Zalamegyei Ujság, 1941. április-június (24. évfolyam, 74-146. szám)

1941-04-01 / 74. szám

2. ZALAMEGYEI ÚJSÁG 1941. ápr ills 1­Szakmai bizottságokat is fplakitanak A Kereskedelmi Hivatal kirendeltségei a legutóbbi időkben adatszolgáltatásra kérték fel elsősorban a visszacsatolt területek keres­kedőit. A kérdőívek kiterjednek a cégre, a cégtagok személyi viszonyaira, forgalomra, tőkeerőre stb. és az adatszolgáltatás célja az, [hogy a kirendeltségek legalább is a jelen lé kenve bb cégekről megfelelő információk birtokába jussanak. A kirendeltségek veze­tői az érdekképviseleteket is felkérték az adatgyűjtés előmozdítására, főképen arra, b°gy jelöljék meg a különféle szakmák je­lentékenyebb cégeit. Bár az adatszolgáltatás A polgármester Zala vármegye kormány­biztosának 72/kl'. 1941. sz. rendelele alapján felhívja mindazokat, akiknek a Közélelme­zési Hivatal által igénybevételre kijelölt ga­bonakészletük van, hogy azt haladéktalanul szállítsák be a Futúrának, kivéve, ha az A kukoricalisztet eddig a Máv drágább, magasabb vasúti szállítási díjosztályba osz­totta be, mint a búza- és rozsőrleményt. A kukoricakeveréssel kapcsolatban azonban a kukoricaliszt általános közélelmezési cikké vált. Erre • való- tekintettel a közlekedési mi­niszter rendeletével legutóbb engedélyt adott a Máv igazgatóságának arra, hogy a kukorica­Az országos mezőgazdasági kiállítás és te­nyészállatvásár egyes csoportjában megtar­tották a bírálatokat és a díjazásokat. Ezek­nek során Zala megye igen szép eredménye­ket ért el. A lovak bírálatánál az I. a. díjat a pannon­halmi főapátság, iaz 1. b. díjat pedig a zala- vári apátság ménje nyerte. Az évek óta rendszeresített borversenyre ismét sokan küldték be boraikat, bár az idén a múlt évi katasztrofális rossz termés követ­keztében az 1940. évjáratú borok között csak elvétve akadt egy-kettő, ami természe­tes is, mert általánosain gyenge minőségű volt nem kötelező, a kereskedelmi érdekeltségek készséggel támogatják ia kirendeltségek mun­káját, mert hiszen helyes és gyakorlatilag elő- nyös az. ha a kirendeltségek megfelelő tá­jékozódási szereznek a helyi kereskedelmi viszonyokról. Szó van arról is, hogy a kirendeltségek az érdekeltségekkel va ló közvetlenebb kap­csolat kiépítése érdekében szakmai bizott­ságokat alakítanak, amelyeknek bevonásával tanulmányozhassák az egyes szakmai kér­déseket. igénybevétel ellen felebbezéssel éltek. Az eset­ben, ha a tulajdonosok az igénybevétel ellen felebbezéssel éltek, a felebbezés elintézéséig nem tartoznak gabonát beszállítani, ellen­ben gondosan kezelve kell azt a felebbezés elintézéséig megőrizni. lisztre is terjessze ki a gabonaliszlekre fenn­álló kedvezményeket. Ennek alapján a Máv a díjkedvezmény-jegyzék 3033. és 3035. té­teleinél a kukoricaliszteket is azonnali ha­tállyal besorozta a gabonalisztek közé, vagyis a kukoricalisztre a búzaliszt vasúti díjtéte­lei léptek életbe. a tavalyi termés. A beérkezett anyag tehát; főként óborokból került ki, különösen a To­kaji borok szerepellek szép számban és ki­váló minőségben. i A zalai termelők közül ezüst oklevelet nyert Czindery Kálmán dr. Csopak. 1939. évi fur­mint borával; Bronz oklevelet nyert: Bodonvi László, Révfülöp, 1939. évi muskotály borával, Czup- pon Sándor Révfülöp, 1938. évi szürkebarát borával. Cs. Diarab József Balatonfüred, 1910. évi furmint borával. Hangya Szövetkezel ke- — o — Megnyílt T 9 újonnan átalaki* u tott üzlete. T H G Y Óriási szövet-, u kabát- és divat­L áru választék. A Kelésében és állata bemutatva Szabó János dr. Kisőrsszőlőhegy, 1934. évi kéknyelű to­rával. Keerekes Lajos dr. Ábrahámhegy, 1939. évi szürkebarát borával. Czindery Kálmán dr. Csopak, nyerte a Palugyay Ferenc állal fel­ajánlott ezüst cigaretta dobozt- Cs. Darab József. Balalonfüred, nyerte a Magyar Mezre gazdák Szövetkezete által felajánlott tulipá­nos ládát védekező szerekkel. Eiigelbrecht Károly, Révfülöp, nyerte a Zerkowitz Oszkár állal felajánlott ezüst cigaretta dobozt. Szabó János dr.. Kis Örs, nyerte a Wiedemann Fe- *909999999999999999999999999999999* Lupescuné minden vagyonát elkobozták Romániában Bukarest, április 1. Lupescuné minden ingó és ingatlan vagyonát kártérítés nélkül kisa­játították. Két bukaresti palotájának érléke összesen 38 millió lei. szinajai villájának becsértéke 110 millió egy másik, a Fekete-’ tenger partján lévő nyaralója 700000 leit ér. Felszólították azokat, akiknél Lupescuné letétet helyezett el, hogy erről azonnal tegye­nek jelentést súlyos büntetés terhe meíleít. A kisajátítási törvény indokolása szerint vé­get kell vetni ennek a szégyenteljes hely­zetnek és elégtételt szolgáltatni az anyaki­rálynénak, aki kénytelen volt annakidején megalázóan elhagyni a palotát, fiát és az országot. 9999999999999999999999999999999999 Tisztujitás a novai járási ipartestületben A novai járási ipartestület eddig nem ta­pasztalt nagy érdeklődés mellett március hó 30-án tartóttá közgyűlését, amelynek legfon­tosabb tárgya a tisztujitás volt. Egyhangúan választották meg az eddigi elnököt, Kiss Ferenc novai szabómestert. Al- elnökök lettek : Horváth József novai bá­dogosmester és Bizzer Ferenc novai ripe- - mester. A pénztárosi tisztségre Becze Fe­renc novai kovácsmestert állította a járás ipa­rosainak a bizalma. Épülőben van a járási iparos-székház Rég­óta kívánatos már. hogy a tisztes lesi idei­nek saját otthona legyen. Házat ad el a város A polgármester a városi közgyűlés vége a - tározata alapján eladja nyilvános árverésim a legtöbbet ígérőnek az Uj utca 20. sz. alatti ház anyagát lábon állva. Árverőknek az ár\ rés megkezdése előtt 30 pengő bánatpénzt kell az eljáró bizottság kezéhez letenni, nyilvános árverést április 1-én délelőtt órakor a városháza 10. sz. szobájában tart­ják meg. A megvett épületet nyolc na; • < belül le kell bontani és a bontásból szár­mazó anyagokat és törmeléket ugyanezen idő alatt a helyszínről elszállítani. Husvétra nagy választékban Pál és Indra „ cégnél Zalaegerszeg. lelefonszám: 17 0. Igénybevett gabonakészletek átszolgáltatása 0990999999*00^99999*00999099999999909999909999*90999099*909090*90*0099909999^ Kukoricaliszt vasúti kedvezménye 09*09*099999*0999*0999*09*09*09*09*09*0999*09*09*09*09*099999*09*0999*09*09*099999*09*09*09*09^ A mezőgazdasági kiállítás és tenyészállatvásár zalai díjnyertesei

Next

/
Oldalképek
Tartalom