Zalamegyei Ujság, 1940. július-szeptember (23. évfolyam, 147-223. szám)

1940-07-19 / 163. szám

4 ZALAMEGYEI ÚJSÁG 1940 július 19. Emlékezzünk. A „hitelrögzitéa“ alá nem eső tartozások átutalása A Magyar Nemzeti Bank értesítette a megbízott pénzintézeteket, hogy a külföld­del szemben fennálló »hitelrögzítés« alá nem eső pénztartozásokra teljesítendő fizetések­re vonatkozóan kiadott 279. számú körlevél hatályát a további intézkedésig meghosszab­bította. Talán a> körlevél hatálya »alá eső tartozásokra vonatkozóan előterjesztett kéj­nél íme két az eddigi elvek alapján fogják el­bírálni azzal. a,z eltéréssel, hogy a pénz köl­csönzésére irányuló hitelügyletből, vagy »régi« betétből eredő tartozás esetén a Nem­zeti Bank egyelőre csak 1940- július 15-től Mennyivel emelhetik a vendéglősök a borárakat Az ár kormány biztosság rendeletet adott ki, amely a borárak alakulását' szabályozza. A rendelet megengedi, hogy a vendéglősök a bor árát olyan mértékben felemeljék, mint amilyen mértékben magasabb az új borkész­let beszerzésének az ára. A saját termésű, bor kimérésénél az áremelést kérni kell az el­sőfokú iparhatóságtól. A vendéglősök tartoz­nak a borának emelését az árlapokon százalé­kosan feltüntetni. * * * VÉSSE EMLÉKEZETÉBE, hogy iskolai tankönyvet és tanszert a ZBINYI BT. könyvesboltjában, előírás szerint, felelősség mellett vásárolhat a legol­csóbban Zalaegerszeg, Plébánia épületben. Az autóbusz megállónál. O «<< október 15-ig fog akár az adós, akár a hite­lező kérelmére 'engedélyt adni arra, hogy az adós az lendített körlevélben megállapított mértékű tőke törlesztésnek és kam a tainak erre a negyedévre eső részét megfizethesse. Tekintettel arra, hogy a Nemzeti Bank egyes külföldi pénznemek árfolyamának jegyzését kénytelen volt megszüntetni, ezek­ben a viszonylatokban a Külföldi Hitelek Pénztára az árfolyam jegy zés újbóli megkez­déséig nem teljesít átutalásokat és ilyen ese­tekben a Nemzeti Bank sem az 'adós, sem a hitelező kérelmére engedélyt nem ad. Zalaegerszeg megyei város polgármesterétől. 9820/1940. Hirdetmény® Tárgy : Az idei termésű széna, takar­mányszalma lés régi termésű egyéb szalma bejelentése. *' Az 5170/1940- M. E. sz. rendelet kötelezővé teszi, hogy akinek idei termésű (várható ter­méssel együtt) 100 mázsát meghaladó takar­mány (lucerna, lóhere, zabosbükköny, moliar, köles, baltacím és széna), továbbá 200 má­zsát meghaladó takarmányszalma (tavaszi ár­pa, zab, hereféleségek, mohar és köles), vé­gül régebbi termésű alomszalmából 400 má­zsát meghaladó mennyiség van birtokában, azt jielentse be- ^ Felhívom a város közönségét, hogy a ren­deletnek megfelelően a bejelentési kötelezett­ségnek folyó hó 22-ig tegyen eleget a régi vá­rosházán lévő közélelmezési irodában 8—13 és 16—18 órák között, ahol a szükséges fel­világosítást is megkaphatja. Zalaegerszeg, 1940- július 18. v Polgármester, ! Július 20. 1916- Bátor és öntevékeny magatartást ta­núsított e napon Szabó Győző, volt pancso- vai 3. tábori vadász zászlóaljbeli szakaszve- zető. Kolomeánál igen veszélyes körülmények között nagyon zavaros ellenséges helyzet ki- kémlelésére vállalkozott. E nehéz és fontos feladatot nagy akaraterővel és haláltmegVető bátorsággal megoldotta, bár közben súlyosan megsebesült. Példaadó, bátor magatartásáért az arany, vitézség! érmet kapta. 1916- Válságos és szorongatott helyzetben tanúsított kimagasló személyi bátorságnak fé­nyes példáját adta Kiss Vilmos, volt pozso­nyi 307. lio ix véd gyalogé zre dbeli főhadnagy. Amikor az elrendelt általános visszavonu­lás fedezésére rendelt ezred Czernowicz kör­nyéki Czudynnál több utóvéd-ütközetet vívott az ellenséggel, Kiss főhadnagy ezredsegédt- tiszí létére a legpusztítóbb kartácstűz eller nére is, öntevékenyen azonnal élére állt az egyik századnak. Az emberekbe lelket öntve, olyan elszánt bátorsággal tört előre, hogy a meglepett oroszok ellen csapataink további visszavonulását mintegy 100 főből álló csa­pattal egymaga sikeresen fedezte. Bátor sze­mélyes példaadásával az egész tisztikar szel­lemére a legjobb hatással volt­Kiss Vilmos főhadnagy e bátor es eredmé­nyes magatartását a 3- oszt. Vaskorona rend1 kitüntetéssel jutalmazták. — SZEMÜVEGET VESZTETT EL egy sze­gény munkásember. A megftaláló szolgáltassa be a rendőrségre vagy kiadóhivatalunkba. Felelős kiadó : GAÁL ISTVÁN Kiadja a »Zrínyi« Nyomdaipar és Könyv« kereskedés R. T. Zalaegerszeg. Csekkszámla-szám : 49.368. Mosó kreton Kartono 100 féle szép, új minta. legnagyobb válásaiéit strand óéira« Gytirheieiien és imprimó selymek legújabb divat- választékban. Kosztüm és ruha vásznak minden minőségben.

Next

/
Oldalképek
Tartalom