Zalamegyei Ujság, 1940. július-szeptember (23. évfolyam, 147-223. szám)

1940-07-19 / 163. szám

19-10 július 19. ZABAMEGYEI ÚJSÁG 3 HIRE K — Emlélcezzél a honvédelmi miniszter sza­vaira : Aki kivonja magát a Vöröskeresztnek való adalcozás alól, bűnt követ el. Adakozzál! IDŐJÓSLÁS : Nyugati szél kisebb felhődig vonulásokkal, néhány helyen, főleg keleten és ma Felvidéken még záporesők vagy zivatarok lehetségesek. A hőmérséklet emelkedik. — A CSŐMA-PREMONTREI KANONOK­RENDBEN Steiner Miklós prépost zalai vo­natkozásban ia következő személyi változáso­kat eszközölte : Keszthelyen Miklós Rátáéi dr. házgondnok, Tóth Péter dr. ideiglenes sza­badságon ; Tűr jen Molnár Szaniszló ideigle­nes nyugalomban­— MIKULá SZIGFRID DR polgármester- helyettes-főjegyzőt július 22-től két hétre hi­vatalból szolgálati ügyben Szombathelyre ren­delték. — KÉTSZÁZ HOLD INGATLANT osztott szét a bencésrend a győrszabadhegyi gazdák között. Az eladásra kerülő ingatlanokat 40 kis­gazda kapta meg, alak aratás után már át is veszik a földeket. *­— NÉVVÁLTOZTATÁS. Bohár János gya­logos, nagykanizsai lakos, családi nevét bel­ügyminiszteri engedéllyel Balatoniba változ­tatta. — ANYAKÖNYVI HÍREK- Egyheti bejegy­zések a zalaegerszegi állami anyakönyvi hiva­talban- Születés : Pál völgyi György Máv moz­donyvezető és Busái Piroska György fia r- k., Lőrinc Imre ‘ kereskedősegéd és Gondy Anna Imre fia r. k., Vajda Pál napszámos és Ko­lompár Rozália Albert fia r. k., Szanyi Jó­zsef tanító és Fekete Rózsa Judit leánya r- k., Lukács István tanító és Horváth Margit Mag­dolna leánya r. k., Weiter Dezső marhake- reskedő é\sl Liövinger Mária Éva leánya izr. Halálozás : Dümmert József ny. vasüti in­téző 60 éves re. k., Lőrinc Imre 3 napos r. k., Soós Erzsébet 45 éves varrónő r. k., Eitner Sándor salomvári földbirtokos 69 éves r. k. Házasság : Körösi Ferenc kereskedősegéd és Csutora Mária r. k., Bajusz Lajos OTÍ díj- nok ref. és Miszori Margit r. k. — AZ ÓRIÁSI ESŐZÉSEK következtében Keszthely vidékén is sokan károsodtak, mert ,a víz elöntötte a mezőket, réteket, kerteket. A hévízi réten olyan nagy a víz, hogy majd­nem egybefolyik a tó vízével. — KÖZSZEMLÉN A KÖZMUNKA-KIVE­TÉSI LAJSTROM. Zalaegerszeg megyei vá­ros adóhivatala közhírré teszi, hogy az 1940. évi közmunka-kivetési lajstrom 1940- évi jú­lius hó 20-tól augusztus hó 3-ig közszemlén van- A közszemlérmkitétel ideje alatt az ér­dekeltek azt a hivatalos órák alatt megtekint hetik s ellene észrevételeiket megtehetik. — VENDÉGLŐKBEN, KÁVÉHÁZAKBAN ÉS KIFŐZDÉKBEN kiszolgáltatott ételeknek űrtartalom vagy súlyszerinti mennyiségét a törvényhatóságok első tisztviselőihez intézett körrendeletben állapította meg az árellenőr­zés kormánybiztosa. — A GYÜMÖLCS TARTÓSÍTÁSÁRA CUK­ROT a földművelésügyi miniszter rendelete értelmében csak azok az őstermelők kaphat­nak, akiknek: eper, ribizli, vagy málnából legalább fél kát. hold, cseresznye, meggy, köri- le, kajszi-, vagy őszibarackból legalább 2 kát. hold termő gyümölcsösük van és a saját ter­mésű gyümölcs feldolgozásához megfelelő fel­szereléssel és berendezéssel rendelkeznek. Ezeknek az alapfeltételeknek fenforgása ese­tén cukorigény a város közélelmezési irodáján ban jelentendő be. (Régi városháza.) HÁZ szabadkézből olcsón eladó. Apponyi- utca 49. Ügynök kizárva. — A természetes »Ferenc József« keserűvíz régóta kitűnően bevált háziszer megrögzött székrekedésnél és annak mindenféle káros következményeinél ; biztos, enyhe és gyorsan ható hashajtó, mely számos betegségnél ' az emésztést javítja és az étvágyat fokozza. Kér­dezze meg orvosát ! — NEM KÖZLEKEDIK MÉG a nagykani- zsa—szombathelyi viszonylatban a Szombat­helyre 10 óra 23 perckor érkezett és a Szom­bathelyről 21 óra 05 perckor indult vonat. — HÉNEL GUSZTÁV ÉS MARGIT festő­művészek képkiállítása iránt fokozódó az ér­deklődés. A kiállítás, amely új képekkel egé­szült ki, megtekinthető naponta 9—fél 1 'es 4—8 óráig a volt Ruliffay üzletben (Közel d. Raszter patikához). — CIGÁNYOK ARATNAK AZ ŐRSÉGBEN- A pankaszi cigányok, mint mindenütt, kol­dulással szerezték be a téli szükségleteiket- Az elmúlt kemény tél azonban nagyon megvi­selte őket- A halalmas havazásokban, amikor az utakat is elzárt* a Tió, a cigányok viskóik­ban rekedtek és bizony alaposan kiéheztek. Ekkor elhatározták, hogy ezentúl nem henyél­nek nyáron, hanem amikor eljön az araLás ideje, ők is munkába állanak, hogy téli ke­nyérszükségletüket biztosítsák. Ezt a fogadal­mukat, úgy látszik, a cigányok meg is tar­tották, mert most nagyrészük elszegődött ara­tási munkára és szorgalmasan gyűjtik a gabo­nát kévékbe. Ennek most a köz is hasznát veszi, mert a kevés mezőgazdasági munkást részben pótolni tudják. Ezt a hírt 'kiegészít­hetjük azzal, hogy a zalaegerszegi cigányok közül is többen elszegődtek aratásra és ők is derekasan végzik vállalt munkájukat. A páhoki csorda meg az autóbusz A visszaállított és szeptember S-áig érvé­nyes MÁVAUT menetrend szerint Keszthely­ről este 7 óra 7 perckor indul autóbusz Hé­vízen át Zalaegerszegre. Ez a járat sajátságos véletlen folytán a visszaállítás óta ott, ahol az út Hévízt elhagyva Alsópáhok felé fordul, mindig a páhoki hatalmas lehéncsordával ta­lálkozik. A csorda lassan halad, tehát az autó is csak lassan haladhat mögötte, ami 25—30 perces késést jelent. Mivel azonban az autó­busznak menetrend szerint kell érkeznie, in­dulnia, az utasoknak pedig nincs kedvük) negyedóránál is hosszabb ideig a csorda kí­sérőjéül szolgálni- a kocsikalauz minden alka­lommal felszólítja a pásztort, tegye szabaddá az utat az autóbusz előtt. Felszólításának azon­ban egyszer sem volt eredménye. Csütörtö­kön este is így történt- Nemcsak a kalauz, de több utas is kérte a pásztort, terelje oldalt az állatokat- A pásztor ügyet sem vetett sem iá szelíd, sem az erélyesebb felszólításokra. Vég­re is a kalauznak kellett leszállnia a kocsiról és percekig tartó hajsza után biztosította a kocsinak a csordán való áthaladását. A pász­torok az autóbusz mögött nevették, amint a kalauz hajszolta az állatokat. Amikor a ko­csi Alsópáhok községbe ért, a kalauz, ai kocsivezető és néhány utas bementek a kör­jegyzőhöz és panaszt tettek amiatt, hogy a közlekedést a csorda következetesen akadá­lyozza s kérték, intézkedjék, hogy a csorda vagy előbb, vagy később induljon a legelő­ről, mert különben a késés mellett még más kellemetlenségek is előfordulhatnak. A jogos panaszt mi is ezúton juttatjuk illetékes helyre >»>» o < «<« Látogassa a BÖDEY vendéglőt^ éttermet I KONYHÁJA kitűnő, házias, BORAI válogatott elsőrendűek, SŐRE felülmúlhatatlan. A GÖCSEJI SÖRKERT páratlan. Kossuth Lajos-utca 29. — A VALUTATÖRVÉNYBE ÜTKÖZŐ) VÉTSÉG MIATT a budapesti törvényszék mint valuta-bíróság Lőrinc Imre szombathelyi kereskedőt 4 hónapi Vértes Rezső szombat- helyi rövidárúkereskedőt 8 hónapi és 15 napi, Mayer Lipót szentgotthárdi szatócsot 3 hó­napi fogházra ítélte jogerősen. — HALÁLOS FÜRDÉS- Schmiedt Ferenc 22 éves hosszúvölgyi legény több társával: a közeli folyóba ment fürödni. Átúszott a túlsó partra is, de amikor visszafelé igye­kezett, görcsöt kapott és társai szemeláttária a vízbe fúladt. A BEVONULÁSOK MIATT keletkezett mun­katorlódásokban nagy segítségére lehet egy rendkívül ügyes beosztású, hordoz­ható »OLYMPIA« írógép- Páratlanul álló, hosszú, kedvező részletfizetés ! Ki­váló minőség, nagy átütőképesség, üzembiztonság, zajtalan írás és sok más előnyön kívül hosszú jótállás. Köztiszt­viselőknek már havi 7.—, 10.—, 15.— pengő előleg nélküli részletfizetésre is szállítunk Mielőtt írógépet vásárol, ok­vetlen kérjen ajánlatot »Olympia« író­gépek zalamegyei képviselete és leraka- ta, a Zrinyi RT- könyvesboltjában. ELEGÁNS és kellemes nyári viselet a női ruhavászon. Kosztüm- és ruhavásznak leg­szebb választékban a Schütz Árúházban kap­hatók. >>> O:c«« mávaut , Autébusz-menei^end. É^wéísifea 1940 Jútsiutg 22-tSü £940 ©ktéfoes3 Zalaegerszeg—Bak—Hévíz—Keszthely. 5‘ig. MÁVAUT lenetűij a 7-05 8-05 13-45 1 ob 00 7­28 8-28 14-12 7-30 8.29 1414 3-90 8-40 10.12 15-37 3.90 8-57 9-50 15-54 ffKedden 15-30 15-54 21'35i. Zalaegerszeg Arany-B, sz. é. 2F58 é. Bak Hangya szövetkezet . i. 2b59 í. Bak Hangya szövetkezei . é. 23" 18 é. Hévizfiirdő .........................i. 23 35 é. Keszthely p. u. . . . , i. t 7-25 7 02 7-45 7-22 8-50 8-27 8-25 6-50 7-10 tt 1330 1301 15-20 14-58 14 57 13-30 13-00 Menetdij —•88 2- 40 3- 40 Menetdíj —88* 1 50 3-90 Ménetdíj ffKedden és pénteken nem közlekedik | f Csak kedden és pénteken közlekedik. Csak VI. 23—IX. 8. | b) Csak vasár- és r"”“’'"'”' m °° ,v Zalaegerszeg—Bak—Nova—Lenti. a 21-25 20'58 20-57 19-30 19-07 b 23-05 22-38 22-37 21-10 20-45 t 8- 05 8-26 9- 10 935 13- 45 14- 59 15- 45 i. Zalaegerszeg Arany-B. sz. é. i. Bak hangya szöv. . . . é. i. i. é. Nova é. Lenti ff t 7-25 7-45 13-30 6-54 6-54 12-59 6-30 6-10 1215 11-50 f Kedden és pénteken nem közlekedik j ff Csak kedden és pénteken közlekedik" Zalaegerszeg—Bak—Lispe-Szentadorján. 13.45 15.30 i. Zalaegerszeg Arany-B. sz. é. 7-45 14-15 15 54 é. Bak hangya ....................j 7­22 14-28 16.08 é. Söjtör Búza vendéglő . . i. 7-08 —— 17-25 é. Szentadorján....................i. 5­55 a e c d _•— 7­30 12-40 21-30 23-10 —•44 7-38 12-48 21-38 23 18 1-10 7-49 1259 21-49 23-29 1-30 7‘55 13-05 21-55 23'35 Zalaegerszeg—Nagykapornak. i. Zalaegerszeg Arany-B, sz. é. Csácsbozsok .................... Na gykapornak vasúti m, h. é. Nagykapornak községháza i. ffianasn •b 6-55 6-47 6-36 6 30 15-25 15-03 14-37 a 8-25 8-17 806 8-00 e 13-35 13-27 13 16 13-10

Next

/
Oldalképek
Tartalom