Zalamegyei Ujság, 1942. október-december (25. évfolyam, 221-294. szám)

1942-10-01 / 221. szám

2. ZALA MEGYEI ÚJSÁG 1942. október 1. bániahivatal (Zalaegerszeg) címen. A gyűjtő­det összegezi, lezárja, aláírja és pecsétjével (ellátja az illetékes plébános és iskolaigazgató. Ezzel bizonyítják, hogy a gyűjtés komoly és ä Karitász szándéka szerint történt. A gyűjtő- ivet beküldik október 25-ig a fenti címre pénz nélkül. A gyűjtött pénznek megfe’elő, egyszeres összeget postán megkapják. A két tétéiből ebben az évben a helyi bizottság szerzi be a cipőt csak szegény és csak iskolás- gyermekeknek. Nyolcvan honvéd egy szovjet zászlóalj ellen szávai. A tűzharc fokozódik... Roham A. A magaslat már magyar kézen van. A vörösök végleg két tűz közé kerültek. A helyzet egészen kialakult és áttekinthető. Az ellenség tűzerejéből megállapítható, hogy; körülbelül egy záazlóaljnyi szovjet erő jött át éjiszaka a Donon és gyülekezett az in­nenső parti mocsaras erdőben. A rozsos ma­gaslaton át akartak betörni a faluba, ahol a zászlóaljparancsnokságunk van. Most azonban már hátrányos helyzetben vannak. A néhány szakasznyi magyar erő át­karoló támadóra megtörte őket. összponto­sított tűzünk súlyos veszteségeket okoz zsú­folt soraikban. (Honvéd haditudósí)ó század. Ráthonvi ' János hada pró d érmes tér;. »Az oroszok többízben megkísé­relték, hogy a Donon átkelve hídfőt alkossanak, de kísérleteik a magyai' csapatok védővonalán csúfos kudarcba fulladtak .......« (A német véderőfőpa­rancs nokság közléséből). A zászlóaljparancsnok, aki éjjelre szállást adott, ébren töltötte az éjtszakát. A táborji telefonnál ült, előtte a térkép. Egész éjjel jöt­tek a jelentések a megfigyelő állásokból: oda­át, a Donon túl, mozgolódás volt. Az alezredesnek az okoz gondot, hogy a Don-kanyarban hatalmas kiterjedésű erdő és mocsaras terület van s a felderítés eddig a terep jár hatatlansága miatt nem lehetett ki­elégítő. A parti járőrök épen most érkeznek, iszaposak, sárosak, még az éjtszakai eső is megnehezítette veszélyes útjukat. Ök is gya­nús jelenségeket tapasztaltak. Valami lóg a levegőben. Annyit tudunk, hogy odaát a 727. szov jet­orosz lövészezred egyik zászlóalja tartja az állásokat. Az oroszok jól ismerik az innenső oldalt, hiszen innen menekültek a nagy .tá­madáskor. Tudják jól, hogy a mocsaras, in­goványos part miatt az állásokat a parttól távolabbra lehet csak kiépíteni. Mozgolódá­suknak csak az lehet a célja, hogy az ingo­ványos részen átcsúszva megrohanják harc­előőrseink vonalát s nagyobb erőket tegyenek partra. Fiatal, kemény arcú tisztek veszik körül a parancsnokot. líét óra van. Tóth Imre szakaszvezető a falu szélén lévő rozstábla felől futva érke­zik . .. — Alezredes úr! Támadnak az oroszok! Ott a rozs szélén! harcban állanak a legközelebbie előjietört el­lenséggel. Az oroszok a rozstábla legmaga­sabb pontján vannak. Ropognak a puskák és géppuskák, dörög a kis páncéltörő ágyú. Kop­pány együk raját a kolchoztól jobbra irá­nyítja, míg a másik rajjal maga a falu feléi kerül. Tőlük kétszáz méterre egy századnyi orosz lapul a rozsban. A golyószórós két lősze- ressel alkalmas helyen íüzelőáliást keresett, hogy a mozdulatok végrehajtásáig tűz alatt tartsa a magaslaton jó kilátással rendelkező ellenséget... Sikerül. Míg a golyószóró félel­metesen kattog, az utóbbi raj egy gyümölcsö­sön keresztül a szovjet csapat oldalába ke­rült. A honvédek észrevétlenül kúsznak előre, kézigránát-dobó távolságig. Most Koppány zászlós föltartott kézigrá­náttal jelzi: összdobás! Egy pillanat szünet és máris durrannak, robbannak a kis gráná­tok. A támadás váratlanul érte őket. Most a zászlóaljparancsnok alezredes ma­ga is kiérkezik a vonalba. Személyesen ve­zeti a támadást. A két raj megújult lendület­tel veti magát a dombra. Ropognak a gép­pisztolyok. A megriadt oroszok egyrésze hátrálni kezd. Kettő megadta magát. Egy kis sza­kaszon 22 halottat találnak a rohamozó hon­védek. A támadás továbblendül. A szovjetoroszok már lefelé húzódnak a magaslatról. De közben* újabb veszély zúdul rájuk. Az alezredes bevetette Hídvégi Lajos zászlós géppuskás raját s most az oroszok há­tulról is kapják a tüzet. A támadók között eddig csak egyetlen egy7 sebesült van... A szov jet csapat azonban még mindig el­szántan harcolt. Nehézpuskákkal és aknave­tőkkel v iszonozzák tüzűnket. Egymásután rob*- bánnák az aknák. Most jön azonban a döntő pillanat. Megérkezik Majoros főhadnagy félszaka­Azonban a Don túlsó oldaláról még segíti őket a szovjet tüzérség. 1 leves aknavetőtüzet leap a magyar csapat. Négyen meg is sebe­sülnek. A küzdelem válságos pillanataiban senki sem gondol magára, csak a baj társaira. Szabó szakaszvezető a golyószóró mellől odaszól Koppány zászlósnak: — Tessék ügyelni zászlós úr, nagyon oda­vág a tűz! A zászlós megfordul. — Szabó, hisz maga is vérzik! Es már ugrik a szakaszvezetőhöz. A sza­kasz ve/.e lő három helyen kapott sebet. A nya­kán és hátán repeszdaraboktól sebesült meg, a lábát meg golyó érte. A zászlós kötözni akarja. — \ elem ne tessék törődni, zászlós úr! Azok ott hátrább biztosan jobban rászorulnak'. S rá fekteti szemét a golvószóró irányzé­kára. És lő. Hátrább négy honvéd feküdt sebesülten. Tizenegy óra felé jár az idő. Már három órája tart a harc. A magyar század nem tö­rődve az aknaíűzzel, ha’áltmegvető bátorság­gal rohamoz és végleg visszaszorítja a vörö­söket a Donhoz ... A többit már a parancsnokságon tudjuk meg. Délutánra a magyarok teljesen átfésül­ték a terepet, ahová a szovjet erők betörtek. A veszteségeket is számba vették. Magyar réjszről mindössze 3 halott és 16 sebesült van, ezek is könnyebb sebeket kaptak, ugyan­akkor a szovjet vérvesztesége meglepően nagy: 210 halott és 40 fogoly. A többi véres fejjel megfutamodott: 450 orosznak sikerült visz- szaúszni a Don túlsó oldalára. Az orosz zászló- aljparancsnok és két tisztje még a rozstáb­lában kifejlődött első tűzharc alatt — látva támadásuk összeomlását — elesett. Akármilyen hihetetlennek tűnik: egy ma­gyar század visszavetett egy szovjet zászló­aljat. Lipthay Lajos főhadnagy azonnal parat- csot ad: Riadó! A körletekből pillanatok alatt elő futnak a rohamsisakos honvédek. Derékszíj junkát még föl sem csatoltuk, már megy is két raj a ve­szélyeztetett pontra Koppány zászlós vezetésé­vel. A falu szelétől négyszáz méterre egy kolchoz-épületnél kezdődik a rozstábla. A honvédek kúszva, szökellve nyomulnak előre. Lipthay főhadnagy közben átcsoportosítja a géppuskás rajt. Viszik a páncéltörő ágyút is. Koppány zászlós és emberei már tűz­K Si i © it 1 e 3 s:* égi n o i V ♦ Horváth Jenő divatáruüzletében Zalaegerszeg, (Plébániaépület) Zalában is szüretelik már a sok nohát A földművelésügyi kormány a közelmúlt napokban adta ki rendelkezését a direkttermő szőlő kérdésére vonatkozóan. Ezek a rendel­kezések félreérthetetlenül megadják az útmu­tatást arra, hogyan szabad az úgynevezett noha (noah) termést felhasználni, értékesíteni. Ha azt akarjuk, hogy a hazai fajtájú és oltvány­szőlők mustjainak az árát tartósan biztosít­hassuk, úgy elengedhetetlen feltételként áll előttünk a direkttermő kérdés átmeneti, a je­len viszonyok között lehetséges elintézése. Aki tehát rendes árat akar a mustjáért és a borá­ért elérni, az támogassa a ható ágokai ennek a nehéz kérdésnek minél gyorsabb és minél si­mább lebonyolításánál, mert, ha e téren rend lesz, csak akkor adódik lehetőség a hazai faj­ták mustjainak és borainak egészséges árki- fejlődésére. A hegyközségi tanácsokra és hegyközségi vezetőségekre várnak azok a feladatok, hogy a rend szükségességét hangoztassák. Meg kell értetni a termelőkkel, hogy forgótőke van, hogy már a legközelebb óriási arányú vásár­lások történnek. Nincs tehát ok a kapkodásra. De azt is meg kell érteni, hogy Magyarországon eddig még nem látott mennyiségű nohaterinésre van kilátás 6s így az egész magyar szőlősgazda­társadalom, da a közösség érdeke el­len vélt az, aki a kibocsátott rcndele- teket nem veszi komolyan, vagy épen nem akarja azokat megtartani. Különösen felhívjuk erre vidékünk ter­melőit, mert, amint tudjuk, Zala megyének déli és délnyugati vidékein óriási a nohater- melés. Hiszen emlékszünk, hogy néhány évvel ezelőtt állandó volt a panasz a miatt, hogy az iskolásgyermekek ivóvíz hiányában nohabort vittek magukkal az iskolába ' s egész napon át azt fogyasztották. A kormány a noha-rendelet kiadásánál sokféle szempontot figyelembe vett. Eléged­jenek meg tehát a termelők azzal, ami egy­formán szolgálja úgy a köz, mint az ő ér­dekeiket. ************** Felhívás A Zrínyi Nyomdaipar és könyvkereske­dés rt. az 1940-es részvényjegyzése kapcsán részvényjegyzőket felhívjuk, hogy a lejegy­zett, de egészben vagy részben be nem fize­tett részvénytőkét 15 napon belül fizessek be* Zalaegerszeg, 1942. szeptember 29. ö Igazgatóság,

Next

/
Oldalképek
Tartalom