköpenyek, női tavaszikabátok és ruhák »agy választéki ban Tóth Gyula divatházába». — Tolmács! kinevezés. Az igazságügyi mi­niszter Behonek Károly közjegyzői írnokot a Csáktornyái járásbírósághoz horvát nyelvül tol­máccsá nevezte ki . — Adományok a ipdiliórháznak. özv. Szűcs Lászlóné 2 üv eg savanyúságot, \ itéz Sándorné két üveg savanyúságot és 2 pengőt és dr. \ ida Sándorné pedig 100 darab ciga­rettát adományozott szerkesztősegünkön ke­resztül a hadikórház Bajtársi Szolgálatának. Adományok a láthatatlan vacsorára A Szociális Missziótársulat által rendezett láthatatlan vacsorára adakoztak: Szalav Lászlóné 10, ferences rendház 6, Martin Ernőné, dr. Takáts Dezsőné, Tóth Gyula, Holczer Jenő, dr. Fatér Endréné (Buda­pest), özv. Péterffy Béláné, Marthon György, báró Gaudernach Emil, Samassa János dr., özv. Marthon Lászlóné, dr. Horv áth Fe encné, Krassovich László (Ságod),, dr. Zsidó Sándor, Binder Mátyásáé (Zal ászén iiván) Kovács László, gróf Zichv Mária (Belatinc). Komitáber József, Yiosz Fér encné (Andrásit id a) 5—5 pen­gőt. dr. Gaál Jánosné (Nemesapáti), özv. Mol­nár Istvánná (Nemesapáti). Kovács László dr. 4—4 pengőt, Wappcr Mária, Gvömörey István (Kilimán), Csupor Gizella, özv. Barthelmes Walterné (Babosdöbréte), D. Horváth Imre. özv. dr. Vida Sán donié, Tiittő Györgyné (Csácsbozsok), özv. Mihályi Gyuláné. Tóth Já­nos 3—3 pengőt, özv. Rutich Sán dór né, Szir­mai Miksáné, Bohcmus á Jlmosné, Léránt Mar­git, Brenner Jenő alezredes, Baránka Lőrinc, özv. Magyarek Antalné. I arga Emil dr.. Dohos Józsefné, Susiczky György dr.. vitéz Duzár József dr. (Pécs), Neumayer Pál, Futakv János alezredes, Szűcs Lászlóné. Farkas József. Brand Sándor dr., Havas Kristóf. Vidóczy MatiL.l, Vidóczy Pál, Schmidt Jenő dr.. Horváth Mikló-, Pirity Gáspár. Riegl er Mihály, dr. Takáts Lászlóné, Binder András, Kiss Ödönné, Mind- szenty József, özv. Kemenczyey Imréné, Bajky László. Lippenszkv Árpád, Szekeres Sándor dr., özv. dr. Bardio Györgyné, Pintér G£bor dr., Xagv Ferenc (Keszthely''. Fangler Lajos. Schneider Gábor, Miron Lajos, Pinty, Gábor, W esse Ív József dr., Horváth Gém, özv. Madjarek Lászlóné, Szeesődv Soflis Jen* (Andrásbida), Búzás Béla dr. (KesztheL , gróf Festetics Sándorné (Söjíör). Csáav i lvár. ily né, özv. Toldv Imréné. vitéz Tamássv István <lr., Sebestyén Lajos (Balatonfüred), Hagymás)’A«- dor dr., Szűcs Andor dr., Hodosy Ilona, özv. dr. Árvav Lászlóné, özv. Schmidt Ignácné, özv. Bruck Lajosné, Szekeres József d»., Tuezv Ilma, Gaál .lenőné 2—2 pengőt, Ge­rencsér Mária, vitéz Farkas Sándorné. özv. Grunner Károlyné, Paál Pálné. özv. I Jajgató Józsefné, özv . Knoll Lászlóné, Lenk Bezsőné, Jámbor ’Kálmánná, Gulyás István, Szabó Jó­zsef, Bruzsa Gyula dr., Horváth Józsefné, «1 r. Völggyesy Jánosné, Molnár Károly'né. dr. Kasz­téi* Ödönné, Monostorv Tibor dr., Kemendy Györgyi, Luiff Emma. Gyapay Bruck Bola dr. pedig 1—I pengőt. . (Folytatjuk.) Hír®» asaiasi emberek XI. Az utolsó Bánffyak. ] Bánffv János nádor utódai mindössze há­rom nemzedéken virágoztak. Á családban utolsó nagv szereplő István, a rigómezői hősi halott. Utána nyilvánvalónak látszik, a család elöregedése és haldoklása. János nádorsága a végső felvillanás s az alkonyati nap aranyos sugárzása volt csak. A nádor fia, István, már Ferdinánd király feltétlen híve. A király országbírája s mint ilyen, a fiát is a királyi udvarba, Becsbe] vitte tanulásra és nevelésre. Itthon kedvenc tartózkodási helye a cserneci (cserföldi) kas­télya, ahol napokig, hetekig időzik, vadász­hatva. Itt is halt meg 1568-ban. 0 kezdta írni egv kaland ári .umbia a családi és történelmi jegyzeteket, amelyeket utódai is folytattak, Ezek a feljegyzések a Bánf fv család naplója cí­men jelentek meg nyomtatásban. Fia, Miklós, mint említettük, a királyi udvarban nevelkedett s ott szívta magába az új bitet. Aívja halála után 1570-ben Lenti­ben tartotta esküvőjét a római egyház szer­tartása szerint Zrínyi Orsikával, a szigetvári hős leányával. Azután egészen a protestán­sokhoz hajolt s birtokán, Alsólendván, ő adott helyet Hofíhalter Rudolf unitárius nyomdász­nak, aki itt több könyvet nyomtatóit. Vi­szont jobbágyait nem tudta a törökökkel szem­ben megvédeni, bár erős vára volt Alsó leadva, sőt a ferencrendiek szemenvei kolostorát is várrá alakította át. Mégis 158/-ben egy na­gyobb török portyázó seregen Nádasdv Fe­renccel és Zrínyi Györggyel Kacorlaknál dia­dalmaskodott, Óriási zsákmányt szereztek ek- jkor s a kótv a-vetye, azaz a zsákmányolt hol­mik eladása három napig tartott Alsólendván. A zsákmányból több szép lovat kapott a király és Ernő főherceg is. Lámáin kívül egyetlen fia, Kristóf ért nagy kort. Ezt hithű evangélikusnak nevelte, de 1612-ben Esterházy Miklós őt visszatérí­tette. Esterházynak ugyanis szintén volt része Alsólendván s nászúira protestáns nejét ide­hozta. A visszatérés után, nejének és Bánffy Kristófnak vallási oktatását a híres jezsui­tára, Hajnal Mátyásra bízta. Kristóf 1644-ben halt meg. Nem ma­radt fiúgyermeke s így benne e nagyhírű: család magva szakadt. A nagy uradalmát a kincstártól Nádasdv Ferenc kérte és kapta meg. Nádasdv Ferencet 1671-ben Bécsújhe­lyen lefejezték s birtokait elkobozták. A kincs­tárra szállott óriási uradalmat nem sokkal később részben Esterházy Pál, részben Eber- génvi László generális vette meg. Egyed Ferenc. Pokrócpóíló kender- és l«n takarók erős minőségben 28—36 pengő darabja a Seb üt a Áruházban. HIRDESSEN A ZALAMEGYEI ÚJSÁGBAN! ..j

Next

/
Oldalképek
Tartalom