Zalamegyei Ujság, 1942. október-december (25. évfolyam, 221-294. szám)

1942-10-20 / 236. szám

1942. október 20. ZaLAMEíAEI UjSÁG *31 api fíirefi — Jóváhagyás. A tankerületi kir. fő­igazgató Németh László pusztaszenti ász lói r. k. tanító megválasztását jóváhagyta. — Áthelyezések. A földművelésügyi mi­niszter Dénes Pál m. kir. főállatorvost Pacsá- ról Kékesre helyezte át. Helyébe Csorna János dr. pereesenyi m. kir. állatorvos került. — Ilon véd kórház Bslatonfiircden. Ebben a hónapban nagyobb szabású honvédkórházat, illetve üdülőtelepet állítanak fel Balatonfii- reden a Grand Hotel- és az Ipoly-szállóban. A honvédek hamarosan megérkeznek a köz­ségbe, ahol máris nagy szeretettel várják a Haza sebesült honvédéit. — Ismét kitüntették a zalai honvédeket, Pál Lajos keszthelyi, Lőcze Imre alsópáhoki származású honvédek a magyar ki: ezüst, Kása Mátyás rezi honvéd pedig a magyar bronz vitézség! érmet kapták vitéz magatartásukért. — Uj körorvos Nagykapornakon. A já­rási főszolgabíró Manglir Károly dr. helyettes nagykapornaki kö’orvőst állá á ó! felmentette és a körorvosi teendők ellátásával Göbölyös János dr. orvost bízta meg. — Áthelyezés. Vass Ferenc m. kir. adó­hivatali tisztviselőt Iiókságról Csáktornyára helyezték át. Losonczy közellátási miniszter helyett Szász Lajos az új miniszter A hivatalos lap ma reggeli száma közli, hogy a kormányzó Losonczy István közellá- tásügyi miniszteri megrendült egészségi álla­potára való tekintettel saját kérelmére állá­sától felmentette és helyette Szász Lajos pénz­ügyminiszteri államtitkárt nevezte ki közellá­tási tárcanélküii miniszterré. Losonczy Ist­ván távozó minisztert titkos tanácsossá ne­vezte ki a kormányzó. Az új miniszter most 54 éves és a pénz­ügyminisztérium politikai államtitkára volt. Egyetemi magántanár. Maga is titkos taná­csos és 1937. óta pénzügyi államtitkára a pénzügyminisztériumnak. A közellátási miniszter váratlan távozása és az új kinevezése váratlanul érte a magyar közvéleményt, hiszen mindenki azt gondolta, hogy a kitűnő és odaadó közellátási minisz­ter teljesen egészséges. Ö volt eddig erre az állásra a legalkalmasabb, mert hiszen a munka hősi halottjának, Győrífy-Bengyel Sándor, volt közellátási miniszternek volt a munkatársa. tják Sümeg lakosságát tífusz el­len. A vármegye alispánja elrendelte a Sü­megen fellépő tífuszjárvány megfékezése ér­dekében az egész község lakosságának beoltá­sát. Annyit máris sikerült megállapítani, hogy a megbetegedéseket nem a vízvezeték vize okozta, mert a megbetegedettek egyike sem fogyasztotta a vízvezeték vízét. A beoltás nagy munkáját négy orvos végzi. Eddig 13 pozitív megbetegedést észleltek, ami elegendő lenne arra, hogy az egész községben járvány üs­sön ki. Úri divaíszövetek 80 százalékos finom gyapjúból, szép választékban kaphatók a Schütz Áruházban. — Tóth Ervin dr. rádióelőadása. A Za­laegerszegen közismert Tóth Ervin dr. gim­náziumi tanárnak ma újabb előadását olvas­sák fel a rádióban. A felolvasás címe: A ja­pán fameíszőművészet. A. rádió az értékes műsorszámot Budapest II. hullámhosszán 19 óra 50 perckor sugározza. — Betörési kísérlet a rédiesi erdőben. Horváth Géza rédiesi erdőőr lakásán, ami­kor csak az asszonyok tartózkodtak otthon, éjfél után egy fiatalkorú suhanc betörte az ablakot, elvagdalta a rádió drótját és ásóval feszegette az ablakokat, hogy be tudjon ha­tolni a lakásba. A bennlevő asszonyok tele­fonáltak a csendőröknek, akik hamarosan el is csípték a vakmerő suhancoi. Megérkeztek a szebbnél-szebb nő? kabá­tok, bundák és reiaek női ruhák Tóth Gyula divatházába. Testvér E Ne feledkezz meg, hsa cSpapet- fét vedeli & hanvédefeefti E — Két hónapot kapott betörési kísér­letért. Megemlékeztünk róla, hogy tíz perccel az elsötétítés ideje előtt Nagykanizsán be­törést kísérelt meg Csizmadia Jánosné Balog Júlia Breyer Mátyásáé Teleki-utcai lakásába. Tettét azonban észrevették és elcsípték. A gyorsított eljárás alapján került a nagykani­zsai törvényszék elé, ahol nehéz helyzetével védekezett. A törvényszék azonban bűnösnek mondotta ki és kéthónapi fogházra ítélte. Finom, meleg teveszőr átmeneti kabátok, divatos színekben megérkeztek a Schütz Áru­házba. — Ásatások Tihanyban. A m. kir. Bala­toni Intéző Bizottság a tihanyi barátlakások­hoz felvezető utat rendhehozaíta és ezzel le­hetővé vált a barlangok kényelmes megköze­lítése. Most az évszázadok alatt betemetett barátlakások kiásása kezdődött meg, amelynek munkáját Darnyay-Dornyay Béla dr., a keszt­helyi múzeum igazgatója végezteti. Ezideig már több kézieszköz került napvilágra. Az ásatásoktól sok értékes leletet várnak, amelyek fényt derítenek az akkori magyar élet körül­ményeire. FIGYELEM! Ujborl (mustot) garantált nohamentest, a legmagasabb érért veszek. Megkeresést kér BöDEY GYULA bornagykereskedő, Zalaegerszeg, Kossuth Lajos-u 32. sz. — Az Uj Időknek, Herczeg Ferenc nép­szerű he'Lapjának most megjelent számából kiemelkedik Mára! Sándor Montaigne-tanul- mánya, Harsányi Zsolt beszélgetése az Uj Idők munkatársával, továbbá Barabás Gyula és Barkó István elbeszélése és Nadányi Zoltán költeménye. Ára 60 fillér. v Megfelelitek a wSHSskepesxtes urnák m trafikokban« Aitako»uask RniudnyéjáBB I — Az öregkorral járó makacs székreke­déseknél és emésztési zavaroknál gyakran már egész kis mennyiségű természetes »Ferenc Jó­zsef« keserű víz rendszeres használata által is igen kielégítő eredmények érhetők el. Kér­dezze me«' orvosát! Ölésit a front Tegnapi lapszámunkban a frontról érke­zett tábori lapot közöltünk, amelynek végé­ről lemaradt a név. Ezúttal közöljük, hogy a levél írója Kóbor József karp. őrmester, 1 aki a civil életben a botfai r. k. iskola taní- | tója. A Zalamegyei Újság is sok szeretettel kö- j szönti és azt kívánja, hogy teljes egészségben j érkezzék haza családja körébe. Kis hírek a nagyvilágból A bányász egész életét kénytelen a nap- | sugártól elzárt, sötét tárnáidban tölteni és így, j rendkívül rászorul a napsugárnak mestersé- \ ges úton való pótlására. Dr. Törnie profesz- j szór előterjesztésére most a ruhrvidéki bá- j nyákban nagyarányú telepeket létesítenek a ■ mesterséges napsugárnak (kvarc) a bányákban j való alkalmazása céijábó’, hogy ezáltal a bá- 1 nyász egészségügyi helyzetén javítsanak. j Az egyik német folyóirat közlése szerint l Japán 6000 gyógyforrással és 1144 gyógy- j fürdővel rendelkezik, amelyek közül 868 for- 1 rást a japán gyógyfürdőbizottság felülvizs- I gált, 267 pedig még tudományos analízisre \ vár. Évente 20 millió japán látogatja rend- l szere en ezeket a gyógyforrásokat. A kisgyermekekkel űzött zúgkereskedés | Angliában hovatovább valóságos botránnyá \ fejlődött. Erre vonatkozóan az örökbefoga- j dott gyermekek gyámolítására alakult egyesü- ! Jet legutóbbi közgyűlésén megdöbbentő jelen- j tés hangzott el. Az egyesület három hónapos j beható vizsgálattal megállapította, hogy űjab- j ban olyan nagy számmal jelentkeznek ne- 1 velő szülők, hogy a keresletet megközelítően j sem lehet kielégíteni. Ennek az a következ­ménye, hogy azok az anyák, akik gyerme­keiket örökbe akarják adni, a legnagyobb' lonnyfiséggel találnak örökbefogadókra, úgy­hogy az örökbeadott gyermekek hollétét és sorsát lehetetlen figyelemmel kísérni. Az ang­liai szociális viszonyokra rendkívül kedvezőt- ,len fényt vető jelenségnek az a magyarázata, bogv Angliának még most sincsen örökbefo­gadási törvénye. Az olasz filmgyártás milliós csodafilmje! ítSKOtOltit *3%iálUíásBan, szépségűm és cselekményben a leghatalmasabb amerikai filmet is felülmúlja. Bemutatja az Edison mozi szerdán és csütörtökön 4r 3/4 6 és V* 8 órakor.

Next

/
Oldalképek
Tartalom