Zalamegyei Ujság, 1940. július-szeptember (23. évfolyam, 147-223. szám)

1940-07-31 / 173. szám

2 ZALAMEGYEI ÚJSÁG 1940 július 31. Zala megye a Stefánia Szövetség tükrében. Az Országos Stefánia Szövetség vaskos év­könyvei adott ki 1939- évi működéséről s abból az Orvosi Hírlap közöl most érdekes adatokat, amelyek az anya- és csecsemővé­delem eredményeit tüntetik fel vármegyén- kint. A táblázatos kimutatásnak négy rovata van : az első íazt mutatja, hogy az egyes vár­megyék lakosságának hány százaléka van be­szervezve a Stefániába, a második az 1 éven alul elhalt csecsemők arányszáma.- a harma­dik az 1000 lélekre eső élveszületettek szá­mát, a negyedik a természetes szaporodást jelzi. Beszervezés tekintetében első helyen áll Jásznagy kunszol nők megye, amelynek a füzet említett rovataiban a következő számokat ta­láljuk : 99.3, 13.2, 21.0, 7.1 ; utána következik Hajdú megye : 96.4, 15, 25, 10.5 ;, azulán Baranya megye : 89.4. 10.1, 15.7, 1.9 ; Békés : 81.0, 14.4, 20.5, 5 4 ; Csongrád : 69.5, 14.1. 19.6, 49. Zala Megye, amely beszcrvezeíts ég szerint a 25 vármegye között a 19, helyet foglalja el, a következő adat tokkal szerepel a táblázatban : 23.2, 13.1, 192), 5.6 nem igen marad el a legjobban beszervezett vármegyék mellett, ami annak a bizonyítéka, hogy közegészségügyi viszonyaink kielégítők. „Balatoni Borhét“ szeptember 1-től 8-ig. Nagyarányú erőfeszítések a balatoni őszi évszak népszerűfitésére. A m. kir. Balatoni Intéző Bizottság a bala­toni utószezon nagyobb vendégforgalmának biztosítása érdiekében széleskörű intézkedése­ket tett­A balatoni vendéglátó ipar megsegítésére az őszi balatoni szezon helyes kialakulása a balatoni érdekeltségek legteljesebb megértő támogatásával találkozott és az őszi szezon megélénkítése és a balatoni nyaralás meg- hosszabbíLása érdekében megfelelő lépések történtek. így szeptember 1—8 között lesz a balaton­füredi gazdakör rendezésében a már hagyo- mányos »Balatoni Borhét«, amelynek már ál­landó kiállítási helye is van a balatonfüredi parkban. A Balatoni Szövetség »Balatoni ki­állítást« rendez a gyógyteremben. A balaton­füredi programm mellett Siófokon, Tihany­ban, Balatonföldváron ismét megrendezik a »Balatoni Nemzetközi Sporthetet«, tizenkét sportág részvételével. A balatoni vendéglátóipar előny-áraival, a szanatóriumok, gyógyházak, üdülőházak a szőlő- és gyümölcskúrák bevezetésével, az utazási irodák csoport- és társasutazások meg­szervezésével kapcsolódnak be a nagy arányú őszi vendégszerzési munkába. T enniszverseny. A Movenak háromnapos országos tennisz- versenye, amely vitéz Teleki Béla .gróf • fő­ispán fővédnöksége alatt kerül lebonyolításra, pénteken, augusztus 2-án délután 3 órakor kezdődik a Horthy-téri sporttelep négy vörös salakos versenypályáján Országszerte nagy az érdeklődés a verseny iránt, hiszen nem kisebb játékosok helyezték kilátásba megje­lenésüket, mint a budapesti élgárda tagjai: vitéz Bánó Lehel, Ferenczy dr., Frigy esi, Medveczky Sári, Gallnerné. Kívülük Dunán­túl nagyobb városai, a Felvidék él játékosai közül többen ígérték eljövetelüket A ver­senyre egy napra szóló jegy 50 fillér, a vá­sárnál)! döntő napra a belépődíj 80 fillér, míg az egész három napra mindössze 120 P. FERENCJÓZSEF KESERŰVIZ FERENCJÓZSEF KESERŰVIZ Az északkeleti és a keleti szakadár egyházak visszatérítése. A Magyar Püspöki Kar mull év őszén megr tartott konferenciája jóváhagyta a Szent Mi ki­lós Uniós Szövetség alapszabályait, idei ta­vaszi konferenciáján pedig elhatározta, hogy papjainak ajánlani fogja a szövetség felka­rolását. Az újonnan alakult szövetségnek cél­ja, hogy az egyház egységének érdekéljen te­vékenykedjék és a keleti szakadár cgv'házakat visszatérítse a római anyaszentegyházba. A szövetségnek fővédnöke a bíboros hercegprí­más, védnökei a magyarországi latin és gö­rög szerlartású katolikus püspöki kar összes tagja, országos elnöke Dudás Miklós dr.1. hujdudorogi gór. kai. püspök (Nyiregyliáza), ügy veze lő elnöke Szántay-Szémán István dr. pápai pielálus, apostoli kormányzói általá­nos helynök (Miskolc), főtitkára Kozma Já­nos püspöki tanácsos, hittanár (Miskolc). A tagok részére hivatalos értesítőt ad ki a szö­vetség, amely kézirat gyanánt a szükség szerint jelenik meg. Ennek az értesítőnek első száma vezető helyén jelent meg a bíbo­ros hercegprímásnak a püspöki kar megbízá­sától írott ajánlása. Ez a mozgalom folyta­tása annak a missziós tevékenységnek, ame­lyet 200 évvel ezelőtt magyar jezsuiták, fő­ként P- Baranyi Pál S. J. indítoltak meg ha­zánkban s amelynek eredményei a létező gö- rögszertartású katolikus püspökségek nagy­számú, értékes papságukkal és híveikkel együtt­Börtönt kaptak a csács­bozsoki cigányok. Kolompár Anna Lujza, 20 éves zalaeger­szegi cigányleány és Horváth Vilmos 19 éves csácsbozsoki cigánylégény ellen rablás bűn­tette címén indult eljárás. A vád szerint ugyanis ez év július 3-án este a csácsbozsoki erdőben együtt és közösen megtámadták, föld­re tepertők és véresre verték Koller János egerszeghegyi földművest. Bekötözték szemét is és elrabolták 200 pengő 60 fillért tartal­mazó erszényét. A főtárgyalást ma tartották meg a törvényszéken. A leány beismerte bű­nét, de azzal védekezett, hogy őt Koller szó­lította meg és ő előre küldötte, a cigányok' azonban utána mentek és megtámadták. A ci­gánylegény azonban tagadott és azt mondta, hogy ő csak segített a leánynak, akit Koller meg akart verni. Ezután a 67 éves, félkezű Kollert hallgat­ták ki. aki elmondotta, hogy a cigányok meg­szólították és azt kérdezték tőle, hogy mar­hái megy-e v ásárolni a pacsai vásárra. Igenlő válasza után elutasította a leány ajánlatát, fűire a leány elgáncsolt1^ s ő a földre esett. A leány bekötötte a szemét, a többiek pedig ütlegelték és kirajzolták. Több tanú kihallgatása után a törvényszék ítéletet hozott- Mindkét vádlottat bűnösnek mondta ki a vádbeli bűncselekményben, s egy-egy évi börtönre és három évi jogvesz­tésre ítélte őket Az ítélet nem jogerős. M O Z I. Szerda és csütörtök : ALEXANDERS RAGTIME BAND- Péntek : Hímdó mííspr. í Szombat és vasárnap : > v SZERVUSZ PÉTER­Felelős kiadó : GAÁL ISTVÁN Kiadja a »Zrínyi« Nyomdaipar ós Könyv­kereskedés R. T. Zalaegerszeg^ HÍREK IDŐJÓSLÁS : Mérsékelt északi, északny'Jc gáti szél, változó felhőzet, több helyen zápor­eső és zivatar. A hőmérséklet alig változiki. — OLVASÓINK szíves elnézését ismétel­ten kérjük azért, hogy lapunkat csak csökken- tett terjedelemben adhatjuk ki. Rövidesen már rendelkezésünkre áll a nélkülözhetetlen Üzemanyag, ami azután lehetővé teszi a mcg9 szokott terjedelemben való megjelenést. — AZ EöTVöS-COLLÉGIUM UJ ZALAI TAGJA A vallás- és közoktatásügyi miniszter a báró Eötvös József Collégium egyik tag­sági helyéL 1910—41. tanévre Szántó Imre, a keszthelyi gimnáziumban kitüntetéssel érett­ségizett alsópáhoki ifjúnak adományozta — AZ ISTENI MEGVÁLTÓ LEÁNYAI sop­roni zárdájában szerzetesi fogadalom tétel és beöltözletés volt- Harmincnégy leány vette fel az Irgalmas nővérek fekete fátyolát. — REPÜLŐ HALÁL Szombathelyről ír­ják, hogy kedden reggel súlyos repülőbaleset áldozata lett a Honvéd Repülő Iskola Ezred 2- századának két derék pilótája. Kun Béla repülő őrmester és Pazonyi Béla repülő sza­kaszvezető szolgálatuk teljesílése közben hősí halált haltak. — VISSZAÉLÉS A VÖRÖS KERESZT NE­VÉVEL A Magyar Vörös-Kereszlnek tudo­mására jutott, hogy egyesek könyvek eladásá­nál, vagy más címen a Vörös Keresztre hi­vatkozással előjegyzéseket gyűjtenek és elő­leget vesznek föl. A Magyar Vörös Kereszt el­nöksége felhívja a közönség figyelmét arra, hogy sem vöröskeresztes, sem más tárgyú művekkel kapcsolatban előfizetések gyűjté­sére és előlegek fölvételére nem adott en­gedélyt. — HOLNAP ZÁRUL Hénel Gusztáv és Mar­git festőművészek képkiállílása a volt Kulit- fay-üzletben Nyitva 9—fél 1 és 4—fél 9-ig. — A TAVASSZAL LEÉGETT GYŐRI RAK­TÁRHÁZAT közel egymilliós költséggel épí­tik föl. Majdnem ezer vagonosra építik ki és az ország egyik legkorszerűbb gabonatároló építménye lesz. — A VÁROSI KÓRHÁZBIZOTTSÁG ma, szerdán délután 5 órakor ülést tart — A BALATON ÚJABB ÁLDOZATA Oro- szi Gyula íelsőzsidi lakos a gróf Hunyadi ura­dalomban dolgozik, mint mezőgazdasági mun­kás. A napokban fürödni ment a Balatonba, de valószínűen szívszélhűdést kapott és nem jött ki a rízből. Holttestét most vetette ki a Balaton Mária-fürdőnél. — LETARTÓZTATOTT SZÜLÉSZNŐ A keszthelyi csend őrség bizalmas feljelentés alapján nyomozási indított Szűcs Istvánná, szül. Koltai Mária vonyarcvashegyi volt szü­lésznő ellen- A nyomozás folyamán több sze­mélyt kihallgatlak, akik alátámasztották a fel­jelentés adatait. A csendőrség Szűcs Istvánnét átadta ;a nagykanizsai kir. ügyészségnek. A törvényszék vizsgálóbírája letartóztatásba he­lyezte a 60 éves asszonyt. Figyelem Háza elé drótfonatot, konyhájába zománcozott asztaltüzhelyt, fiának vi­lághírű PUCH kerékpárt vegyen. Kapható teljes jótállással D. HORVÁTH IMRE műszaki vaskareskedAnél Zalaegerszeg Telefoni 54. A »Zrínyi« Nyodmaipar Réarvénytársaság nyomása Zalaegerszeg, Széchenyi-tér A, — Nyomdavezető: Gaál István,

Next

/
Oldalképek
Tartalom