Zalamegyei Ujság, 1942. október-december (25. évfolyam, 221-294. szám)

1942-10-01 / 221. szám

Főszerkesztő: HERBOLY FERENC POLITIKAI NAPILAP Mégj elenik hétköznaponként délután. 1942. október 1. CSÜTÖRTÖK. Felelős szerkesztő: SZAKÁL FERENC Uj élő és vágott baromfiárakat állapítottak me$ Nagyszabású magyar győzelmek a szovjet fronton Magyar és német repülők bombázták Voronyezsi — Újabb amerikai csapatszállító hajókat süllyesztettek el — Rövidesen egész Sztálingrád elesik — Indiában újabb szabadságharcra szólították a népet — Hetven szovjet gépet lőttek le egy nap alatt A Magyar Távirati Iroda katonai helyről nyert értesülése szerint a honvédhadsereg arc­vonalának nagyobb részén továbbra is nyuga­lom van, harc tevékenység csak helyenként volt. Az ellenség szórványos átkelő és felderítő kí­sérletei sorra meghiúsulnak. Egyik kötelékünk merész és eredményes vállalkozást hajtott végi-e a Don folyó egyik szigetére. Az ott állott ellenséges erőket leküzdötte, a szigetet a bolsevista katonáktól megtisztította és e közben foglyokat ejtett és nehéz fegyvereket zsákmányolt. A tegnapi német hadijelentés (egyébiránt erre a fegyvertényre utalt, amikor a honvédhadsereg arcvonaláról megemlékezett. Németek a honvédgyőzelmekről A véderő főparancsnokságának közlései pzerinl a doni arcvonalon magyar csapatok kedden sikeres helyi harcokat vívtak. Egy magyar rohamcsapat átkelt a Don egyik szi­getére és leverte az ott szívósan védekező bol­sevistákat. A sziget megtisztítása után a harci csoport számos fogollyal tervszerűen vissza­tért kiinduló állásaiba. A Don másik helyén egy bolsevista harci csoport megpróbált átkelni a Donon. Magyar csapatok a parti terepen felmorzsolták őket. Hatásos töz-rajtaütésekkel az arcvonal e sza­kaszának más helyein szétverték a szovjet támadási előkészületeket. Magyar és német repülők Voronyezs felett A voronyezsi hídfőnél és attól északnyu­gatra elhúzódó arcvonalszakaszon szeptember 28-án csak kisebb harci tevékenység volt. Az lezen az arcvonalszakaszon tevékenykedő né­met és magyar harci repülőgépek is csak a bolseviki ellátási rendszer ellen hajtották végre támadásaikat. Katonai helyről vett értesülés Szerint ia Voronyezsért folyó negyedik csata jellanyhulása azoknak a rendkívül nagy vér- veszteségeknek tulajdonítható, amelyeket a bölsevikiek a legutóbbi napok harcaiban a német csapatoktól elszenvedtek. 990 szovjet gép veszett el A véderő főparancsnoksága közli: A Kaukázus északnyugati részében és a (Terek folyótól délre a német és a szövetséges csapatok kemény támadó harcokban tovább nyomultak előre. Sztálingrádban a város északi részének újabb szakaszait rohammal elfoglaltuk. Az el­lenség eredménytelen tehermentesítő támadá­sai során 34 páncélost vesztett. A doni arcvonalon német és olasz csapa­tok visszaverték a szovjet csapatok több átke­lési kísérletét. Az északi szakaszon támadó vállalkozá­saink az ellenség makacs ellenállása ellenére is eredményre vezettek. Ennek során erős né­met légi kötelékek és horvát harci repülők súlyos veszteségeket okoztak a szovjet csapa­toknak. Az elmúlt éjjel Archangelszket ismét bom­báztuk. E támadás jó eredményét kiterjedt tüzek bizonyítják. * Szeptember 15-étől 28-áig légi harcok­ban 816 szovjet repülőgépet lőttünk le. Ugyan­ez alatt az idő alatt a légi haderő légvédelmi tüzérsége 131, a szárazföldi haderő kötelékei pedig 22 repülőgépet lőttek le. Négy ellen­séges repülőgépet zsákmányoltunk és további 17 repülőgépet a földön pusztítottunk el, úgy­hogy az ellenség összes vesztesége 990 repülő­gép. Ugyanez idő alatt a keleti arcvonalon 77 repülőgépet vesztettünk. Hivatalos jelentés a hajósüllyesztésekről A németek az ellenséges hajóveszteségek­ről a következő hivatalos jelentést adták ki: A szeptember 24-én elsüllyesztett 19 el­lenséges kereskedelmi hajó között volt a 2994 tonnás Olaf Foslenes hajdani norvég banán*- szállítóhajó és a 2993 tonnás Vibran hajó, amelyeket az angolok és az amerikaiak Nau- gesundban lefoglaltak. Mind a két hajó 1935- ben épült, 1936-ban állították szolgálatba mint teljesen korszerű gyümölcsszállító hajót. A két hajó összesen 4300 tonna gyümölcsöt szállí­tott és Uj-Founlandtól keletre torpedózták meg a német tengeralattjárók, útban Anglia felé. Egy másik 4500 tonnás gyümölcsszál­lító hajót, útban Anglia felé, ugyanaz a sors érte. 1941 június í, vagyis azóta, amióta Chur­chill nem nyilatkozik a tengeri csatákban el­szenvedett ha jó veszteségekről, a már eddig közzétett hajókon kívül német tengeralattjá­rók a következő angol hajókat süllyesztet­ték el: Uniwaleoo 9755 tomia, Willi man lie (ame­rikai) 4875, Traveller 3963. Somme 5265, On- datsu 3100, Me. Gregor 2498, Pedernales 3945* Rossiare 2000, M—K 2500, Harcalo 5081, He- lenus 7366 és az Empire Frost 6800 tonnás hajó­A felsorolt hajókkal tehát Anglia élelmi­szerutánpótlása szempontjából 57.148 tonnát vesztett. 1941 június 16-a óta ezeken a hajó­kon félmillió tomia húst, vajat, szalonnát, son­kát és tojást szállíthattak volna Angliába. Újabb harehullám Indiában Amszterdamból érkező jelentések szerint Bangolore községben a tüntető, ridegekkel felfegyverzett tömeg megtámadta a rendőrö­ket. Egy bírót és egy rendőrfőnököt megöl­tek, míg a többi rendőrt össze-vissza verték. Ipi fakir, a vazirisztániai felkelők vezére rádióüzenetet adott ki, valószínűen a Hima­láján lévő titkos adóból, amelyben a jeruzsá- lemi főmuftit hívta fel, hogy a muzulmánok nevében kérjék meg a tengelyhatalmakat az indiai ügyeknek saját ügyiükké való tételére. Megjegyzi a rádióüzenet, hogy addig nem lesz béke, amíg egyetlen angol él India területén. Az angolok most azon fáradoznak, — az üze­net szerint —, hogy Afganisztánt megtámad­ják. Beszédét azzal fejezte be, hogy a küz­delmet folytatják továbbra is. Hitler beszélt Hitler vezér és kancellár szerdán délután 6 érakor egy nagyszabású munkásgyűlésen be­szédet mondott a téli segélyakció megkezdése alkalmával. A beszédet a magyar rádió is közvetítette, majd magyarul is ismertette. A beszédről lapzártáig nem adtak ki hi­vatalos jelentést. A szegény gyermekek cipőeüátása Az Iskolásokat Segítő Vármegyei Ka­tolikus Karitász immár évek óta a lábbelik ez­reihez juttatta a szegény iskolásokat. Alap­elve: amennyi pénzt összegyűjtenek helyben a szegény iskolások lábbelijére, a központ ugyanannyit ad hozzá. Gyüjtőívet azonnal lehet igényelni Plé-

Next

/
Oldalképek
Tartalom