Zalamegyei Ujság, 1940. július-szeptember (23. évfolyam, 147-223. szám)

1940-07-31 / 173. szám

XXIII évfolyam. 173. szám. 1910 július 31. SZERDA. A«*a 8 fillér «‘ü ;o* Mvrkeszlo : Herinuv Fer^uc, SUüdSI Szerkesztőség és kiadóhivatal : Zalaegerszeg, Széchenyi-lér 4. Telefonszám : 128. POLITIKAI NAPILAP Megjelenik hétköznap a kora délutáni érákban. ——^ Előfizetési árak : egy hónapra 1.50 P., negyed­évre 4 pengő. — Hirdetések díjszabás szerint. Arany helyett munkáváluta az új Európában. Rómából jelenük: Az olasz lapok Fűnk birodalmi gazdasági miniszternek legutóbbi beszédével és Yolpi grófnak, az olasz nagy­ipari föderáció elnökének németországi lá­togatásával kapcsolatban behatóan foglalkoz­nak az új Európa gazdasági felépítésével.; A Giornale d'IlaJiában Gayda hangsúlyozza, hogy jóvá kell tenni azt a Versaillesbon el­követett hibát, hogy Európát gazdaságilag és politikailag egyaránt sok kis darabra szaggat­ták. Az arany, amelynek jóformán 90 száza­léka az Egyesült Államokban van, az új Euró­pában már nem játszhat szerepet és helyét a munka és termelés foglalja el, mint szilár­dabb, állandóbb és nemesebb értékmérő­/>» O <<« A revízió jegyében. Budapestről jelentik : Rendszerint jól ér­tesült budapesti körökben a mai helyzetet a következőkben foglalták össze a Budapesti Értesítő munkatársa előtt : Délkeleteurópa át­alakulását, amely egész Európa átalakulásá­nak szerves részét alkoltja, az elmúlt napok­ban új fázishoz érkezeit Azokat a rendező el­veket, amelyeket Münchenben a tengelyha­talmak Magyarországgal egyetértésben meg­állapítottak, Salzburgban közölték a román államférfiakkal. Ugyancsak tudomást szerez­tek erről a legilletékesebb forrásból a bol­gár állam képviselői is. Az elvek megállapí­tása után a gyakorlati ’végrehajtás követke­zik, mint a délkeleteurópai tartós békére irá­nyuló törekvés új fejezete. Az új rendezésnek előfeltétele bizo­nyos területi kérdések elintézése és e tekintetben Romániának áldozatod kát kell hoznia, «amennyiben őszintén és fenntariás nélkül be akar illeszkedni a tengelyhatalmak vezetése alatt á(lló új Európába és amennyiben te­vékenyen akar résztvenni a délkeleteurópai együttműködésben, ahol — mint azt a mün­cheni találkozó után napvilágot látott és be­avatott helyről származó sajtó kommentár is kiemelte — Magyarország a tengely politiká­jának a letéteményese. Magyarország a délkeleteurópai béke meg­védése érdekében mindvégig1 megőrizte nyu­galmát és a Romániával szemben fennálló függő kérdéseit tárgyalások útján kész ren­dezni- Ugyanez az álláspontja Bulgáriának is. Arról azonban, hogy a tárgyalások színhelye már el volna határozva, vagy egyes közelebb­ről megjelölt városok átadása befejezett tény volna, ugyanezeknek a köröknek tudomásuk nincs. Ami azokat a kombinációkat illeti, hogy ilyen értelmű magyar javaslatot Románia már elfogadott volna, ezzel kapcsolatban kijelen­tik, hogy magyar-román közvetlen tárgyalások eddig folyamatban nem lévén, ilyen javas­latról nem lehet szó. Budapest továbbra is nyugodtan várja a végleges helyzet kialaku­lását. Berlinből jelentik : A német lapok a Buka­restben átnyújtott angol jegyzékkel foglalkoz­nak. Megállapítják, hogy az angol kormány fellépése a román kormány bizonyos intéz­kedései ellen újabb bizonyítéka annak, hogy Nagybritannia meg akarja zavarni Délkelet- Európának német részről már megindított megbékítését _ i A Deutsche Allgemeine Zeitung azt írja, hogy ezt a fenyegető angol hangot Románia is kellő mértékre tudja leszállítani, mert hiszen már megtalálta az utat a tengelypolitikához. Máskülönben az a váratlan készség, amelyet Anglia újakban a délkeleleurópai revíziós kér­désekkel kapcsolatban mutat, ugyanazon a síkon mozog, mint az angollégi líadérő fraa- • ciaországi röpcédula háborúja : mind a két lépés nyugtalanságöt akar kelteni a népek körében. Románia aligha érez kedvet, hogy az angol fenyegetések elől meghátráljon. Bul­gária lés Magyarország pedig még kevésbé hajlik az angol csábításokra. Az ®!fssz királyt trónralépésének negyvenedik évforduló jani táviratban üdvözölte vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó. A kormányzó szerencsekí- v,állatait az olasz király meleghangú válasz táv­iratban köszönte meg. III. Viktor Emánuiel olasz király és császár­hoz eZ alkalommal XIL Pius pápa is táv­iratot intézett- ' A németek a francia politikáról. Berlin, július 31 A német lapok szerint Franciaországnak most nincs más gondja, mint bűnbakokat keresni a háború elveszté­séért ahelyett, hogy olyan kormányról gon­doskodtak volna tavaly, amelyik kiegyezett volna Német- és Olaszországgal. A mostani francia politika ép oly rossz, mint a tavalyi volt. ; ' Tizenötszázalékos kár a gyümölcsfákban. Zalaegerszeg város határában 30 ezer da­rab gyümölcsfát tartanak nyilván. A beje­lentett fagy- és nyúl károk 15 százalék, ami 4500 darabnak felel meg. A károsultak azon­ban csak 1419 darabol, — leginkább almát — igényeltek, úgylátszik tehát, mintha 3000-et maguk pótoltak volna. A jelentést a város most terjeszti fel a földművelésügyi minisz­terhez. Hőhullám. Budapest. július 31. A 10 nap óta tarlói amerikai hőhullámnak eddig 84 halálos ál­dozata van. Néhány szó az olasz hadseregről. Az új olasz hadsereg' épen úgy a fasiz­mus hatalmas teremtőerejének szülötte, mint a megannyi más társadalmi és gazdasági al­kotás, amelyek teljesen átalakították, felfris-. sítették és új erővel hatották át az egész olasz életet. Száraz adatok közlése helyett, amelyek a való helyzetet amúgy sem tudnák visszatük­rözni, már a dolog természetéből folyó titok­tartás miatt sem, helyesebb fogalmat alkot­hatunk az olasz hadseregről, ha annak szel­lemét, ennek a szellemnek a harci elvekben és az eredményekben való megnyilvánulását vizsgáljuk. í' j Ez a szellem nem más, mint a fasiszta életelv : a soha nem nyugvó cselekvés, a meg nem torpanó haladás, a küzdelmes élet, még veszélyek vállalása árán is. A veszélyes élet, a kispolgári életforma tagadása a fasizmus első követelménye, amely százszázalékos meg­valósítást nyert a hadseregben, minden nép legtökéletesebb kifejezőjében. Az új olasz hadsereg épen ezért a gyors háborúra rendezkedett be: ennek a hadij- elvnek erkölcsi alapja az akarat és merészség, lelkesítője a hit és erőforrása a Duee láng- esze. Technikailag a harc két legnehezebb felada­tát oldja meg : az áttörést és a siker kiakná­zását. Az áttörés minden körülmények kö­zött lehetséges, csak az emberek és eszkö­zök helyes alkalmazása kell hozzá. Hogy mennyire megvalósult ez a követelmény, mu­tatják most már, nem csupán az olasz önkén­tesek harcai Spanyolországban, hanem a jo- lenliegi háború gyarmati sikerei (Ciassal a és Moyale) lés legfőképen a francia alpesi erő­dítményvonal áttörése is. Ez az erődítmény­vonal, amely az Alpok 2—3000 méter magas bércei között hosszú évek munkájával készült és a legkiválóbb francia csapatok védték, a francia és más nemzetiségű katonai szakér­tők szerint megtámadhatatlan lett volna. Hi­szen itt sem a légierő, sem a harcikocsik! nem voltak nagy számban alkalmazhatók. És íme, a fanatikus hittel, vakmerő bátorsággá! és acélos szívóssággal küzdő olasz alpesi had­osztályok megtörték a babonát és zseniális vezetőinek parancsnoksága alatt oly sikert érlek el, amely biztos záloga lesz nem csupán a háború győzelmes befejezésének, hianemi az új Római Birodalom szilárd alapokon való megteremtésének is. A japánok angol kémeket tartóztattak le. Tokió, július 31. A japán külügyminiszter nyilatkozatot adott az amerikai lapoknak. A nyilatkozat szerint bebizonyosodott a letar­tóztatásban levő angolok kémkedése. így te­hát felesleges az angol politikai körök izga­tása

Next

/
Oldalképek
Tartalom