Zalamegyei Ujság, 1943. január-március (26. évfolyam, 1-72. szám)

1943-01-02 / 1. szám

/an'?, JL szám. Fő- es felelős szerkesztő: SZAKÁL FERENC Ü42—1S43. % pár óra mull «1 az 1943. esz- tendőbőv Csak pár órája zúgtak fel a, ha­rangok kríimpáió szívh&dgjai, amely búcsú- zást • jelenteti az 6 esztendőnek és üdvözlést ■ az újnak. Sikongva szálltak !a hangok a teli éjtszakában, miközben görnyedt háttal bele­roskadt a sírjába az 1942. esztendő és meg­született a íeíterős, télé zsákot cipelő 1943. Az emberise«; dermedjen állt meg ebben a pil­lanatban és tétován billent job'bra-halra, mert nem tudja, hogy sirassa-e a múltát és örül­jön-e a jövendőnek, vágj fordítva. Ki tudja? Rejtett bizonytalanságával, szomorúságával, nyomorúságával, gyászával áil-c előttünk, vagy feltárnád ást hoz-e mindannyiunknak. Ki tud­ja? Hiszen bizalommal és reménységgel ál­lottunk ott tavaly is a két esztendő talál­kozásának közepén. Második háborús Szilvesz­ter volt és tele voltunk reménységgel, biza- íonrintal. Bíztunk, hogy az idén már boldog lesz a feltámadás és dicsőséges lesz a kará­csony. A beköszöntő esztendő azonban csak rosszabbat húzott számúnkra; Uj katona.vona­tok indultak el kelet 'felé és néha hősi halot­tak dicsőséges emléke felett selyemszemfedőt alkotott a nemzet részvétkönnye. Nem soro­lunk fel személyeket, mert hiszen áldozatá­ban a legutolsé» közlegény ugyanolyan nagy áldozatot hozott: az életét adta mindannyiunk jövőjéért! Valamennyinek az élete egy tiltó nagy kereszt az ország határán s mintha azt kiáltaná valamennyi, hogy ne bántsd a ma­gyart! Mindegyük egy-egy hatalmas szálfa ab­ban a végtelen erdőben, amely a magyar di­csőséges, de nagyon küzdelmes múltjából nőtt naggyá. Ezer esztendőn keresztül álltuk ezt a vártát és ezer esztendőn keresztül talán min­den esztendőben tele bizonytalansággal álllak az ó- és az újesztendő küszöbén. Sokszor volt már ilyen könny és a búcsúzó esztendő utolsó napja és sokszor volt félő és talán re­ménytelen az új kilátása. Most is ilyen ve­gyes érzelmekkel állunk itt a válaszfalánál s nem'tudja senki, hogy.mit hoz a holnap. Meg­békélést-e, vagy újabb háborút? NaprŐl-iiapra új harctereket jelentenek be és a régibb har­cok helyén is pokoli küzdelem folyik, mintha a föld mérhetetlen poklából minden; isten- telenség kiszabadult volna, hogy megrontsa az embert. Vájjon ebben a rettenetes harc­ban mit hoz a magyarnak a jövendő? Dicső­séget. vagy bukást? Mi úgy hisszük cs az a', meggyőződésünk, hogy győzelmet, mert hi­szünk a történelmi igazságszolgáltatásban és főleg az Isten igazságosságában. Az élei, te­hát a történelem is egy örök körforgás, A \ ízből lesz a pára és a párából ismét víz1, egyik sem -fogy el és mindegyik visszatér! oda, ahonnan elindult. A hu Fám völgy után jön a huiláreixegy és a magyar sorsban annyi h dsámvölgy után, biztosak vagyunk abban, *3. január 2. SZOMBAT. Megélést üdüli m harc i é ©snpaferfc mai far R«0i«va!t BjjjejekeHfefte; a támadások megindítását és. a második front felállításét — Cripps szerint m SKős^tségosskr.ok raret&é« gskkel is keli moists — tniroi^d megkezdfto sst tisztogatási műveleteket — Bzilvesster feeszéfit tn kormányzóné A Magyar Távirati Iroda jelenti: A hon- védvezérkar főnökének ma kiadott 36. hadi­jelentése szerint a magyar csapatok arcvo­nalán megélénkült a hét végén a harci te­vékenység, amelynek során kisebb-nagyobb bolsevista egységek indítottak támadást a ma­gyar‘védelmi vonal ellen, eredményt azon­ban ezideig nem sikerült elérni. A magyar csapatok részéről felderítő tevékenységet -in­dítottak. Az ellenség ellen azonban támadást inéin vezetnek, mert a, kitűnően megépített: védelmi állások biztosítékot nyújtanak arra, hogy a magyar csapatok biztosítani tudják « közbiztonságot és a hátsó vonalakat. A mia­gyar csapatok vesztesége jelentéktelen. A kiegészítő magyarázó jelentés megem­líti, hogy a karácsony előtti hetekben szinte mozgás nélküli volt a magyar arcvonalsza­kasz, azóta azonban erősebben megélénkült’ és a bolsevisták száz főnél is nagyobb egysé­gekkel kísérelnek meg felderítéseket végezni. A magyar csapatok azonban helyükön vannak és minden próbálkozást erélyesen visszauta­sítanak. i H miniszterelnök a kormányzónál (MTI) Kállay Miklós miniszterelnök teg­nap délelőtt kihallgatáson jelent meg a kor­mányzónál és a nemzet nevében jókívánsá­gait fejezte ki. Utána a Főméltóságú Asszonynál tisztel­gett a miniszterelnök. Roosevelt támadásokat és második frontot igéi* (MTI) Amszterdami jelentések szerbit Roosevelt beszédet mondott, amelyben beje­lentette, hogy az eddigi védekező állásokból most támadásba mennek át és bármilyen ve­szélyekkel is jár, megkísérlik a második axe- vonal felállítását. Cripps kijelentései szerint az angolszá­szoknak még igen sok küzdelmet és esetleg veszteségeket kell végigélniök ebben az esz­tendőben, de a háborút a teljes gyözelennß kivívásáig folytatják tovább. Hírek a keleti arovonalrél len irányultak. A német csapatok visszaver­ték a heves támadást. Az Ilmén-tótól délre sikerült egy kisebb’ szakasznak a német vonalak közé bejutnia* ma jd később ezt a szakaszt a bolsevisták meg; is akarták erősíteni és nagyobb erővel támad­ták a német vonalakat. Az ellentámadás fo­lyamán o harckocsit tettek ártalmatlanná a né­metek. Timoscnfcöf leváltották (MT) Berlini jelentések szerint Timosenlcó tábornok helyett Sukóv vette át a déli csa­patok vezetését. Timosenkó sorsáról nem be­szélnek a jelentések. *4* hogy hullámhegy következik. Hatalmasai» fel- | csúcsosodó jiulfám, amclíy Hielt» lesz ezeréves ' múltúnkhoz én tg^zságérzetönkhőz. Ezt a h«l- . lámesúcsot várja mii.uíen magyar az uj esz- : tcíidŐtőj, ezért- hozuyk áldozatokat, ezen. ver- . zürs^.i, ezéirt mondunk le es a végtelen ichi*r ©ross pusztákon ezért mexd égnek ezen éjjelen is a magya fegyver. A múltat véd­ÁR/i lé' FILLÉR. A Szilveszter napja a Nemzetközi Tájékoz­tató Iroda jelentése szerint a keleti hadszíntér minden szakaszán viszonylagos nyugalomban telt el. A Tereknél és a Kalmük-földön csak jár­őrvállalkozások és, kisebb helyi csatározások voltak, míg a Dobtól délre lévő harcokban a német elhárítás í^2 harckocsit tett ártalmat­lanná és megakadályozta a bolsevisták táma­dását. A német harci és vadászrepülőgépek amerikai és bolsevista gépekkel folytatott légi harcban a támadó 15 gépből 12 gépét lelőttek. Egy másik kötelék kitért a légiharc elől, de még egy gépet így is sikerült lelőniök a ne­met vadászoknak. A keleti arcvonal középső részén a bolse­vista támadások Velikije Luki támaszpont el­] jak. a magyar dicsőséget oltalmazzuk s a ! magyar jövendői akarjuk szent ér nagy akia- i rátám 1 az új esztendőtől, amely ele kf meny 5 elhatározással, becsületes munkása? és olyan S egységgel állunk, amilyennel átkos szí uiza- I .sunk sohasem dicsekedhetett ezerévé-*- toríe- . neimfink során. • — O —1 ' r v ; . ,

Next

/
Oldalképek
Tartalom