Zalamegyei Ujság, 1941. január-március (24. évfolyam, 1-73. szám)

1941-01-02 / 1. szám

XXIV. .évfolyam. 1- szám. ARA 8 FILLÉR 1941. január 2. CSÜTÖRTÖK. Megjelenik liétköznapoiikéut elé 1 uián. Szerkesztőség és kiadóid vaja] : %a jaegers zeg, Széchenyi-tér 4- Telefon 128. P O L i T I lí A I N A í ' I L A >> Felelős szerkesztő : HERBOLYFERENC Előfizetés : egy hóra 1.50, negyedévre i LA Hirdetések díjszabás szerint. Postatakarékpénziári csekkszámla : 49-30S utsaaak.jm Pénzügyi kinevezések A kormányzó Dús Jenő pénzügyi taná­csos, pénzügy igazgató helyettesnek a pénz­ügyi főtanácsosi címet és jelleget, Schlem­mer Sándor pénzügyi számvevőségi tanácsos, a zalaegerszegi m. kir. pénzügyigazgatóság m. r. számvevőség főnökének a számvevőségi II. o. főtanácsosi címet és jelleget, Bárány Far­kas tapolcai állampénztári tisztnek az állam- pénztári főtiszti címet s jelleget adományozta A ni. kir. pénzügyminiszter Bálint Imre dr. zalaegerszegi pénzügyi tanácsosi címmel és jelleggel felruházott pénzügyi titkárt és Várhelyi. Ferenc dr. pénzügyi tanácsosi cím­mel és jelleggel felruházott pénzügyi titkárt, a keszthelyi m. kir. adóhivatal főnökét, a VII. fizetési osztályba pénzügyi tanácsossá, Zavilla Aladár dr., Csendes Ágoston dr. és Kőváry József dr. zalaegerszegi pénzügyi tit­kári címmel és jelleggel felruházott pénz­ügyi segédtitkárokat. Ileffler Imre és Ivmoskó László zalaegerszegi pénzügyi segédtitkár, .földadónyilvántartó biztosokat és Hodonyi Jenő dr. zalaegerszegi pénzügyi segédtitkárt a VIII. fizetési osztályba pénzügyi titkárrá, Eger Zsigmond dr.. Bozó Károly dr. zalaegerszegi, Valent Gusztáv dr. letenyei és Józsa Jenő zalaegerszegi pénzügyi fogalmazókat a IX. fiz, osztályba pénzügyi segédtitkárrá, Nyit- ray Endre dr. keszthelyi, Schmidt Károly dr. zalaegerszegi, Eszéki Jenő dr. novai és Patkó Lajos dr. zalaegerszegi pénzügyi fogalmazó- gyakornokokat a X. fizetési osztályba pénz­ügyi fogalmazóvá, [Jajgató József zalaeger­szegi pénzügyi számgyakornokot a XI. fiz. osztályba pénzügyi számtisztté, Csánvi Ká­roly zalaegerszegi állampénztári főtanácsosi címmel és jelleggel felruházott áll.-pénztári Egyrészt a rendkívül kedvezőtlen időjá­rás, másrészt a különféle szőlőbetegségek következtében az idei bortermés egész Európában az átlagon alul maradt. Kivételt csupán a moseli borvidék és a francia Midi képezett, ahol szemben Európa többi bor­termelő vidékeivel, az idei termés valamivel jobb a múlt esztendeinél. Mindazonáltal Európa ezévi borszükséglete biztosítottnak tekinthető, mert az egyes országokban még meglévő készletek bőségesen fedezni fogják a rossz termés következtében beállott hi- ányt. Ilyenformán meglesz a lehetőség ar- ra, hogy Anglia kivétel Európa összes or­szágainak borígényét kielégítsék. Európában Németország helyzete a legked­vezőbb. Egyrészt a Mosel vidéki jó termés következtében, másrészt pedig azért, mert a francia készletek — amelyek elég jelentő­sek — szintén rendelkezésére állanak a né­met piacnak. A német borok idei minősege szakértők véleménye szerint meg fogja kö­zelíteni az 1938. évi emlékezetes jó minőségű borokét. ! tanácsost a VII. f. o.-ba állampénztári fő- i tanácsossá, Németh Endre balatonfüredi, ! Manghu Zoltán nagykanizsai és llnrtl Béla dr. tapolcai állampénztári tanácsosi címmel és jelleggel felruházott állampénztárt főtisz­teket a V ili. fizetési osztályba állampénz- j tári tanácsossá, Bíró József zalaszentgróti, | Herczeg Pál balatonfüredi és Murányi László i tapolcai II. osztályú állampénztári tiszteket a X. fizetési osztályba I. osztályú állampénz­tári tisztekké, Háry Emil zalaegerszegi, Beke Vilmos tapolcai, Paksa György letenyei és Drevenka Béla balatonfüredi adóhivatali gya­kornokokat a XI. fizetési osztályba II. osz­tályú állam pénztári tisztekké ; Martinecz Au­rél zalaegerszegi pénzügyi kezelőt a nyírbá­tori, Pungor Antal szombathelyi díjnokot a sümegi, Mied Károly zalaegerszegi pénzügyi díjnokot a zalaszentgróti m. kir. adóhivatal- i hoz adóhivatali gyakornokká : Kai am ár Má- tyás nagykanizsai adóhivatali irodatisztet a < IX. fizetési osztályba irodafőtisztté, Nemes íj József zalaegerszegi pénzügyi irodasegédtisz­tet a X. fizetési osztályba irodatisztté, Kos- tyál János zalaegerszegi és Feld! Melanie keszthelyi pénzügyi kézelőket kezelési gya­kornokokká ; Horváth Nándor tapolcai iroda­kezelési gyakornokot a XI. fizetési osztály­ba irodasegédtisztté, dr. Bozó Károlvné, Hor­váth Jenőné és Reimholz Kornélia zalaeger­szegi pénzügyi díjnokokat pénzügyi keze­lőkké : Fónai Sándor zalaegerszegi napibé­rest szakaltisztté, Kerkai Ferenc zalaeger­szegi pénzügyi II. oszt. altisztet I. osztályú altisztté kinevezte s végül Deveeseri József nagykanizsai napibérest 1941. január 1 -tői kisegítő szolgai minőségben alkalmazta. Az olaszországi szüret eredménye, bár elég gyenge, a belföldi fogyasztás szükség­leteit fedezni fogja, sőt a meglévő készle­tekkel együtt a kivitel részére is jut va­lami. Franciaországban a Midi borvidéken, va­lamint Algírban igen jó a termés, hasonló- képen kielégítő a minőség is. Ezzel szem­ben a Champagne és Burgund szőlő nagy on gyenge termést hoztak. A franciaországi* szo­lok háborús kara nem túlságosan nagy, egv- résziik még idejekorán helyrehozható is volt. Bordeaux! bor igen kevés lesz az idén, vi- gzont az nagyon jónak ígérkezik. Spanyolországban és Portugáliában igen rossz a termés. Szerencse, hogy mindkét ország rendelkezik némi készletekkel, nem valószínű azonban, hogy ezzel a belföldi szük­ségletet fedezni fogják. Magyarország idei termése egy jó eszten­dő termésének felét sem teszik ki. Ezzel szemben körülbelül 1 és fél millió hekto­liter régi készlet van a pincékben, úgyhogy szűkösen számítva talán fedezni lehet he­nozatal nélkül is a belföldi szükségletet. Jugoszlávia termését 2 millió hektoliterre becsülik az 1939. évi 4 millió hektóliterrel szemben. Bulgária is körülbelül ennyit szüretelt. Sem Bulgária, sem Jugoszlávia nem lesznek abban a helyzetben, hogy exportáljanak az idén, sőt Jugoszlávia valószínűen importálni is kénytelen lesz valamit. Romániát és Görögországot illetően nem állanak pontos adatok rendelkezésre, Bizo­nyos azonban, hogy mindkét országban rossz a termés, sőt a görög szüretet bátran lehet katasztrofálisnak nevezni. Úgy Románia, mint Görögország, csak bevitel útján fogják szük­ségleteiket fedezni tudni. Betiltották a .»Magyarságot A nyilasok kétkeresztes főlapjának, a »Ma­gyarság« című politikai napilapnak további megjelenését és terjesztését az 1939. évi II. t. c. 151. szakaszának harmadik bekezdése alapján az országnak az említett törvény­hellyel védett érdekeit veszélyeztető maga­tartása miatt kétheti időtartamra, azaz 1941. január hó 14-ig bezáróan betiltották. A Szent József Otthon részére érkezett adományok december hónapban : Oláli István 46.5 kg. csont, 2.85 kg. bir­kahús, Farkas Nándor 19.95 kg. csont, Lé­ránt László 16 kg. burgonya, Pápai György- né, 2.2 kg. kocsonyahús, Ebedli József, /a- lavári Istvánné, Steiner Pálné 3—3, Simon István 2.50 kg. liszt, Balogh Gáborné 10 to­jás, Schnattner Szigfrid 4" kg. liszt, 3 liter bor, 2 kg. bab, 1 kg. zsír, 85 dkg. mák, 8 tojás, 3 kg. hagyma, Varga Lászlóné 6 liter tej, 1.45 kg. túró, özv. Péterffy Bé- láné 1.50 kg. aszaltgyümölcs, 3 pengő, Sze­keres József dr. 5 pengő, Vitai Sándorné 100 darab 1 karácsonyfára való sütemény, 1 kalap, Vajtay Istvánné 2 kg. liszt, Schütz Árúház 10 liter bor, Léránt Jánosné 1 kötött mellény, 1 pár kesztyű, Sebestyén Nővérek 3 kg. marhahús, Serényi Árpád 2 kg. liszt, íél kg. dara, fél kg. mák, fél kg. aszalt szilva, 10 csomag dohány, Kis Ferenc 6 kg. fínem liszt, Fangler Béla 80 dkg. mákos- kalács, Tátrai Miklós 1 pengő, Horváth Fe­renc dr. 4 liter bor, Juhász Miklós 85 dkg. kenyér, Hénig József 10 kg. liszt, özv. Kul­csár Gyűláné 5 kg. liszt, fél kg. mák, fél kg. cukor, negyed kg. vaj, 5 dkg. élesztő, 5 tojás, 4 liter tej, Láng Nándor 1 és fél méter akácfa, Csesznák Ödönné 2 férfiing, 1 pár zokni, Pál és lódra cég 12 darab zsebkendő, 3 pár harisnya, Toldy Imre dr. 2 pár női cipő, Németh József 1 és fél kg. karácsonyfára való sütemény, Köztiszt­viselők Szövetkezete 1 kg. szaloncukor, Hor­; váth Jenő 1 pulóver, 1 sál, 1 pár kesztyű, özv . dr. \ ida Sándorné 2, Schmidt fgnácné 1, Tóth Gyula 5, Nagy Györgyné 2, Isten nevében 20, Bődy Zoltánná 5, Fára József dr. 5, Turcsányi Siposs József 50, Arvay Emília 1, Szűcs László 1, Schwarcz Lajos IQ pengő, Lakatos István és Fia 10 kg. liszt. Gyenge a bortermés Európában

Next

/
Oldalképek
Tartalom