Zalamegyei Ujság, 1942. október-december (25. évfolyam, 221-294. szám)

1942-10-20 / 236. szám

2. ZALAMEGYEI ÚJSÁG 1942. okiéin, r 20. Üése után, de a család tálán tisztviselők igen rossz helyzetben vannak. — Ez méltánytalan és igazságtalan lenne — mondotta Farkas dr. —, ha nem emelnénk szót ezek érdekében. Kérem a város vezetőséget, illetékes helyen tegye szóvá, hogy a tisztvise­lők hely zetét javítsák meg, részint eme­léssel, részint pedig a feketepiacok fel­göngyölítésével. A polgármester válaszában örömmel ve­szi tudomásul, hogy ezt a kérdést szóvátették. Egyúttal kéri, hogy ezt a napirendelőtti in­dítványt külön foglalják jegyzőkönyvbe és a 'főispán segítségével a törvényhatóságon ke­resztül juttassák illetékes fórum elé. Kakas Ágoston szerint az ilyen hivata­los út hosszadalmas, ezért kéri, hogy a föld­művelésügyi minisztérium hatáskörébe tar­tozó hivatalokhoz hasonlóan a beszerzéseket szervezzék meg és te­gyék lehetővé a tisztviselők részletre való bevásárlásait. Vitéz Tamásy polgármester az indítványt a képviselőtestület nev ében magáévá tette és bejelentette, hogy a jövő gyűlésen konkrét adatokkal áll elő. Zárszámadások elfogadása A zárszámadások tárgyalásánál Farkas ÍBela dr. azt indítványozta, bogy a képviselő­testület a múlt évihez hasonlóan a zárszám­adások elkészítéséért a számvevőség tagjainak adjon jutalmat. A képviselőtestület, méltá­nyolva a mai helyzetet és azt a körülményt, hogy ezen az összegen négy tisztviselő osz­tozik és hogy ezeket a zárszámadásokat csök­kentett létszámmal, hivatali órákon túl vé­gezték el, 800 pengő jutalmat szavazott meg a tavalyi hatszázzal szemben. Ezek után tudomásul vette a képviselő- testület az 1941. esztendei Háztartási Alap, Kórház Alap, Törzsvagyon Alap, Testne­velési Alap — ez az alap az idén meg­szűnt s a jövő évijén mint Levente Alap szerepel —, Pintér Máté Aggápolda Alapít­vány, Farkas Dávid Alapítvány, dr. Hérich Tóth János Alapítvány, Jákum Ferenc Ala­pítvány és az összevont kisebb alapítványok zárszámadásait. Most került letárgyalasra az 1940—41. évi Gyámpénztári Alap is. A zalaegerszegi villamosműnek a múlt évi zárszámadások szerint 41.065 pengő a tiszta vagyon-maradványa. Ebbő! 1000 pen­gőt szétosztanak az alkalmazottaknak. A város zsírellátásának biztosítása érde­kében a képviselőtestület elhatározta, hogy az eddigi 100.000 pengő hizlalást köl­csönt 200.000 pengőre emeli fel, an­nál is inkább, mert az étidig befekte­tett összeg némi kamatozást is hozott, mert nemcsak a kapott kölcsönöket fi­zetik vissza, hanem darabonként még 5—5 pengőt is be kell fizetni a vágá­sok után. A Baross Szövetség kérése a városhoz őri Pál kisebb jelentőségű telekfelaján­lási ügye után, amelyet elfogadtak, került sor 'a Baross Szövetség indítványának tárgyalá­sára. Ebben a Baross Szövetség kéri, hogy a város összes alkalmazottainak karácsonyi se­gélyt adjanak. A polgármester javaslata sze­rint minden tisztviselő és városi alkalmazott: a VI—IX. fizetési osztályban lévő tisztvise­lők 100, míg a város többi alkalmazottai és nyugdíjasai 120 százalékos fizetést kapjanak karácsonyi segélyül. A képviselőtestület fel­hatalmazza a polgármestert a hadba vonultak! hozzátartozói részére való kiutalásokra is. Az arra érdemesnek mutatkozó, ezután alkalma­zandó ój í iszt v i élőnek a juta lomban részesí­tésére a polgármesternek szintén joga van. A nyugdíjból visszahív ott tisztviselőknél a nyug­díjul megállapított és a behívás után kapott pótlék együttes összege képezi a jutalom alap­ját. Vitéz Kaszaházi Antal felhívja a figyel­met, hogy olyan nyugdíjasoknak, akik más elfoglaltságukban jelentés mellékkeresettel bír­nak, külön bizottság vizsgálja felül az ügyét és csak indokolt esetben adjanak ezeknek ju­talmat. Ugyancsak leéri esetleg ezeknek a nyugdíjtól való megfosztását is. A város polgármestere ezzel kapcsolato­san bejelenti, hogy erre nincsen a törvények szerint joga senkinek, azonban hetven éves korig minden nyugdíjas, munkabíró ember szolgálatra behívható. A fentiek kivizsgálá­sára azonban bizottságot küldenek ki Kakas Ágoston, Farkas Béla dr. és Jakabffy Antal személyében. A polgármester a tisztviselők nevében megköszöni a képviselőtestület határozatát, amelyet egyhangúan hozott, bár, mint mon­dotta, az tekintélyes megterhelést je’ení a vá­rosnak, a tisztviselők azonban ezúttal erre valóban rá is szorulnak s azt a közszük­ségletek beszerzésére fordítják, ami viszont a tisztviselők munkabírását is fokozza. Az új költségvetés tárgyalása A villanyáram fe’emelésének tudomásul- I vétele után a képviselőtestület Pataki Ferenc í útbiztosi teendőkkel megbízott altisztnek havi 40 pengő külön munkaátalányt, Kecskés Dezső kántornak pedig érdemes szolgálata miatt havi 15 pengő pótlékot szavazott meg. Az előbbi 1943. januártól, míg az ulobbi visszamenőleg július 1-től szól. A vágóhídi altiszt a gyűj­tött szőrök jövedelmének 50 százalékát kapja. Vitéz Nyilassy Ferenc közélelmezési előadó pedig havi 100 pengő különmunkaátalányt kap. Ezután került sor a költségvetés tárgya- í lására. A kikézbesített költségvetéstől élté- j rően újabb 26.800 pengő kiadást kellett fel­venni, aminek fedezését kü önféle tételek el­hagyásával fedezik s így az nem emeli a pótadót. Kakas Ágoston felszólalásában kifogó- isolja a nagy terheket és a hadfelszerelési adó­nak a lakókra való részbeni áthárítását-java­solja, mert ez a nagy adó különösen a régi házak tulajdonosait igen sújtja és oda ju­tottak ma már, hogy a tatarozásokról is le kellett mondani. Kifogásolta a személyi ter­hek nagyságát is, amely égy ilyen kicsi város­hoz képest kibírhatatlan. A temetőrendezés­sel kapcsolatosan kérte, hogy ne valami, díszes, tornyos épületet építsenek, hanem praktiku­sat, mint azt más városokban is tették. A meglévő tervek ugyanis igen költségesek. Súlyos szavakkal fakadt ki ezután a v á­ros lakossága ellen, mert az ültetvényekét semmire sem becsülik, holott az a városnak igen sok pénzé­ben van. A burkolattal nem bíró ut­cákban pedig lehetetlen száraz időben az élet. Felhívja ezért a polgármester figyelmét, hogy módját kell valami­képpen ejteni az öntözés elrendelésé­nek. Ha kell, büntetésekkel kell kéaiy­TuTH úri és női szabóságából iümimmmmmmmm Kész nöikabát és ruhaosztály Uridivat', és szöveteladás szer Leni a Lakosságot, mert amíg ivén állapotok vannak, hiába minden egész­ségvédelmi intézkedés. Zalaegerszegnek Csak a virág a dísze Gzobor Mátyás ny. polgármester szinten annak a véleményének adott kifejezést, hogy a városnak semmi nevezetessége rán­cáén, csak a virágos utcái. Az ültetvé­nyeket azonban aíig ültetik el, azonnal kitördelik és kitapossák, holott minden üzlet előtt van bejárat. Kéri, hogy uta­sít ák a kertészeket a rongálok elleni feljelentés megtételére c.s rojjanak ki bírságokat is. Erélyes és szigorú el­járási kér, mert ez a helyzet így fenn nem tartható. Ä »saméljri fc«p­hogy m «»iM&S&k ikap« cssímsÉ«'*»©«» & fiz&tést&ís álla- is-*« A polgármester válaszában kitért arra, hogy tudatában van a pótadó nagyságának, azonban a kis város ezt is csak így tudja egyensúlyban tartani. Ez is csak úgy sikerült, hogy nagyobb összegű államsegélyt kapott a város, ami fedezte a megnövekedett terhe­ket. Beszámolt arról, hogy az öntözőautót át akarták szereltetni buíán-gázra, azonban erre is külön engedély kell, amit egyelőre nem kaphattak meg. Az öntözéssel kapcsolatos, új szabályrendelet megalkotása hosszadaima-, ad- dig majd v alami megoldást tatéinak a kér­dés rendezésére. A képviselőtestület a költségvetést elfo­gadta. Internátus épül a tűzoltólaktanya mellett A villamosüzem külön bérhizlalás! szer­ződést kötött két tulajdonossal. Németh Jó­zsef és Győrffy László, Fery Oszkár-utcai lakosok saját költségükön járdát építenek, amihez a város csak nyersanyaggal járul. Ezután foglalkozott a közgyűlés Mind- szenty József pápai preláíus indítványával, amely szerint a tűi oltó laktanya lekéből internátus építésére kér telket. A képviselőtes­tület igen fontosnak tartja az inter­nátus megépítését, különösen a vona­tos diákok miatt s ezért a telket szí­vesen rendelkezésre bocsátji. Kovács Károly ezzel kapcsolatosan azt kori, hogy mutatósabb helyre tegyék az internál üst. Vitéz Tamasy Istv án dr. polgármester rá­mutat arra, hogy a hely igen alkalmas, mert a gimnázium és az elemi iskola, valamint a tűzoltólaktanya 2000 öles fásított telke a leg­ideálisabb terület a gyermekeknek. Ezek után a képviselőtestület úgy határozott, hogy a ki­tűnő javaslatot magáévá teszi és a telket át­adja. Ezután már csak kisebb jelentőségű ügyek le tárgyalására került sor, amelynek során az igénymegállapító bizottságba Gzobor Mátyás és Horváth Ferenc dr. tagokat választották meg. A gyűlés 7 órakor ért véget. Egyházi hírek Csáktornyán megalakították a magyar ka­tolikus egyházközséget. Egyházi elnök P. Zsá- lig Norbertus házfőnök, világi elnök id. Kro- pak Bezső, alelnök Brodnvák Imre dr. kór­házi főorvos, jegyző Szterbát Ferenc, pénz­táros Kopjár Ferenc, gondnok Habacht Já­nos, pénztárfelügyelő Kolarits Ferenc ésBenkő István lett.

Next

/
Oldalképek
Tartalom