Zalamegyei Ujság, 1940. július-szeptember (23. évfolyam, 147-223. szám)

1940-07-30 / 172. szám

2 ZALAMEGYEI ÚJSÁG 1940 július 30. lánc arany csillaggal ékesített aranyjelvényét. Báró Villani követ ez alkalommal tolmácsolta Teleki Pál gróf miniszterelnöknek a na- kir. kormány és a magyar nemzet nevében is kifejezésre juttatott hódolatát és szerencsekí- vánatait. Egyidejűén báró Villani követ Ho­rn an Bálint vallás- és közoktatásügyi minisz­ternek a magyar Corvin lánc és Corvin ko­szorú tulajdonosai testületé elnökének hódoló feliratát is, amely a Corvin Rend nevében büszke örömmel üdvözli őfelségét. A Corvin testület ugyanis azzal, hogy az olasz király és császár elfogadta a neki adományozott ki­tüntetést, abban a rendkívüli nagy megtisz­teltetésben részesült, hogy tagjai közé sorozr háttá a tudós uralkodót Hazaérkezett a külügyminiszter. Budapest, július 30 Csáky István gróf kül­ügyminiszter ma reggel hazaérkezett külföldi útjáról és átvette minisztériuma vezetését. Mussolini adománya. Róma, július 30 Mussolini 10 ezer lírát ado­mányozott a kormányzóné segélyakciójára. Pánamerikai kongresszus. Washington, július 30- A francia Havas ügynökség jelenti, hogy a pánamerikai ér­tekezlet hosszas tanácskozás után egységéts külpolitikai vonalvezetésben és politikai eb vekben állapodott meg az Amerikát érintő külügyi kérdések tekintetében. Változások a szlovák kormányban. Pozsony, július 30 Tiso József dr. szlovák államfő Tuka Béla dr. miniszterelnököt Szlo­vákia külügyminiszterévé nevezte ki, a bel­ügyminisztérium élére pedig Mach Sándor került, aki egyben a Hlinka gárda vezére is. Daladier rendőri felügyelet alatt. Páris, július 30 A Havas Iroda értesülései szerint a francia államtanács elhatározta a Daladier kormány vád alá helyezését. Dala­dier volt francia miniszterelnököt rendőri fel­ügyelet alá helyezték. Megérkeztek a petróleum- bejelentő lapok, de két óra alatt el is fogytak. A petróleum-szükséglet bejelentésére szol­gáló lapok megérkeztek a városhoz és a köz- élelmezési hivatalt ennek hírére úgy meg­rohanták az igénylők, hogy ma d. e. 11 órára már »minden jegy elkelt«. A város tehát most újabb lapokat kér- A kiállított lapoknak szám­bavétele holnap már megkezdődik, de ahoz bizonyos idő kell, amíg a közélelmezési hiva­tal elkészül munkájával és megkezdődhetik az utalványra való vásárlás. Utalvány nélkül a kereskedők csak abból a készletből adhat­nak petróleumot, amivel július 23-án ren­delkeztek. A július 23. után nagykereskedők­től vásárolt, tehát zárolt petróleum csak utal­vány ellenében szolgáltatható ki. hírek — Emlékezzél a honvédelmi miniszter sza­vaira : Aki kivonja magát a Vöröskeresztnek való adakozás alól, bűnt követ el. Adakozzál! , IDŐJÓSLÁS : Mérsékelt nyugati szél, vál­tozó felhőzet, néhány helyen, főleg a Fe^ vidéken és a Kárpátalján kisebb záporesők lehetségesek. A hőmérséklet emelkedik. — UJ PLÉBÁNOS A Mezgár József espe­res nyugalomba vonulásával megüresedett ola- di plébániára Grősz József megyéspüspök a kegyúri bemutató levél alapján Kiss Már­ton szombathelyi hitoktatót nevezte ki- A KöPZONTI VÁLASZTMÁNY folytató­lagos ülésén több zalaegerszegi zsidó egyént törölt az 1911 évi választói névjegyzékből. — SZABADSÁGRÓL — SZABADSÁGRA. Deseő Árpád dr. törvényszéki tanácselnök sza­badságáról hazaérkezett, Pénzes László dr- törvényszéki vizsgálóbíró ma 6 heti szabad­ságra ment — UJ TISZTI ELNEVEZÉSEK A TŰZ­OLTÓSÁGNÁL. A belügyminiszter rendelete értelmében a tűzoltóság élén. ha a tűzoltóság létszáma 32 főnél kevesebb : tüzoltósegédfel- ügyelő, ha a létszám 32—61 fő: tüzoltófel- ügyelő ; 64—100-as létszámnál : tűzoltói őfel­ügyelő ; ha pedig a létszám 100 főnél több: tűzoltóparancsnok áll. Ezek szerint Zalában a legtöbb tűzoltóság vezetőjének címe tüz- o 1 tósegüdfel ügye 1 ő, mert megyénk tűzoltósá­gainak nagyrésze 32 főnél kisebb létszámú. — AZ ARATÁSI SZABADSÁGRÓL augusz­tus 1-, 2- 3-án bevonuló honvédek részére a hazai vasutak különvonatokat nem indíta­nak. A bevonulok a menetrend szerint köz­lekedő megerősített személyvonatokat hasz­nálhatják. Gyorsvonat igénybevétele tilos. — A MOVE HÁROMNAPOS ORSZÁGOS TENNISZVERSENYE a Horthy-téri sport­telepen pénteken, augusztus 2-án délután 3 órakor kezdődik s tart a besötétedésig. A versenyre igen sok kiváló játékos helyezte, kilátásba szereplését, így a tenniszsport ked­velőknek nívós küzdelmekben lesz alkalmuk gyönyörködni. — TŰZRENDÉSZET! ÉRTEKEZLET- Zala vármegye tüzrendészeti felügyelői augusztus 3-án értekezletet tartanak Keszthelyen Idő­szerű tüzrendészeti és légoltalmi kérdéseket beszélnek meg — AUGUSZTUS 1-ÉN ZÁRUL HÉNEL | GUSZTÁV ÉS MARGIT FESTŐMŰVÉSZEK I KÉPKIÁLLITÁSA a volt Kuliffay drogériá- í ban, közel a Raszter patikához. Nyitva 9— f Üél 1 és 4—fél 9 óráig. * — A természetes »Ferenc József« kzserűvíz régóta kitűnően bevált háziszer megrögzött székrekedésnél és annak mindenféle káros következményeinél; biztos, enyhe és gyorsan ható hashajtó, mely számos betegségnél az emésztést javítja és az étvágyat fokozza. Kér­dezze meg orvosát ! — HÁROM OSZTÁLYBA SOROZZÁK A KISIPARI CIPÉSZÜZEMEKET. Az iparügyi minisztérium intézkedésére az ország egész területén a megrendelésre dolgozó kisipari cipészüzemeket az elvégzett munkák minő- bégé szerint három osztályba sorozzák. Ugyan­ekkor intézkedés történt arra nézve is, hogy a jövőben minden cipészműhely függessze ki az árszabályt. — TATAROZZÁK A MEGYEHÁZÁT- Zala­egerszegnek légim ponálóbb épületét, a vár­megye székházát is megrágta egy kissé az idő vasfoga. A külső tatarozási munkálatok folya­matban vannak. — CIGÁNYOK KÉRÉSE. A Zalaegerszeg város területén lakó cigányok kérik az építő­iparosokat és gazdákat, hogy a munkálatok­nál őket is alkalmazzák, mert dolgozni akar­nak, munkával akarják kenyerüket megke­resni- A részükre kikézbesített bejelentőlapo­kat csak akkor tudják kiállítani, ha igazolják, hogy munkában állanak. _______ — ÖNGYILKOSSÁG. Káptalaníürdőnél -a tehervonat halálra gázolta Puha Gyula 31 éves napszámos, balatonalmádi lakost, aki öngyil­kossági szándékkal dobta magát a vonat elé- Látogassa a BóDEY vendéglőt^ éttermet! KONYHÁJA kitűnő, házias, BORAI válogatott elsőrend űek, SÖRE felülmúlhatatlan. A GÖCSEJI SORKERT páratlan. Kossuth Lajos-utca 29­— HÉT HÓNAPI BÖRTÖNRE ÍTÉLTE a nagykanizsai törvényszék özv. Filipánics Gét- záné zalagyömörői asszonyt, aki, — mint meg. írtuk — Nagykanizsán szolgálatadójától ru­haneműeket és más értékes tárgyakat ellopott. A cukrászda jellegű üzletek nem kaphatnak italmérési engedélyt. A kereskedelmi miniszter egyik rendelete lehetővé teszi, hogy egyes cukorkásüzletek, amelyek cukrászsütemények árusítására fen- dezkednek be, cukrászda jellegűvé minősítse­nek. Ennek a minősítésnek egyedüli célja az, hogy ezekre az üzletekre a vasárnapi mun­kaszünet és hétköznapi üzleti záróra tekin­tetében a cukrászdákra megállapított rendel­kezések legyenek alkalmazhatók. Az ilyen cukrászda jellegű üzletek tehát nem cukrász- sütemények árusítására berendezett üzletek- Ezt a megkülönböztetést a cukrásziparosok érdekeinek megóvása végett minden tekin­tetben érvényesíteni kell. Konkrét esetből ki­folyóan épen ezért a kereskedelmi miniszter a pénzügyminiszterrel egyetértőén rendeleté­ben arra az álláspontra helyezkedett, hogy a cukrászsüiemények árusítására berendezett és cukrászda jellegűnek minősített cukorkásüz- letek részére nem lehet korlátolt ilahnérési jogot engedélyezni. Újságkihordót felveszünk. Zalaegerszegen szabad kályhában minden fával is tüzelni. A tüzelőanyag beszerzését és szabad fel- használásának mennyiségét a kormány rende­lettel szabályozta. A kályhákkal fűtött laká­sok számára beszerezhető tüzelőanyag meny- nyiségénél a szobák és a lakásokban lakók száma az irányadó. A fűtés történhetik szén­nel, fával, csak a mennviség esik korlátozás alá. ' ; A rendelet szól arról is, melyik kályhában szabad fával fűteni- A rendelet szerint egyes, — a rendeletben megjelölt városokban — fával csak olyan kályhákban szabad fűteni, amelyekben rostély és hamutér nincs. Akik nem olvasták végig figyelemmel a rendeletet, azok azt hitték, hogy Zalaegerszeg is ezek közé a városok közé tartozik. Megnyugtathat­juk őket: Zalaegerszegre a rendeletnek ez a szakasza nem vonatkozik. A zalaeger­szegi ember fűthet fával, szénnel, vegyesen. Van azonban a rendeletnek egy hiánya: csak szobákat említ- Ami azt jelenti, hogy egy­forma tüzelőanyag-mennyiséget igényelhet a legkisebb és a legnagyobb szoba is. Előállhat tehát az a helyzet, hogy, amíg egy lakásban esetleg nem használódik fel az igényelt tü­zelőanyag, addig a másikban nem lehet elég az- Tekintettel kellene lenni a szobák űrtartal­mára is. ' Felelős kiadó : GAÁL ISTVÁN Kiadja a »Zrinyi« Nyomdaipar és Könyv« kereskedés R. T. Zalaegerszeg. Csekkszámla-szám : 49.368. A »Zrínyi« Nyodmaipar Részvénytársaság nyomása Zalaegerszeg, Széchenyi-tér 4. — Nyomdavezető: Gaál István. j

Next

/
Oldalképek
Tartalom