Zalamegyei Ujság, 1943. január-március (26. évfolyam, 1-72. szám)

1943-01-02 / 1. szám

* UI UJOAU 1943- január 2. Szilveszter-est Zalaegerszegen A zalaegerszegi Szilveszter-esteket a hadi- Icórházban a leventék nemzetvédelmi szerve­zete és leánylevente ' ősében tar­tott kabaré-est vez< móka, sok vidámság, amelyben /ettek, lát­hatóan felüdítette a i tik sokszor hálásan megtapsolták löket. Különös élményt icze István fellépése, aki remekel* íb számok­kal ragadtatta el a s kik szülte nem akarták leengedn i a kiváló, minden ízében művész. ■ * A leventefiók és leányok ezután az egye­sületi épületükbe vonultak, ahol kedves tánc- •estélyt rendezett a fiatalság. Megállapíthat­tuk, hogy nagyon jól érezték magukat mind­annyian. Az esten résztvett a levente-egyesü­let elnökségén kívül Zsidó Sándor dr. járási parancsnok, országgyűlési képviselő is. Kár, hogy a kedve» fiatalság ünnepélvét egy feltűnni vágyó legényke már másodízben zavarta meg hatalmának litogtatásával. Re­mélhetően intézkedés történik, hogy elmenjen » kedve a leventék mulatságainak megzava­rásától és nem létező hatalmának fitogtatá- sától, amellyel mások mulatozásait és tisztes­séges szórakozásait megzavar ja. Ezúton is fel­kérjük a levente-egyesületet, hogy az ilyen hékétlen elemeket egyszer és mindenkorra tiltsa ki helyiségeiből, mert az ilyen viselke­dés nem a belső megbékélést, hanem a szét­húzást eredményezi, ami éppen nem kívá­natos. , * * * A Move helyiségeiben szintén széjfezámú fiatalság gyűlt össze, s a záróra utolsó per­céig a legjobb hangulatban ropta a táncot. Látszólag a Move fiatalsága igen jó hangu­latban búcsúzott el az ó-esztendőtől. Az ó- esztendőt itt a Himnusz hangjaival búcsúz­va tták el. * * * A Mansz-estélven szintén telt ház volt. A fiatal leányok és a fiatal tisztek és civillek vígan vettek búcsút a sok bajjal és gonddal terhelt 1942. esztendőtől. A mulatságon nem­csak a város, hanem a vármegye előkelőségei közül is többen megjelentek. így Brand Sán­dor dr. alispán és családja is. Bunda, boa kor jó, ha 1 A*» itíák J mérték után, . rációk bélelése és Vii.émás& legolisóbban i 7 Ä • Ci. F j ( ERSZEG Betitle; C á or-u. 5. sz. ' *’:­Laky szűcstől való Jelentkezzenek pT?a tehéntartó gazdák A város polgármestere ismételten fel-1 hívja Zalaegerszeg megyei város tehéntartó közönségét, hogy a tejheszo 1 gáltatáshoz szük­séges adatok felvétele végett folyó hó 5-én dél­előtt 10—12-ig hivatalában — T. em. 9. sz. ajtó — jelentkezzenek. Figyelmezteti mindazokat, akik bejelen­tési kötelezettségük íek ezideig nem tettek ele­get. a büntetés elkerülése végett ez utolsó határidőig pótlólag jelentkezzenek. Minél előbb kössük meg az olajosmaévak termelési szerződését! Az ipari növények kötelezi/ termesztélé­ről kiadott kormányrendeletnek megfelelően a Futura és az Olajmagértékesítő Szövetke­zet már novemberben szétküldötte az olaj- magvak termelésére vonatkozó szerződéses fel­hívásokat. A már tömegesen beérkezett termelési szerződések alapján december elején az ólom- zárolt olajlenvetőmag szétküldése is megkez­dődött. Az idejében jelentkező olajmagtei- melők részére a vetőmagvak leszállítása még a téli időszakban megtörténik és ígv a gaz- dák a megfelelő minőségű vetőmag birto­kában vetési munkálataikat a legmegfelelőbb időben elvégezhetik. A korai vetés minden­kor fontos, de különösen nagyjelentőségű az olajlenmag és napraforgómag termelésénél. Az ország minden részében elhelyezett tisztítótelepek teljes üzemmel végzik a nagy- mennyiségű olajlenmag, napraforgómag, szója és ricinus vetőmag céljára történő tisztítá­sát. Olaj len vetőmag csak a szegedi Kender-, Len- és Olajnövény Termesztési Kísérleti In­tézet hivatalos ólomzárával kerül forgalomba. Napraforgó és szója vetőmagból az előirány­zott vetésterületre a szükséges menmiseg igen nagy részben nemesített fajtákból áll ren­delkezésre, ricinus termelésre pédig legna­gyobbrészt a hűvös nyarakat jobban bíró tüs­kementes, nemesített vetőmagot osztanak ki. Biztosítva van, hogy az a gazüa, aki ide­jében termelési szerződési köt, kellő időben megkapja a vetőmagot. Fontos ezért a termelők sürgős jelentke­zése, a legalkalmasabb vetőmag biztosítása és kellő időben történő leszállítása szempontjá­ból, mert — bár a vetőmagvak az ország egész területén arányosait elosztva tárolnak — a fennálló szállítási torlódások figyelembevé­telével számítani lehet arra. hogy a vetőmag leszállítása az elosztó állomásoktól' hosszabb1 időt vehet igénybe. Napraforgómagra és ricinusra a terme­lési szerződéseket a Futura (Budapest, \ ., \ i- gadó-utca 6.), olaj lenmagra és szó jára a szer­ződéseket az Olajmagértékesítő Szövetkezet (Budapest, V., Vigadó-utca 2.) köti. Termelési szerződést lehet azonban kötni bártnely. olajosmagra a Futura központjánál I és bármely vidéki megbízottjánál is. A szerződéses termelőket ez évi június I. után 50 pengő termelési előleg és leszál­lított termésük után I eir©takarmányvásárlási jogosultság illeti meg. Ugyancsak megilleti a termelőket katasztrális holdanként 30 kilo­gramm pétisó is, amelyet 1943. január 15-ig a Péti Nitrogénművek rt. körzeti képvise­lőinél, a termelővel szerződést kötő vállalat igazolása alapján lehet beszerezni. Minden gazda saját érdekében gondos­kodjék tehát a termelési szerződés sürgőd megkötéséről, mert a határidők elmulasztásá­ból jóvátehetetlen hátrány származhatik. A termelési szerződősek kötésével kap­csolatosan a földművelésügyi miniszter kör­levelet intézett az összes gazdasági felügyelő­ségekhez is, amelyben felhívja a figyelmet az olajmagtermelési szerződések idejében való megkötésére, illetve a nem szerződéses ala­pon termelő gazdáknál a vetőmagnak kellő Ő JSÁGRA! időben készpénzért való beszerzésére. Termé­szetesen a termelési szerződést nem kötő gaz­daságokat a 4730/1942. M. E. sz. rendelet­ben biztosított kedvezmények (kölcsön vető­mag szolgáltatása, műtrágya, erőtakarmány és készpénzelőleg juttatása) nem illetik me». A nem szerződéses termelők a vetőmagot kész­pénzért a Futáránál is beszerezhetik, az ille­tékes hatóságoknál azonban okmányszerűen igazolni tartoznak, hogy a szerződés megkö­tése, illetve a vetőmag beszerzése iránt a szükséges igénylést kellő időben megtették. Szilveszter-est Perlakon Szép hótakaró borítja a földet. A házak tetején csillog a hó. Csilingelő szán közelegj a járás minden falujából Perlak főbírói hi­vatala felé. A jegyzők jönnek rajta, a leg­többje családját is hozza magával. Szilvesz­ter napja van, s ugyanezen a napon a jegy­zők számára tiszti értekezlet. A járás 14 jegy­zője kivétel nélkül megjelent az értekezle­ten, amelynek végeztével a főbíró vendégei voltak. Majd innen rövid idő múlva valameny- nyien a Perlaki Társas Kör szépen feldíszített helyiségébe vonultak, ahol már csinos párok ropták a magyar csárdást. Perlak helybe}! elő­kelő közönsége is résztvett a kedves mu­latságon. A kedélyes borozgatás közben egy kellemes meglepetés is érte a közönséget;: piroű-ozalagú újévi malacot sorsoltak ki.. A nyertes boldog megelégedéssel vette át a ked­ves ajándékot. Majd a szórakozás közepette az éjfél elérkezett, s a villany rövid időre legyűlt. Ekkor Bors Dezső dr. járásbírósági elnök emlékezett meg keresetlen szavakkal az elmúlt évről/ annak szenvedéseiről és jel­képezte, hogy e mulatság szinte jólesik az embernek, mert megszabadul a mindennapi élet aggasztó gondjaitól. Amint a sötétségi ellepi a termet — folytatta —úgy mi is fátyol t borítunk az elmúlt évre és várjuk a szebb, boldogabb új esztendőt, amely talán meghozza az emberiségtől annyira óha j t old békét az egész világnak. Majd mindenkinek nagyon boldog új esztendőt kívánt. A nagy tetszéssel fogadott beszéd után a közönség! elénekelte a Himnuszt, s utána tovább folyt a kellemes szórakozás. Perlak közönsége a/.*.er­szényeket .szívesen nyitotta ki s azt az össze­get, amely az est folyamán összegyűlt, a Vö­röskereszt rendelkezésére bocsátotta, amely azt harcoló honvédeink javára fordítja. F. nemes cél érdekét mindenki megértette s a szíves adakozás méltán dicséretet érdemel. | Zalaegerszeg megyei város polgármesterétől. I 10/1/1943 ké sz. I HIRDETMÉNY. A polgármester az érdekelt petróleum­fogyasztókai, valamiüt a kereskedőket érte­síti, hogy az 1943. január havi 5 sz. petró- leumszclvénvek l cs fél liter, a (> sz. szel­vények pedig l liter petróleumra emu iséggel válthatók be. Zalaegerszeg, 1942. december 30. Polgármester. Újra műsorra tűzi az Edison mozi Január" az idei szezon legszebb magyar filmjét 5 Dr. Hossza Zoltán, Eszenyi Olga, Nagy István j

Next

/
Oldalképek
Tartalom