Zalamegyei Ujság, 1941. április-június (24. évfolyam, 74-146. szám)

1941-04-01 / 74. szám

ÁRA 8 FILLÉR XXIV, évfolyam. 74. szám­1.941. április 1. KEDD. jmmmmmmmmmmmBmmmmmmrn mm .......in uvnnmmm twwBwmimin >ii*iwbwwwmw————■yw? ZA LANE6TE) 0JS&6 Megjelenik hétköznaponként délután. Szerkesztőség és kiadóhivatal : Zalaegerszeg, Széchenyi-tér 4. Telefon 128. POLITIKAI NAPILAP Felelős szerkesztő : HERBOLY FERENC Előfizetés : egy hóra 1.50, negyedévre 4 P Hirdetések díjszabás szerint. Postatakarékpénztári csekkszámla : 49.368. Légitámadás katonai rádióállomások ellen 1 Berlin, április 1 A véderő főparancsnok­sága közli : A légi haderő, bár az időjárás kedvezőt­len voll, tovább folytatta 'hadműveleteit Nagy Britannia ellen. A Theinze torkolatától észak­ra egy nagyobb kereskedelmi hajó bombáiéi i- faiáiát után megállt és fél oldalra dőlt, egy másik nagy hajót az Atlanti-óceánon bom- batálálat súlyosan megrongált. Fegyveres felderítést végző repülőgépek Észak-Skóciában és a Sbclland-szigetcken 1 ál­Az Olasz Távirati Iroda értesülései sze­rint az olasz kormány tilLakozó jegyzéket küldött az Északamerikai Egyesült Államok kormányának az Amerikában tartózkodó olasz és német hajók lefoglalása miatt. Az amerikai kormány válasza' az voll, hogy a lefoglalások Roosevelt parancsára történlek és az amerikai kormány nincs abban a Belgrad, április 1. A jugoszláv fővárost sok ézeren hagyják ele A tömeges kiköltöz­ködést fenyegető jelnek tekintik. A mozgó­sítás gyors ütemben folyik. A vasúti for­galmat erősen korlátozták, az iskolákban a tanítás szünetei. A hatóságok felszólították a lakosságot, hogy az elköltözködéstől tartóz­kodjék, mert arra szükség nincs. Szimovics miniszterelnök valószínűen csak csütörtökön nyilatkozik a helyzetről. A belgrádi német követet jelentéstétel vé­gett Berlinbe rendelték. Berlin, április 1. Illetékes helyen megál­lapították, hogy a németellenes tüntetések Jugoszláviában fokozódnak. A berlini hét­fői lapok részletesen beszámolnak arról, hogy a szlovéniai Marburgban is németel­lenes tüntetés volt, amelyet centralista szer­nek rendeztek. Ugyancsak németellenes tün­tetés zajlott le Újvidéken, ahol két német származású lakos megsebesült. Eszéken ro- konszenv-lüntetést rendezett a lakosság a ten­gelyhatalmak mellett, a szerb rendőrség azon­ban kivont karddal verte szét a tüntetőket és hat ember megsebesült. Grác, április 1- Március 29-e óla a Mar­burg—Spielfeld közötti személyvonat közle­haló sikerrel támadtak meg katonai rádió- állomásokat. Az éjszaka folyamán aknákkal körülzár­tunk több angol kikötőt. A Földközi-tenger vidékén a német légi haderő kötelékei vasárnap folyamán jó ered­ménnyel járó támadást intéztek Málta szi­getén két repülőtér ellen, azonkívül sikeres bombatámadásokat intéztek angol csapatok ellen Észak-Afrikában. Az ellenség sem nappal, sem éjszaka nem repült birodalmi terület fölé. helyzetben, hogy figyelembe vegye a Tilta­kozásokat. Olasz kormánykörökben azt han­goztatják, hogy Olaszország e tárgyban fenn­tartja kárigényeit a későbbi időkre. Az Unió kormánya felszólította Mexikót, hogy kikötőiben hasonlóképen foglaljon le minden idegen hajót. »; kedésén kívül teljesen elzárták az összes ha­tárátjárókat Stájerország és Jugoszlávia kö­zött. Belgrádi április 1- Vasárnap hivatalosan bejelentették, hogy Koszics Péter és Sztoja- novies Sándor hadsereg-tábornokok lemond­tak tisztségükről. Ugyanakkor Bocli Mihajlo és Zsivkovics Dimitriev hadosztálytáborno­kokat, valamint Maszalovics Milos ezredest nyugdíj állom ányból Lényleges állományba he • lyezték vissza. A két visszahelyezett tábor­nok az ellenállás politikájának volt ismert­nevű híve, míg a nyugdíjazott két tábor­nok németbarátságáról volt nevezetes­Az Avala hírszolgálati iroda cáfolja azokat a külföldi híreket, amelyek szerint a nem­zed kisebbségek Jugoszláviában üldözve len­nének. Szerinte Jugoszlávia demokratikus or­szág és nem üldöz senkit sem. A Német Távirati Iroda értesülései sze­rint Edén angol külügyminiszter útban van Belgrád felé. Triduum Barlahidán A novai plébániához tartozó Barlahidán P. Horváth Domonkos zalaegerszegi feren­ces házfőnök március 27—30. napjain tri- duumot tartott. A barlahidai katolikus hí­vők példás buzgósággal vettek részt a szent- beszédeken. i | i Meghaló volt a barlahidai első szentség- imádás. A férfiak nem akartak elmaradni, a buzgó nők mögött. A március 29-én este megtartott szenlsé- ges körmeneten a lerobbanó' esőben is lel­kesen veitek részt. Buzgóságuk, jópéldájuk sokáig emlékezetes marad. P. Domonkos ál­dozatos munkája nem volt hiábavaló. A jó bariahidaiák ezzel búcsúztak : a viszontlá­tásra. ********************************** A söjtöri főzőtanfolyam záróvizsgája Söjtőrön négyhetes zöldkeresztes főzőtan­folyam volt, amelynek záróvizsgáját hétfőn délután tartották meg az iskolában nagy­számú közönség jelenlétében. Megjelent gróf Festetics Sándorné, Takács László dr. vm. tisztifőorvos, Czigány László dr. zalaegerszegi- járási főszolgabíró, Dely Károly dr. járási tisztiorvos is. A szomszédos községekből is számosán érkeztek a vizsgára. A tanfolyam­nak 38 látogatója volt, akik Mar tincse vies; Lenke tanfolyam vezető irányítása mellett igen szép előhaladást tettek a sütés-főzés terén, megtanulták mindazt, amit a modern házi­asszonynak tudnia kell, megtanulták a ta­karékosságot, az ízletes háborús főzést is. A vizsga szép sikerének hatása alatt kérték a szomszédos községek asszonyai és leányai, hogy a vidéken még több 'ilyen tanfolya­mot rendezzenek s azokra több hallgatót ve­gyenek fel. Erre ígéretet- is ‘kaplak. ********************************** Világegyház A milánói »magasabb katolikus képzés egyesülete« ebben az évadban a filmről, Daniéról, az Egyházról és az államról stb. tűzött ki előadásokat. — Az Assisi Szent Fe­renc bazilika restaurálási munkálatainál a templom építési korából mozaik-képeket ta­láltak, amelyeket idők folyamán festmények­kel borítottak. — Buenos Aires egyik temp­lomában a japán kolónia 25 tagja vette fel a kérésztséget. — Brazíliában a jó film elő­mozdítására a katolikus filmközpont havi folyóiratot ad ki. — Kínában megalakult a »Hitterjesztés műve« 12 benszülött püspök jelenlétében. — A kínai katolikus főiskolák e tanévüket elég számos hallgatóval kezd­ték : a Sangháji 'Missziós Egyetem 52Ü hall­gatóval ; az elmúlt évben 1 tanár és 22 hall­gató lett katolikussá; a főiskolához tartozó középiskolákban 730 növendék van, akik kö­zül 85 katolikus. — A sangháji apostoli vi- kariátusbaü 19 millió pogány lakos között 139.149 katolikus és 10 ezer katekumen van. — Kína szinodális bizottsága érdekes ada­tokat közöl a misszionáriusok szociális föld­művelési tevékenységéről : az éhség megszün­tetésére különböző gabonafélékkel kísérletez­nek igen jó eredménnyel. ********************************************************************** Olasz jegyzék Amerikához ********************************************************************** Jugoszlávia mozgósított Tömegesen hagyják el Belgrádot. A miniszterelnök csütörtökön nyilatkozik. — Fokozódnak a németellenes tüntetések

Next

/
Oldalképek
Tartalom