Zalamegyei Ujság, 1942. április-június (25. évfolyam, 73-144. szám)

1942-05-09 / 104. szám

1942. május 9. fSALASáiSGYM ÜJ81Q 3. 839 Ázásra ggolok aláaknázták a Nílus töltéseit Szükség esetén felrobbantják Egyiptom egész forgalmi hálózatát Kairóból Ankarába érkezett jelentések szerint az egyiptomi fővárosban nagy 1 eltű­nést keltett az a hír, hogy angol műszaki csa­patok már hetek óta azzal foglalkoznak, hogy la Nílus valamennyi töltésének, különösen az iassuani és a Kairótól eleire^ fekvő töltesekj felrobbantását előkészítsék. Hír szerint az angol műszaki csapatok a töltésekbe aknákat helyeztek el, amelyek lehetővé teszik, hogy egyetlen gombnyomásra levegőbe röpítsék ezeket a létfontosságú épít­Hitler vezér és kancellár az öreg harcosok előtt 1942 január 30-án elmondott beszédé­ben jelentette be először, bogy Németország j a Keleten elkövetkező tavaszi offenzíva so- 1 ián soha nem látott új fegyverekkel száll j harcba. Arról azonban már nem nyilatkozott, í hogy mik lesznek ezek az új fegyverek. A \ sok hiábavaló találgatás után most a német j lapok elárulnak egyet-mást ezekről az új j fegyverekről. így többek között rámutatnak I arra, hogy mindenekelőtt a légihaderőben haj­tottak végre, alapvető változásokat. A világ leggyorsabb vadászrepülőgépe. A Völkischer Beobachter az F\V 190 min­tájú Focke—Yv ulfí-repüiőgépről, mint a vi­lág leggyorsabb repülőgépéről számol be. Ez a gép az elmúlt hónapokban pompásan be­vált a La Manche-csatorna partvidékén, de a többi arcvonalon is sikeresen használták fel. Az új német repülőgép tervezője ugyanaz a Kurt Tank mérnök, aki többek között a Condor távbombázót és az FW 189 jelű kö­zeli felderítőt is tervezte. Az FW Í90-et a menyeket. A delta vidékén valamennyi hi­dat aláaknáztak, úgy, hogy szükség esetén egész Egyiptom forgalmi hálózatát megsem­misíthetik. A töltések szétrombolása egy esetleges; angol visszavonulás alkalmával az egyiptomi mezőgazdaság teljes megbénulását vonná maga után, aminek kihatásai szinte beláthatatlanok. Hír szerint egyiptomi parlamenti körök már élénken foglalkoznak ezzel az üggyel. teremnek és hogyan alkalmazzák őket. Ke­zelésük módját, felhasználhatóságukat és ütó- erejüket csak a jelenlegi kezelőik ismerik, de ők is mindenről mélyebben hallgatnak, mint a sir. Mindenesetre csodálkozva és nagy reményekkel eltelve nézzük ezeket a páncélo­sokat, amelyek alighanem igen sok keserves órát szereznek majd a bolsevistáknak«. Az új német tengeralattjárók felül­múlnak minden eddigi teljesítményt. Végezetül írjunk még néhány szót az új német tengeralattjárókról, amelyekről Hitler a vasárnap elhangzott beszédében többek kö­zött a következőket mondotta: »Hogy tengeralattjáróink mit tudnak tel­jesíteni, az hónapról-hónapra jobban és job­ban kitűnik majd. Churchill által 1939 őszén tett kijelentéssel szemben mindenkit bizto­síthatok árról, hogy tengeralattjáróink szánra’ szilárd ütemben hónapról-hónapra nő és ma már messze felülmúlja az elmúlt világháborús teiigeralaitjárohadunk legnagyobb létszámát«1.. Ez a kijelentés mindenesetre azt jelenti* hogy a német tengeralattjárók száma jelen­leg 200 körül járhat, ■-tekintve, hogy az el­múlt világháború során mindössze 136 volt a; német tengeralattjárók legnagyobb létszáma. A mostani német tengeralattjárók között van­nak olyanok, amelyek megszakítás nélkül kö­rülbelül húszezer kilométer hosszú utat is meg tudnak tenni, anélkül, hogy készleteiket' fel kellene frissíteni. Időben az annyit je­lent, h^gy ezek a tengeralattjárók hat, sőt nyolc hétig is kint tartózkodhatnak a nyílt tengeren és az oda-, valamint a visszautazás mellett végigporty ázhat jak az Északamerikai Egyesült Államok egész keleti partvidékét. De akkor sincs velük nagyobb baj, ha útköz­ben elfogyna a hajtóanyaguk, vagy a lősze­rük. Az esseni National Zeitung március 31- én megjelent számában részletesen leírta, hogy az amerikai partok mentén operáló német tengeralattjárók valósággal részvénytársaságot alakítottak »javaik« kicserélésére. Amelyik va­lamiből kevesebbet használt el, mint a má­sik, a »felesleget« átadta a megszorult baj- társaknak. így torpedóért benzint, olajért grá­nátokat, oxigénért antennadrótot cseréltek, aszerint, hogy kinek mire volt szüksége. Az »üzleti« megbeszéléseket drótnélküli távírón folytatták le és megegyezés után egymás mellé »álltak« és a »kialkudott« holmikat átrakták egyik tengeralattjáróról a másikra. Mondani is felesleges, hogy mindezt nyílt ten­geren, sokszor nagy hullámzásban hajtották! végre. Az előző világháborúban a tengeralatt­járók ilyen nyílttengeri rakodásra még nem voltak képesek. ■Rendeleta gumiabroncsok újbóli bejelentéséről Uj német fegyverek legnagyobb teljesítményű német motorral, egy 14 cilinderes kettős BNW csiliagmótorral lát­ták el. A gép óriási sebessége mellett is rend­kívüli mozgékony. Fegyverzete ágyúkból és gépfegyverekből áll. A Völkischer Beobach­ter hozzáteszi még, hogy az FW 190-ben olyan új vadászgépet kapott a német légierő, amely tovább fokozza majd az ellenséges légierők fölötti fölényét. Uj német páncélosok a keleti harc­téren. A német lapok említett beszámolójával majdnem egyidejűén a Neue Züricher Zei­tung április 23-án megjelent száma szovjet­orosz forrásból beszámol a német fegyverek egy újabb válfajáról, a tömegesen gyártott különleges német páncélkocsikrol. A lap ezek­ről az új német páncélkocsikról a következő­ket írja: »Kiev, Kremencsug és Dnyepropetrovszkj környékén olyan német páncélos hadosztá­lyok gyülekeznek, amelyek gépi felszerelése minden eddigi páncélnál erősebb, hernyótal­puk a szov^jetorosz útviszonyokhoz alkalmaz­kodik. azonkívül olyan gyorstüzelő fegyve­rekkel vannak ellátva, amelyek átütőképes- eége sokkal nagyobb az eddigi páncélosok fegyvereinek átütőképességénél«. A Neue Züricher Zeitung beszámolójához megjegyezzük, hogy Hunt Béla, a Magyar- , «ág munkatársa, aki ezidőszerint haditudósító a szovjet fronton, egyik legutóbbi levelében szintén beszámolt az új német páncélosok­ról. Levelének ez a része, — amely egyéb­ként a harctéri katonai cenzúra jóváhagyá­sával jutott el hozzánk, — a következőként hangzik: »Amerre elhaladunk, mindenütt teljesen újszerű német páncélos kocsikkal találkozunk. Ilyen páncélos kocsikat nemcsak mi, de a legrégibb harctéri »rókák« sem láttak. Még az elejétől kezdve kint lévő német páncélos tisztek és legénység sem tudja, hogy mi fán A Budapesti Közlöny tegnapi száma közli a kormány rendeletét, amely a gumiabroncsok és gumiabroncshulladékok újabb bejelentését rendeli el. A rendelet értelmében mindennemű gép­járómű felszereléséhez tartozó összes abroncs közül a gépjárómű kerekei számának meg­felelő gumiabroncsot és még két tartalék-ab­roncsot nem kell bejelenteni, az ezen felüli gumiabroncsokat, valamint a gumiabroncs- hulladékokat, (természetes, vagy jogi személy) köteles bejelenteni, tekintet nélkül az eset­leg már korábban megtett bejelentésre. Be kell jelenteni minden leállított tehergépko­csinak np'nden gumiabroncsát, (a tartalék-ab­roncsokat is), amelyeket 1941. április 27 óta állítottak le, tehát amelyeknek leállítása már a korlátozások előtt történt. A bejelentést a rendelet megjelenésétől számított 15 nap alatt a kereskedelem- és köz­lekedésügyi minisztérium X. szakosztálya, Bu­dapest, II., Lánchíd-u. 1—3. címre kell meg­tenni, mégpedig ajánlott levelezőlapon. A bejelentésnek a következő adatokat kell tartalmaznia: a) a bejelentő nevét (cégét), b) á bejelentő pontos címét (lakcím, telephely), c) a gumiabroncsok darabszámát és mére­tét, ha a bejelentésben köpeny és tömlő is| vari, köpenyenként és tömlőnként külön-kü- lön részletezve, d) a gumiabroncs-hulladék súlyát kilogrammban. A gumi előállításával foglalkozó gyárvál­lalatok, valamint az engedélyes kereskedők (37.100/1941. Ip. M. sz. rendelet 1. §.)^ a gumiabroncs-hulladékot, a közhasználati gép­jármű-vállalatok pedig a birtokukban lévő gumiabroncsokat nem kötelesek bejelenteni. A rendelet szigorú büntetőszankciókat tartalmaz; a be nem jelentett gumiabroncso­kat el lehet kobozni. Leventenap Zalaváron Néprajzi emlékeket felkutató leventék megjutalmazása A zalavári leventeegyesület jólsikerült le­vente-napot tartott. Az ünnepélyes szentmise után a hősök szobrához vonult a község apraja-nagyja. Itt a már jól ismert levente-énekkar négyszó­lamú hazafias dalokat adott elő Szalay La­jos kántortanító, csapatparancsnok vezetésével. A zászló előtt mondott megindító fohász után a leventeapródok fogadalmat tettek. A kö­zönség soraiban feltört a sírás, amikor a vi­lágháború hőseihez intézett megható szava­kat egyik leventelegény. Az ünnepi beszédet Zala vár szülöttje, Bősze Imre zalaapáti ta­nító mondotta. Ezután adta át Komáromi Ti­tusz "bencés plébános az alispáni dicsérő ok­iratot öt leventének, akik a község néprajzi emlékeinek felkutatásában nagy érdemeket szereztek és elnyerték a helyi népművelési bizottság kitűzött 50 pengős pénzjutalmait is. Délután a levente sportpályán folytatódott az ünnepség. A nagyszámú közönség szebb- nél-szebb sportbemutatóban gyönyörködhetett, majd labdarúgómérkőzés következett. Este tábortűz fényénél az orosz fronton küzdő honvédeinkről emlékeztek a leventék és elhatározták, hogy az őrtüzek gyújtását! rendszeresítik. Az egész ünnepség alatt az egységbe tömörült leányok a Horváth Ányost bencés jószágkormányzó által adományozott) bárány tombolajegyeit árusították. Ebből 151! pengő tiszta bevétel jutott a levente egyesület­nek. Az egésznapi ünnepség előkészítése a ta­nítótestület érdeme.

Next

/
Oldalképek
Tartalom